WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 ||

протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після

схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або

протягом останньої сесії Верховної Ради України";

"Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення

законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань,

віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій

відповідно до Конституції України створює з числа народних

депутатів України комітети Верховної Ради України та обирає голів,

перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів.

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може

створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і

попереднього розгляду питань.

Верховна Рада України для проведення розслідування з питань,

що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі

комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від

конституційного складу Верховної Ради України.

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є

вирішальними для слідства і суду.

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради

України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій

встановлюються законом.

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у

день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового

скликання.

Президент України має право достроково припинити повноваження

Верховної Ради України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не

сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83

цієї Конституції;

2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету

Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету

Міністрів України;

3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні

засідання не можуть розпочатися.

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради

України приймається Президентом України після консультацій з

Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами

депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Повноваження Верховної Ради України, що обрана на

позачергових виборах, проведених після дострокового припинення

Президентом України повноважень Верховної Ради України

попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного

року з дня її обрання.

Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково

припинені Президентом України в останні шість місяців строку

повноважень Верховної Ради України або Президента України";

"Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді

України належить Президентові України, народним депутатам України

та Кабінету Міністрів України.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні,

розглядаються Верховною Радою України позачергово";

"Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за

надходженням коштів до Державного бюджету України та їх

використанням здійснює Рахункова палата";

"Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень

Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї

Конституції виконання обов'язків Президента України на період до

обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на

Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в

період виконання ним обов'язків Президента України не може

здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22,

24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України";

"Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у

системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом

України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний

Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією

Конституцією та законами України, а також указами Президента

України та постановами Верховної Ради України, прийнятими

відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять

Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр,

віце-прем'єр-міністри, міністри.

Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України

за поданням Президента України.

Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра

України вносить Президент України за пропозицією коаліції

депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої

відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської

фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів

України від конституційного складу Верховної Ради України.Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України

призначаються Верховною Радою України за поданням Президента

України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються

Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів

України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету

Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження

перед новообраною Верховною Радою України.

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів

України мають право заявити Верховній Раді України про свою

відставку.

Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою

України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають

наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У

цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового

складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що

визначені цією Конституцією.

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед

новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято

Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до

початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України";

2) частину першу статті 77 викласти в такій редакції:

"Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в

останню неділю останнього місяця п'ятого року повноважень

Верховної Ради України";

3) у статті 88:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Верховна Рада України обирає із свого складу Голову

Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови

Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад";

б) пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:

"2) організовує роботу Верховної Ради України, координує

діяльність її органів";

в) частину третю викласти в такій редакції:

"Голова Верховної Ради України здійснює повноваження,

передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому

Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР )";

4) частину четверту статті 94 викласти в такій редакції:

"Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий

Верховною Радою України не менш як двома третинами від її

конституційного складу, Президент України зобов'язаний його

підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі

якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно

офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і

опубліковується за його підписом";

5) частину п'яту статті 103 викласти в такій редакції:

"Чергові вибори Президента України проводяться в останню

неділю останнього місяця п'ятого року повноважень Президента

України. У разі дострокового припинення повноважень Президента

України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста

днів з дня припинення повноважень";

6) у статті 106:

а) пункти 8-16, 19, 22 і 30 частини першої викласти в такій

редакції:

"8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках,

передбачених цією Конституцією;

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у

Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83

Конституції України, подання про призначення Верховною Радою

України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на

п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення

Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою

Верховної Ради України Генерального прокурора України;

12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу

Ради Національного банку України;

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення

на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів

невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до

Конституційного Суду України щодо їх конституційності;

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим";

"19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення

стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає

рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених

відповідно до законів України військових формувань";

"22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу

Конституційного Суду України";

"30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України

законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з

наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради

України";

б) частину четверту викласти в такій редакції:

"Акти Президента України, видані в межах повноважень,

передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються

підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за

акт та його виконання";

7) у статті 116:

а) доповнити пунктами 9-1 і 9-2 такого змісту:

"9-1) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до

закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,

діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої

влади;

9-2) призначає на посади та звільняє з посад за поданням

Прем'єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої

влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України";

б) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та

законами України";

8) частину першу статті 120 викласти в такій редакції:

"Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та

місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою

службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової

та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного

органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на

меті одержання прибутку";

9) статтю 121 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина,

додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими

особами";

10) частину першу статті 122 викласти в такій редакції:

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України,

який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою

Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України

може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має

наслідком його відставку з посади";

11) частину першу статті 141 викласти в такій редакції:

"До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної

ради входять депутати, які обираються жителями села, селища,

міста, району, області на основі загального, рівного, прямого

виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять

років".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон, за умови прийняття Верховною Радою України до

1 вересня 2005 року Закону України про внесення змін до

Конституції України ( 254к/96-ВР ) щодо удосконалення системи

місцевого самоврядування, набирає чинності з 1 вересня 2005 року,

за винятком частини п'ятої статті 76, частини першої статті 77,

пункту 6 частини другої та частини шостої статті 81, частин

шостої - десятої статті 83, пункту 1 частини другої статті 90,

частини першої статті 141 Конституції України в редакції цього

Закону, що набирають чинності з дня набуття повноважень Верховною

Радою України, обраною у 2006 році.

У разі неприйняття Верховною Радою України до 1 вересня

2005 року Закону України про внесення змін до Конституції України

щодо удосконалення системи місцевого самоврядування цей Закон

набирає чинності з 1 січня 2006 року, за винятком частини п'ятої

статті 76, частини першої статті 77, пункту 6 частини другої та

частини шостої статті 81, частин шостої - десятої статті 83,

пункту 1 частини другої статті 90, частини першої статті 141

Конституції України ( 254к/96-ВР ) в редакції цього Закону, що

набирають чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою

України, обраною у 2006 році.

2. Верховна Рада України, обрана у 2002 році, продовжує

здійснювати конституційні повноваження до дня набуття повноважень

Верховною Радою України, обраною у 2006 році.

3. Конституційний склад Верховної Ради України у кількості

450 народних депутатів України обирається у 2006 році на основі

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного

голосування на засадах пропорційної системи з обранням народних

депутатів України в багатомандатному загальнодержавному виборчому

окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних

партій, виборчих блоків політичних партій відповідно до закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 8 грудня 2004 року

N 2222-IV

Pages:     | 1 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.