WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 || 3 |

з'їзду (конференції) або загальних зборів, відомості про склад

керівництва центральних статутних органів, дані про місцеві

осередки, документи про сплату реєстраційного збору, крім

випадків, коли громадська організація звільняється від сплати

реєстраційного збору відповідно до законів України. Політичні

партії подають також свої програмні документи. ( Частина друга

статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 655-XIV

( 655-14 ) від 13.05.99 )

Заява про реєстрацію розглядається в двомісячний строк з дня

надходження документів. У необхідних випадках орган, який здійснює

реєстрацію, проводить перевірку відомостей, зазначених у поданих

документах. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику

повідомляється письмово в 10-денний строк.

При розгляді питання про реєстрацію можуть бути присутніми

представники об'єднання громадян.

Про зміни, що сталися в статутних документах, об'єднання

громадян повідомляє в 5-денний строк в реєструючий орган.

Перереєстрація об'єднання громадян здійснюється відповідно до

цього Закону.

Органи, що здійснюють реєстрацію об'єднань громадян, ведуть

реєстр цих об'єднань.

Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом

Міністрів України.

Стаття 16. Відмова у реєстрації

У реєстрації об'єднанню громадян може бути відмовлено, якщо

його назва, статутний або інші документи, подані для реєстрації

об'єднання, суперечать вимогам законодавства України.

( Частина перша статті 16 в редакції Закону N 2651-III ( 2651-14 )

від 11.07.2001 )

Рішення про відмову у реєстрації повинно містити підстави

такої відмови. Це рішення може бути оскаржено у судовому порядку.

Про відмову у реєстрації об'єднання громадян реєструючий

орган повідомляє у засобах масової інформації. ( Статтю 16

доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3582-12 від

11.11.93 )

Стаття 17. Повідомлення про заснування

Громадські організації, їх спілки можуть легалізувати своє

заснування шляхом письмового повідомлення відповідно Міністерству

юстиції України, місцевим органам державної виконавчої влади,

виконавчим комітетам сільських, селищних, міських Рад народних

депутатів.

Стаття 18. Символіка об'єднання громадян

Об'єднання громадян можуть використовувати власну символіку.

Символіка об'єднання громадян затверджується відповідно до

його статуту.

Символіка політичних партій не повинна відтворювати державні

чи релігійні символи.

Символіка об'єднання громадян підлягає державній реєстрації у

порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Припинення діяльності об'єднання громадян

Припинення діяльності об'єднання громадян може бути проведено

шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску,

примусового розпуску).

Реорганізація об'єднання громадян здійснюється відповідно до

його статуту. Реєстрація новоствореного об'єднання здійснюється у

порядку, встановленому цим Законом.

Ліквідація об'єднання громадян здійснюється на підставі

статуту або рішення суду.

IV. ПРАВА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 20. Права зареєстрованих об'єднань громадян

Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних

документах, зареєстровані об'єднання громадян користуються правом:

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати

майнові і немайнові права;

представляти і захищати свої законні інтереси та законні

інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських

органах;

брати участь у політичній діяльності, проводити масові

заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші

об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

створювати установи та організації;

одержувати від органів державної влади і управління та

органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для

реалізації своїх цілей і завдань;

вносити пропозиції до органів влади і управління;

розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

засновувати засоби масової інформації.

Громадські організації мають право засновувати підприємства,

необхідні для виконання статутних цілей.

У порядку, передбаченому законодавством, політичні партії

також мають право:

брати участь у виробленні державної політики;

брати участь у формуванні органів влади, представництва в їх

складі;

доступу під час виборчої кампанії до державних засобів

масової інформації.

Об'єднання громадян користуються іншими правами,

передбаченими законами України.Стаття 21. Власність об'єднань громадян

Об'єднання громадян може мати у власності кошти та інше

майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

Об'єднання громадян набуває право власності на кошти та інше

майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або

державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване

громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також

на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших

підставах, не заборонених законом.

Політичні партії також мають право на майно, придбане від

продажу суспільно-політичної літератури, інших

агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною

символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших

політичних заходів.

Громадські організації також мають право на майно та кошти,

придбані в результаті господарської та іншої комерційної

діяльності створених ними госпрозрахункових установ та

організацій, заснованих підприємств.

Кошти та інше майно об'єднань громадян, в тому числі тих, що

ліквідуються, не може перерозподілятись між їх членами і

використовується для виконання статутних завдань або на

благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами,

за рішенням суду спрямовується в доход держави.

Стаття 22. Обмеження щодо одержання коштів та іншого майна

політичними партіями, їх установами

та організаціями

Політичним партіям, їх установам та організаціям

забороняється прямо або опосередковано одержувати кошти та інше

майно від:

іноземних держав та організацій, міжнародних організацій,

іноземних громадян та осіб без громадянства;

державних органів, державних підприємств, установ та

організацій, крім випадків, передбачених законами України;

підприємств, створених на основі змішаної форми власності,

якщо участь держави або іноземного учасника в них перевищує 20

відсотків;

нелегалізованих об'єднань громадян;

анонімних пожертвувачів.

Політичні партії не мають права одержувати доходи від акцій

та інших цінних паперів, їм забороняється мати рахунки в іноземних

банках та зберігати в них коштовності.

Політичні партії зобов'язані щороку публікувати свої бюджети

для загального відома.

Стаття 23. Здійснення права власності

Право власності об'єднань громадян реалізують їх вищі

статутні органи управління (загальні збори, конференції, з'їзди

тощо) в порядку, передбаченому законодавством України та

статутними документами.

Окремі функції щодо господарського управління майном може

бути покладено вищими статутними органами управління на створювані

ними органи, місцеві осередки або передано спілкам об'єднань

громадян.

Стаття 24. Господарська та інша комерційна діяльність

З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані

об'єднання громадян можуть здійснювати необхідну господарську та

іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових

установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування

підприємств в порядку, встановленому законодавством.

Політичні партії, створювані ними установи і організації не

мають права засновувати підприємства, крім засобів масової

інформації, та займатись господарською та іншою комерційною

діяльністю, за винятком продажу суспільно-політичної літератури,

інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів із власною

символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших

суспільно-політичних заходів.

Об'єдання громадян, створені ними установи та організації

зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну

звітність, зареєструватись в органах державної податкової

інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах,

передбачених законодавством.

V. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 25. Державний нагляд та контроль за діяльністю

об'єднань громадян

Державний контроль за діяльністю об'єднань громадян

здійснюється державними органами у порядку, передбаченому

законодавством України.

Органи, що проводять легалізацію об'єднань громадян,

здійснюють контроль за додержанням ними положень статуту.

Представники цих органів мають право бути присутніми на заходах,

що проводяться об'єднаннями громадян, вимагати необхідні

документи, одержувати пояснення.

Нагляд за виконанням та додержанням законності об'єднаннями

громадян здійснюють органи прокуратури.

Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою

податків об'єднаннями громадян здійснюють відповідно фінансові

органи та органи державної податкової інспекції.

Стаття 26. Порядок здійснення фінансового контролю

Об'єднання громадян у встановленому порядку подають

фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

Щорічно на підставі фінансових декларацій у газеті "Голос

України" публікуються списки осіб, пожертвування яких на користь

політичних партій перевищують розмір, що визначається Верховною

Радою України.

Спеціальна комісія Верховної Ради України, до складу якої

входять депутати - представники усіх представлених у парламенті

політичних партій, розглядає їх фінансову діяльність за рік і

доповідає свої висновки на пленарному засіданні Верховної Ради

України.

У разі порушень фінансової дисципліни політична партія несе

відповідальність згідно з законодавством. Незаконні надходження

вилучаються за рішенням суду у порядку, встановленому законом, і

зараховуються до Державного бюджету України. ( Частина четверта

статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 642/97-ВР від

18.11.97 )

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства

Посадові особи легалізуючих органів об'єднань громадян та

громадяни за порушення законодавства про об'єднання громадян

несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або

кримінальну відповідальність.

Об'єднання громадян несуть відповідальність, передбачену цим

Законом та іншими законодавчими актами України.

Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у

встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації,

або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти,

а так само участь у діяльності таких об'єднань тягнуть за собою

адміністративну або кримінальну відповідальність. ( Статтю 27

доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3582-12 від

11.11.93 )

Стаття 28. Види стягнення

За порушення законодавства до об'єднання громадян можуть бути

застосовані такі стягнення:

попередження;

штраф;

тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності;

тимчасова заборона (зупинення) діяльності;

примусовий розпуск (ліквідація).

Стаття 29. Попередження

При вчиненні об'єднанням громадян правопорушення, яке не

тягне за собою обов'язкового застосування іншого виду стягнення,

передбаченого цим Законом, відповідний легалізуючий орган виносить

письмове попередження.

Стаття 30. Штраф

В разі грубого або систематичного вчинення правопорушень, за

поданням легалізуючого органу або прокурора на об'єднання громадян

може бути накладено штраф в судовому порядку.

Стаття 31. Тимчасова заборона (зупинення) окремих видів

або всієї діяльності об'єднання громадян

З метою припинення незаконної діяльності об'єднання громадян

за поданням легалізуючого органу або прокурора суд може тимчасово

заборонити окремі види діяльності або тимчасово заборонити

діяльність об'єднання громадян на строк до трьох місяців.

Тимчасова заборона окремих видів діяльності об'єднання

громадян може здійснюватись шляхом встановлення заборони на

проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо),

здійснення видавничої діяльності, проведення банківських операцій,

операцій з матеріальними цінностями тощо.

За поданням органу, який звертався до суду щодо тимчасової

заборони окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян,

суд може продовжити цей термін. При цьому загальний термін

тимчасової заборони не повинен перевищувати шість місяців.

При усуненні причин, що стали підставою для тимчасової

заборони, за клопотанням об'єднання громадян його діяльність може

бути відновлена судом в повному обсязі.

Стаття 32. Примусовий розпуск (ліквідація)

об'єднання громадян

За поданням легалізуючого органу або прокурора рішенням суду

об'єднання громадян примусово розпускається (ліквідується) у

випадках:

1) вчинення дій, передбачених статтею 4 цього Закону;

2) систематичного або грубого порушення вимог статті 22 цього

Закону;

3) продовження протиправної діяльності після накладення

стягнень, передбачених цим Законом;

4) зменшення кількості членів політичної партії до числа,

коли вона не визнається як така.

Суд одночасно вирішує питання про припинення випуску

друкованого засобу масової інформації об'єднання громадян, яке

примусово розпускається. ( Статтю 32 доповнено частиною другою

згідно із Законом N 3582-12 від 11.11.93 )

Про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян

Pages:     | 1 || 3 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.