WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про підприємства в Україні

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 24, ст.272 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 888-XII ( 888-12 ) від 27.03.91, ВВР, 1991, N 24, ст.273 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР

N 1292-XII ( 1292-12 ) від 04.07.91, ВВР, 1991, N 36, ст.474

Законами

N 2032-XII ( 2032-12 ) від 04.01.92, ВВР, 1992, N 17, ст.209

N 2544-XII ( 2544-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 38, ст.562

N 2554-XII ( 2554-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 39, ст.574

N 2685-XII ( 2685-12 ) від 14.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.655

Декретами

N 8-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст. 52

N 10-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст. 54

N 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 93

N 24-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 94

N 9-93 від 21.01.93, ВВР, 1993, N 13, ст.115

N 10-93 від 21.01.93, ВВР, 1993, N 13, ст.116

N 14-93 від 22.01.93, ВВР, 1993, N 13, ст.119

Законом

N 2932-XII ( 2932-12 ) від 26.01.93, ВВР, 1993, N 11, ст.83

Декретами

N 15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, N 17, ст.184

N 20-93 від 17.03.93, ВВР, 1993, N 19, ст.204

N 39-93 від 26.04.93, ВВР, 1993, N 24, ст.273

N 41-93 від 29.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.279

N 42-93 від 29.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.280

Законами

N 3170-XII ( 3170-12 ) від 04.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.252

N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277

Декретом

N 48-93 від 10.05.93, ВВР, 1993, N 27, ст.290

Законами

N 3292-XII ( 3292-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.308

N 3716-XII ( 3716-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст.14 )

( Про поширення дії Закону додатково див. Постанову ВР

N 3786-XII ( 3786-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 12, ст. 61 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР

N 158/94-ВР від 29.07.94, ВВР, 1994, N 38, ст.353

Законами

N 318/94-ВР від 22.12.94, ВВР, 1995, N 3, ст.22

N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст.85

N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.90

N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.93

N 262/95-ВР від 05.07.95, ВВР, 1995, N 28, ст.203

N 357/96-ВР від 10.09.96, ВВР, 1996, N 45, ст.229

N 419/96-ВР від 16.10.96, ВВР, 1996, N 48, ст.264

N 481/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст.301

N 483/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст.302

N 20/97-ВР від 23.01.97, ВВР, 1997, N 11, ст. 89

N 725/97-ВР від 16.12.97, ВВР, 1998, N 14, ст.61

N 72/98-ВР від 04.02.98, ВВР, 1998, N 24, ст.138

N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.292 )

( Про поширення дії Закону додатково див. Закон

N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 35 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 797-XIV ( 797-14 ) від 01.07.99, ВВР, 1999, N 34, ст.279

N 1708-III ( 1708-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.256

N 1746-III ( 1746-14 ) від 18.05.2000, ВВР, 2000, N 35, ст.282

N 1766-III ( 1766-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 35, ст.288

N 1963-III ( 1963-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 45, ст.376

N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436

N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.146

N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114

N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194

N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )

( В назві і тексті Закону слова "Української РСР", "Радою

Міністрів", "Українській РСР", "арбітражу", "арбітражем",

"Ради Міністрів", "державного арбітражу" замінено

відповідно словами "України", "Кабінетом Міністрів",

"Україні", "арбітражного суду", "арбітражним судом",

"Кабінету Міністрів" згідно із Законом N 2685-XII

( 2685-12 ) від 14.10.92 )

( Дія Закону поширена на підприємства установ по виконанню

покарань і лікувально-трудових профілакторіїв Державного

департаменту України з питань виконання покарань згідно з

Постановою ВР N 3786-12 від 23.12.93, Законом N 312-XIV

( 312-14 ) від 11.12.98; додатково див. Постанову КМ N 352

( 352-94-п ) від 04.06.94 )

Цей Закон спрямований на реалізацію Декларації про державний

суверенітет України ( 55-12 ).

Закон визначає види і організаційні форми підприємств,

правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації,

організаційний механізм здійснення ними підприємницької діяльності

в умовах переходу до ринкової економіки.

Закон створює рівні правові умови для діяльності підприємствнезалежно від форм власності на майно та організаційної форми

підприємства.

Закон спрямований на забезпечення самостійності підприємств,

визначає їх права і відповідальність у здійсненні господарської

діяльності, регулює відносини підприємств з іншими підприємствами

і організаціями, Радами народних депутатів, органами державного

управління.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Підприємство та його основні цілі

1. Підприємство - основна організаційна ланка народного

господарства України. Підприємство - самостійний господарюючий

статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює

виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою

одержання відповідного прибутку (доходу).

Підприємство має самостійний баланс, поточні та вкладні

(депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїм

найменуванням, а також знак для товарів і послуг. ( Абзац другий

пункту 1 статті 1 в редакції Законів N 75/95-ВР від 28.02.95,

N 725/97-ВР від 16.12.97, із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002 )

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

2. Підприємство здійснює будь-які види господарської

діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і

відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

3. У разі збиткової діяльності підприємств держава, якщо вона

визнає продукцію цих підприємств суспільно необхідною, може

надавати таким підприємствам дотацію, інші пільги.

Стаття 2. Види підприємств

1. В Україні можуть діяти підприємства таких видів:

приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

колективне підприємство, засноване на власності трудового

колективу підприємства;

господарське товариство;

підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;

комунальне підприємство, засноване на власності відповідної

територіальної громади;

державне підприємство, засноване на державній власності, в

тому числі казенне підприємство. Особливості створення,

ліквідації, реорганізації, управління та діяльності казенного

підприємства встановлюються розділом VIII цього Закону.

( Пункт 1 статті 2 в редакції Закону N 72/98-ВР від 04.02.98 )

2. Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства

і чисельності його працівників (незалежно від форм власності)

воно може бути віднесено до категорії малих підприємств.

До малих підприємств належать новостворювані та діючі

підприємства:

у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до

200 чоловік;

в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих

до 50 чоловік;

у науці і науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючих

до 100 чоловік;

у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25

чоловік;

у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15

чоловік.

Особливості створення і діяльності малих підприємств

встановлюються законодавством України.

У республіці можуть діяти інші види та категорії підприємств,

у тому числі орендні, створення яких не суперечить законодавчим

актам України.

Стаття 3. Об'єднання підприємств

( Дію пункту першого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 9-93 від 21.01.93 підприємств

зв'язку об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 9-93 від 21.01.93 )

( Дію пункту першого статті 3 зупинено щодо права зазначених у

частині першій статті 1 Декрету N 10-93 від 21.01.93 підприємств

вугільної промисловості об'єднувати на добровільних засадах свою

діяльність, виходити із складу об'єднань та приймати рішення про

їхню ліквідацію згідно з Декретом N 10-93 від 21.01.93 )

( Дію пункту першого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 20-93 від 17.03.93 державних

підприємств об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 20-93 від 17.03.93 )

( Дію пункту першого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 41-93 від 29.04.93 державних

електроенергетичних підприємств об'єднувати на добровільних

засадах свою діяльність, виходити із складу об'єднань та приймати

рішення про їх ліквідацію згідно з Декретом N 41-93 від 29.04.93 )

( Дію пункту першого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 42-93 від 29.04.93 державних

підприємств об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 42-93 від 29.04.93 )

( Дію пункту першого статті 3 зупинено щодо права зазначених

в пункті 1 Постанови ВР N 158/94-ВР від 29.07.94 підприємств

Університету об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу Університету та приймати рішення про їх

ліквідацію згідно з Постановою ВР N 158/94-ВР від 29.07.94 )

1. Підприємства мають право на добровільних засадах

об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види

діяльності, якщо інше не передбачено законодавством України.

( Абзац перший пункту 1 статті 3 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001 )

Підприємства можуть об'єднуватись в:

асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної

координації господарської діяльності. Асоціація не має права

втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її

учасників;

корпорації - договірні об'єднання, створені на основі

поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з

делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання

діяльності кожного з учасників;

консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і

банківського капіталу для досягнення спільної мети;

концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості,

наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі

повної фінансової залежності від одного або групи підприємців;

інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими

принципами.

Об'єднання діють на основі договору або статуту, який

затверджується їх засновниками або власниками. Підприємства, які

входять до складу зазначених організаційних структур, зберігають

права юридичної особи, і на них поширюється дія цього Закону.

Рішення про створення об'єднання (установчий договір) і

статут цього об'єднання погоджуються з Антимонопольним комітетом

України в порядку, визначеному чинним законодавством. ( Пункт

перший статті 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом

N 82/95-ВР від 02.03.95 )

2. В об'єднання підприємств, зареєстроване в Україні, можуть

входити підприємства інших союзних республік та держав.

Підприємства України можуть входити в об'єднання, зареєстровані в

інших союзних республіках та державах. Порядок вступу в об'єднання

у зазначених випадках здійснюється відповідно до законодавства

України про зовнішньоекономічну діяльність.

3. Об'єднання є юридичною особою, може мати самостійний і

зведений баланси, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в

установах банків, печатку із своїм найменуванням.

Реєстрація об'єднання провадиться в порядку, встановленому

цим Законом для підприємства.

( Пункт 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002 )

4. Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями підприємств,

які входять до його складу, а підприємства не відповідають за

зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачено установчим

договором (статутом).

( Дію пункту п'ятого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 9-93 від 21.01.93 підприємств

зв'язку об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 9-93 від 21.01.93 )

( Дію пункту п'ятого статті 3 зупинено щодо права зазначених у

частині першій статті 1 Декрету N 10-93 від 21.01.93 підприємств

вугільної промисловості об'єднувати на добровільних засадах свою

діяльність, виходити із складу об'єднань та приймати рішення про

їхню ліквідацію згідно з Декретом N 10-93 від 21.01.93 )

( Дію пункту п'ятого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 20-93 від 17.03.93 державних

підприємств об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 20-93 від 17.03.93 )

( Дію пункту п'ятого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 41-93 від 29.04.93 державних

електроенергетичних підприємств об'єднувати на добровільних

засадах свою діяльність, виходити із складу об'єднань та приймати

рішення про їх ліквідацію згідно з Декретом N 41-93 від 29.04.93 )

( Дію пункту п'ятого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 42-93 від 29.04.93 державних

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.