WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |

До скликання загальних зборів акціонерам повинна бути надана

можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком

денним зборів.

Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не

включених до порядку денного.

Стаття 44. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за

принципом: одна акція - один голос. ( Частина перша статті 44 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 769/97-ВР від 23.12.97 )

Представник може бути постійним або призначеним на певний

строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника

у вищому органі, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного

товариства.

Стаття 45. Періодичність скликання загальних зборів

акціонерів. Позачергові збори

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на

рік, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Позачергові збори акціонерів скликаються у разі

неплатоспроможності товариства, а також при наявності обставин,

вказаних у статуті товариства, і в будь-якому іншому випадку, якщо

цього вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.

Позачергові збори повинні бути також скликані виконавчим

органом на письмову вимогу ради акціонерного товариства

(спостережної ради) або ревізійної комісії. Виконавчий орган

акціонерного товариства зобов'язаний протягом 20 днів з моменту

отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання

позачергових зборів з порядком денним, запропонованим радою

акціонерного товариства (спостережною радою) або ревізійною

комісією. ( Частина третя статті 45 в редакції Закону N 769/97-ВР

від 23.12.97 )

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками

голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у

будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів

правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі

скликати збори відповідно до вимог частини першої статті 43 цього

Закону. ( Частина четверта статті 45 в редакції Закону

N 769/97-ВР від 23.12.97 )

Стаття 46. Рада акціонерного товариства (спостережна рада)

В акціонерному товаристві з числа акціонерів може

створюватися рада акціонерного товариства (спостережна рада), яка

представляє інтереси акціонерів у період між проведенням

загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом,

контролює і регулює діяльність правління.

У роботі ради акціонерного товариства (спостережній раді) з

правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового

органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який

підписав колективний договір від імені трудового колективу.

( Статтю 46 доповнено частиною другою згідно із Законом N 622-XIV

( 622-14 ) від 05.05.99 )

В акціонерному товаристві, яке налічує понад 50 акціонерів,

створення ради акціонерного товариства (спостережної ради)

обов'язкове.

Статутом акціонерного товариства або за рішенням загальних

зборів акціонерів на раду акціонерного товариства (спостережну

раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що належать

до компетенції загальних зборів.

Питання, віднесені статутом акціонерного товариства до

виключної компетенції ради акціонерного товариства (спостережної

ради), не можуть бути передані на вирішення виконавчих органів

товариства.

Члени ради акціонерного товариства (спостережної ради) не

можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії.

( Стаття 46 в редакції Закону N 769/97-ВР від 23.12.97 )

Стаття 47. Виконавчі органи акціонерного товариства

Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює

керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган,

передбачений статутом.

Роботою правління керує голова правління, який призначається

або обирається відповідно до статуту акціонерного товариства.

Правління вирішує всі питання діяльності акціонерного

товариства, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів

і ради акціонерного товариства (спостережної ради). Загальні

збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм

прав до компетенції правління.

Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і раді

акціонерного товариства (спостережній раді) та організує виконання

їх рішень.

Правління діє від імені акціонерного товариства в межах,

передбачених цим Законом і статутом акціонерного товариства.

Роботою правління керує голова правління, який призначається

або обирається згідно із статутом акціонерного товариства.

Стаття 48. Голова і члени правління акціонерного товаристваГолова правління акціонерного товариства вправі без

довіреності здійснювати дії від імені товариства. Інші члени

правління також можуть бути наділені цим правом згідно із

статутом.

Голова правління товариства організує ведення протоколів

засідань правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час

надана акціонерам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з

книги протоколів.

Головою та членами правління товариства можуть бути особи,

які перебувають з товариством у трудових відносинах.

Стаття 49. Ревізійна комісія акціонерного товариства

Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління

акціонерного товариства здійснюється ревізійною комісією, яка

обирається з числа акціонерів.

Членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління,

ради акціонерного товариства (спостережної ради) та інші посадові

особи. ( Статтю 49 доповнено частиною другою згідно із Законом

N 769/97-ВР від 23.12.97 )

Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад

затверджуються загальними зборами акціонерів згідно із статутом

товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності правління

проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів,

ради акціонерного товариства (спостережної ради), з її власної

ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності

більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії акціонерного

товариства повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або

інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею

перевірок загальним зборам акціонерного товариства або раді

акціонерного товариства (спостережній раді).

Члени ревізійної комісії вправі брати участь з правом

дорадчого голосу у засіданнях правління.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та

балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори

акціонерів не вправі затверджувати баланс.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового

скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози

суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення

зловживань, вчинених посадовими особами.

Глава 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Стаття 50. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається

товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір

яких визначається установчими документами.

Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх

вкладів.

У випадках, передбачених установчими документами, учасники,

які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями

товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

Стаття 51. Особливості змісту установчих документів

товариства з обмеженою відповідальністю

Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю,

крім відомостей, зазначених у статті 4 цього Закону, повинні

містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір,

склад та порядок внесення ними вкладів.

Зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески

учасників не впливають на розмір їх частки у статутному фонді,

вказаної в установчих документах товариства, якщо інше не

передбачено установчими документами.

Стаття 52. Статутний фонд товариства з обмеженою

відповідальністю

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється

статутний фонд, розмір якого повинен становити не менше суми,

еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із

ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення

товариства з обмеженою відповідальністю. ( Частина перша статті

52 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3709-12 від

16.12.93, N 622-XIV ( 622-14 ) від 05.05.99 )

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю

кожен з учасників зобов'язаний внести до статутного фонду не менше

30 відсотків вказаного в установчих документах вкладу. Внесення до

статутного фонду грошей підтверджується документами, виданими

банківською установою. ( Частина друга статті 52 в редакції Закону

N 1987-III ( 1987-14 ) від 21.09.2000 )

Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад не пізніше

року після реєстрації товариства. У разі невиконання цього

зобов'язання у визначений строк учасник, якщо інше не передбачено

установчими документами, сплачує за час прострочки 10 відсотків

річних з недовнесеної суми.

Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який

повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства.

Стаття 53. Відступлення частки (її частини) у статутному

фонді товариства з обмеженою відповідальністю

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може за

згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному

чи кільком учасникам цього ж товариства, а якщо інше не

передбачено установчими документами, то і третім особам. Учасники

товариства користуються переважним правом придбання частки (її

частини) учасника, який її відступив, пропорційно їх часткам у

статутному фонді товариства або в іншому погодженому між ними

розмірі.

Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки

після повного внесення вкладу учасником, який її відступає.

При передачі частки (її частини) третій особі відбувається

одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали

учаснику, який відступив її повністю або частково.

Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю після

повного внесення ним вкладу може бути придбана самим товариством.

У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим учасникам або

третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього

періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення

кворуму у вищому органі провадяться без урахування частки,

придбаної товариством.

Стаття 54. Оплата вартості майна при виході учасника з

товариства з обмеженою відповідальністю

При виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю

йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна

його частці у статутному фонді. Виплата провадиться після

затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в

строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою

товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в

натуральній формі.

Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка

прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його

виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в

користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

Стаття 55. Правонаступники (спадкоємці) учасника товариства

з обмеженою відповідальністю

При реорганізації юридичної особи, учасника товариства, або у

зв'язку із смертю громадянина, учасника товариства,

правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до

цього товариства.

При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до

товариства з обмеженою відповідальністю або відмові товариства у

прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у

грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала

реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю),

вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації

(смерті) учасника. У цих випадках розмір статутного фонду

товариства підлягає зменшенню.

Стаття 56. Строк набрання чинності рішенням про зменшення

статутного фонду товариства з обмеженою

відповідальністю

Рішення товариства з обмеженою відповідальністю про зменшення

його статутного фонду набирає чинності не раніш як через 3 місяці

після державної реєстрації і публікації про це у встановленому

порядку.

Стаття 57. Звернення стягнення на частку учасника у

товаристві з обмеженою відповідальністю

Звернення стягнення на частку учасника у товаристві з

обмеженою відповідальністю по його власних зобов'язаннях не

допускається.

При недостатності майна учасника для покриття його боргів

кредитори вправі вимагати виділення частки учасника-боржника у

порядку, передбаченому статтею 55 цього Закону.

Стаття 58. Вищий орган товариства з обмеженою

відповідальністю

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори

учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених

ними представників.

Представники учасників можуть бути постійними або

призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час

замінити свого представника у зборах учасників, сповістивши про це

інших учасників.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю вправі

передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або

представникові іншого учасника товариства.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх

часток у статутному фонді.

Збори учасників товариства обирають голову товариства.

Стаття 59. Компетенція зборів учасників товариства з

обмеженою відповідальністю

До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю

крім питань, зазначених у пунктах "а", "б", "г-ж", "и-ї" статті 41

цього Закону, належить:

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.