WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

ГУМАНИТАРНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ-2011(2)-4

Научный журнал

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»

науково-методичною комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

14.12.2010 №9

Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин

Курс за вибором для учнів 8-х (9-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів

34 годили,

зокрема теоретичних 20 годин,

практичних14 годин

Автори: Борейко В.Є., Васильківський Б.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Мета курсу

Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин мае на меті ознайомити учнів з положениями екологічної етики. прищипити їм навички гуманного ставлення до тварин і рослин.

Гуманне, етичне відношення до тварин і рослин грунтується на переконаннях, що тварини і рослини заслуговують на те, щоб ураховувалися їх основні права і інтереси незалежно від користі, яку вони приносять людям.

Програма покликана сприяти:

 1. розвитку в особистості почуття відповідальності, обов'язку та поваги стосовно тварин і рослин;
 2. вихованню природо-центричного світогляду;
 3. формуванню системи моральних цінностей і ціннісних орієнтацій щодо світу тварин та рослин;

•    організації безпосередньої діяльності учнів з охорони природи та захисту тварин і рослин своєї місцевості під час навчання та суспільно корисної праці.

Важливою умовою вивчення курсу «Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин» є практична діяльність, бо саме в ній виявляються і закріплюються по-зитивні якості особистості, яка повинна жи-ти в гармонії з природою, допомагати та захищати тварини та рослини.

Актуальшсть ВИВЧЕННЯ КУРСУ

У 2006 р. в Україні був прийнятий Закон України «Про захист тварин від жорсто кого поводження». Цей Закон спрямований «на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорсто ко го поводження з ними, захист їх природних прав таукріплення мо-ральності й гуманності суспільства».


73


тужлтшуный зхшшчесхнй журил


то* 13, (ып. г (41)Стаття 6 Закону проголошує:

«Виховання гуманного ставлення до тва-рин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян. Виховання гуманного ставлення до тва-рин передбачає формування високого рів-ня еколого-етичної свідомості та кулыури громадян. Виховання гуманного ставлення до тварин забезпечується шляхом вик-ладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних навчальних закладах, у системі загальної се-редньої, професійно-технічної і вищої осві-ти». Таким чином, держава поставила перед працівниками освіти задачі з виховання гуманного ставлення до тварин.

Згідно даних російських екопсихологів (В. Ясвін, Д. Дерябо, Д. Кавтарадзе), для пад-літкового віку характерний розвиток пер-шого піканемотивованоїжорстокості. Ви-падки жорстокого поводження з тварина-ми найчастіше трапляються серед учнів 8-9 класів (переважно, серед хлопців). Цей навчальний курс спрямований на профі-лактику випадків жорстокого поводження з тваринами серед школярів, на виховання доброго, милосердного відношення до живо! природи загалом.

Передбачається, що даний курс буде ефективним для формування етичного ставлення до живої природи у учнів 8-9 класів, тому що його зміст акцентує увагу школя-рів саме на екологічних проблемах, пов'яза-них з життєдіяльністю домашніх, сільсько-господарських, безпритульних, диких тварин, а також рослин.

Зміст і методи курсу спрямовані на розвиток природоохоронної мотивації, умін-ня особистості надавати допомогу твари-нам та рослинам у різних життєвих ситуа-ціях.

Реалізація змісту навчального курсу пе-редбачає проведения різних форм навчальних занять: велике значения будуть відігра-вати практичні заняття з охорони природи — виготовлення і встановлення гніздівель для птахів та диких бджіл, різноманітних го-дівниць для тварин, надання допомоги деревам.


Оцшювання навчальних досягнень учнів з вивчення цього курсу є необов'язковим. Насамперед, слід звернути увагу на вихов-ні орієнтири, які складаються із співчуття тварині, рослині, або виражаються у бажан-ні надати їм допомогу.

ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Учні повинні знати:

 1. основні еколого-етичні вимоги ставлення до природи;
 2. еволюцію відносин людини та тварин;
 3. основні причини захворювань тварин та заходи з профілактики цих захворювань.

Учні повинні вміти:

 1. проводите спостереження за тваринами та рослинами;
 2. працювати з навчальною та науково-популярною літературою;
 3. доглядати за тваринами і рослинами;
 4. використову вати набуті знания у справі охорони природи рідного краю;
 5. толерантно ставитися до світу живої природи, поважати чуже життя;
 6. знати як будувати годівниці для птахів і ппучні гніздівлі для птахів і диких бджіл.

Програма курсу включає теоретичну і практичну частини. Вивчення курсу розраховано на 34 години. Заняття про-водяться з використанням традиційних і нетрадиційних форм і методів навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальні і групові самостійні роботи, зустрічі, ро-льові ігри.

Практичні роботи приурочені до пори року, коли вони найбільш доречні (виготовлення годівниць для птахів —у груд-Hi, надання допомоги дереву — у берез-Hi іт.і.).


74


2011


Дата

К-ть

ГОДИН

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до результатів навчання

1

В ступ

Предмет, цілі і завдання екологічної етики та гуманного ставлення до тварин і рослин. Практичне значения етичного відношення до природи.

Ученъ (ученица) називае:

—   предмет, цілі і завдання екологічної

етики та гуманного ставлення до тварин і

рослин.

Наводить приклади:

—    етичного чи неетичного ставлення до

природи.

1

Тема 1. ІСТОРІЯ ЕКОЛОПЧНОІ ЕТИКИ

Історія екологічної етики, ставлення до природи і тварин у часи Древнього Риму і Греції, у серед-ньовічному періоді і у сьогоденні.

Перші закони про захист тварин.

К ульт тварин і рослин у міфах народів світу.

Етичне ставлення до природи у христіанстві, ісламі, іудаїзмі і буддизмі. Погляди А. Швейцера і О. Леопольда на ставлення до природи.

Антропоцентризм, біоцентризм і екоцентризм. Біоетика, погляди Ван Р. Поттера. Сучасний біотич-ний рух в Україні (СВ. Пустовіт).

Ученъ (учениця) називае:

—   основні етапи розвитку етичного

ставлення людини до природи.

Наводить приклади:

—   прийняття перших законів про захист

тварин у Європі;

—   етичного ставлення до природи у

різних релігіях.

Характеризу е:

—   антропоцентризм, біоцентризм і

екоцентризм як три основних види

ставлення людини до природи.

2

Тема 2. КРАСА ПРИРОДИ

Краса природи. Естетична цінність тварин і рослин, дикої природи, небесних світил, об'єктів неживо'і природи. Відображення краси природи в художній творчості людини.

Ученъ (учениця) висловлюе:

—   власні судження щодо естетичної

цінності природи.

Наводить приклади:

—   відображення краси природи у

живописі, народній творчості, музиці,

літературі.

Характеризу є:

—   естетичну цінність ранньоквітучих

рослин;

—   естетичну цінність співу диких птахів;

—   естетичну цінність старих дерев.

Робитъ висновки:

—   про найбільш естетично цінні дерева у

сусідньому лісі, парку.

75


тужлтшуный зхшшчесхнй журил


то* 13, (ып. г (41)


Дата

К-ть

годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до результатів навчання

2

Тема 3. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ЛЮДИНОЮ I ТВАРИНАМИ

Поняття жорстокості до тварин.

Ученъ (учениця) висловлюе:

Жорстокість до тварин у сільсько-

— свое ставлення до випадків жорстокості

му господарстві, під час дослідних

до тварин.

роботах, на полюванні і риболовлі.

Закон України "Про захист тварин

Наводить приклади:

від жорстокого поводження".

— основних вимог Закону України

Альтернативи експериментам на

"Про захист тварин від жорстокого

тваринах. Ставлення до тварин як

поводження";

до істот, здатних на почуття. Тва-

— основних альтернатив експериментам

рини і розваги. Тварини в зоопар-

над тваринами.

ках, цирках, парках тощо. Фото-

графи с дикими тваринами як

Ученъ (учениця) порівнює:

приклад жорстокого поводження с

— відповідність умов утримання тварин у

тваринами. Вплив жорстокого

зоопарку, зоокуточку, фермі вимогам

поводження з тваринами на стан

Закону України "Про захист тварин від

здоров'я людини. Добробут тварин.

жорстокого поводження".

Ветеринарні і санітарно епідеміо-

логічні норми утримання тварин у

домашніх умовах.

2

Тема 4. ОСНОВНІ БЮЛОГІЧНІ I ФІЗЮЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ ТВАРИН. ПРАВА

ТВАРИН. П'ЯТЬ СВОБОД ДОМАШ

НІХ ТВАРИН

Безправність тварин. Фізичні і мо-

Ученъ (учениця) називае:

ралью страждання тварин.

— основні біологічні і фізіологічні потреби

Основні біологічні і фізіологічні

тварин;

потреби тварин і права щодо їх

— основні права тварин;

захисту.

— п'ять свобод домашніх тварин.

Самодостатня цінність тварин.

Концепція "Пять свобод" домашніх

Наводить приклади:

тварин.

— основних біологічних і фізіологічних

Поняття відповідальності і

потреб тварин.

обов'язки стосовно тварин.

Опікування, доброта і милосердя

Характеризу е:

по відношенню до тварин.

— самостійну цінність тварин;

Стресові ситуації для

— основні захворювання домашніх тварин.

сільськогосподарських тварин

(транспортування та забій).

Спостерігає:

Надання ветеринарної допомоги.

— за поведінкою тварин у природі і

Поняття про біотехнологічні

вдома;

дослідження та їх вплив на

— за біологічними і фізіологічними

свійських тварин.

потребами тварин у природі і вдома.

Здоров'я домашніх і свійських

тварин, їх паразити, травми,

нерозбірливе харчування, стерилі-

зація та вакцинація тварин.

Біологічні особливості найбільшє

розповсюджених видів домашніх

тварин.

Основні медикамента і методи

догляду за хворою твариною.

Нормативно правова база

утримання тварин в Україні.


Дата

К-ть

ГОДИН

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до результатів навчання

2

Тема 5. ЕТИЧШ ПРИНЦИПИ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

Народні традиції етичного

Ученъ (ученица) називае:

ставлення до природи.

— етичні принципи ставлення до природи;

Етичні принципи ставлення до

— матеріальні і нематеріальні цінності

природи. Екологічне обґрунтування

природи.

етичного ставлення до природи.

Цінності природи: матеріальні і

Наводить приклади:

нематеріальні

—   етичного ставлення до квітів, дерев;

—   етичного ставлення до лісу;

—   етичне ставлення до тварин.

Характеризуй.

—   екологічну спрямованість традицій,

приказок і прислів'їв українського народу.

Робитъ висновки:

—   у чому полягає роль народних традицій

у вихованні етичного відношення до

природи.

5

Тема 6. ЕТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ДИКО! ПРИРОДИ

4

Поняття про основні категорі'і

Ученъ (учениця) називає:

об'єктів природно заповідного

— основні категорії об'єктів природно

фонду (ПЗФ).

заповідного фонду;

Шкода від туризму в національних

— основні екологічні правила туриста.

парках і інших об'ектах ПЗФ.

Як правильно поводити себе при

Наводить приклади:

відвіданні об'єктів природно

— етичного ставлення туристів до об'єктів

заповідного фонду. Основні

природно заповідного фонду.

екологічні правила туриста.

Чи існують "шкідливі" тварини?

Характеризуй.

Вовк як "санітар" лісу і важливий

— роль вовків у лісових екосистемах;

елемент екологічних систем.

— чи с вовк "шкідливою" твариною;

Шкода природі від масового збору

— у чому полягае шкода природі від

гербарію і зоологічних колекцій.

масового збору гербарію і зоологічних

Екологічне ставлення до диких

колекцій.

тварин і екосистем.

Червона книга.

1

Рольова гра "Суд над вовком"

Учні проводятъ гру "Суд над вовком", у якій декілька людей грають роль "адвокатів" вовка, а декілька людей "обвинувачувачів" вовка. Адвокати повідомляють про позитивну роль вовка у підтримання екосистем, "обвинувачувачі" — про випадки нападів вовка на свійських тварин. Інші учні, які виконують роль "народних присяжних", після наради виголошують "вирок" суду.

77


тужлтшуный зхшшчесхнй журил


то* 13, (ып. г (41)


Дата

К-ть

годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до результатів навчання

12

Тема 7. ТВАРИНИ, ЩО МЕШК АЮТЬ ПОРЯД 3 ЛЮДИНОЮ

2

Урбанізація та її наслідки. Тварини

Ученъ (ученица) називае:

що мешкають в населених пунктах

— наслідки урбанізації;

(селах, містечках, містах). Місця в

— тварин, що мешкають в населених

населених пунктах де мешкають

пунктах;

різні тварини. Природні зони (пар-

— різні місця в населених пунктах де

ки, сквери, ставки, озера, річки,

можуть жити різні тварини.

дерева), та людські помешкання

(подвір'я, горища, стіни та підвали

Наводить приклади:

будинків) як місця проживания різ-

— створення домівок та годівниць для

них тварин. Як правильно побуду-

різних тварин;

вати домівку для птахів, диких

— де можуть жити тварини в населених

бджолиних і годівниці. Проблема

пунктах;

тварин населених пунктів та без-

— організації допомоги тваринам та

притульних тварин. Організація

безпритульним тваринам.

допомоги тваринам населених

пунктів та безпритульним твари-

Характеризуй.

нам. Сприяння вихованню відпові-

— стан місць проживания тварин в

дальних власників. Позитивний

населених пунктах;

вплив тварин на здоров'я людини.

— стан безпритульних тварин у

Основи гігієни при ПОВОДЖЄННІ 3

населених пунктах.

домашніми тваринами.

Робитъ висновки:

— що необхідно зробити для того, щоб у населених пунктах покращити умови життя тварин.

3

Практична робота. Виготовлення

Ученъ (учениця) називае:

годівниць для птахів.

—   птахів, які потребують підгодовування

взимку;

—   харч, яким слід підгодовувати взимку

птахів.

Ученъ (учениця) демонструе навички:

—   будівництва годівниць для птахів.

2

Встановлення годівниць для птахів.

Ученъ (учениця) називае:

—   найбільш зручні годівниці для різних

видів птахів;

—   місця в парку (лісі), де найкраще за усе

встановлювати годівниці.

3

Практична робота. Виготовлення

Ученъ (учениця) називае:

штучних гніздівель для птахів.

—   птахів, які повертаються до нас

навесні.

Ученъ (учениця) демонструе навички:

—   спорудження домівок для птахів для

різних видів птахів.

2

Встановлення штучних гніздівель

для птахів.

Ученъ (учениця) називае:

—   найбільш зручні домівки для різних

видів птахів;

—   місця в парку (лісі), де найкраще за усе

встановлювати домівки для птахів.


Дата

К-ть

ГОДИН

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до результатів навчання

4

Тема 8. ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ДО РОСЛИН

2

Рослини — як вразливі до дій

Учень (учениця) називає:

людини живі організми.

— правила догляду за домашнши

Правила догляду за домашніми

рослинами;

рослинами.

— методи 1 техніку догляду за старими

Методи і техніка догляду за

деревами—пам ятками природи.

старими деревами—пам ятками природи.

Наводить приклади:

Охорона ранньоквітучих рослин,

— дбайливого ставлення до старих

які занесет до Червоної книги України.

дерев—пам'яток природи Україні.

Характеризуй.

—стан старих дерев—пам'яток природи у

сусідньому сквері, парку, лісі.

Робитъ висповки:

— як треба налагодити охорону пролісків і інших ранньоквітучих рослин у населених пунктах.

2

Практична робота. Надання

Ученъ (учениця) називае:

допомоги деревам.

— звичаиш ознаки, за якими оцшюеться

Або

стан дерева;

Виготовлення штучних гніздівель

— методи лшування дерева.

для диких бджіл.

Характеризу е:

—     технологію лікування дупел і

поверхневих пошкоджень дерев.

Ученъ (учениця) називае:

—     види диких бджіл, які можуть жити в

домівках.

Ученъ (учениця) демонструе навички:

—     спорудження ДОМІВОК для диких бджіл.

3

Тема 9. ГРОМАДСЬКИИ РУХ НА 3

АХИСТ ТВАРИН I ДИКО! ПРИРОДИ

2

Зоозахистні організації в Україні і

Ученъ (учениця) називае:

Європі. Відомі діячі науки і

— відомі зоозахистш оргашзацп

культури, які захищають тварин.

в Україні, Європі і їх внесок у захист

Акції на захист тварин і дико'і

тварин.

природи.

Наводить приклади:

—     участі своїх однолітків у захисті тварин

від жорстокого поводження.

Характеризу е:

—     зоозахисний рух у власному

населеному пункті.

Робитъ висновки:

—     що необхідно зробити для розвитку

зоозахистного руху у населених пунктах.

1

Зустріч з представниками громад-ських екологічних організацій.

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ШСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОПЙ I ЗМІСТУ ОСВІТИ

04070, м. Кяїв, вул. Сагайдачного, 37; тел. (044) 417-81-87, факс (044) 417-81-81

Директору

ца j^o                  в|д____________ ___________ Київського екол ого- культурно го

центру

Борейко В.Є.

Івститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України повідомляс, що науково-методичною комісією- з біології, екології та природознавства Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України розглянуто матеріали науково-методичної експертизи рукопису навчальної програми курсу за вибором „Екояогічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин. 8-9 класи" (авт. Борейко В.Є., Васильківський Б.М.) і «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Контрольні примірники просимо надсилати за адресою: 04070. м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 37, сектор природничо - математичної освіти , к. 311.

Перший                                          ^gS^^^

заступник директора               ^^П/"^в-м- Д°ній

Закревська В.М. 425-35-68

80


2011


тунитшуный   экологический   жуунял


Тематичний план курсу за вибором «Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин» для учнів 8 (9-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів

34 години, 1 година на тиждень

Тема

Норма навчальної роботи, годин

Всього

Теоретично'!

Практично'!

Вступ

1

1

Тема 1. Історія екологічної етики

1

1

Тема 2. Краса природи

2

2

Тема 3. Взаємовідносини між людиною і тваринами

2

2

Тема 4. Основні біологічні і фізіологічні потреби тварин. Права тварин. П'ять свобод домашніх тварин

2

2

Тема 5. Етичні принципи ставлення до природи

2

2

Тема 6. Етичне ставлення до дикої природи

5

4

1

Тема 7. Тварини, що мешкають поряд з людиною

12

2

10

Тема 8. Гуманне ставлення до рослин

4

2

2

Тема 9. Громадський рух на захист тварин і дикої природи

3

2

1


Основні ТЕРМІНИ ТА поняття

Безпритульні тварини, біологічні потреби тварин, біо центризм, вакцинащя тварин, вегетаріанство, гуманне ставлення до тварин, добробут тварин, жорстокість до тварин, зоозахисні оргашзації, опікування тваринами, права тварин, природно-заповід-ний фонд, «п'ять свобод тварин», свійські тварини, стародавні дерева, фізичні страж-дання тварин, Червона книга, екологічна етика, естетична цінність природи.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

 1. Большой спор о любительской охоте, сост. В.Е. Борейко. — К.: КЕКЦ, 2003. — 176 с.
 2. БорейкоВ.Е., ПодобайлоА.В. Екологічна етика.— К.: КНУ, 2004. — 112 с.
 3. БорейкоВ.Е. Экологическая этика в школе. — К.: КЭКЦ, 2004. —90 с.

4.   Гуманитарный экологический журнал

(1999-2010).


 1. Декларация прав природы. — К.: КЭКЦ, 2003.— 15 с.
 2. Закон України «Про захист тварин віджор-стокого поводження», 2006.
 3. КисельовММ., КанакФ.М. Національне буття серед екологічних реалій. — К., 2000. — 320 с.
 4. Леопольд 0. Календарь песчаного графства. — М.: Мир, 1980. —216 с.
 5. ЛогиновскаяЛ.М., СиличТ.В., Ставрополь-цевСА. Биоэтика и экоэтика для дошкольного и внешкольного образования. — Минск: МГЭУ, 2009.— 181 с.
 1. Людина і довкілля. Захист тварин. — Львів, 2003. —88 с.
 2. Моральні та естетичні питания охорони природи. Тези доповідей обласної науково-прак-тичної конференції (Львів, жовтень, 1990). — Львів: УТОП. — 35 с.
 3. НэшР. Права природы. История экологической этики. — К.: КЭКЦ, 2001. — 128 с.

81 1. РиганТ. В защиту прав животных. Э.Лин-зи. Божественные права животных. — К.: КЭКЦ, 2004.— 104 с.
 2. СингерП. Освобождение животных. — К.: КЭКЦ, 2002. — 136 с.
 3. ШвейцерА. Благоговение перед жизнью. — М.: Прогресс, 1992.— 572 с.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ УЧНІВ

 1. БорейкоВ.Е., ГрищенкоВ.Н. Спутник юного защитника природы. — К.: КЭКЦ, 1999. — 304 с.
 2. ГриникП.І., СтеценкоМЛ., ШнайдерСП., ЛистопадOf., БорейкоВ.Є. Стародавні дерева України. Реєстр-довідник. — К.: Мінприроди України, 2009.— 143 с.

 1. Леопольд 0. Календарь песчаного графства. — М.: Мир, 1980. —216 с.
 2. СимоноваЛ.П. Ключи от природы, или этические беседы по экологии. — М.: Агар, Мик., 1998.— 143 с.
 3. СкарсР. Эковоины. Радикальное движение в защиту природы. — К.: КЭКЦ, 2002. — 144 с.
 4. ТолстойЛ. Первая ступень. — М.: Молодая гвардия, 1998. — 5 с.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

 1. Київський еколого-культурний центр, www.ecoethics.ru
 2. Центр защиты прав животных «Вита», www.vita.org.ru

Владимир Борейко: Экологическая революция — это экзамен совести человечества


Наш корреспондент Казимир Савицкие беседует с известным украинским защитником дикой природы, экофилософом, директором Киевского эколого-культурного центра, Заслуженным природоохранником Украины Владимиром Борейко.

 1. В последнее время все чаще стал использоваться термин «экологическая революция». Так, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о необходимости экологической революции с целью снижения выбросов газов, из-за которых возникает глобальное потепление. Министр Минприроды России Ю. Трутнев говорит, что его ведомство готовит экологическую революцию, которая, якобы, заключается в шести новых экологических законопроектах, разработанных чиновниками. Что же такое по вашему экологическая революция?
 2. Любая революция заключается в радикальных, коренных, качественных изменениях, это скачки в развитии природы,

общества или познания. Несколько законов, разработанных чиновниками или уменьшение выброса газов в атмосферу навряд ли могут «потянуть» на революцию. На мой взгляд целью настоящей экологической революции может быть только одно — освобождение природы.

 1. То есть вслед за освобождением негров, женщин и детей происходит освобождение природы?
 2. Да, это полный и окончательный процесс, который обязан завершиться освобождением из рабства всех живых существ, а не только людей.
 3. В «Экологическом словаре» (2001 г.) экологическая революция трактуется как «ответная реакция человечества на критическое состояние системы «человек-биосфера». Как по вашему можно толковать этот термин?
 4. Приведенное в словаре толкование очень размытое и неточное. Ведь ответ-

82


2011


тунитшуный   экологический   жуунялной реакцией на экологический кризис могут быть и реформы, и эволюция. На мой взгляд экологическая революция — это радикальные, качественные изменения, выражающиеся в освобождении природы путем предоставления ей прав и становлении экологической демократии. При экологической демократии будут гарантироваться конституционные ограничения власти большинства путем гарантий определенных личных или групповых свобод меньшинства — животных, растений, микроорганизмов, экосистем. Построение экологической демократии потребует реализации всеобщего избирательного права и пропорциональной избирательной системы для учета интересов не только людей, но и остальных живых существ, граждан данной страны.

 1. Однако революция это террор, диктатура, термидор, реставрация. Вы согласны с таким ходом событий?
 2. Нет. Недавние «цветные» и «бархатные» революции показали, что они чем дальше, тем больше очищаются от крови и теснее увязываются с борьбой за права человека и качество его жизни.
 3. Какие требования может выдвигать экологическая революция?
 4. Главное требование — это освобождение природы, заключающееся в предоставлении ей прав. Эти права должны быть закреплены в Конституции страны, ее законах и судебной практике. Другими требованиями могут быть предоставление 30 %-50% территории страны дикой природе, прекращение видового террора, «реабилитация» животных — «вредителей», запреты различных развлечений, связанных с грубым нарушением прав природы — спортивной охоты, корриды, боев животных, цирков, зверинцев, дельфинариев, а также опытов над животными, звероферм, крупных сельскохозяйственных комплексов, производства фуа-гра. Все охотничьи общества должны быть распущены.

 1. Признание прав природы главная задача экологической революции. А что такое права природы?
 2. Права природы — это естественные законы (потребности) природы и живых существ, воплощенные в законодательстве и правовой культуре людей. Например, любому виду растения или животного для существования необходимо жизненное пространство. Значит, они должны иметь право на существование.

Революция предполагает смену власти, наличие класса гегемона, разрушение производственных отношений, утративших стимул развития производительных сил. Как тут быть в случае с экологической революцией?

 1. Это все в большей степени (хотя и не на сто процентов) касается революции политической. Я не уверен, что экологическая революция будет революцией политической. К тому же, она может свершиться и сверху, при помощи правительства, пошедшего на такие радикальные реформы как освобождение природы. Следует сказать, что кроме политических революций существуют еще революции культурные, социальные, промышленные, демографические, научные. Экологическая революция больше относится к революции социальной.
 2. Какой класс, по вашему мнению, может стать зачинателем экологической революции?
 3. Простой народ — рабочие, крестьяне, мелкие чиновники редко проявляют интерес к какой-либо идеологии. Они стремятся только к улучшению своего материального положения. Идеология — это удел думающих людей, интеллигенции. Именно идеалистические представления интеллигенции становятся идеалами новой революции. Экологическая революция будет вдохновляться известными идеалами свободы, справедливости, защиты прав, унич-

83


тужлтшуный зхшшчесхнй журил


то* 13, (ып. г (41)тожении рабства — однако уже в отношении природы.

Причем коренное отличие экологической революции от всех остальных будет заключаться в том, что она свершится не для людей, а в интересах других живых существ и дикой природы. За счет даже некоторого ограничения интересов и прав самих людей. Примерно так белые американские аболиционисты боролись не за себя, а за права темнокожих рабов. Это был экзамен совести. Теперь такой экзамен совести человечество обязано сдать второй раз.

И выв это верите?

Отменить законы исторического развития (и изменения общества через социальные и политические революции — один из таких законов) невозможно. Как правило, революции случаются внезапно. Конечно, сейчас, когда нас вокруг окружает расплодившийся необычайно быдло-класс, думающий только о своем пузе и плотских утехах, рассуждения об экологической революции смахивают на несбыточное фантазерство. Какие еще права природы, кому они нужны? Но это совсем не означает, что уже сейчас среди нас не растет контрэлита, готовая и способная выступать в роли вожака экологической революции.

Тем более что роль Интернета и новых информационных технологий возрастает с каждым днем. Это расширяет возможности ведения экологической пропаганды, выработки новых ценностей, мобилизации союзников и управления революционным процессом. Очень важный момент — моральное состояние общества. В стране, где деньги являются мерилом всех ценностей, а понятия справедливости, милосердия и добра нивелированы — навряд ли происходит экологическая революция.

Вместе с тем развитие экологической этики и экологической философии создало довольно серьезную теоретическую базу для развития экологической революции. Прежде всего это работы таких выдающихся экофилософов как Том Риган, Питер


Сингер, Арне Нейс, Олдо Леопольд, Пол Тейлор, Холмс Ролстон III, Юджин Харг-роув, Генри Торо и другие. Одним из предвестников экологической революции является специфическая природоохранная деятельность — экотаж (экологический саботаж). Цель экотажа сделать экологически вредные действия экономически невыгод-нами.

Идеология экотажа опирается на то, что в природе и мире существуют высшие законы, которые главнее законов того или иного государства. Они находятся в иной среде. Их можно назвать законами природы. Однако, если государственные законы находятся в противоречии с законами природы, с этим нельзя мериться. Их нужно отменять, или нарушать. Как сказал Генри Торо, — «если закон нарушает справедливость, то нарушается закон». В Великобритании, США, Канаде, Австралии уже появились защитники природы, готовые ради блага редких животных или экосистем жертвовать своим здоровьем или даже жизнью. Я верю, что эти люди разбудят общество, которое станет готово к проведению экологической революции.

Это нужно делать для того, чтобы приблизить экологическую революцию?

Во-первых, преподавать экологическую этику. В Украине, кстати, мы добились благодаря утвержденному при нашем участии закону и двум выигранным судам, что Министерство образования и науки рекомендовало вузам и школам ввести в свои программы предмет «Экологическая этика» по выбору. В итоге в нескольких вузах Украины с 2010 г. уже стали читать курсы по экологической этике. Во-вторых, необходимо насытить Интернет качественными материалами по экологической этике и правам природы. Чтобы любой человек, заинтересовавшийся этой темой, быстро мог получить самую разнообразную информацию. Пока же в русскоязычном Интернете, например, по правам природы имеется, к сожалению, всего лишь несколько ссылок. В


84


2011


тунитшуный   экологический   жуунялтретьих, воспитьшать в человеке доброжелательность, сострадание, сочувствие, уважение к животным и растениям. Известный гуманист Г.С. Солт писал еще в начале 20 века: « Вместо того, чтобы поощрять в себе тупую бесчувственность, близкую к


жестокости, мы должны были бы развивать в себе более высшие и отзывчивые нравственные инстинкты.

И из того, что весь путь не может быть совершен сразу, не следует, что мы не должны сделать первые шаги».


Альянс за права животных*


Альянс за права животных (англ. AllianceforAnimalRights) — организация, основанная в 2004 году российскими активистами занимающимися деятельностью по защите прав животных. Изначально Альянс был создан как интернет-проект, который в результате превратился в самостоятельную организацию.

Цели

Участники Альянса стремятся к достижению гармонии между человеком, животными и природой. Они считают, что животные должны иметь право на жизнь, защиту от страданий и заботу со стороны человека. Со стремлением к этому проводятся акции для привлечения внимания, либо для непосредственного прекращения страдания животных. Участники Альянса выступают против наиболее жестоких форм насилия над животными, таких как мясная и меховая индустрии, эксперименты на животных, цирки и т. п. и поддерживают развитие вегетарианских и ве ганских инициатив, создание замены опытам на животных, выпуск одежды, продуктов питания, лекарств и бытовой химии без использования животных.

Сторонники и участники

Для того, чтобы стать участником Альянса за права животных, необходимо

*Материал из Википедии — свободной энциклопедии.


разделять его цели и принимать участие в деятельности за права животных. Среди активистов много веганов и вегетарианцев, сторонников движения Straight Edge и антиавторитарных инициатив.

Направления деятельности

Кампания за прекращение торговли МЕХОМ

Альянс за права животных проводит кампании по разным направлениям и одно из них — выступление против меховой индустрии с целью освещения жестокости к пушным животным для полного прекращения использования меха животных.

В ноябре 2005 года по инициативе и организационной поддержке Альянса за права животных впервые на территории СНГ в один день была проведена межрегиональная кампания против мехов. Одновременно акции прошли в 13 городах. В январе 2007 года инициатива проведения Недели антимеховых действий была поддержана более чем в 20 городах.

В декабре 2005 года Альянс за права животных стал инициатором проведения кампании против пушного аукциона «Союз-пушнина» в Санкт-Петербурге. Кампания началась с пяти дней действий, которые включали пикетирования, театрализованное представление и блокаду здания аукциона в день начала торгов.

Альянс за права животных поддерживает международные кампании против меховой индустрии. В частности, участниками Альянса были проведены акции рядом


85


тужлтшуный зхшшчесхнй журил


то* 13, (ып. г (41)с посольствами Канады и Китая с требованиями к правительствам этих стран, прекратить жестокость к пушным животным на их территории. Альянс является участником Международной антимеховой коалиции и в целях борьбы с меховой индустрией поддерживает сотрудничество с организациями Люди за этичное обращение с животными (РЕТА) и Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT).

За отказ от опытов на животных

Альянс за права животных выступает за замену нежестокими методами использование животных в экспериментах в образовательном процессе, медицине, тестировании косметики и т. д. В рамках этой кампании прошли акции протеста в Московском государственном университете (МГУ), демонстрация перед питомником, где выращивают подопытных животных и другие.

Альянс также проводил акции возле офисов фармацевтических корпораций, которые являются клиентами крупных лабораторий, где ставят опыты на животных. Таким образом, была поддержана кампания Stop Huntingdon Animal Cruelty, целью которой является закрытие самой крупной в Европе лаборатории HLS.

Кампания против мясной индустрии или «Веганская кампания»

Альянс за права животных призывает питаться растительной пищей с це-


лью развития нового общества существующего без убийства животных. Животные переносят страдания и жестокую смерть в мясной индустрии, хотя человек может спокойно обходиться без пищи животного происхождения. Все необходимые человеку питательные компоненты и витамины есть в растительных продуктах.

С целью распространения веганства, участниками Альянса создан форум в интернете, где люди, предпочитающие вести этичный образ жизни, могут помочь друг другу в этом. Альянс за права животных создал электронный каталог вегетарианских мест отдыха, в том числе кафе, ресторанов и туристических объектов.

«Вам весело? Им — нет!» (кампания против жестоких развлечений)

Альянс за права животных выступает против цирков, боев, бегов, зоопарков использующих животных для развлечения публики. В частности, была проведена акция против Московского цирка во время проведения фестиваля цирков на Поклонной горе. В августе 2006 года в Подмосковье участники Альянса провели акцию против передвижного зверинца, хозяева которого, жестоко эксплуатировали животных: держали их в разные погодные условия в открытых тесных вольерах и кормили отбросами.


Биоцентризм*


Биоцентризм — идеология, философия или научный подход в природоохранном деле, ставящие превыше всего интересы живой природы в том

*Материал из Википедии — свободной энциклопедии.


виде, в каком они представляются человеку.

Биоцентризм противопоставляется антропоцентризму в том его наполнении, которое получило широкое распространение в XX веке и согласно которому человек — это хозяин природы, имеющий пра-


86


2011


тунитшуный   экологический   жуунялва изменять и использовать окружающий мир, сообразуясь лишь с собственными интересами.

Истоки ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Биоцентризм является одним из радикальных вариантов эко центризма — биоэтики, возникшей в XX веке, исходящей из представления об объективном существовании единой системы, в которой все живые организмы планеты Земля — микроорганизмы, растения и животные, включая людей с их ресурсами, хозяйством, техникой и культурой, взаимодействуют между собой и с окружающей природной средой, в центре которой находится человек. Но, в отличии, от антропоцентризма, экоцентристы рассматривают человека в качестве основного виновника и ответчика за все экологические нарушения.

Родиной биоцентризма считается США, где в 60-е годы XX века появилось движение поэтов-битников, созданное американскими студентами и преподавателями, которые не разделяли ценности, присущие американскому истеблишменту. Они в знак протеста уходили в горы. Из этой интеллектуальной среды вышла Рейчел Карсон, написавшая книгу «Молчаливая весна». В книге рассказывается о том, как Земля и все живое губится пестицидами, и обвинила в этом крупные корпорации. Книга стала бестселлером, а её появление, как считается, положило начало широкому экологическому движению.

Доктрина биоцентризма, как часть философии глубинной экологии, впервые была изложена в начале 1970-х годов норвежским философом и зоозащитником Арне Нэссом в статье «Поверхностная и глубинная экология в экологическом движении». Данная концепция имеет антииндустриальную и антикапиталистическую направленность.

В некоторых случаях понятие «биоцентризм» используется в узком значении этики дикой природы. Сторонники такого


понимания биоцентризма видят дикую природу самоценной и священной вне зависимости от человеческих интересов и суждений о ценности и обладающей свободой от любого человеческого вмешательства, в том числе научного, промышленного, религиозного и рекреационного. Основоположником этого радикального направления экологической этики в 90-ые годы XX века стала американский географ и экофилософ Линда Грэбер, выступавшая против любого использования участков дикой природы и за почитание дикой природы как священного пространства. Этика дикой природы требует уважения к автономии дикой природы и способности диких видов самим определять ход собственных жизней. Она запрещает управлять дикой природой и контролировать её, считая это грехом, а неиспользование дикой природы — благом.

Биоцентристы — противники спесие-цизма. Приверженцы биоцентризма считают, что человек, как существо разумное, имеет моральный долг защищать всех живых существ — животных и растения.

Ряд радикальных биоцентристов борят-ся за освобождение животных, терроризируя научные лаборатории.

Философия биоцентризма в деле

Философия био центризма оказала влияние на подход кустройству национальных парков в США. Во второй половине XX века в американском обществе возникло мнение, что национальные парки не должны быть предназначены для всех людей и что природа в них должна сохраняться в неизменённом виде. Сторонники биоцентризма требовали не допускать реконструкции дорог и оставлять их неудобными и даже опасными. Аргументы оппонентов, указывающих на то, что парки созданы для людей, активно оспаривались сторонниками биоцентризма. На их взгляд, парки созданы прежде всего для природы. Одним из первых документов, свидетельствующих о борьбе биоцентризма с антропоцентризмом на уровне политики национальных


87


тужлтшуный зхшшчесхнй журил


то* 13, (ып. г (41)парков, стал доклад совета Общества дикой природы министру внутренних дел США Стюарту Юдаллу, подготовленный в 1963 году А. С. Леопольдом, сторонником этики дикой природы. В докладе было отмечено, что на протяжении полувека правительство США отделяло «хороших» животных от «плохих», защищая, к примеру, оленей и пытаясь уничтожить хищников. Биоцентристы рекомендовали поддерживать (и там, где это необходимо, воссоздавать) биосвязи в пределах каждого парка в том состоянии, в каком они были присущи этим местам до появления в них белого человека, что, в частности, подразумевает восстановление популяций крупных диких животных со всеми сопутствующими рисками — угрозой туризму и личной безопасности туристов.

В 70-е годы XX века био центристы требовали покончить с полями для гольфа, тенниса и лыжными подъёмниками в национальных парках.

В 1980 году профессор праваМичиган-ского университета Джозеф Сакс высказал в своей книге «Горы без перил» (англ. Mountains Without Handrails) мысль, что в национальных парках люди должны получать впечатления, контрастные по отношению к тем, которые доступны в условиях цивилизации. Это подразумевает минимизацию контроля за состоянием парков со стороны человека и сокращение количества посетителей. По мнению Сакса, гостиницы, дороги и разные другие удобства, включая, например, перила на смотровых площадках, постепенно должны исчезнуть из национальных парков, даже если это будет связано со смертельным риском для туристов.

Сторонники биоцентризма

и противоправная деятельность

Философия биоцентризма, под которой «дикость природы» является абсолютным Добром, все действия против нее безоговорочно осуждаются, а действия любого человека должны быть пронизаны «эколо-

гическим сознанием», которое взывает к глубокой «деиндустриализации» цивилизации и к восстановлению утраченного в прошлом экологического баланса исповедуется членами Earth Liberation Front («Фронт освобождения Земли», который ФБР называет как «одну из наиболее опасных и тщательно законспирированных террористических организаций, действующих на территории Соединенных Штатов».

С 1997 по 1999 гг. активисты «Фронта Освобождения Земли» нанесли ущерб в размере 40 миллионов долларов, совершив 33 акции, среди которых — поджоги горнолыжного курорта в Вейле (1996 год), бюро по управлению земельными ресурсами в штате Орегон и отделения рейнджеров Федеральной лесной службы США в Ок-Ридже (Ущерб 9 млн. долларов), в (1997 год), взрыв и полное уничтожение офиса корпорации Boise Cascade, намеревавшейся приступить к строительству деревообрабатывающего машиностроительного комплекса в Чили (1999 год), жилого комплекса в Сан-Диего, штат Калифорния (2003 год).

Целью активистов «Фронта» является восстановление первозданных экосистем, которые «были уничтожены бессовестными и эгоистическими действиями человеческой расы». По мнению лидеров ELF, «высшая цель вполне оправдывает средства, и никакие жертвы (так называемый побочный эффект) не должны останавливать нас». Профессор кафедры мировых религий Висконсинского университета Брон Тейлор: «Вы не можете понять этих ребят, если не поймете их этическую и вообще духовную мотивацию. Весьма поверхностное знакомство «зеленых» террористов с экологической наукой и современным механизмом государственной политики приводит к нравственному срыву и цинизму борцов за возрождение девственной природы».

В конце XX века активисты организации объединились с Animal Liberation Front (ALF, «Фронт освобождения животных»). Федеральное Бюро Расследований (FBI)


88


2011


тунитшуный   экологический   жуунялСША внесло в 2001 году его в список террористических организаций. Филиал организации действует и в России, его наиболее громкие акции прошли в 2004 и 2005 годах, когда был атакован биологический факультет МГУ, разгромлен виварий, на волю были выпущены сотни животных, большинство из которых, по мнению ученых МГУ, погибли через несколько дней, поскольку не приспособлены к жизни вне лаборатории.

Критика

Российские зоозащитникищредставите-ли «Благотворительного общества опеки бездомных животных» замечают, что философская платформа биоцентризма состоит в том, что человек является лишним на нашей планете Земля — оккупантом, который вероломно вторгается в природу, уничтожая ее и используя животных в своих целях. Идеалом биоцентризма являются естественные экосистемы, с естественным отбором и отношениями «хищник-жертва». Гуманность, с точки зрения биоцентристов, — это свобода животных и возврат


их в дикую среду обитания. Под лозунгами защиты прав животных, биоцентристы добиваются свободы даже для одомашненных видов, в частности, собак, провозглашая бездомных животных — «неотъемлемой частью городской экологической среды», что и было осуществлено на практике программой стерилизации бездомных собак с последующим возвращением их в прежние места обитания, проводимой с 1999 года в Москве и приведшей, по мнению критиков, к уничтожению свободно обитающими на территории столицы стаями псов косуль, лосей, бобров и других животных редких видов в городских природных парках и массовому истреблению кошек Академик РАЕН Татьяна Акимова и пообессоо. ведущий сотрудник Международного центра экоразвития регионов Владлен Хаскин — авторы учебника «Экология» для студентов ВУЗов считают, что идеализация дикой природы,несмотря на свою кажущуюся красоту и благородство, плохо вписывается в современную реальность и противоречит практике природопользования и интересам человека.


Пять свобод*


Пять свобод животных — используемая во многих странах система оценки благосостояния одомашненных животных.

 1. Свобода от голода и жажды — путем предоставления доступа к воде и еде, которые поддерживают хорошее здоровье и активность.
 2. Свобода от дискомфорта — путем предоставления соответствующей среды для проживания, включая жилище и место для сна и отдыха.

*Материал из Википедии — свободной энциклопедии.


 1. Свобода от боли, травм или болезни — путем предоставления превентивных мер или ранней диагностики и лечения.
 2. Свобода естественного поведения

путем предоставления достаточного места, соответствующих благоприятных условий и приспособлений, а также компании себе подобных.

5. Свобода от страха и стресса—путем

обеспечения соответствующих условий и

отношения, которые исключают мораль

ные страдания.


89


тужлтшуный зхшшчесхнй журил


то* 13, (ып. г (41)Применение

Предложенная Джоном Уэбстером концепция пяти свобод была разработана британским Советом по благосостоянию сельскохозяйственных животных (FAWC) и изначально применялась для оценки благосостояния сельскохозяйственных животных в системах интенсивного животноводства.

Раздел о пяти свободах — одна из самых посещаемых страниц на вебсайте Совета.

Пять свобод включены во Всемирную Декларацию благосостояния животных WSPA. Согласно Декларации, права пяти свобод должны быть обеспечены животным, выращенным или отловленным и содержащимся в условиях неволи.

Происхождение пяти свобод

Впервые упоминание о пяти свободах встречается в декабре 1979 году в пресс-


уведомлении FAWC, незадолго до этого учрежденного Британским Правительством.

Прежде, в 1965 году, правительством Великобритании было инициировано расследование благосостояния животных, используемых в интенсивном животноводстве. Отчасти расследование стало ответом на выход в 1964 году книги Рут Харрисон «Живые машины».

По итогам доклада профессора Роджера Брамбелла, которому было поручено расследование, в 1967 году был создан Консультативный комитет, в 1979 году преобразованный в Совет по благосостоянию сельскохозяйственных животных.

Первоначально правила, переработанные позже в концепцию пяти свобод, представляли собой рекомендацию и звучали следующим образом: животным необходимы свобода поворачиваться, ухаживать за собой, вставать, ложиться, вытягивать свои конечности.


Экологическая этика*


Экологическая этика — прикладная микродисциплина, являющаяся результатом междисциплинарного синтеза и располагающаяся на стыке достаточно значимых форм знания в культуре — этики и экологии. Тем самым она увязывает в единый нормативно-ценностный комплекс представления о природных системах и правилах взаимодействия с ними.

Экологическая этика — это междисциплинарная комплексная область исследования, сформировавшаяся на стыке экологии и классической этики. Экологическую этику еще иногда называют природоохранной, зеленой, энвайроментальной. Предметом экологической этики является

*Материал из Википедии — свободной энциклопедии.


обоснование и разработка этических принципов и правил, регулирующих моральные отношения человека к природе и отдельным ее представителям. Методами экологической этики являются: диалектический метод, системный метод, эволюционный метод, экстраполяция, наблюдение, [эксперимент] и другие общенаучные и частнонаучные теоретические и эмпирические методы, в зависимости от конкретных ситуаций. Экологическая этика мотивирует природоохранные действия в двух направлениях: 1) люди действуют или избегают действий из соображений и ради блага самой природы, охраняют природу ради нее самой; 2) эти действия совершаются из морального принципа, без каких-либо корыстных интересов человека, а то и ему во вред.


90


2011


тунитшуный   экологический   жуунялСтановление научного течения

Хотя как область исследования экологическая этика выделилась лишь в 1980-х годах, этические взгляды по отношению к природе высказывались в самое разное время в самых разных странах. Будда провозгласил принцип непричинения вреда другим живым существам. Мухаммед защищал животных от жестоких людей. Пифагор и Плутарх говорили о добром отношении к животным. Святой Франциск Ассизский воспринимал животных и растения как своих братьев и сестер. В XVIII и

XIX веках в США и Англии появились пер

вые законы о запрете жестокого отноше

ния к животным.

Основателями экологической этики считаются американский эколог Олдо Леопольд (1887-1948) и немецкий врач Альберт Швейцер (1875-1965). В своих классических трудах О. Леопольд («Календарь песчаного графства») и А. Швейцер («Культура и этика») впервые сформулировали идею, что к живым существам и экосистемам нужно относиться не как к вещам, а как к себе подобным. С начала 70-х годов

XX века экологическая этика стала претен

довать на статус самодостаточной дисцип

лины, способной разработать уникальную

систему нравственных принципов и импе

ративов, задающих правила поведения че

ловека в природном мире. За активное рас-

простарнение идей экологической этики

взялись специализированные журналы: в

1979 г. в США начинает издаваться филосо

фом Юждином Харгроувом «Экологичес

кая этика» («Environmental ethics»); в

англии с 1992 г. выходит журнал «Экологи-

чекие ценности» («Environmental values»);

в Германии — «Экология и этика»

(«Okologie und ethik»). В Советском Союзе

этого же времени экологической этики как

дисциплины не существовало, поэтому она

не была представлена ни в этичексой лите

ратуре, ни в учебных планах вузов.

Австралийским философом П. Синге-ром, американским Т. Риганом и английским экотеологом Э. Линзи в 1970-х—1980-


х годах было сформулировано понятие прав животных, на основе которого вскоре организовалось многомиллионное Движение за освобождение животных. Американец П. Тейлор разработал универсальные этические правила и принципы, а его коллеги Б. Калликотт и X. Ролстон III — понятия о ценностях дикой природы.

Параллельно с экологической этикой бурно развивается [Биоэтика|биоэтика], рассматривающая вопросы на грани экологии и медицины.

В 1982 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всемирную хартию природы — первый международный документ, утвердивший этический принцип, что всем формам жизни должна быть обеспечена возможность существования.

В Российской империи впервые о гуманном, этическом отношении к животным было сказано в Уставе благочиния Екатерины II, изданном в 1782 г.

«ст. 7. Буде скотина и злодея твоего спотыкнется, подними ее.

ст. 8. Блажен кто и скот милует».

Одним из первых экоэтические взгляды стал выражать в середине XIX века поэт Николай Щербина:

...Боюсь раздавить я ногою червя, Что ползет  под  травою Сияньем тепла наслаждаться; Исполнен вниманьем До всякой  летающей крошки, И груди  сдержав колыханье, В себя не втяну я дыханьем В лучах затерявшейся мошки.

Следует отметить И. Тургенева, Ф. Достоевского и особенно Л. Толстого, немало писавших об этическом отношении к природе. А друг последнего, В. Чертков, впервые в России (1890 г.) выступил против любительской охоты, назвав ее «злой забавой» (предисловие к эссе написал Лев Толстой).

В 1899 г. в С.Петербурге вышла книга врача С. Фишера «Человек и животное. Эти-ко-юридический очерк», где впервые в России было заявлено о правах животных. В 1903 г. в Москве вышла книга ученого-историка Московского университета П.В. Бе-


91


тужлтшуный зхшшчесхнй журил


то* 13, (ып. г (41)зобразова, которая так и называлась «О правах животных». Позже эти идею поддержали известные пионеры охраны природы профессора А.П. Семенов Тян-Шанский и Г. А. Кожевников, а также

Российское общество покровительства животным. Вопросам этического отношения к животным посвятили свои работы В. Чертков «Жизнь одна. Об убийстве живых существ» (1912), «Злая забава. Мысли об охоте» (1890); М. Лисовский «Немые страдальцы» (1902); А. Ельский «Чувство сострадания к животным» (1879). Харьковский архиепископ Амвросий издал наставление детям о милосердии к животным.

К сожалению, во времена строительства социализма об этических идеях отношения к природе не было принято ни говорить, ни думать. Особняком выделялся только Д. Андреев, посвятивший экологической этике целую главу в своей легендарной книге «Роза мира», написанной в 1940-1950 гг. в тюрьме и изданной только недавно.

Некоторый интерес к этике отношения к животным стал проявляться в узкой среде высокообразованной советской интел-лигенциив 1960-1970 гг. Именно тогдавцен-тральной прессе появились дискуссии о моральности любительской охоты (благодаря статьям в центральной прессе писателей Л. Леонова и Б. Рябинина весенняя охота в 1969 г. в России была запрещена повсеместно), а при Московском, Киевском и некоторых других городских обществах охраны природы созданы секции по защите животных от жестокого обращения.

Однако фундаментально это никак не повлияло на государственную политику — [Советский Союз] оставался одной из немногих в мире крупных держав (вместе с Китаем и Турцией), где до 1988 г. так и не было создано Всесоюзного общества покровительства животным, единственной страной в Европе, не подписавшей Страсбургской конвенции 1959 г. о безболезненном забое сельскохозяйственных животных, и где не был принят закон о защите животных от жестокого обращения.


Вновь об экологической этике в странах СНГ заговорили уже в конце 1990-х годов, когда в Москве были выпущены первые бесцензурные издания по экологической этике — книга энтузиаста защиты прав животных Т.Н. Павловой «Биоэтика в высшей школе», а также сборники эссе «Экологическая антология» и «Думая как гора». В начале 1990-х годов в Украине и России были защищены первые диссертации по экологической этике.

Основатели дисциплины

Основателями экологической этики считают немецко-французского теолога, врача и философа Альберта Швайцера и американского эколога, зоолога и философа Олдо Леопольда. А.Швейцер полагал, что «благоговение перед жизнью» должно стать основанием универсальной этики и в целом мировоззрения людей. Этика есть ответственность за все, что живет. Там, где наносится вред какой-либо жизни, необходимо ясно осознавать, насколько это необходимо: нельзя делать ничего, кроме неизбежного, — даже самого незначительного. Соответственно, смысл существования человека — в постоянном самосовершенствовании и гармонизации микрокосма и макрокосма. Если у А.Швейцера в центре внимания находится нравственность, то в работах О.Леопольда доминирует экологический аспект в структуре этического знания: конфликт с природой предопределен не только неправильным использованием ее ресурсов, но и неумением видеть Землю как часть общности, к которой принадлежать все люди. О.Леопольд вводит новый термин «экологическая совесть».

Декларация Рио

Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (Декларация Рио) была принята в 1992 году на конференции ООН. В ней закреплены основные принципы экологичекого права, которые были разработаны на основании норм поведения в экосфере.

ДАЛ АВТОРОВ

О     Гуманитарный   экологический  журнал   публикует   статьи   по   гуманитарным   аспектам   экологии   и   охраны   природы:   экологическая   этика,   эстетика,   теология,   этнософия,   этнография, культурология,   социология,   социальные   проблемы   охраны   природы,   конфликтология, история  охраны  природы   и   т.  п.

@     Работы  печатаются  на   русском   или  английском   языках.   По  желанию  авторов   статьи  на русском   языке   могут   сопровождаться   английскими   резюме.

©     Иллюстрации   должны   быть   готовы   к   непосредственному   воспроизведению,   выполнены   на белой   бумаге   черной   тушью  или   распечатаны   на  лазерном   принтере.   Все   подписи   печатаются   на   отдельной   странице.

©     Фотографии   должны   быть   хорошего   качества   на   глянцевой   бумаге.

@     Редакция   оставляет   за   собой  право   сокращать  и   править  полученные  материалы,  а   также отклонять   не   отвечающие   данным   требованиям.

©     Рукописи  и  фото  не  рецензируются  и  не   возвращаются.

<^>


Рис.  Э.Д.  Шукурова


—   Исповедовал   ли   ты   экологию?   Благоговел   ли   ты   перед   жизнью? Сотрудничал ли ты с журналом Гуманитарным экологическим?


гумштирьш   зхшітесхнй   жури


то*    13,    fan.    2    (41)


СОДЕРЖАНИЕ


СОВРЕМЕННАЯ    ИДЕЯ    ДИКОЙ    ПРИРОДЫ


ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ     ЭТИКАВ.Е. Борейко

Современная идея дикой природы


Борейко В.Є., Васильківський Б.М.

1     Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин І рослин


73В   ЗАЩИТУ   ВОЛКОВ


Владимир Борейко: Экологическая революция

— это экзамен совести человечества        82В.Е. Борейко

Бешенство волков: правда и ложь

В.Е. Борейко

Ода волкам прекрасным, диким, свободным, гибнущим


70

Альянс за права животных Биоцентризм Пять свобод 71     Экологическая этика

 
© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.