WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |

підприємств об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 42-93 від 29.04.93 )

( Дію пункту п'ятого статті 3 зупинено щодо права зазначених

в пункті 1 Постанови ВР N 158/94-ВР від 29.07.94 підприємств

Університету об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу Університету та приймати рішення про їх

ліквідацію згідно з Постановою ВР N 158/94-ВР від 29.07.94 )

5. Підприємства, які входять в об'єднання, можуть вийти з

його складу із збереженням взаємних зобов'язань та укладених

договорів з іншими підприємствами та організаціями.

Вихід структурних підрозділів і самостійних підприємств із

об'єднань може здійснюватись за згодою власника майна чи

уповноваженого ним органу та з участю трудового колективу з

наданням їм права підприємства.

Відмову власника може бути оскаржено трудовим колективом до

суду.

( Дію пункту шостого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 9-93 від 21.01.93 підприємств

зв'язку об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 9-93 від 21.01.93 )

( Дію пункту шостого статті 3 зупинено щодо права зазначених у

частині першій статті 1 Декрету N 10-93 від 21.01.93 підприємств

вугільної промисловості об'єднувати на добровільних засадах свою

діяльність, виходити із складу об'єднань та приймати рішення про

їхню ліквідацію згідно з Декретом N 10-93 від 21.01.93 )

( Дію пункту шостого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 20-93 від 17.03.93 державних

підприємств об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 20-93 від 17.03.93 )

( Дію пункту шостого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 41-93 від 29.04.93 державних

електроенергетичних підприємств об'єднувати на добровільних

засадах свою діяльність, виходити із складу об'єднань та приймати

рішення про їх ліквідацію згідно з Декретом N 41-93 від 29.04.93 )

( Дію пункту шостого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 42-93 від 29.04.93 державних

підприємств об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 42-93 від 29.04.93 )

( Дію пункту шостого статті 3 зупинено щодо права зазначених

в пункті 1 Постанови ВР N 158/94-ВР від 29.07.94 підприємств

Університету об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу Університету та приймати рішення про їх

ліквідацію згідно з Постановою ВР N 158/94-ВР від 29.07.94 )

6. Об'єднання ліквідується за рішенням підприємств, які

входять в нього. Ліквідація об'єднання здійснюється у порядку,

встановленому цим Законом для підприємства. Майно, яке залишилося

після ліквідації об'єднання, розподіляється між учасниками згідно

з статутом об'єднання.

7. Порядок створення, реорганізації та ліквідації

промислово-фінансових груп, а також їх реєстрації регулюється

спеціальним законодавством. ( Статтю 3 доповнено пунктом 7 згідно

із Законом N 483/96-ВР від 12.11.96 )

Стаття 4. Законодавство про підприємство

1. Відносини, що пов'язані з підприємствами в Україні,

регулюються цим Законом, а також спеціальним законодавством, до

якого відноситься податкове, митне, валютне, фінансове,

інвестиційне та інше законодавство, що регулює окремі особливості,

сторони та види діяльності підприємств в Україні. ( Абзац перший

частини першої статті 4 в редакції Закону N 797-XIV ( 797-14 ) від

01.07.99 )

Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких

бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить

законодавство про підприємство, то застосовуються правила

міжнародного договору або міжнародної угоди.

2. Особливості застосування цього Закону для окремих видів

підприємств, діяльність яких пов'язана з надзвичайними суспільними

інтересами, та перелік таких видів підприємств визначаються

Кабінетом Міністрів України і затверджуються Верховною Радою

України.

Розділ II

СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА І ПОРЯДОК ЙОГО

РЕЄСТРАЦІЇ

Стаття 5. Загальні умови створення підприємства

1. Підприємство створюється згідно з рішенням власника

(власників) майна чи уповноваженого ним (ними) органу,

підприємства-засновника, організації або за рішенням трудовогоколективу у випадках і порядку, передбачених цим Законом та іншими

законами України. Рішення про створення підприємства у випадках,

передбачених чинним законодавством, приймається за погодженням з

Антимонопольним комітетом України. ( Дію абзаца першого пункту

першого статті 5 зупинено у частині права державних підприємств

виступати засновниками підприємств згідно з Декретом N 24-92 від

31.12.92; із змінами, внесеними згідно із Законом N 82/95-ВР від

02.03.95 )

Підприємство може бути створено внаслідок примусового поділу

іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства

України.

2. Підприємство може бути створено в результаті виділення із

складу діючого підприємства, організації одного або кількох

структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці

діючих об'єднань за рішенням їх трудових колективів, якщо на це є

згода власника чи уповноваженого ним органу.

Створення підприємств шляхом виділення здійснюється із

збереженням за новими підприємствами взаємозобов'язань та

укладених договорів з іншими підприємствами.

3. У випадках, коли для створення і діяльності підприємства

потрібні природні ресурси, дозвіл на їх використання видається

відповідною Радою народних депутатів, а в передбачених

законодавчими актами випадках - Верховною Радою України за

поданням первинного природокористувача при наявності позитивного

висновку державної екологічної експертизи або відповідної Ради

народних депутатів. Відмову у наданні природних ресурсів може бути

оскаржено в порядку, передбаченому законодавством України. ( Пункт

третій статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3180-12

від 05.05.93 )

Підприємству може бути передана у колективну власність або

надана у користування, в тому числі на умовах оренди, земельна

ділянка в порядку, встановленому Земельним кодексом України

( 561-12 ). ( Пункт 3 статті 5 доповнено абзацом другим

згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93 )

4. Підприємство набуває прав юридичної особи від дня його

державної реєстрації.

Стаття 6. Державна реєстрація підприємства

Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної

особи з дня його державної реєстрації.

Державна реєстрація підприємств здійснюється відповідно до

Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ).

( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 10-92 від

15.12.92, Законом N 3170-12 від 04.05.93, в редакції Закону

N 3716-12 від 16.12.93 )

Стаття 7. Створення відособлених підрозділів підприємства

1. Підприємство має право створювати філіали, представництва,

відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття

поточних і розрахункових рахунків і затверджує положення про них.

2. Погодження питання про розміщення таких відособлених

підрозділів підприємства з відповідними місцевими Радами народних

депутатів провадиться в порядку, встановленому для створення

підприємства.

( Абзац пункту 2 статті 7 втратив чинність на підставі

Закону N 3716-12 від 16.12.93 )

3. Діяльність розташованих на території України відособлених

підрозділів підприємств, які знаходяться за межами республіки,

регулюється цим Законом та іншими законами України.

Стаття 8. Ліцензування видів діяльності

Окремими видами діяльності підприємство може займатися тільки

на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також

порядок одержання дозволу (ліцензії) для здійснення такої

діяльності встановлюються Законом України "Про підприємництво"

( 698-12 ).

Стаття 9. Статут підприємства

1. Підприємство діє на основі статуту. Статут затверджується

власником (власниками) майна, а для державних підприємств -

власником майна за участю трудового колективу.

2. У статуті підприємства визначаються власник та

найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі

діяльності, його органи управління, порядок їх формування,

компетенція та повноваження трудового колективу і його виборних

органів, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації

та припинення діяльності підприємства.

У найменуванні підприємства визначаються його назва (завод,

фабрика, майстерня та інші) і вид (індивідуальне, сімейне,

приватне, колективне, державне) та інше.

До статуту можуть включатися положення, пов'язані з

особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що

виникають на підставі членства; про повноваження, порядок

створення та структуру ради підприємства; про знаки для товарів і

послуг та інше. ( Абзац третій пункту 2 статті 9 в редакції

Закону N 75/95-ВР від 28.02.95 )

У статуті підприємства визначається орган, який має право

представляти інтереси трудового колективу (рада трудового

колективу, рада підприємства, виборний орган первинної

профспілкової організації та інше). ( Абзац четвертий пункту 2 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) від

10.07.2003 )

Розділ III

МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

Стаття 10. Утворення і використання майна

1. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні

кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в

самостійному балансі підприємства.

2. Майно підприємства відповідно до законів України, статуту

підприємства та укладених угод належить йому на праві власності,

повного господарського відання або оперативного управління.

( Пункт 2 статті 10 в редакції Закону N 72/98-ВР від 04.02.98 )

3. Майно, що є державною власністю і закріплене за державним

підприємством (крім казенного), належить йому на праві повного

господарського відання. ( Абзац перший пункту 3 статті 10 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 72/98-ВР від 04.02.98 )

Здійснюючи право повного господарського відання, державне

підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним

майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не

суперечать чинному законодавству та статуту підприємства. ( Абзац

другий частини третьої статті 10 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 2554-12 від 07.07.92 )

Майно, що є у державній власності і закріплене за казенним

підприємством, належить йому на праві оперативного управління.

( Пункт 3 статті 10 доповнено абзацом третім згідно із Законом

N 72/98-ВР від 04.02.98 )

Здійснюючи право оперативного управління, казенне

підприємство володіє та користується зазначеним майном. ( Пункт 3

статті 10 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом

N 72/98-ВР від 04.02.98 )

Казенне підприємство має право розпоряджатися закріпленим за

ним на праві оперативного управління майном, що є у державній

власності і належить до основних фондів підприємства, лише з

дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним державним

майном. Особливості розпорядження іншим майном казенного

підприємства визначаються у його статуті. ( Пункт 3 статті 10

доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 72/98-ВР від

04.02.98 )

Відчуження від держави засобів виробництва, що є державною

власністю і закріплені за державним підприємством, здійснюється

виключно на конкурентних засадах (через біржі, за конкурсом, на

аукціонах) у порядку, що визначається Фондом державного майна

України. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти

направляються виключно на інвестиції. ( Частину третю статті 10

доповнено абзацом згідно із Законом N 2544-12 від 07.07.92 )

4. Джерелами формування майна підприємства є:

грошові та матеріальні внески засновників;

доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших

видів господарської діяльності;

доходи від цінних паперів;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

надходження від роздержавлення і приватизації власності;

придбання майна іншого підприємства, організації;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій,

підприємств і громадян;

інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

5. Підприємство, якщо інше не передбачено чинним

законодавством та його статутом, має право продавати і передавати

іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати,

здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або

в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні

засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також

списувати їх з балансу. ( Частина п'ята статті 10 із змінами,

внесеними згідно із Законом 2554-12 від 07.07.92 )

( Дію пункту шостого статті 10 зупинено в частині здійснення

підприємствами, що є у загальнодержавній власності, безоплатної

передачі майна громадянам згідно з Декретом N 8-92 від 15.12.92 )

6. Підприємству надається право, якщо інше не передбачено чинним

законодавством та його статутом, продавати, передавати безоплатно,

обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші

матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до

законодавчих актів України не можуть бути в їх власності.

Безоплатна передача і надання підприємствами матеріальних

цінностей громадянам здійснюються з дозволу власника або

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.