WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 |

Верховна Рада України; Закон вiд 16.12.1997 № 723/97-ВР

Картка | Документи | Iсторiя | Пов'язанi док-ти | Публiкацiї | Повний текст

Документ 723/97-вр, чинна редакцiя вiд 14.01.1999 >>

Пошук слiв на сторiнцi

Сторiнки: 1

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про лізинг

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 16, ст.68 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 394-XIV ( 394-14 ) від 14.01.99, ВВР, 1999, N 9-10, ст.67 )

Цей Закон визначає поняття лізингу, а також загальні правові

та економічні засади його здійснення.

Стаття 1. Визначення лізингу

1. Лізинг - це підприємницька діяльність, яка спрямована на

інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в

наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк

лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або

набувається ним у власність за дорученням і погодженням з

лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати

лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

2. Лізинг здійснюється за договором лізингу, який регулює

правовідносини між суб'єктами лізингу, і, залежно від особливостей

здійснення лізингових операцій, може бути двох видів - фінансовий

чи оперативний.

3. Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним,

пайовим, міжнародним тощо.

Стаття 2. Об'єкт лізингу

1. Об'єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме

майно, яке може бути віднесене до основних фондів відповідно до

законодавства, в тому числі продукція, вироблена державними

підприємствами (машини, устаткування, транспортні засоби,

обчислювальна та інша техніка, системи телекомунікацій тощо), не

заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень

про передачу його в лізинг (оренду).

2. Майно, зазначене в частині першій цієї статті, яке є в

державній власності, може бути об'єктом лізингу тільки за

погодженням з органом, що здійснює управління цим майном у

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Не можуть бути об'єктами лізингу за цим Законом:

об'єкти оренди державного майна, визначені в статті 4 Закону

України "Про оренду державного майна" ( 2269-12 ), крім окремого

індивідуально визначеного майна державних підприємств;

земельні ділянки та інші природні об'єкти.

Стаття 3. Суб'єкти лізингу

Суб'єктами лізингу можуть бути:

лізингодавець - суб'єкт підприємницької діяльності, у тому

числі банківська або небанківська фінансова установа, який передає

в користування об'єкти лізингу за договором лізингу;

лізингоодержувач - суб'єкт підприємницької діяльності, який

одержує в користування об'єкти лізингу за договором лізингу;

продавець лізингового майна (далі - продавець) - суб'єкт

підприємницької діяльності, що виготовляє майно (машини,

устаткування тощо) та/або продає власне майно, яке є об'єктом

лізингу.

Стаття 4. Види та форми лізингу

1. Види лізингу:

1) фінансовий лізинг - це договір лізингу, в результаті

укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в

платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не

менший строку, за який амортизується 60 відсотків вартості об'єкта

лізингу, визначеної в день укладення договору.

Сума відшкодування вартості об'єкта лізингу в складі

лізингових платежів за період дії договору фінансового лізингу

повинна включати не менше 60 відсотків вартості об'єкта лізингу,

визначеної в день укладення договору.

Після закінчення строку договору фінансового лізингу об'єкт

лізингу, переданий лізингоодержувачу згідно з договором,

переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за

залишковою вартістю;

2) оперативний лізинг - це договір лізингу, в результаті

укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у

платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк,

менший строку, за який амортизується 90 відсотків вартості об'єкта

лізингу, визначеної в день укладення договору.

Після закінчення строку договору оперативного лізингу він

може бути продовжений або об'єкт лізингу підлягає поверненню

лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування іншому

лізингоодержувачу за договором лізингу.

2. Форми лізингу:

1) зворотний лізинг - це договір лізингу, який передбачає

набуття лізингодавцем майна у власника і передачу цього майна йому

у лізинг;

2) пайовий лізинг - це здійснення лізингу за участю

суб'єктів лізингу на основі укладення багатостороннього договору

та залучення одного або кількох кредиторів, які беруть участь уздійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти. При цьому сума

інвестованих кредиторами коштів не може становити більше 80

відсотків вартості набутого для лізингу майна;

3) міжнародний лізинг - це договір лізингу, що здійснюється

суб'єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав,

або в разі якщо майно чи платежі перетинають державні кордони.

Міжнародний лізинг здійснюється відповідно до цього Закону,

законодавства України, міжнародних договорів, в яких бере участь

Україна, та договорів, укладених суб'єктами лізингу.

Стаття 5. Законодавство про лізинг

Відносини між суб'єктами лізингу регулюються цим Законом,

іншими нормативно-правовими актами України та укладеними

відповідно до них договорами лізингу, крім відносин, урегульованих

нормативно-правовими актами про оренду та приватизацію державного

майна.

Стаття 6. Договір лізингу

1. Договір лізингу укладається у формі багатосторонньої угоди

за участю лізингодавця, лізингоодержувача, продавця об'єкта

лізингу або двосторонньої угоди між лізингодавцем і

лізингоодержувачем.

2. Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі та

повинен відповідати вимогам законодавства України.

Стаття 7. Істотні умови договору лізингу

1. Істотними умовами договору лізингу є:

найменування сторін;

об'єкт лізингу (склад і вартість майна), умови та строки його

поставки;

строк, на який укладається договір лізингу;

розмір, склад та графік сплати лізингових платежів, умови їх

перегляду;

умови переоцінки вартості об'єкта лізингу згідно з

законодавством України;

умови повернення об'єкта лізингу в разі банкрутства

лізингоодержувача;

умови страхування об'єкта лізингу;

умови експлуатації та технічного обслуговування, модернізації

об'єкта лізингу та надання інформації щодо його технічного стану;

умови реєстрації об'єкта лізингу;

умови повернення об'єкта лізингу чи його викупу після

закінчення дії договору;

умови дострокового розірвання договору лізингу;

умови надання відомостей про фінансовий стан

лізингоодержувача;

відповідальність сторін;

дата і місце укладення договору.

За згодою сторін у договорі лізингу можуть бути передбачені й

інші умови.

2. Реорганізація лізингодавця не є підставою для зміни умов

чи розірвання договору лізингу.

Стаття 8. Строки договору лізингу

Строки договору лізингу визначаються за домовленістю сторін

відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 9. Передача та повернення об'єкта лізингу

1. Передача об'єкта лізингу лізингодавцем лізингоодержувачу

здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі лізингу.

Майно, передане за договором фінансового лізингу,

зараховується на баланс лізингоодержувача з зазначенням, що це

майно взято у фінансовий лізинг. Майно, передане за договором

оперативного лізингу, залишається на балансі лізингодавця із

зазначенням, що це майно передано у лізинг та зараховується на

позабалансовий рахунок лізингоодержувача із зазначенням, що це

майно одержано у лізинг.

2. Якщо з вини лізингодавця у строки і на умовах, визначених

у договорі лізингу, не передано лізингоодержувачу об'єкт лізингу,

лізингоодержувач має право вимагати від лізингодавця передачі

зазначеного об'єкта та відшкодування збитків, завданих затримкою

передачі, або в установленому порядку вимагати розірвання договору

та відшкодування збитків, завданих йому невиконанням умов договору

лізингу.

3. Передача лізингоодержувачем об'єкта лізингу лізингодавцю

здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі лізингу.

4. Якщо з вини лізингоодержувача у строки і на умовах,

визначених у договорі лізингу, не повернуто лізингодавцю об'єкт

лізингу, лізингодавець має право вимагати від лізингоодержувача

передачі зазначеного об'єкта та відшкодування збитків, завданих

затримкою передачі, відповідно до умов договору та законодавства

України.

5. У разі несплати лізингоодержувачем лізингових платежів

протягом двох чергових строків на вимогу лізингодавця об'єкт

лізингу підлягає поверненню у безспірному порядку згідно з

виконавчим написом, учиненим у державній нотаріальній конторі.

Стаття 10. Право власності на об'єкт лізингу

1. Об'єкт лізингу протягом усього строку дії договору лізингу

є власністю лізингодавця.

У разі переходу права власності на об'єкт лізингу від

лізингодавця до іншої особи договір лізингу зберігає чинність щодо

нового власника.

2. У договорі фінансового лізингу може передбачатися право

викупу об'єкта лізингу лізингоодержувачем після закінчення або до

закінчення строку договору, але не раніше строку, протягом якого

амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної в

день укладення договору лізингу.

Право власності на об'єкт фінансового лізингу набувається

лізингоодержувачем після сплати повної вартості об'єкта лізингу

відповідно до умов договору лізингу та законодавства України.

3. Право користування об'єктом лізингу належить

лізингоодержувачу тільки на умовах, визначених договором лізингу.

4. У разі банкрутства лізингоодержувача, арешту чи

конфіскації його майна об'єкт лізингу відокремлюється від

загального майна лізингоодержувача і підлягає поверненню

лізингодавцю, який може розпоряджатися ним на власний розсуд.

Порядок відшкодування збитків, завданих у зв'язку з

банкрутством лізингоодержувача, визначається згідно з умовами

договору лізингу та законодавством України.

Стаття 11. Права та обов'язки лізингодавця

1. Лізингодавець має право:

1) здійснювати за власний рахунок контроль за умовами

експлуатації та цілеспрямованим використанням об'єкта лізингу

лізингоодержувачем згідно з умовами договору лізингу, вимогами та

інструкціями продавця щодо експлуатації об'єкта лізингу, а також

відповідно до законодавства України;

2) вимагати повернення у безспірному порядку майна,

переданого в лізинг, якщо лізингоодержувач не сплатив лізингові

платежі протягом двох чергових строків;

3) вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків,

завданих внаслідок його дій або бездіяльності, відповідно до умов

договору.

2. Лізингодавець зобов'язаний:

1) передати належне йому на праві власності майно в

користування лізингоодержувачеві або за дорученням

лізингоодержувача відповідно до його вибору та визначеної ним

специфікації укласти договір купівлі-продажу майна з відповідним

продавцем і передати майно в користування лізингоодержувачеві;

2) не втручатися у вибір лізингоодержувачем продавця майна та

у визначення специфікації об'єкта лізингу;

3) набуваючи майно для лізингоодержувача, повідомити продавця

про те, що майно призначене для передачі в лізинг конкретній

особі;

4) своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе

зобов'язання перед лізингоодержувачем щодо утримання об'єкта

лізингу (ремонт, технічне обслуговування тощо) відповідно до умов

договору;

5) прийняти об'єкт лізингу від лізингоодержувача після

закінчення строку договору лізингу, якщо об'єкт не буде викуплено

лізингоодержувачем.

Стаття 12. Права та обов'язки лізингоодержувача

1. Лізингоодержувач має право:

1) відмовитися від прийняття об'єкта лізингу, який не

відповідає умовам договору, затримувати належні лізингодавцеві

платежі до усунення ним виявленого порушення умов договору за

умови попереднього повідомлення лізингодавця;

2) вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, завданих

внаслідок його дій або бездіяльності при виконанні договору

лізингу, відповідно до умов договору;

3) пред'являти продавцеві об'єкта лізингу всі права та

вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу цього майна,

зокрема щодо його якості та комплектності, строків передачі,

гарантійних ремонтів тощо. Однак лізингоодержувач не має права

припиняти дію договору купівлі-продажу між лізингодавцем і

продавцем або змінювати його умови.

2. Лізингоодержувач зобов'язаний:

1) прийняти та належним чином користуватися об'єктом лізингу,

утримувати його відповідно до погоджених сторонами умов договору,

згідно з якими його було передано, з урахуванням природного зносу

та змін стану майна;

2) своєчасно та в повному обсязі за погодженим з

лізингодавцем графіком виплачувати лізингові платежі відповідно до

умов договору;

3) у разі несплати лізингових платежів протягом двох чергових

строків на вимогу лізингодавця повернути йому об'єкт лізингу;

4) у зазначені договором лізингу строки відповідно до його

умов надавати лізингодавцю відомості про технічний стан об'єкта

лізингу та свій фінансовий стан, доступ для перевірки об'єкта

лізингу та умов його експлуатації;

5) у разі, якщо він не реалізує своє право викупу об'єкта

лізингу та не продовжить строк його використання після припинення

дії договору, повернути об'єкт лізингу лізингодавцеві у стані,

зазначеному в договорі.

3. Право лізингоодержувача на ремонт і технічне

обслуговування об'єкта лізингу може визначатися окремим договором,

укладеним з продавцем.

Стаття 13. Порядок реєстрації об'єкта лізингу

Pages:     || 2 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.