WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 | 2 ||

повноваження з управління кооперативом.

Ліквідаційна комісія зобов'язана провести роботу, пов'язану

із стягненням дебіторської заборгованості кооперативу і виявленням

претензій кредиторів (з повідомленням останніх про ліквідацію

кооперативу), встановити порядок і строки проведення ліквідації, а

також строк для заявлення претензій кредиторами, який не може бути

меншим ніж два місяці з дня публікації інформації про ліквідацію

кооперативу.

Ліквідаційна комісія проводить ліквідацію кооперативу у

порядку, встановленому законом.

Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог

кредиторів кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу паїв

та виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків

з кооперативним об'єднанням, членом якого він є, розподіляється

між членами кооперативу у порядку, визначеному статутом.

Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами

і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим)

кооперативній організації (кооперативним організаціям). При цьому

у рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного

майна.

Розділ III

КООПЕРАТИВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Стаття 30. Кооперативне об'єднання

Кооперативне об'єднання - спілка, ліга, асоціація, альянс та

інші форми добровільного об'єднання кооперативів за видами

діяльності чи територіальною ознакою з метою створення сприятливих

умов для діяльності кооперативів, що входять до його складу, та їх

членів.

Членом кооперативного об'єднання також може бути інше

кооперативне об'єднання.

Кооперативні об'єднання створюються та діють з місцевим

(сільським, селищним, міським, районним, обласним,

республіканським в Автономній Республіці Крим) або

загальнодержавним статусом і є некомерційними організаціями.

Члени кооперативного об'єднання будь-якого рівня -

кооперативи, кооперативні об'єднання - зберігають статус юридичної

особи.

Стаття 31. Порядок створення кооперативного об'єднання

Кооперативне об'єднання створюється за рішенням установчих

зборів, конференції, з'їзду уповноважених представників

кооперативів, кооперативних об'єднань.

Установчі збори, конференція, з'їзд ухвалюють установчий

договір, затверджують статут та обирають органи управління

кооперативного об'єднання.

Кооперативне об'єднання набуває статусу юридичної особи з

моменту державної реєстрації, яка здійснюється в порядку,

передбаченому законом.

Стаття 32. Установчий договір кооперативного об'єднання

Установчий договір кооперативного об'єднання повинен містити:

склад засновників кооперативного об'єднання, їх найменування,

дані про державну реєстрацію;

порядок створення кооперативного об'єднання;

відомості про розміри та порядок сплати вступних, членських

та інших внесків;

рішення про обрання та повноваження посадових осіб,

відповідальних за створення, реєстрацію та організацію роботи

кооперативного об'єднання;

рішення про затвердження статуту кооперативного об'єднання;

порядок формування і використання доходів кооперативного

об'єднання;

порядок виходу з кооперативного об'єднання.

Установчий договір може містити інші положення з питань

діяльності кооперативного об'єднання.

Стаття 33. Статут кооперативного об'єднання

Кооперативне об'єднання діє на підставі статуту, який

затверджується установчими зборами (конференцією, з'їздом)

уповноважених представників кооперативів, кооперативних об'єднань.

Статут кооперативного об'єднання повинен містити:

найменування, статус та місцезнаходження кооперативного

об'єднання;

перелік його членів;

порядок прийняття, внесення змін до статуту;

мету створення і завдання, а також вичерпний перелік видів

діяльності кооперативного об'єднання;

порядок створення та повноваження органів управління та

ревізійно-контрольних органів кооперативного об'єднання;

умови і порядок вступу та виходу з кооперативного об'єднання;

права та обов'язки членів кооперативного об'єднання;

порядок встановлення розміру та сплати вступного, членського

та інших внесків;

порядок прийняття рішень органами управління кооперативного

об'єднання;

джерела формування, порядок розпорядження та використання

майна кооперативного об'єднання;

порядок утворення та використання фондів;

порядок розподілу доходів та погашення збитків кооперативного

об'єднання;

майнову відповідальність кооперативного об'єднання та його

членів;

порядок обліку і звітності в кооперативному об'єднанні;

порядок ліквідації та реорганізації кооперативного об'єднання

та вирішення пов'язаних з цим майнових питань.

Статут кооперативного об'єднання може містити інші положення

з питань його діяльності.

Розділ IV

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КООПЕРАТИВНИХ

ОРГАНІЗАЦІЯХ

Стаття 34. Правове регулювання трудових відносин

Трудові відносини в кооперативних організаціях регулюються

цим Законом, законодавством про працю, статутами кооперативних

організацій та правилами їх внутрішнього розпорядку.

Для здійснення мети і статутних завдань кооперативна

організація може залучати до роботи за трудовим договором осіб,

які не є її членами. У разі залучення осіб на визначений строк чи

на час виконання певної роботи за згодою сторін між кооперативною

організацією та найманим працівником може укладатися договір у

формі контракту.

Кооперативна організація самостійно визначає форми і систему

оплати праці своїх членів і найманих працівників з урахуванням

вимог, встановлених законодавством.

Стаття 35. Соціальна підтримка членів кооперативних

організацій та найманих працівників

Кооперативні організації гарантують своїм членам та найманим

працівникам оплату праці відповідно до фаху, кваліфікації та

особистого трудового внеску, належні умови праці, а також

забезпечують соціально-економічні гарантії, передбачені

законодавством.

За рішенням загальних зборів членів кооперативу працівникам

кооперативу можуть надаватися додаткові пільги соціального захисту

за рахунок доходу кооперативу.

Стаття 36. Охорона праці

Кооперативна організація забезпечує додержання встановлених

відповідно до законодавства вимог з охорони праці, техніки

безпеки, санітарних вимог на виробництві.

Кооперативна організація несе відповідальність за шкоду,

заподіяну здоров'ю членів кооперативу - фізичних осіб, найманих

працівників внаслідок виконання ними своїх службових обов'язків,

відповідно до закону.

Розділ V

ДЕРЖАВА І КООПЕРАЦІЯ

Стаття 37. Взаємовідносини між державою і кооперативними

організаціями

Держава гарантує додержання прав і законних інтересів

кооперативних організацій та їх членів, максимально сприяє

розвитку і зміцненню їх господарської самостійності.

Держава сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів для

системи кооперації, розвитку мережі кооперативної освіти,

проведенню наукових досліджень з питань кооперації.

Кооперативні організації взаємодіють з органами виконавчої

влади та органами місцевого самоврядування в питаннях виробництва

продукції та надання послуг з метою зниження рівня безробіття,

розв'язання інших економічних і соціальних проблем.

Власність кооперативних організацій є недоторканною,

перебуває під захистом держави і охороняється законом.

Забороняється використання майна кооперативних організацій на

цілі, не пов'язані з їх статутною діяльністю.

Держава не відповідає за зобов'язаннями кооперативних

організацій, а кооперативні організації не відповідають за

зобов'язаннями держави.

Забороняється втручання органів державної влади та органів

місцевого самоврядування у фінансово-господарську та іншу

діяльність кооперативних організацій, крім випадків, прямо

передбачених законом.

Збитки, завдані кооперативній організації внаслідок виконання

рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування

або їх посадових осіб, а також внаслідок невиконання чи

неналежного виконання органами виконавчої влади та органами

місцевого самоврядування передбачених законодавством обов'язків

щодо цієї організації, підлягають відшкодуванню у встановленому

порядку. Спори з питань відшкодування збитків вирішуються у

судовому порядку.

Стаття 38. Контроль за діяльністю кооперативних організацій

Контроль за діяльністю кооперативних організацій здійснюють

відповідні органи державної влади в межах своєї компетенції,

встановленої законом.

Розділ VI

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА

ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 39. Міжнародні зв'язки кооперативних організацій

Кооперативні організації України мають право вступати до

міжнародних кооперативних організацій з метою розвитку

співробітництва з кооперативами різних країн.

Кооперативи та кооперативні об'єднання самостійно

встановлюють міжнародні зв'язки з організаціями зарубіжних країн,

беруть участь у Міжнародному кооперативному альянсі та здійснюють

інші зв'язки з міжнародними організаціями, сприяють розвитку

співробітництва та солідарності учасників кооперативного руху

різних країн, пропаганді своїх принципів і цінностей.

Стаття 40. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативних

організацій

Кооперативні організації самостійно провадять

зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства

України.

Порядок використання доходу кооперативної організації в

іноземній валюті встановлюється валютним законодавством України.

Розділ VII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 41. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кооперативи та кооперативні об'єднання, які створено до

набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року з дня

набрання чинності цим Законом привести свої статути у

відповідність із цим Законом.

3. До приведення статутів у відповідність із цим Законом

кооперативи та кооперативні об'єднання керуються положеннями

діючих статутів у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання

чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України

пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із

цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим

Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у

відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 липня 2003 року

N 1087-IV

Pages:     | 1 | 2 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.