WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

в) відповідного зменшення його купівельної ціни;

г) заміни на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу,

модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни;

д) розірвання договору та відшкодування збитків, яких він

зазнав.

Стосовно непродовольчих товарів, що були у використанні та

реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства,

вимоги споживача, зазначені у цьому пункті, задовольняються за

згодою продавця.

Згідно з цим пунктом задовольняються вимоги споживача щодо

товарів, термін гарантії на які не закінчився.

2. Вимоги споживача, встановлені пунктом 1 цієї статті,

пред'являються за вибором споживача продавцеві за місцем купівлі

товару, виробнику або підприємству, що виконує їх функції за

місцезнаходженням споживача.

Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача виконують

також створені власником продавця торговельні підприємства та

філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем

товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі

договору. Функції представників підприємств-виробників виконують

їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети,

або підприємства, які виконують вказані вимоги на підставі

договору з виробником.

Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару

зобов'язані інформувати споживача про підприємства, які виконують

вимоги, встановлені пунктами 1 і 2 цієї статті. У разі ненадання

такої інформації вони несуть відповідальність, встановлену

статтями 18 і 23 цього Закону. ( Абзац третій частини другої

статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2949-III

( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

3. Продавець, виробник (підприємство, що виконує їх

функції) зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача

і задовольнити його вимоги.

Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять

кілограмів продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх

функції) та їх повернення споживачеві здійснюються силами і

засобами продавця, виробника (підприємства, що виконує їх

функції).

У разі невиконання цього зобов'язання, а також відсутності

продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції) у

місцезнаходженні споживача доставка і повернення товарів можуть

бути здійснені споживачем за їх рахунок.

4. За наявності товару вимога споживача про його заміну

підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки

якості - протягом 14 днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога споживача про заміну

підлягає задоволенню у двомісячний термін з часу відповідної

заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару у

встановлений термін неможливо, споживач вправі за своїм вибором

пред'явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх

функції) інші вимоги, передбачені підпунктами "а", "в", "г", "д"

пункту 1 цієї статті.

5. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної

марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на

який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої

марки (моделі, артикулу, модифікації) перерахунок вартості

провадиться виходячи з цін, що діяли на час обміну.

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі

підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на

час пред'явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни -

виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за

товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а у

разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в

інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7

днів. ( Абзац третій частини п'ятої статті 14 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від

10.01.2002 )

6. У разі придбання споживачем продовольчих товарів

неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на якісні

товари або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо вказані

недоліки виявлені у межах терміну придатності. При цьому

розрахунки із споживачем провадяться в порядку, передбаченому

частиною третьою пункту 5 цієї статті.

7. При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення

недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом 14 днів або за

згодою сторін в інший термін.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з

доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації)

незалежно від моделі. Для цього виробник разом з продавцем

зобов'язані на договірній основі передбачати обмінний фондтоварів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів

України. ( Абзац другий частини сьомої статті 14 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від

10.01.2002 )

За кожний день затримки виконання вимоги про надання

товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за

кожний день затримки усунення недоліків понад установлений термін

(14 днів) споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного

відсотка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу

або складової частини товару, на які встановлено гарантійні

терміни, гарантійний термін на новий комплектуючий виріб і

складову частину обчислюється від дня видачі споживачеві товару

після ремонту.

8. Споживач має право пред'явити виробнику вимогу про

безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного

терміну. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого

терміну служби, а якщо такий не встановлено - протягом 10 років,

якщо в товарі були виявлені істотні недоліки, допущені з вини

виробника. Якщо ця вимога не задоволена у терміни, передбачені

пунктом 7 цієї статті, споживач має право за своїм вибором

пред'явити виробнику інші вимоги, встановлені пунктом 1 цієї

статті.

9. Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення

споживачем розрахункового документу, а щодо товарів, на які

встановлено гарантійні терміни, - технічного паспорта чи іншого

документа, що його замінює з позначкою про дату продажу. ( Абзац

перший частини дев'ятої статті 14 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати

споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт купівлі з

позначкою про дату продажу. ( Абзац другий частини дев'ятої статті

14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2949-III

( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого

документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку,

визначеному законодавством.

10. Виробник зобов'язаний відшкодувати всі збитки продавця

(підприємства, що виконує його функції), який розглядає претензію

споживача до виробленого товару.

Продавець (виробник) товарів зобов'язаний у місячний термін

відшкодувати підприємству, що виконує його функції, збитки, яких

воно зазнало у зв'язку із задоволенням вимог споживача,

передбачених цією статтею.

11. Вимоги, встановлені пунктом 1 цієї статті щодо товарів,

виготовлених за межами України або придбаних у

посередників, задовольняються за рахунок продавця.

У цьому разі продавець може вимагати відшкодування завданих

йому збитків третіми особами.

12. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не

підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство,

що виконує їх функції) доведуть, що недоліки товару виникли

внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або

його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці

якості товару особисто або через свого представника.

( Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2949-III

( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

Стаття 15. Права споживача у разі порушення виконавцем умов

договору про виконання робіт і надання послуг

1. Споживач має право відмовитися від договору про виконання

робіт і надання послуг і вимагати відшкодування збитків, якщо

виконавець своєчасно не приступає до виконання договору або

виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений термін

стає неможливим.

2. Якщо під час виконання робіт або надання послуг стане

очевидним, що їх не буде виконано згідно з умовами договору,

споживач має право призначити виконавцю відповідний термін для

усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений

термін - розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або

доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.

3. У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій

послузі) споживач має право за своїм вибором вимагати:

безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій

послузі);

відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої

послуги);

безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і

такої ж якості чи повторного виконання роботи;

відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків

виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням

третьої особи.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення

недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або

під час її виконання (надання), а у разі неможливості виявлення

недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) -

протягом гарантійного чи іншого терміну, встановленого договором,

чи протягом шести місяців з дня прийняття виконаної роботи

(наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого

терміну, встановленого договором.

( Частина третя статті 15 в редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 )

від 10.01.2002 )

4. За наявності у роботах (послугах) істотних відступів від

умов договору або інших істотних недоліків споживач має право

вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Якщо істотні відступи від умов договору або інші істотні

недоліки було виявлено в роботі (послузі), виконаній з матеріалу

споживача, споживач має право вимагати за своїм вибором або

виконання її з такого ж матеріалу виконавця, або розірвання

договору і відшкодування збитків.

Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом

термінів, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними

документами, умовами договору, а в разі відсутності таких

термінів - протягом 10 років. ( Частину четверту статті 15

доповнено абзацом згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від

10.01.2002 )

5. Якщо виконавець не виконує, прострочує виконання роботи

(надання послуги) згідно з договором, він за кожний день (годину,

якщо тривалість виконання визначена у годинах) прострочення

сплачує споживачеві пеню у розмірі трьох відсотків вартості роботи

(послуги), якщо інше не передбачено законодавством. У разі коли

вартість роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує

споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості

замовлення.

Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі

невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного

виконання зобов'язання, не звільняє його від виконання

зобов'язання в натурі. ( Частина п'ята статті 15 в редакції Закону

N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

6. Виконавець не несе відповідальності за недоліки у

виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони

виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної

сили. ( Частину шоста статті 15 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

7. Про відступи від умов договору та інші недоліки в роботі

(послузі), що не могли бути виявлені при звичайному способі її

прийняття, споживач зобов'язаний повідомити виконавцеві не пізніше

трьох діб після їх виявлення. ( Частина сьома статті 15 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від

10.01.2002 )

8. Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної

роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві

розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи

(надання послуги). ( Частина восьма статті 15 в редакції Закону

N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

9. Виконавець зобов'язаний протягом місяця відшкодувати збит-

ки, що виникли у зв'язку з втратою, псуванням чи пошкодженням ре-

чі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт або надання

послуг. Виконавець не звільняється від відповідальності, якщо рі-

вень його наукових і технічних знань не дав змоги виявити особливі

властивості речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт

або надання послуг.

10. Виконавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну

життю, здоров'ю або майну споживача, що виникла у зв'язку з

використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів,

інструментів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для

виконання ним робіт або надання послуг, незалежно від знання

виконавцем їх властивостей.

Стаття 16. Право споживача на безпеку товарів (робіт, послуг)

1. Споживач має право на те, щоб товари (роботи, послуги) за

звичайних умов їх використання, зберігання і транспортування були

безпечними для його життя, здоров'я, навколишнього природного

середовища, а також не завдавали шкоди його майну.

У разі відсутності нормативних документів, що містять

обов'язкові вимоги до товару (роботи, послуги), використання якого

може завдати шкоди життю, здоров'ю споживача, навколишньому

природному середовищу, а також майну споживача, відповідні органи

виконавчої влади, що здійснюють державний захист прав споживачів,

зобов'язані негайно заборонити випуск і реалізацію таких товарів

(виконання робіт, надання послуг). ( Абзац другий частини першої

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.