WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 || 3 | 4 |

їх спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено письмовою

угодою між ними.

2. Майно, придбане внаслідок спільної праці громадян, що

об'єдналися для спільної діяльності, є їх спільною частковою

власністю, якщо інше не встановлено письмовою угодою між ними.

Розмір частки кожного визначається ступенем його трудової участі.

Стаття 18. Власність осіб, що ведуть селянське

(фермерське) господарство

У власності осіб, що ведуть селянське (фермерське)

господарство, може бути майно, зазначене в статті 13 цього Закону.

Майно цих осіб належить їм на праві спільної сумісної

власності, якщо інше не передбачено письмовою угодою між ними.

Стаття 19. Здійснення права приватної власності

1. Громадяни мають право використовувати належне їм майно для

ведення господарської та іншої не забороненої законом діяльності.

2. Громадяни мають право передавати належне їм майно у

тимчасове користування іншим громадянам, юридичним особам та

державі.

3. Громадяни мають право відчужувати належне їм майно. Умови

і порядок відчуження національних, культурних та історичних

цінностей встановлюються спеціальним законодавством України.

4. Право приватної власності може бути передано у спадщину

громадянам, юридичним особам, державі.

Р о з д і л IV

ПРАВО КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 20. Суб'єкти права колективної власності

Суб'єктами права колективної власності є трудові колективи

державних підприємств, колективи орендарів, колективні

підприємства, кооперативи, акціонерні товариства, господарські

товариства, господарські об'єднання, професійні спілки, політичні

партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші

організації, що є юридичними особами.

Суб'єктами права колективної власності на землю є колективні

сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські

кооперативи, садівницькі товариства, сільськогосподарські

акціонерні товариства, у тому числі створені на базі радгоспів та

інших державних сільськогосподарських підприємств. ( Статтю 20

доповнено частиною другою згідно із Законом N 3180-12 від

05.05.93 )

Стаття 21. Підстави виникнення права колективної

власності

Право колективної власності виникає на підставі:

добровільного об'єднання майна громадян і юридичних осіб для

створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських

товариств і об'єднань; передачі державних підприємств в оренду;

викупу колективами трудящих державного майна; перетворення

державних підприємств в акціонерні та інші товариства; безоплатної

передачі майна державного підприємства у власність трудового

колективу, державних субсидій; пожертвувань організацій і

громадян, інших цивільно-правових угод.

У колективну власність можуть бути передані землі

колективних сільськогосподарських підприємств,

сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських

акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та

інших державних сільськогосподарських підприємств, землі

садівницьких товариств - за рішенням загальних зборів цих

підприємств, кооперативів, товариств. ( Статтю 21 доповнено

частиною другою згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93 )

Стаття 22. Об'єкти права власності колективу орендарів

Об'єктами права власності колективу орендарів є вироблена

продукція, одержані доходи та інше майно, придбане на підставах,

не заборонених законом.

Стаття 23. Об'єкти права власності колективного

підприємства

1. У власності колективного підприємства є вироблена

продукція, одержані доходи, а також інше майно, придбане на

підставах, не заборонених законом.

2. У майні колективного підприємства визначаються вклади його

працівників. Розмір вкладу працівника у майні колективного

підприємства визначається залежно від його трудової участі в

діяльності державного або орендного підприємства, а також участі у

збільшенні майна колективного підприємства після його створення.

3. На вклад працівника колективного підприємства

нараховуються і виплачуються проценти в розмірі, що визначається

трудовим колективом виходячи з результатів господарської

діяльності підприємства.

4. Працівникові, який припинив трудові відносини з

підприємством, а також спадкоємцям померлого працівника

виплачується вартість вкладу.

Стаття 24. Об'єкти права власності кооперативу (колгоспу)

1. Об'єктами права власності кооперативу (колгоспу) є

будівлі, споруди, грошові та інші майнові внески його членів;

виготовлена ним продукція; доходи, одержані від її реалізації та

іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу (колгоспу), атакож інше майно, придбане на підставах, не заборонених законом.

Кожен член кооперативу (колгоспу) має право на частку доходу,

одержану на його пай.

2. У майні, що належить кооперативу (колгоспу), визначаються

частки членів цього кооперативу (колгоспу). В разі добровільного

виходу з кооперативу (колгоспу) громадянин має право на виділення

належної йому частки в майні кооперативу (колгоспу) в натурі,

грошах або цінних паперах.

3. При ліквідації кооперативу (колгоспу) майно, що залишилося

після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами,

розподіляється між членами кооперативу (колгоспу).

Стаття 25. Об'єкти права власності акціонерного

товариства

1. Об'єктом права власності акціонерного товариства є майно,

придбане за рахунок продажу акцій, одержане в результаті його

господарської діяльності, а також інше майно, набуте на підставах,

не заборонених законом.

2. Держателями акцій можуть бути підприємства, установи,

організації, державні органи, працівники даного товариства, а

також інші громадяни, якщо інше не передбачено законодавчими

актами України або статутом товариства.

3. Державне підприємство за спільним рішенням трудового

колективу і уповноваженого на те державного органу може бути

перетворено в акціонерне товариство шляхом випуску акцій на всю

вартість майна підприємства. Кошти, одержані від продажу акцій,

після покриття боргів державного підприємства надходять у

відповідний бюджет.

Стаття 26. Об'єкти права власності господарського

товариства

1. Об'єктами права власності господарського товариства, що є

юридичною особою, є грошові та майнові внески його членів, а також

майно, набуте внаслідок господарської діяльності, та інше майно,

придбане на підставах, не заборонених законом.

2. Внесок членів господарського товариства може складатись з

основних та оборотних фондів, грошових коштів, цінних паперів.

Член господарського товариства має право за загальною згодою

передати в рахунок свого внеску право користування належним йому

майном або результатами його інтелектуальної праці.

Стаття 27. Об'єкти права власності господарського

об'єднання

1. Об'єктом права власності господарського об'єднання

підприємств і організацій (концерну, асоціації, галузевого,

міжгалузевого регіонального об'єднання) є майно, добровільно

передане йому підприємствами й організаціями, а також набуте в

результаті господарської діяльності та на інших підставах, не

заборонених законом.

2. До складу об'єктів права власності господарського

об'єднання не входить майно членів цього об'єднання.

3. Власністю господарського об'єднання є також майно

створених ним підприємств. Ці підприємства не мають права вийти із

складу об'єднання без його згоди.

4. Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями підприємств та

організацій, що входять до його складу, а вони не відповідають за

зобов'язаннями об'єднання і один одного, якщо інше не передбачено

їх статутами (положеннями) або договором між ними.

5. Майно, яке залишилося після припинення діяльності

господарського об'єднання, розподіляється між підприємствами та

організаціями, що входили до нього.

Стаття 28. Об'єкти права власності професійних спілок,

політичних партій та інших громадських об'єднань

1. Об'єктами права власності громадських об'єднань, у тому

числі професійних спілок, благодійних та інших громадських фондів,

є майно культурно-освітнього та оздоровчого призначення, грошові

кошти, акції, інші цінні папери, жилі будинки, споруди виробничого

і невиробничого призначення, обладнання, устаткування, транспортні

засоби та інше майно, необхідне для забезпечення діяльності,

передбаченої їх статутами (положеннями).

Громадські об'єднання можуть мати у власності підприємства

відповідно до цілей, зазначених в їх статутах, і в порядку,

передбаченому законодавчими актами України.

2. Об'єктами права власності політичних партій та організацій

є придбані на законній підставі будинки, споруди, грошові кошти та

інше майно, необхідне виключно для забезпечення виконання

статутних функцій.

3. Законодавчими актами України можуть встановлюватися види

майна, яке з міркувань державної або громадської безпеки чи

відповідно до міжнародних договорів України не може перебувати у

власності громадських об'єднань.

Стаття 29. Об'єкти права власності релігійної

організації

1. Об'єктами права власності релігійної організації є

культові споруди, предмети релігійної обрядовості, благодійного,

культурно-просвітницького і виробничого призначення, жилі будинки,

грошові кошти та інше майно, необхідне для забезпечення їх

діяльності.

2. Релігійні організації мають право власності на майно,

придбане ними за рахунок власних коштів, пожертвуване громадянами

і організаціями або передане державою чи придбане на інших

підставах, не заборонених законом.

3. На майно культового призначення, що належить релігійним

організаціям, не може бути звернено стягнення за претензіями

кредиторів.

Стаття 30. Здійснення права колективної власності

1. Колективний власник самостійно володіє, користується і

розпоряджається об'єктами власності, які йому належать.

2. Право колективної власності здійснюють вищі органи

управління власника (загальні збори, конференції, з'їзди тощо).

3. Окремі функції по господарському управлінню колективним

майном може бути покладено вищими органами управління власника на

створювані ними органи.

Р о з д і л V

ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 31. Державна власність в Україні

До державної власності в Україні належать загальнодержавна

(республіканська) власність і власність

адміністративно-територіальних одиниць (комунальна власність).

Стаття 32. Суб'єкти права державної власності

1. Суб'єктом права загальнодержавної (республіканської)

власності є держава в особі Верховної Ради України.

2. Суб'єктами права комунальної власності є

адміністративно-територіальні одиниці в особі обласних, районних,

міських, селищних, сільських Рад народних депутатів.

3. Суб'єктами права державної власності на землю виступають:

Верховна Рада України - на землі загальнодержавної власності

України;

Верховна Рада Республіки Крим - на землі в межах території

республіки, за винятком земель загальнодержавної власності;

обласні, районні, міські, селищні, сільські Ради народних

депутатів - на землі в межах їх територій, за винятком земель, що

перебувають в загальнодержавній власності.

( Статтю 32 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 3180-12 від

05.05.93 )

Стаття 33. Управління державним майном

( Дію пункту 1 статті 33 зупинено в частині управління майном

підприємств і організацій торгівлі, громадського харчування та

сфери послуг, що є в комунальній власності, в процесі їх

комерціалізації згідно з Декретом N 10-92 від 15.12.92 ) 1.

Управління державним майном від імені народу (населення

адміністративно-територіальної одиниці) здійснює відповідно

Верховна Рада України і місцеві Ради народних депутатів України, а

також уповноважені ними державні органи.

2. Державні органи, уповноважені управляти державним майном,

вирішують питання створення підприємств і визначення цілей їх

діяльності, реорганізації і ліквідації, здійснюють контроль за

ефективністю використання і схоронністю довіреного їм державного

майна та інші правомочності відповідно до законодавчих актів

України.

Стаття 34. Об'єкти права загальнодержавної

(республіканської) власності

1. Загальнодержавну (республіканську) власність складають:

земля, майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради України та

утворюваних нею державних органів; майно Збройних Сил, органів

державної безпеки, внутрішніх військ і Державної прикордонної

служби України; оборонні об'єкти; єдина енергетична система;

системи транспорту загального користування, зв'язку та інформації,

що мають загальнодержавне (республіканське) значення; кошти

республіканського бюджету; республіканський національний банк,

інші державні республіканські банки та їх установи і створювані

ними кредитні ресурси; республіканські резервні, страхові та інші

фонди; майно вищих і середніх спеціальних навчальних закладів;

майно державних підприємств; об'єкти соціально-культурної сфери

або інше майно, що становить матеріальну основу суверенітету

України і забезпечує її економічний та соціальний розвиток.

( Пункт 1 статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3180-12 від 05.05.93, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 -

набуває чинності 01.08.2003 )

2. У загальнодержавній (республіканській) власності може

перебувати також інше майно, передане у власність України іншими

державами, а також юридичними особами і громадянами.

Стаття 35. Об'єкти права комунальної власності

1. Об'єктами права комунальної власності є майно, що

забезпечує діяльність відповідних Рад і утворюваних ними органів;

кошти місцевих бюджетів, державний житловий фонд, об'єкти

житлово-комунального господарства; майно закладів народної освіти,

Pages:     | 1 || 3 | 4 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.