WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 || 3 |

Рішенням загальних зборів членів кооперативу до компетенції

загальних зборів можуть бути віднесені інші питання діяльності

кооперативу.

Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються

правлінням або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше

одного разу на рік.

Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних

зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж

за 10 днів до визначеного строку їх проведення.

Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на

вимогу:

не менше третини його членів;

спостережної ради;

ревізійної комісії (ревізора);

органу управління кооперативного об'єднання, членом якого

він є.

Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути

скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі

незабезпечення правлінням (головою) кооперативу скликання

позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами,

які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.

У разі коли з організаційних причин (через територіальне

розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення

загальних зборів членів кооперативу неможливе, статутом

кооперативу може бути передбачено скликання зборів уповноважених

кооперативу. Кількість членів кооперативу, які мають право

делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для

участі у зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу.

Загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати

питання, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори

уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених.

Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один

голос, і це право не може бути передано іншій особі.

Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених)

кооперативу про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до

кооперативного об'єднання або вихід з нього та про реорганізацію

або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього

проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу,

присутніх на загальних зборах кооперативу. З інших питань рішення

приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених)

кооперативу, присутніх на його загальних зборах.

Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених)

кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або

таємним голосуванням.

Стаття 16. Виконавчий орган кооперативу

Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює

голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу.

Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу і

несе перед ним відповідальність за ефективність роботи

кооперативу.

У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів,

обирається лише голова кооперативу.

Виконавчий орган кооперативу:

здійснює управління кооперативом у період між загальними

зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень;

представляє кооператив у відносинах з органами державної

влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними

організаціями, юридичними та фізичними особами;

укладає угоди між кооперативом та іншими особами;

діє від імені кооперативу в межах, передбачених статутом

кооперативу.

Виконавчий орган може бути наділений іншими повноваженнями,

визначеними вищим органом управління кооперативу або статутом

кооперативу.

Члени правління та голова кооперативу обираються загальними

зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не

більше ніж на п'ять років.

Порядок обрання або відкликання членів правління та голови

кооперативу, а також порядок проведення засідань правління

кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом

кооперативу.

Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для

оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий

директор не може бути членом кооперативу.

Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту,

який укладає з ним правління кооперативу, формує виконавчу

дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням

кооперативу.

Виконавчий директор несе персональну відповідальність за

виконання покладених на нього обов'язків, визначених контрактом та

статутом кооперативу.

Стаття 17. Спостережна рада кооперативу

Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за додержанням

статуту кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління

кооперативу.

У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб,

може утворюватися спостережна рада кооперативу.Спостережна рада кооперативу обирається із числа членів

кооперативу на загальних зборах кооперативу у кількості

3-5 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах.

Спостережна рада кооперативу підзвітна загальним зборам

членів кооперативу.

До складу спостережної ради кооперативу не можуть входити

члени правління чи члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу.

Повноваження членів спостережної ради кооперативу можуть бути

достроково припинені за рішенням загальних зборів членів

кооперативу.

Стаття 18. Ревізійна комісія (ревізор) кооперативу

Для контролю за фінансово-господарською діяльністю

кооперативу обирається ревізійна комісія. У кооперативі, до складу

якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії

виконує ревізор.

Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів

кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів

кооперативу у порядку, встановленому його статутом. Членами

ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління

кооперативу чи його спостережної ради.

Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності

кооперативу проводяться ревізійною комісією за власною

ініціативою, а також за рішенням загальних зборів чи на вимогу не

менш як 10 відсотків членів кооперативу.

На вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які

матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення

посадових осіб кооперативу.

Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними

звітами про результати діяльності кооперативу.

Стаття 19. Майно кооперативу та джерела його формування

Для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та

використовує майно, фінансові та інші ресурси.

Джерелами формування майна кооперативу є:

вступні, членські та цільові внески його членів, паї та

додаткові паї;

майно, добровільно передане кооперативу його членами;

кошти, що надходять від провадження господарської діяльності;

кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств,

установ, організацій;

грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти,

безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому

числі іноземних;

інші надходження, не заборонені законодавством.

Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових

внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних

від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом

діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не

заборонених законом.

Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу

здійснюють органи управління кооперативу відповідно до їх

компетенції, визначеної статутом кооперативу.

Стаття 20. Фонди кооперативу

Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку,

передбаченому його статутом, формує пайовий, резервний,

неподільний та спеціальний фонди.

Пайовий фонд - майно кооперативу, що формується за рахунок

паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів

кооперативу.

Неподільний фонд створюється в обов'язковому порядку і

формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу

кооперативу. Цей фонд не може бути розподілений між членами

кооперативу, крім випадків, передбачених законом. Порядок

відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається

статутом кооперативу.

Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу

кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань,

безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не

заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат

(збитків).

Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків

членів кооперативу та інших передбачених законом надходжень для

забезпечення його статутної діяльності і використовується за

рішенням органів управління кооперативу.

Стаття 21. Паї членів кооперативу

Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового

внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески

оцінюються у грошовій формі.

Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його

внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і

спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають

загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу.

У разі виходу або виключення з кооперативу фізична чи

юридична особа має право на одержання своєї загальної частки

натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до

їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки - у натурі.

Строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної

частки встановлюються статутом кооперативу, при цьому строк

одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а

відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає з моменту

виходу або виключення з кооперативу.

Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на свою

загальну частку успадковується.

Стаття 22. Земля кооперативу

Земля кооперативу складається із земельних ділянок, наданих

йому в оренду або придбаних ним у власність.

Кооперативи придбавають земельні ділянки відповідно до

Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

Стаття 23. Економічні засади діяльності кооперативів

Кооператив відповідно до свого статуту самостійно визначає

основні напрями діяльності, здійснює її планування.

Кооперативи самостійно розробляють програми і плани

економічного та соціального розвитку, розглядають і затверджують

їх на загальних зборах членів кооперативу.

Кооперативи мають право провадити будь-яку господарську

діяльність, передбачену статутом і не заборонену законом.

Кооператив має право відкривати свої філії, відділення,

представництва без створення юридичної особи.

Виробничі кооперативи провадять господарську діяльність з

метою одержання прибутку. Інші кооперативи надають послуги своїм

членам, не маючи на меті одержання прибутку.

Оподаткування, облік і звітність у кооперативі здійснюються у

порядку, передбаченому законодавством.

Стаття 24. Ціни і тарифи на продукцію та послуги

кооперативів

Кооперативи реалізують товари та надають послуги за цінами і

тарифами, встановленими самостійно, а у випадках, передбачених

законом, - за державними цінами і тарифами.

Кооперативи мають право реалізувати товари та надавати

послуги за цінами і тарифами, що встановлюються на договірних

засадах, окремо для членів кооперативу та інших осіб.

Стаття 25. Дохід кооперативу та його розподіл

Дохід кооперативу формується з надходжень від господарської

діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат

та витрат на оплату праці найманих працівників.

Дохід розподіляється на:

сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до

відповідних бюджетів;

погашення кредитів;

покриття збитків;

проведення відрахувань до фондів кооперативу;

кооперативні виплати;

виплати на паї.

Стаття 26. Кооперативні виплати та виплати на паї

Кооперативні виплати - частина доходу, що розподіляється за

результатами фінансового року між членами кооперативу пропорційно

їх участі в господарській діяльності кооперативу у порядку,

визначеному рішенням вищого органу управління кооперативу.

Виплати на паї - виплати частини доходу кооперативу на паї

члена та асоційованого члена кооперативу.

Розмір виплат на паї встановлюється рішенням загальних зборів

членів кооперативу після відрахувань обов'язкових коштів на

формування і поповнення його фондів. Виплати можуть здійснюватися

у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі

збільшення паю та в інших формах, передбачених статутом

кооперативу. Загальна сума виплат на паї не може перевищувати

20 відсотків доходу, визначеного до розподілу.

Кооперативні виплати та виплати на паї до оплати праці не

належать.

Стаття 27. Майнова відповідальність кооперативу та його

членів

Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним

йому майном. Порядок покриття завданих кооперативом збитків

визначається його статутом.

Члени кооперативу відповідають за зобов'язаннями кооперативу

в межах внесеного ними паю, якщо інше не передбачено статутом

кооперативу або законом.

Кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх

членів.

Стаття 28. Реорганізація кооперативу

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,

перетворення) кооперативу відбувається за рішенням загальних

зборів членів кооперативу у порядку, визначеному законодавством та

статутом кооперативу.

У разі реорганізації права та обов'язки кооперативу

переходять до його правонаступників.

Стаття 29. Ліквідація кооперативу

Кооператив ліквідується:

за рішенням загальних зборів членів кооперативу або зборів

уповноважених;

за рішенням суду.

Ліквідація кооперативу здійснюється комісією, призначеною

органом, який прийняв рішення про його ліквідацію. Цим же органом

визначається порядок діяльності ліквідаційної комісії.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять

Pages:     | 1 || 3 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.