WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

Верховна Рада України; Закон вiд 19.09.1991 № 1576-XII

Документ 1576-12, чинна редакцiя вiд 11.06.2003 >>

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про господарські товариства

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 49, ст.682 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 1577-XII ( 1577-12 ) від 19.09.91, ВВР, 1991, N 49, ст.683 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2692-XII ( 2692-12 ) від 14.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.662

Декретом

N 24-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 94

Законами

N 3709-XII ( 3709-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст. 11

N 3710-XII ( 3710-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1993, N 51, ст.480

N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.90

N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.93

N 769/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 18, ст. 89

N 622-XIV ( 622-14 ) від 05.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.213

N 1708-III ( 1708-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.256

N 1987-III ( 1987-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.397

N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.146

N 2916-III ( 2916-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 15, ст.102

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114

N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194

N 3095-III ( 3095-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.222

N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 )

( Роз'яснення: господарські товариства, офіційно

зареєстровані до моменту введення в дію Закону "Про

внесення змін та доповнень до Закону України "Про

господарські товариства" ( 3709-12 ), перереєстрації

не підлягають, відповідно до Постанови ВР N 3711-XII

( 3711-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст.12 )

Цей Закон визначає поняття і види господарських товариств,

правила їх створення, діяльності, а також права і обов'язки їх

учасників та засновників.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Господарські товариства

Господарськими товариствами цим Законом визнаються

підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди

юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та

підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

До господарських товариств належать: акціонерні товариства,

товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою

відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Товариства є юридичними особами.

Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою

діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих

немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді та

третейському суді від свого імені. ( Частина п'ята статті 1 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від

15.05.2003 )

Придбання господарським товариством часток (акцій), активів

інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням

вимог антимонопольного законодавства.( Статтю 1 доповнено частиною

шостою згідно із Законом N 82/95-ВР від 02.03.95 )

Стаття 2. Найменування товариства

Найменування товариства повинно містити зазначення виду

товариства, для повних та командитних товариств - прізвища

(найменування) учасників товариства, а також інші необхідні

відомості.

Найменування товариства міститься в установчих документах

товариства.

Найменування товариства не може вказувати на належність

товариства до відповідних міністерств, відомств і громадських

організацій. Місцезнаходження (розташування) товариства повинно

бути на Україні.

Стаття 3. Засновники та учасники товариства

( Дію частини першої статті 3 зупинено у частині права

державних підприємств бути засновниками або учасниками

господарських товариств згідно з Декретом N 24-92 від 31.12.92 )

Засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства,

установи, організації, а також громадяни, крім випадків,

передбачених законодавчими актами України.

( Дію частини другої статті 3 зупинено у частині права

державних підприємств бути засновниками або учасниками

господарських товариств згідно з Декретом N 24-92 від 31.12.92 )

Підприємства, установи та організації, які стали учасниками

товариства, не ліквідуються як юридичні особи.

Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні

особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та

учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та

юридичними особами України, крім випадків, встановлених

законодавчими актами України.

Стаття 4. Установчі документи товаристваАкціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з

додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі

установчого договору і статуту, повне і командитне товариство -

установчого договору. Установчі документи товариства у випадках,

передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним

комітетом України. ( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 82/95-ВР від 02.03.95 )

Установчі документи повинні містити відомості про вид

товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та

учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок

утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та

збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок

прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна

кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до

установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації

товариства. ( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 3095-III ( 3095-14 ) від 07.03.2002 )

Установчі документи повинні також містити відомості,

передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 цього Закону.

Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є

підставою для відмови у державній реєстрації товариства.

До установчих документів можуть бути включені інші умови, що

не суперечать законодавству України.

Стаття 5. Строк діяльності товариства

Якщо в установчих документах товариства не вказано строк його

діяльності, товариство визнається створеним на невизначений строк.

Стаття 6. Державна реєстрація товариства

Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної

реєстрації.

Державна реєстрація товариства проводиться за правилами,

встановленими Законом Української РСР "Про підприємства в

Українській РСР" ( 887-12 ).

Товариства, що займаються банківською діяльністю,

реєструються Національним банком України в порядку, визначеному

законодавством України про банки і банківську діяльність.

Стаття 7. Державна реєстрація змін в установчих документах

товариства

Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які

вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації

за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації

товариства.

Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити орган,

що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих

документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Стаття 8. Наслідки по угодах, укладених до реєстрації

товариства

Товариство може відкривати поточні та вкладні (депозитні)

рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди тільки

після його реєстрації. Угоди, укладені від імені товариства до

моменту реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством,

тільки за умови їх подальшого схвалення товариством. ( Частина

перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III

( 2921-14 ) від 10.01.2002 )

Угоди, укладені засновниками до моменту реєстрації товариства

і надалі не схвалені товариством, тягнуть за собою правові

наслідки лише для засновників.

Стаття 9. Дочірні підприємства, філії та представництва

товариств

Товариство має право створювати на території України та за її

межами філії та представництва, а також дочірні підприємства

відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 10. Права учасників товариства

Учасники товариства мають право:

а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку,

визначеному в установчих документах, за винятком випадків,

передбачених цим Законом;

б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати

його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку

(дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи,

які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;

( Пункт "б" частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 769/97-ВР від 23.12.97 )

в) вийти в установленому порядку з товариства;

г) одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу

учасника товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення

річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи

зборів.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені

законодавством і установчими документами товариства.

Стаття 11. Обов'язки учасників товариства

Учасники товариства зобов'язані:

а) додержувати установчих документів товариства і виконувати

рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;

б) виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому

числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади

(оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими

установчими документами;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну

інформацію про діяльність товариства;

г) нести інші обов'язки, якщо це передбачено цим Законом,

іншим законодавством України та установчими документами.

Стаття 12. Власність на майно товариства

Товариство є власником:

майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність;

продукції, виробленої товариством в результаті господарської

діяльності;

одержаних доходів;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є

власністю товариства або передане йому в користування, несе

товариство, якщо інше не передбачено установчими документами.

Стаття 13. Вклади учасників та засновників товариства

Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути

будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні

папери, права користування землею, водою та іншими природними

ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові

права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в

тому числі в іноземній валюті.

Вклад, оцінений у карбованцях, становить частку учасника та

засновника у статутному фонді. Порядок оцінки вкладів визначається

в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено

законодавством України.

Забороняється використовувати для формування статутного фонду

бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

( Статтю 13 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3709-12

від 16.12.93 )

Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) відкритих

акціонерних товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні

внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором

(аудиторською фірмою). ( Статтю 13 доповнено частиною четвертою

згідно із Законом N 90/95-ВР від 14.03.95 )

Стаття 14. Фонди товариства

У товаристві створюється резервний (страховий) фонд у

розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25

відсотків статутного фонду, а також інші фонди, передбачені

законодавством України або установчими документами товариства.

Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду

передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5

відсотків суми чистого прибутку.

Стаття 15. Прибуток товариства

Прибуток товариства утворюється з надходжень від

господарської діяльності після покриття матеріальних та

прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового

прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по

облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України

податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний

після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні

товариства, яке відповідно до установчих документів визначає

напрями його використання.

Стаття 16. Зміни статутного фонду

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати)

розмір статутного фонду.

Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після

внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів (оплати акцій),

крім випадків, передбачених цим Законом.

Зменшення статутного фонду при наявності заперечень

кредиторів товариства не допускається.

Рішення товариства про зміни розміру статутного фонду набирає

чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

Стаття 17. Перевірки фінансової діяльності товариства

Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються

державними податковими інспекціями, іншими державними органами у

межах їх компетенції, ревізійними органами товариства та

аудиторськими організаціями. ( Частина перша статті 17 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 3710-12 від 16.12.93 )

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи

товариства.

Стаття 18. Облік та звітність товариства

Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає

статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку,

встановленому законодавством. ( Частина перша статті 18 в редакції

Законів N 1708-III ( 1708-14 ) від 11.05.2000, N 3047-III

( 3047-14 ) від 07.02.2002 )

Достовірність та повнота річної фінансової звітності

товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською

фірмою). Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.