WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2949-III

( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

2. На товари (наслідки робіт), використання яких понад

визначений термін є небезпечним для життя, здоров'я споживача,

навколишнього природного середовища або може заподіяти шкоду майну

споживача, встановлюється термін служби (термін придатності). Ці

вимоги можуть поширюватись як на виріб у цілому, так і на окремі

його частини.

Виробник (виконавець, продавець) повинен попереджати

споживача про наявність терміну служби (придатності) товару

(наслідків роботи) або його частини, обов'язкові умови його

використання та можливі наслідки в разі їх невиконання, а також

про необхідні дії після закінчення цього терміну.

3. Якщо для безпечного використання товарів (робіт, послуг),

їх зберігання, транспортування та утилізації необхідно додержувати

спеціальних правил, виробник (виконавець) зобов'язаний розробити

такі правила та довести їх до продавця або споживача,а продавець -

до споживача.

4. Товари (роботи, послуги), на які актами законодавства або

іншими нормативними документами встановлено обов'язкові вимоги

щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я споживачів, їх майна,

навколишнього природного середовища, підлягають обов'язковій

сертифікації згідно з чинним законодавством. Реалізація та

використання таких товарів (у тому числі імпортних), виконання

робіт та надання послуг без сертифіката відповідності

забороняються.

Підставою для дозволу на ввезення таких товарів на територію

України є поданий до митних органів сертифікат відповідності,

виданий або визнаний уповноваженими на те органами.

Відповідальність за порушення вимог щодо безпеки товарів

(робіт, послуг), передбачених цим пунктом, визначається цим

Законом та іншими законодавчими актами.

5. Якщо встановлено, що при додержанні споживачем правил

використання, зберігання чи транспортування товарів (наслідків

робіт) вони завдають або можуть завдати шкоди життю, здоров'ю,

майну споживача чи навколишньому природному середовищу, виробник

(виконавець, продавець) зобов'язаний негайно припинити їх

виробництво (реалізацію) до усунення причин шкоди, а в необхідних

випадках - вжити заходів до вилучення їх з обороту і відкликання

від споживачів.

Якщо причини, що завдають шкоди, усунути неможливо,

виробник (виконавець) зобов'язаний зняти такі товари (роботи,

послуги) з виробництва, вилучити з обороту, відкликати від

споживачів. У разі невиконання цих обов'язків зняття товарів

(робіт, послуг) з виробництва, вилучення з обороту і відкликання

від споживачів провадиться за приписом органів виконавчої влади,

що здійснюють контроль за безпекою товарів (робіт, послуг).

( Абзац другий частини п'ятої статті 16 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

Виробник (виконавець) зобов'язаний відшкодувати у повному

обсязі завдані споживачам збитки, пов'язані з відкликанням товарів

(робіт, послуг).

6. Створюючи новий (модернізований) товар, розробник повинен

подати технічну документацію відповідному органу для проведення

державної експертизи на його відповідність вимогам щодо безпеки

життя, здоров'я і майна споживачів, а також навколишнього

природного середовища.

7. Виробник (виконавець) зобов'язаний інформувати споживача

про можливий ризик і про безпечне використання товару (роботи,

послуги) за допомогою прийнятих у міжнародній практиці позначень.

Стаття 17. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну

товарами (роботами, послугами) неналежної

якості

1. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну споживача

товарами (роботами, послугами), що містять конструктивні,

виробничі, рецептурні або інші недоліки, підлягає відшкодуванню в

повному обсязі, якщо законодавством не передбачено більш високої

міри відповідальності.

2. Право вимагати відшкодування заподіяної шкоди визнається

за кожним потерпілим споживачем незалежно від того, перебував він

чи не перебував у договірних відносинах з виробником

(виконавцем,продавцем). Таке право зберігається протягом

встановленого терміну служби (терміну придатності), а якщо такий

не встановлено - протягом 10 років з часу виготовлення товару

(прийняття роботи, послуги).

3. Відповідальність перед споживачем за шкоду, зазначену в

пункті 1 цієї статті, несе сторона, яка її заподіяла.

4. Виробник (виконавець) несе відповідальність за шкоду,

заподіяну життю, здоров'ю або майну споживача у зв'язку з

використанням матеріалів, обладнання, приладів, інструментів таінших засобів, необхідних для виробництва товарів (виконання

робіт, надання послуг), незалежно від рівня його наукових і

технічних знань.

5. Виробник (виконавець, продавець) звільняється від

відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно з вини самого

споживача внаслідок порушення ним встановлених правил

використання, зберігання чи транспортування товару (роботи,

послуги) або дії непереборної сили.

( Статтю 17 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2949-III

( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

Стаття 18. Право споживача на інформацію про товари (роботи,

послуги)

1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної,

достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги),

що забезпечує можливість їх свідомого і компетентного вибору.

Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару

чи замовлення роботи (послуги). ( Абзац частини першої статті 18 в

редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

Інформація про товари (роботи, послуги) повинна містити:

( Абзац частини першої статті 18 в редакції Закону N 2949-III

( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

назву товару; ( Абзац частини першої статті 18 в редакції

Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні

відповідати вітчизняні товари (роботи, послуги); ( Абзац частини

першої статті 18 в редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від

10.01.2002 )

дані про основні властивості товарів (робіт, послуг), а щодо

продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у

процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок),

номінальну кількість (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну

цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх

окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що

поширюється на конкретний продукт; ( Абзац частини першої статті

18 в редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин порівняно

з вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів і

протипоказання щодо застосування; ( Абзац частини першої статті 18

в редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

позначку про застосування генної інженерії під час

виготовлення товарів; ( Абзац частини першої статті 18 в редакції

Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товарів

(виконання робіт, надання послуг); ( Абзац частини першої статті

18 в редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

дату виготовлення; ( Абзац частини першої статті 18 в

редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

відомості про умови зберігання; ( Абзац частини першої статті

18 в редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

гарантійні зобов'язання виробника (виконавця); ( Абзац

частини першої статті 18 в редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 )

від 10.01.2002 )

правила та умови ефективного і безпечного використання

товарів (робіт, послуг); ( Абзац частини першої статті 18 в

редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

термін придатності (служби) товарів (робіт, послуг),

відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а

також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; ( Абзац

частини першої статті 18 в редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 )

від 10.01.2002 )

найменування та адресу виробника (виконавця, продавця) і

підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій

від споживача, а також проводить ремонт і технічне

обслуговування. ( Абзац частини першої статті 18 в редакції Закону

N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

Інформація про послуги, пов'язані з концертною,

гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю,

повинна містити дані про використання чи невикористання

виконавцями музичних творів фонограм власного вокального,

інструментального, вокально-інструментального виконання музичного

твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного

супроводу до власного вокального, інструментального,

вокально-інструментального виконання музичного твору. ( Частину

першу статті 18 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом

N 2438-III ( 2438-14 ) від 24.05.2001 )

Стосовно товарів (робіт, послуг), які підлягають обов'язковій

сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про їх

сертифікацію.

Стосовно товарів (робіт, послуг), які за певних умов можуть

бути небезпечними для життя, здоров'я споживача та його майна,

виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома

споживача інформацію про такі товари (роботи, послуги) і можливі

наслідки їх впливу.

2. Інформація, передбачена пунктом 1 цієї статті, доводиться

до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у

супровідній документації, що додається до товарів (наслідків

робіт, послуг), на етикетці, а також маркуванням чи іншим

способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів

товарів (робіт, послуг) або в окремих сферах обслуговування.

( Абзац перший частини другої статті 18 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

Продукти харчування, упаковані або розфасовані в Україні,

повинні забезпечуватись інформацією про місце їх походження.

( Частину третю статті 18 виключено на підставі Закону

N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

4. Якщо надання недоступної, недостовірної, неповної або

несвоєчасної інформації про товар (роботу, послугу) та про

виробника (виконавця, продавця) спричинило: ( Абзац перший частини

четвертої статті 18 в редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від

10.01.2002 )

придбання товару (роботи, послуги), який не має потрібних

споживачеві властивостей, - споживач має право розірвати договір і

вимагати відшкодування завданих йому збитків;

неможливість використання придбаного товару (роботи, послуги)

за призначенням - споживач має право вимагати надання у розумно

короткий, але не більше місяця, термін належної інформації. Якщо

інформацію в обумовлений термін не буде надано, споживач має право

розірвати договір і вимагати відшкодування збитків;

заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну споживача - він

має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) вимоги,

передбачені статтею 17 цього Закону, а також вимагати

відшкодування збитків, завданих природним об'єктам, що перебувають

у його володінні на праві власності або на інших

підставах, передбачених законом чи договором.

5. Збитки, завдані споживачеві товарами (роботами,

послугами), придбаними в результаті недобросовісної реклами,

підлягають відшкодуванню винною особою у повному обсязі.

Продавець не звільняється від відповідальності у разі

неотримання ним від виробника (імпортера) відповідної інформації

про товар. ( Частину п'яту статті 18 доповнено абзацом згідно із

Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

6. Під час розгляду вимог споживача про відшкодування

збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про

товари (роботи, послуги) чи недобросовісною рекламою, необхідно

виходити з припущення, що у споживача немає спеціальних знань про

властивості та характеристики товарів (робіт, послуг), які він

придбаває.

7. Держава створює умови для набуття споживачами потрібних

знань з питань реалізації їх прав.

Стаття 19. Права споживача у сфері торговельного та інших

видів обслуговування

1. За всіма громадянами однаковою мірою визнається право на

задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів

обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, прямих або

непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків,

передбачених законодавчими актами.

2. Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у

зручний для нього час з урахуванням режиму роботи продавця

(виконавця).

Продавець (виконавець) зобов'язаний всіляко сприяти

споживачеві у вільному виборі товарів і послуг.

Забороняється примушувати споживача придбавати товари і

послуги неналежної якості або непотрібного йому асортименту.

3. Продавець (виконавець) зобов'язаний надати споживачеві

достовірну і доступну інформацію про найменування, належність та

режим роботи свого підприємства.

4. Споживач має право на перевірку якості, безпеки,

комплектності, міри, ваги та ціни товарів (робіт, послуг), що

придбаваються (замовляються), демонстрацію безпечного та

правильного їх використання. На вимогу споживача продавець

(виконавець) у цих випадках зобов'язаний надати йому

контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку,

ціну товарів (робіт, послуг).

У разі коли під час гарантійного терміну необхідно визначити

причини втрати якості товару (роботи, послуги), продавець

(виконавець) зобов'язаний у триденний термін з дня одержання від

споживача письмової заяви організувати проведення експертизи

товару (роботи, послуги). Експертиза провадиться за рахунок

продавця (виконавця). Якщо в результаті експертизи буде доведено,

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.