WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про захист прав споживачів

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 30, ст.379 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 1024-XII ( 1024-12 ) від 12.05.91, ВВР, 1991, N 30, ст.380 )

( В редакції Закону

N 3682-XII ( 3682-12 ) від 15.12.93, ВВР, 1994, N 1, ст. 1 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 90

N 230/95-ВР від 20.06.95, ВВР, 1995, N 23, ст.182

N 365/97-ВР від 18.06.97, ВВР, 1979, N 35, ст.219

N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -

редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

N 2438-III ( 2438-14 ) від 24.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.150

N 2779-III ( 2779-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 9, ст.68

N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.120

N 1252-IV ( 1252-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.137 )

( У тексті Закону слова "службова особа державного органу у

справах захисту прав споживачів", "господарюючий суб'єкт",

"виготівник" у всіх відмінках замінено відповідно словами

"службова особа спеціально уповноваженого органу виконавчої

влади у сфері захисту прав споживачів", "суб'єкт

господарської діяльності", "виробник" у відповідних

відмінках згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 )

від 10.01.2002 )

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (робіт,

послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних

форм власності, встановлює права споживачів та визначає механізм

реалізації державного захисту їх прав.

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому

значенні:

споживач - громадянин, який придбаває, замовляє, використовує

або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для

власних побутових потреб;

виробник - підприємство, установа, організація або

громадянин-підприємець, які виробляють товари для реалізації;

виконавець - підприємство, установа, організація або

громадянин-підприємець, які виконують роботи або надають послуги;

продавець - підприємство, установа, організація або

громадянин-підприємець, які реалізують товари за договором

купівлі-продажу;

договір - усна чи письмова угода між споживачем і продавцем

(виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за якими

здійснюються купівля-продаж, роботи та послуги. Письмова угода

може оформлятися квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком,

путівкою, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий

документ); ( Абзац сьомий преамбули із змінами, внесеними згідно

із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

недолік - окрема невідповідність товару (роботи, послуги)

вимогам нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що

пред'являються до нього, а також інформації про товар (роботу,

послугу), яка надана виробником (виконавцем, продавцем);

істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи

недопустимим використання товару (роботи, послуги) відповідно до

його цільового призначення, і не може бути усунутий, або для його

усунення необхідні великі затрати праці та часу, або він робить

товар (роботу, послугу) іншим, ніж передбачено договором, або

проявляється знову після його усунення; ( Абзац дев'ятий преамбули

із змінами, внесеними згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від

10.01.2002 )

безпека товару (роботи, послуги) - відсутність будь-якого

ризику для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього

природного середовища при звичайних умовах використання,

зберігання, транспортування, виконання і утилізації товару

(роботи, послуги); ( Преамбулу доповнено абзацом згідно із Законом

N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

суб'єкти господарської діяльності - підприємства, установи,

організації (їх філії, представництва, відділення), незалежно від

форми власності, іноземні юридичні особи (їх філії,

представництва, відділення), фізичні особи - суб'єкти

підприємницької діяльності, що здійснюють господарську діяльність

на території України; ( Преамбулу доповнено абзацом згідно із

Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

термін придатності - термін, установлений виробником товару,

протягом якого органолептичні, фізико-хімічні, медико-біологічні

та інші показники товару в разі дотримання відповідних умов

зберігання повинні відповідати вимогам нормативних документів.

( Преамбулу доповнено абзацом згідно із Законом N 2949-III( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про захист прав споживачів

Законодавство України про захист прав споживачів складається

з цього Закону та інших актів законодавства, що видаються

відповідно до нього.

Стаття 2. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість

якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,

ніж ті, що є в законодавстві України про захист прав споживачів,

то на її території застосовуються правила міжнародного договору.

( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2949-III

( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

Р о з д і л II

ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ

Стаття 3. Права споживачів

Споживачі, які перебувають на території України, під час

придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) для

задоволення своїх побутових потреб мають право на:

державний захист своїх прав;

гарантований рівень споживання;

належну якість товарів (робіт, послуг), торговельного та

інших видів обслуговування;

безпеку товарів (робіт, послуг);

необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про

товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а

також про їх виробника (виконавця, продавця); ( Абзац шостий

статті 3 в редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

відшкодування збитків, завданих товарами (роботами,

послугами) неналежної якості, а також майнової та моральної

(немайнової) шкоди, заподіяної небезпечними для життя і здоров'я

людей товарами (роботами, послугами) у випадках, передбачених

законодавством; ( Абзац сьомий статті 3 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

звернення до суду та інших уповноважених державних органів за

захистом порушених прав;

об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання

споживачів).

Стаття 4. Державний захист прав споживачів

1. Держава забезпечує громадянам як споживачам захист їх

прав, надає можливість вільного вибору товарів (робіт, послуг),

набуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних

рішень під час придбання та використання товарів (робіт, послуг)

відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання іншими

законними способами товарів (робіт, послуг) в обсягах, що

забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я

і життєдіяльності. ( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

2. Державний захист прав громадян як споживачів здійснюють

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у

сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні

адміністрації, органи і установи державного

санітарно-епідеміологічного нагляду України, інші органи

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до

законодавства, а також судові органи. ( Частина друга статті 4 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 82/95-ВР від 02.03.95, в

редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади у сфері

захисту прав споживачів та його територіальних

органів

( Назва статті 5 в редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від

10.01.2002 )

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади

у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства України

про захист прав споживачів у центральних і місцевих органах

виконавчої влади та суб'єктами господарської діяльності,

забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав

споживачів і мають право: ( Абзац перший частини першої статті 5 в

редакції Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

1) давати суб'єктам господарської діяльності обов'язкові для

виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;

2) перевіряти у суб'єктів господарської діяльності сфери

торгівлі, громадського харчування і послуг якість товарів (робіт,

послуг), додержання обов'язкових вимог щодо безпеки товарів

(робіт, послуг), а також додержання правил торгівлі та надання

послуг. Входити безперешкодно та обстежувати, відповідно до

законодавства, будь-які виробничі, складські, торговельні та інші

приміщення цих суб'єктів;

3) відбирати у суб'єктів господарської діяльності сфери

торгівлі, громадського харчування і послуг зразки товарів,

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для

перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи

у відповідних лабораторіях та інших установах з оплатою вартості

зразків і проведених досліджень (експертиз) за рахунок

суб'єктів господарської діяльності, що перевіряються.

Порядок відбору таких зразків визначається Кабінетом

Міністрів України.

Проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із

споживачами за надані послуги та реалізовані товари. В разі

неможливості повернення зроблених затрат їх відшкодування

відноситься на результати діяльності суб'єктів господарської

діяльності. Порядок проведення таких перевірок визначається

Кабінетом Міністрів України;

4) одержувати від суб'єктів господарської діяльності, що

перевіряються, безплатно копії необхідних нормативних документів

та інші відомості, які характеризують якість товарів (робіт,

послуг), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що

використовуються для виробництва цих товарів (виконання робіт,

надання послуг); ( Пункт 4 частини першої статті 5 в редакції

Закону N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

5) припиняти відвантаження і реалізацію товарів, що не

відповідають вимогам нормативних документів, до усунення

суб'єктами господарської діяльності виявлених недоліків;

6) забороняти суб'єктам господарської діяльності реалізацію

споживачам товарів (виконання робіт, надання послуг):

на які немає документів, що засвідчують їх відповідність

вимогам нормативних документів;

на які в актах законодавства, нормативних документах

встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя,

здоров'я, майна споживачів і охорони навколишнього природного

середовища, якщо ці товари (роботи, послуги) внесені до переліку

продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не мають

сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання іноземного

сертифіката); ( Абзац третій пункту 6 частини першої статті 5 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від

10.01.2002 )

завезених на територію України без документів, які

підтверджують їх належну якість;

на яких термін придатності не зазначений або зазначений з

порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, термін

придатності яких минув; ( Пункт 6 частини першої статті 5

доповнено абзацом згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від

10.01.2002 )

7) приймати рішення:

про припинення у сфері торгівлі, громадського харчування і

послуг продажу та виробництва товарів, виконання робіт і надання

послуг, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів та

нормативних документів, - до усунення виявлених недоліків; ( Абзац

другий пункту 7 частини першої статті 5 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

про тимчасове припинення діяльності підприємств торгівлі

(секцій, відділів), громадського харчування, сфери послуг, складів

підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно

від форм власності, що систематично реалізують недоброякісні

товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови

зберігання та транспортування товарів, - до усунення виявлених

недоліків;

8) опломбовувати у порядку, передбаченому законодавством, у

сфері торгівлі, громадського харчування і послуг виробничі,

складські, торговельні та інші приміщення, а також несправні, з

невірними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без

нього, чи з таким, термін дії якого закінчився, засоби

вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється

обслуговування споживачів, з наступним повідомленням про це

територіальних органів спеціально уповноваженого центрального

органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та

сертифікації; ( Пункт 8 частини першої статті 5 в редакції Закону

N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

9) вилучати неякісні товари, документи, інші предмети, що

свідчать про порушення прав споживачів;

10) подавати до суду позови про захист прав споживачів;

11) передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять

ознаки злочину, органам дізнання чи попереднього слідства;

12) накладати на винних осіб у випадках, передбачених

законодавством, адміністративні стягнення;

13) накладати на суб'єкти господарської діяльності сфери

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.