WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 |

Картка | Документи | Iсторiя | Пов'язанi док-ти | Публiкацiї | Повний текст

Документ 2460-12, чинна редакцiя вiд 01.08.2003 >>

Пошук слiв на сторiнцi

Сторiнки: 1

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про об'єднання громадян

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 34, ст.504 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2461-XII ( 2461-12 ) від 16.06.92, ВВР, 1992, N 34, ст.505 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3582-XII ( 3582-12 ) від 11.11.93, ВВР, 1993, N 46, ст.427

N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36

N 655-XIV ( 655-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.220

N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38

N 2651-III ( 2651-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 44, ст.232

N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209

- набуває чинності 01.08.2003 року

N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 )

Право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом

людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і

гарантується Конституцією ( 888-09 ) та законодавством України.

Держава сприяє розвитку політичної та громадської активності,

творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності

їх об'єднань.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Об'єднання громадян

Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування,

створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації

громадянами своїх прав і свобод.

Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес,

асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до цього Закону

визнається політичною партією або громадською організацією.

Дія цього Закону не поширюється на релігійні, кооперативні

організації, об'єднання громадян, що мають основною метою

одержання прибутків, комерційні фонди, органи місцевого та

регіонального самоврядування (в тому числі ради і комітети

мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні

комітети), органи громадської самодіяльності (народні дружини,

товариські суди тощо), інші об'єднання громадян, порядок створення

і діяльності яких визначається відповідним законодавством.

Особливості правового регулювання діяльності профспілок

визначаються Законом України про профспілки.

Стаття 2. Політична партія

Політичною партією є об'єднання громадян - прихильників

певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які

мають головною метою участь у виробленні державної політики,

формуванні органів влади, місцевого та регіонального

самоврядування і представництво в їх складі.

Стаття 3. Громадська організація

Громадською організацією є об'єднання громадян для

задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних,

творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших

спільних інтересів.

Стаття 4. Обмеження на створення і діяльність

об'єднань громадян

Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих

об'єднань громадян забороняється у судовому порядку, коли їх метою

є:

зміна шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій

протизаконній формі територіальної цілісності держави;

підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь

іноземних держав;

пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та

неофашизму;

розпалювання національної та релігійної ворожнечі;

створення незаконних воєнізованих формувань;

обмеження загальновизнаних прав людини.

Забороняється створення і діяльність політичних партій,

керівні органи чи структурні осередки яких знаходяться за межами

України, а також будь-яких структурних осередків політичних партій

в органах виконавчої та судової влади, у Збройних Силах та

Державній прикордонній службі України, на державних підприємствах,

в установах і організаціях, державних навчальних закладах.

( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, N 662-IV ( 662-15 ) від

03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року )

Стаття 5. Законодавство про об'єднання громадян

Законодавство про об'єднання громадян складається з

Конституції України, цього Закону та актів законодавства,

прийнятих відповідно до нього.

II. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАТУС ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 6. Принципи створення та діяльності

об'єднань громадян

Об'єднання громадян створюються і діють на основі

добровільності, рівноправності їх членів (учасників),

самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у виборі

напрямів своєї діяльності.

Обмеження діяльності об'єднань громадян може встановлюватисьтільки Конституцією ( 888-09 ) та законами України.

Всі основні питання діяльності об'єднань громадян повинні

вирішуватись на зборах всіх членів або представників членів

об'єднання.

Об'єднання громадян повинно регулярно обнародувати свої

основні документи, склад керівництва, дані про джерела

фінансування та витрати.

Стаття 7. Заборона обмеження прав і свобод громадян у зв'язку

з їх належністю або неналежністю до об'єднань

громадян

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання

громадян. Належність чи неналежність до об'єднання громадян не

може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання

державою будь-яких пільг і переваг.

Вимога про зазначення в офіційних документах щодо членства

(участі) у тому чи іншому об'єднанні громадян не допускається,

крім випадків, передбачених законами України.

Забороняється відмова у прийнятті або виключення з політичної

партії особи в зв'язку з її статтю або національною належністю.

Обмеження щодо перебування у політичних партіях окремих категорій

громадян встановлюються Конституцією та законами України.

На працівників апарату об'єднань громадян поширюється

законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне

страхування.

Стаття 8. Держава та об'єднання громадян

Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів

об'єднань громадян, легалізованих у порядку, передбаченому цим

Законом.

Втручання державних органів та службових осіб у діяльність

об'єднань громадян, так само як і втручання об'єднань громадян у

діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших

об'єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених

Законом.

Верховна Рада України встановлює пільги щодо оподаткування

доходів по окремих видах господарської або іншої комерційної

діяльності об'єднань громадян, створених ними установ та

організацій, заснованих підприємств, максимальні розміри окремих

та загальних річних пожертвувань на користь політичних партій,

затверджує перелік всеукраїнських громадських організацій, яким

держава надає матеріальну допомогу.

Стаття 9. Статус об'єднань громадян

Об'єднання громадян України утворюються і діють з

всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.

До всеукраїнських об'єднань громадян належать об'єднання,

діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають

місцеві осередки у більшості її областей.

До місцевих об'єднань належать об'єднання, діяльність яких

поширюється на території відповідної

адміністративно-територіальної одиниці або регіону. Територія

діяльності самостійно визначається об'єднанням громадян.

Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність

поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.

Політичні партії в Україні створюються і діють тільки з

всеукраїнським статусом.

Стаття 10. Спілки об'єднань громадян

Об'єднання громадян мають право на добровільних засадах

засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації

тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про

співробітництво і взаємодопомогу.

Створення і легалізація спілок об'єднань громадян, порядок їх

діяльності та ліквідації здійснюються відповідно до цього Закону.

III. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 11. Засновники об'єднань громадян

Політичні партії створюються за ініціативою громадян України,

які досягли 18 років, не обмежені судом у дієздатності і не

тримаються в місцях позбавлення волі.

Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни

України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які

досягли 18 років, а молодіжних та дитячих організацій - 15-річного

віку.

Рішення про заснування об'єднань громадян приймаються

установчим з'їздом (конференцією) або загальними зборами.

Засновниками спілок об'єднань громадян є об'єднання громадян.

Стаття 12. Членство в об'єднаннях громадян

Членами політичних партій можуть бути тільки громадяни

України, які досягли 18-річного віку.

Членами громадських організацій, крім молодіжних та дитячих,

можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжних та

дитячих громадських організацій визначається їх статутами в межах,

встановлених законами України. ( Частина друга статті 12 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 655-XIV ( 655-14 ) від

13.05.99 )

Громадські організації можуть не мати фіксованого

індивідуального членства.

У діяльності громадських організацій у випадках, передбачених

їх статутами, можуть брати участь колективні члени.

Стаття 12-1. Назва об'єднання громадян

Назва об'єднання громадян визначається рішенням установчого

з'їзду (конференції) або загальними зборами об'єднання громадян.

Назва об'єднання громадян повинна складатися з двох частин -

загальної та індивідуальної. Загальна назва (партія, рух, конгрес,

союз, спілка, об'єднання, фонд, фундація, асоціація, товариство

тощо) може бути однаковою у різних об'єднань громадян.

Індивідуальна назва об'єднання громадян є обов'язковою і повинна

бути суттєво відмінною від індивідуальних назв зареєстрованих в

установленому порядку об'єднань громадян з такою ж загальною

назвою.

Об'єднання громадян поряд з повною назвою може мати скорочену

назву, яка фіксується в установчих та статутних документах

об'єднання громадян (рішенні установчого органу, статуті,

положенні).

Об'єднання громадян, зареєстроване у встановленому порядку,

має виключне право на використання своєї назви. Використання назви

об'єднання громадян фізичними та юридичними особами, які не

належать до об'єднання громадян, для цілей, не пов'язаних з

діяльністю цього об'єднання, забороняється.

( Закон доповнено статтею 12-1 згідно із Законом N 2651-III

( 2651-14 ) від 11.07.2001 )

Стаття 13. Статутні документи об'єднань громадян

Об'єднання громадян діє на основі статуту або положення (далі

- статутний документ).

Статутний документ об'єднання громадян повинен містити:

1) назву об'єднання громадян (повну, а також скорочену

відповідно до частини третьої статті 12-1 цього Закону), його

статус та юридичну адресу;

2) мету та завдання об'єднання громадян;

3) умови і порядок прийому в члени об'єднання громадян,

вибуття з нього;

4) права і обов'язки членів (учасників) об'єднання;

5) порядок утворення і діяльності статутних органів

об'єднання, місцевих осередків та їх повноваження;

6) джерела надходження і порядок використання коштів та

іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення

господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для

виконання статутних завдань;

7) порядок внесення змін і доповнень до статутного документа

об'єднання;

8) порядок припинення діяльності об'єднання і вирішення

майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.

У статутному документі можуть бути передбачені інші

положення, що стосуються особливостей створення і діяльності

об'єднання громадян.

Статутний документ об'єднання громадян не повинен суперечити

законодавству України.

( Стаття 13 в редакції Закону N 2651-III ( 2651-14 ) від

11.07.2001 )

Стаття 14. Легалізація об'єднань громадян

Легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян є

обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення

про заснування. Діяльність об'єднань громадян, які нелегалізовані

або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною.

( Частина перша статті 14 в редакції Закону N 3582-12 від

11.11.93 )

У разі реєстрації об'єднання громадян набуває статус

юридичної особи.

Політичні партії та міжнародні громадські організації

підлягають обов'язковій реєстрації Міністерством юстиції України.

Легалізація громадської організації здійснюється відповідно

Міністерством юстиції України, місцевими органами державної

виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних,

міських Рад народних депутатів.

У разі, коли діяльність місцевої громадської організації

поширюється на територію двох і більше

адміністративно-територіальних одиниць, її легалізація

здійснюється відповідним вищестоящим органом.

Місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчим

комітетом сільської, селищної, міської Ради народних депутатів

реєструються в обов'язковому порядку місцеві осередки

зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян,

якщо така реєстрація передбачена статутними документами цих

об'єднань.

Про легалізацію (офіційне визнання) об'єднання громадян

легалізуючий орган повідомляє у засобах масової інформації.

( Статтю 14 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3582-12

від 11.11.93 )

Стаття 15. Реєстрація об'єднань громадян

Для реєстрації об'єднання громадян його засновники подають

заяву. Заява про реєстрацію політичної партії повинна бути

підтримана підписами не менш як однієї тисячі громадян України,

які мають виборче право.

До заяви додаються статут (положення), протокол установчого

Pages:     || 2 | 3 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.