WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 14 |

початкова ціна цілісного майнового комплексу, встановлена

комітетом кредиторів;

розмір завдатку, строк і порядок внесення завдатку;

порядок оформлення результатів торгів.

9. У разі якщо протягом строку, зазначеного в оголошенні,

надійшла заявка на участь у відкритих торгах з продажу цілісного

майнового комплексу від одного заявника, торги не проводяться. За

згодою комітету кредиторів цілісний майновий комплекс може бути

продано такому заявнику без проведення повторних торгів.

10. Торги проводяться у формі аукціону, крім випадків,

передбачених цим Законом.

Особа, яка перемогла на аукціоні, та керуючий санацією в день

проведення аукціону підписують протокол, в якому вказуються умови

придбання цілісного майнового комплексу, про що укладається

договір купівлі-продажу.

У разі проведення торгів у формі конкурсу умови конкурсу

погоджуються із комітетом кредиторів.

У разі проведення торгів у формі конкурсу на підставі

протоколу, підписаного переможцем конкурсу та організатором торгів

у день проведення конкурсу, не пізніше п'ятнадцяти днів з дати

проведення конкурсу підписується договір купівлі-продажу цілісного

майнового комплексу.

11. Сума завдатку, сплачена особою, яка виграла торги, у разі

її відмови від підписання протоколу чи договору купівлі-продажу

майна боржника як цілісного майнового комплексу, включається до

складу майна боржника за вирахуванням витрат організатора торгів

на його проведення.

Якщо боржник за рахунок суми, вирученої від продажу майна як

цілісного майнового комплексу, задовольняє вимоги кредиторів у

повному обсязі, провадження у справі про банкрутство боржника

підлягає припиненню господарським судом за заявою керуючого

санацією.

12. Якщо суми, вирученої від продажу майна боржника як

цілісного майнового комплексу, недостатньо для задоволення вимог

кредиторів у повному обсязі, керуючий санацією пропонує кредиторам

укласти мирову угоду.

У разі якщо мирова угода не укладена, господарський суд

визнає боржника банкрутом та відкриває ліквідаційну процедуру.

До затвердження господарським судом мирової угоди або

визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

керуючий санацією не має права здійснювати розрахунки з

кредиторами.

Стаття 20. Продаж в процедурі санації частини майна боржника

1. З метою відновлення платоспроможності боржника та

задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати продаж

частини майна боржника на відкритих торгах. Керуючий санацією

після проведення інвентаризації та оцінки майна боржника має право

почати продаж частини майна боржника на відкритих торгах. Заходи

до забезпечення вимог кредиторів стосовно частини майна боржника,

яка підлягає продажу згідно з планом санації, скасовуються ухвалою

господарського суду.

2. Майно боржника, щодо обігу якого встановлено обмеження,

продається на закритих торгах. У закритих торгах беруть участь

особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно

у власності чи на підставі іншого речового права.

Продаж частини майна боржника - державного підприємства в

процедурі санації проводиться відповідно до законодавчих актів з

питань приватизації з урахуванням особливостей, передбачених цим

Законом.

3. Початкова ціна майна боржника, що виставляється на торги,

визначається керуючим санацією відповідно до цього Закону та інших

нормативно-правових актів.

4. Переможець торгів зобов'язаний заплатити продажну ціну

майна боржника в строк, передбачений протоколом або договором

купівлі-продажу, але не пізніше місяця після дня проведення

торгів.

5. Майно боржника, не продане на перших торгах, виставляється

на повторні торги, якщо інше не передбачено планом санації. Майно,

не продане на повторних торгах, може бути реалізовано керуючим

санацією за згодою комітету кредиторів на підставі договору

купівлі-продажу, укладеного без проведення торгів.

Стаття 21. Звіт керуючого санацією

1. За п'ятнадцять днів до закінчення санації, а також за

наявності підстав для дострокового припинення санації керуючий

санацією зобов'язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і

повідомити членів комітету кредиторів про час і місце проведення

засідання комітету кредиторів. ( Частина перша статті 21 в

редакції Закону N 672-IV ( 672-15 ) від 03.04.2003 - набуває

чинності 31.05.2003 року )

2. Звіт керуючого санацією має містити:

баланс боржника на останню звітну дату;

рахунок прибутків і збитків боржника;

відомості про наявність у боржника грошових коштів, якіможуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника;

відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату

подання звіту та про нереалізовані права вимоги боржника;

відомості про стан кредиторської заборгованості боржника на

дату подання звіту. ( Абзац шостий частини другої статті 21 в

редакції Закону N 3088-III ( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

3. До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення

вимог конкурсних кредиторів згідно з реєстром. ( Абзац перший

частини третьої статті 21 в редакції Закону N 3088-III ( 3088-14 )

від 07.03.2002 )

Одночасно із звітом керуючий санацією вносить до комітету

кредиторів одну з пропозицій: ( Абзац другий частини третьої

статті 21 в редакції Закону N 672-IV ( 672-15 ) від 03.04.2003 -

набуває чинності 31.05.2003 року )

про прийняття рішення про дострокове припинення процедури

санації у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника;

про прийняття рішення щодо припинення процедури санації і

укладення мирової угоди; ( Абзац четвертий частини третьої статті

21 в редакції Закону N 3088-III ( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

про звернення до господарського суду з клопотанням про

продовження процедури санації;

про звернення до господарського суду з клопотанням про

визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

4. Звіт керуючого санацією має бути розглянутий комітетом

кредиторів не пізніше десяти днів від дати його надходження.

( Частина четверта статті 21 в редакції Закону N 3088-III

( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

5. За наслідками розгляду звіту керуючого санацією комітет

кредиторів приймає рішення про звернення до господарського суду з

клопотанням щодо:

припинення процедури санації у зв'язку з виконанням плану

санації і відновленням платоспроможності боржника;

продовження встановленого строку процедури санації;

припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і

відкриття ліквідаційної процедури;

припинення процедури санації і укладення мирової угоди.

У разі виникнення обставин, що є підставою для припинення

процедури санації, комітет кредиторів може прийняти відповідне

рішення за відсутності звіту керуючого санацією.

( Частина п'ята статті 21 в редакції Закону N 3088-III ( 3088-14 )

від 07.03.2002 )

6. Якщо комітетом кредиторів не прийнято жодне з цих рішень

або таке рішення не подано в господарський суд протягом

п'ятнадцяти днів з дня закінчення санації чи виникнення підстав

для її дострокового припинення, господарський суд розглядає

питання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної

процедури в порядку, передбаченому цим Законом. ( Частина шоста

статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 672-IV

( 672-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003 року )

7. Звіт керуючого санацією, розглянутий комітетом кредиторів,

і протокол засідання комітету кредиторів направляються в

господарський суд не пізніше п'яти днів після дати проведення

засідання комітету кредиторів.

До звіту керуючого санацією додаються реєстр вимог кредиторів

і, за наявності, скарги кредиторів, які голосували проти

прийнятого комітетом кредиторів рішення або не брали участі в

голосуванні.

( Частина сьома статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 672-IV ( 672-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003

року )

8. Звіт керуючого санацією та скарги кредиторів розглядаються

на засіданні господарського суду. Про час і місце розгляду

повідомляються керуючий санацією та кредитори, які подали скарги.

9. Якщо комітет кредиторів прийняв рішення про припинення

процедури санації у зв'язку з виконанням плану санації і

відновленням платоспроможності боржника, звіт керуючого санацією

підлягає затвердженню господарським судом, якщо інше не

передбачено цим Законом.

У разі встановлення господарським судом обгрунтованості скарг

кредиторів господарський суд може відмовити у затвердженні звіту

керуючого санацією.

( Частина дев'ята статті 21 в редакції Закону N 3088-III

( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

10. Про затвердження звіту керуючого санацією або про відмову

в затвердженні зазначеного звіту, чи про продовження санації, або

про затвердження мирової угоди виноситься ухвала, яка може бути

оскаржена у встановленому порядку.

11. Якщо розрахунки з кредиторами не проведено у строки,

передбачені планом санації, господарський суд у разі відсутності

клопотання комітету кредиторів про продовження термінів,

передбачених планом санації, і внесення відповідних змін до плану

санації визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну

процедуру. ( Частина одинадцята статті 21 в редакції Закону

N 672-IV ( 672-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003

року )

12. Розрахунки з кредиторами, вимоги яких включені до

реєстру, проводяться керуючим санацією починаючи з дати,

зазначеної у затвердженому господарським судом плані санації, в

порядку черговості, установленому статтею 31 цього Закону.

( Частина дванадцята статті 21 в редакції Закону N 3088-III

( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

( Частину тринадцяту статті 21 виключено на підставі Закону

N 672-IV ( 672-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003

року )

( Частину чотирнадцяту статті 21 виключено на підставі Закону

N 3088-III ( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

( Частину п'ятнадцяту статті 21 виключено на підставі Закону

N 3088-III ( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

16. Копія ухвали господарського суду та звіту керуючого

санацією направляється державному органу з питань банкрутства.

Розділ III

ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА

Стаття 22. Постанова про визнання боржника банкрутом і

відкриття ліквідаційної процедури

1. У випадках, передбачених цим Законом, господарський суд

приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває

ліквідаційну процедуру.

2. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати

дванадцяти місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на

шість місяців, якщо інше не передбачено цим Законом.

Стаття 23. Наслідки визнання боржника банкрутом

1. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням

технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її

продажу;

строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута та

зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

вважається таким, що настав;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів

та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості

банкрута;

відомості про фінансове становище банкрута перестають бути

конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна банкрута чи

передачею його майна третім особам, допускається в порядку,

передбаченому цим розділом;

скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного

банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого

боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо

розпорядження майном банкрута не допускається;

вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що

виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть

пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури;

виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом,

здійснюється у випадках і порядку, передбаченому цим розділом.

2. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

припиняються повноваження органів управління банкрута щодо

управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не

було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у

зв'язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у його

трудовій книжці, а також припиняються повноваження власника

(власників) майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше.

3. Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і

відкриття ліквідаційної процедури здійснюється ліквідатором у

офіційних друкованих органах за рахунок банкрута у п'ятиденний

строк з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом.

4. Не дозволяється опублікування або розголошення іншим чином

відомостей про визнання боржника банкрутом до дня прийняття

господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом.

5. Відомості про визнання боржника банкрутом і про відкриття

ліквідаційної процедури повинні містити:

найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;

найменування господарського суду, в провадженні якого

знаходиться справа про банкрутство;

дату прийняття господарським судом постанови про визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).

Стаття 24. Функції господарського суду у ліквідаційній

процедурі

1. У постанові про визнання боржника банкрутом господарський

суд відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в

порядку, передбаченому для призначення керуючого санацією.

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 14 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.