WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||

відповідно до балансу, складеного на день вибуття такого учасника

з товариства.

Стаття 74. Відповідальність учасників за борги повного

товариства

Якщо при ліквідації повного товариства виявиться, що наявного

майна не вистачає для сплати всіх боргів, за товариство у

недостатній частині несуть солідарну відповідальність його

учасники усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства

України може бути звернено стягнення. Учасник товариства

відповідає за борги товариства незалежно від того, виникли вони

після чи до його вступу до товариства.

Учасник, який сплатить повністю борги товариства, вправі

звернутися з регресною вимогою у відповідній частині до решти

учасників, які несуть перед ним відповідальність пропорційно своїй

частці у майні товариства.

Глава 5. КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО

Стаття 75. Поняття командитного товариства

Командитним товариством визнається товариство, в якому разом

з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства

підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за

зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше

учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні

товариства (вкладників). ( Частина перша статті 75 в редакції

Закону N 769/97-ВР від 23.12.97 )

Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше

учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну

відповідальність за боргами товариства.

Стаття 76. Зміст установчого договору про командитне

товариство

Установчий договір про командитне товариство, крім умов,

передбачених статтею 4 цього Закону, повинен включати розмір

часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір,

склад і порядок внесення ними вкладів, форму їх участі у справах

товариства.

В установчому договорі стосовно вкладників вказуються тільки

сукупний розмір їх часток у майні товариства, а також розмір,

склад і порядок внесення ними вкладів.

Стаття 77. Застосування щодо командитного товариства норм

про повне товариство

Щодо командитного товариства застосовуються норми статей

67-74 з урахуванням особливостей, передбачених статтями 78-83

цього Закону.

Стаття 78. Вступ вкладника до командитного товариства

Вкладник може вступити до командитного товариства шляхом

внесення грошових або матеріальних вкладів.

Стаття 79. Права вкладників командитного товариства

Вкладники командитного товариства мають право:

діяти від імені командитного товариства тільки у разі

наявності доручення і згідно з ним;

вимагати першочергового повернення вкладу (ніж учасникам з

повною відповідальністю) у разі ліквідації товариства;

вимагати подання їм річних звітів і балансів, а також

забезпечення можливості перевірки правильності їх складення.

Стаття 80. Обов'язки вкладників командитного товариства

Вкладники командитного товариства повинні вносити вклади і

додаткові внески у розмірі, способами і у порядку, передбаченими

установчим договором.

Сукупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати 50

відсотків майна товариства, зазначеного в установчому договорі.

На момент реєстрації командитного товариства кожний з

вкладників повинен внести не менше 25 відсотків свого внеску.

Стаття 81. Управління справами командитного товариства

Управління справами командитного товариства здійснюється

тільки учасниками з повною відповідальністю.

У командитному товаристві, де є тільки один учасник з повною

відповідальністю, управління справами здійснюється цим учасником

самостійно.

Вкладники не вправі перешкоджати діям учасників з повною

відповідальністю по управлінню справами командитного товариства.

Стаття 82. Відповідальність вкладника командитного

товариства

Якщо вкладник командитного товариства укладає угоду від

імені і в інтересах товариства без відповідних повноважень, то у

разі схвалення його дій командитним товариством він разом з

учасниками з повною відповідальністю відповідає за угодою перед

кредиторами усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства

може бути звернено стягнення.

Якщо схвалення не буде одержано, вкладник відповідає перед

третьою особою самостійно усім своїм майном, на яке відповідно до

законодавства може бути звернено стягнення.

Вкладник командитного товариства відповідає за борги

товариства, які виникли до його вступу у товариство, перед третіми

особами в тому ж порядку, як і інші вкладники.

Стаття 83. Особливості припинення командитного товариства

Командитне товариство, крім підстав, зазначених у статті 19

цього Закону, припиняється також у разі вибуття всіх учасників з

повною відповідальністю.

При вибутті усіх вкладників учасники з повною

відповідальністю вправі замість ліквідації товариства перетворити

його в повне товариство. У цьому випадку, як і у разі

ліквідації товариства, необхідно внести відповідні зміни до

установчого договору і державного реєстру.

Наявні у командитного товариства грошові кошти, включаючи і

виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків

по оплаті праці найманих працівників товариства і виконання

обов'язків перед банками, бюджетом, іншими кредиторами у першу

чергу розподіляються між вкладниками для повернення їм їх

вкладів, а потім між учасниками з повною відповідальністю у

порядку і на умовах, передбачених цим Законом та установчим

договором. У разі недостатності коштів товариства для повного

повернення вкладникам їх вкладів наявні кошти розподіляються між

вкладниками відповідно до їх долі у майні товариства.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 19 вересня 1991 року

N 1576-XII

Управлiння комп'ютерiзованих систем

Апарату Верховної Ради України © 2003

webmaster@rada.gov.ua

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.