WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 |

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Конституції України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.44 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Конституції України ( 254к/96-ВР ) (Відомості

Верховної Ради України, 1996 р., N 30, ст. 141) такі зміни:

1) статті 76, 78, 81-83, 85, 87, 89, 90, 93, 98, 112-115

викласти в такій редакції:

"Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України -

чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на

основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом

таємного голосування.

Народним депутатом України може бути обрано громадянина

України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має

право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин,

який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість

не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються

Конституцією та законами України.

Строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять

років";

"Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої

повноваження на постійній основі.

Народні депутати України не можуть мати іншого

представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші

оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою

діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності),

входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства

або організації, що має на меті одержання прибутку.

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими

видами діяльності встановлюються законом.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо

несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності,

народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення

таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву

про складення повноважень народного депутата України";

"Стаття 81. Повноваження народних депутатів України

припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради

України.

Повноваження народного депутата України припиняються

достроково в разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне

проживання за межі України;

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які

призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського

мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

6) невходження народного депутата України, обраного від

політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу

депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку

політичних партій) або виходу народного депутата України із складу

такої фракції;

7) його смерті.

Повноваження народного депутата України припиняються

достроково також у разі дострокового припинення відповідно до

Конституції України повноважень Верховної Ради України - в день

відкриття першого засідання Верховної Ради України нового

скликання.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного

депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини

другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, а у

випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті, -

судом.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо

народного депутата України, визнання народного депутата України

недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються

з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті

народного депутата України - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом

про смерть.

У разі невходження народного депутата України, обраного від

політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу

депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку

політичних партій) або виходу народного депутата України із складу

такої фракції його повноваження припиняються достроково на

підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної

політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня

прийняття такого рішення.

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш

як двох третин від її конституційного складу.

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізнішеніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів

виборів.

Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває

найстарший за віком народний депутат України.

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються

першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням

порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на

вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини

народних депутатів України від конституційного складу Верховної

Ради України.

У разі оголошення указу Президента України про введення

воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її

місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у

дводенний строк без скликання.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України

під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження

продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради

України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється

Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України

( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі

узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських

фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів

України від конституційного складу Верховної Ради України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України

формується протягом одного місяця з дня відкриття першого

засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових

або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом

місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у

Верховній Раді України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України

відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту

України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також

відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур

до складу Кабінету Міністрів України.

Засади формування, організації діяльності та припинення

діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України

встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради

України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої

входить більшість народних депутатів України від конституційного

складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських

фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією";

"Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку,

передбачених розділом XIII цієї Конституції;

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань,

визначених статтею 73 цієї Конституції;

3) прийняття законів;

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін

до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України,

прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

6) затвердження загальнодержавних програм економічного,

науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку,

охорони довкілля;

7) призначення виборів Президента України у строки,

передбачені цією Конституцією;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента

України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і

укладення миру, схвалення рішення Президента України про

використання Збройних Сил України та інших військових формувань у

разі збройної агресії проти України;

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої

процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї

Конституції;

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми

діяльності Кабінету Міністрів України;

12) призначення за поданням Президента України

Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра

закордонних справ України, призначення за поданням

Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України,

Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного

комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду

державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад,

вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів

Кабінету Міністрів України;

12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за

поданням Президента України Голови Служби безпеки України;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів

України відповідно до цієї Конституції та закону;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і

економічної допомоги іноземним державам та міжнародним

організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав,

банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених

Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх

використанням;

15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та

інших членів Рахункової палати;

17) призначення на посаду та звільнення з посади

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та

захисту прав і свобод людини в Україні;

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови

Національного банку України за поданням Президента України;

19) призначення на посади та звільнення з посад половини

складу Ради Національного банку України;

20) призначення на посади та звільнення з посад половини

складу Національної ради України з питань телебачення і

радіомовлення;

21) призначення на посади та звільнення з посад членів

Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення

функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших

утворених відповідно до законів України військових формувань, а

також Міністерства внутрішніх справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим

державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до

іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав

на територію України;

24) встановлення державних символів України;

25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з

посади Президентом України Генерального прокурора України;

висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має

наслідком його відставку з посади;

26) призначення на посади та звільнення з посад третини

складу Конституційного Суду України;

27) обрання суддів безстроково;

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради

Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного

Суду України про порушення нею Конституції України або законів

України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради

Автономної Республіки Крим;

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж

районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст,

найменування і перейменування населених пунктів і районів;

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів

місцевого самоврядування;

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення

Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного

стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або

часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами

надзвичайної екологічної ситуації;

32) надання законом згоди на обов'язковість міжнародних

договорів України та денонсація міжнародних договорів України;

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених

цією Конституцією та законом;

34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента

України на вимогу народного депутата України, групи народних

депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо

підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу

Верховної Ради України;

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника

апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної

Ради України та структури її апарату;

36) затвердження переліку об'єктів права державної власності,

що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення

об'єктів права приватної власності;

37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки

Крим, змін до неї.

Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які

відповідно до Конституції України віднесені до її відання";

"Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента

України або не менш як однієї третини народних депутатів України

від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути

питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та

прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю

від конституційного складу Верховної Ради України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не

може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу

Pages:     || 2 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.