WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 14 |

бажання взяти участь у санації боржника

1. Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня

порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти

днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі

оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство

зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з

вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати,

авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо

відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, мають

право подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до

боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Копії зазначених заяв та доданих до них документів кредитори

надсилають боржнику та розпоряднику майном.

2. Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення

строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, -

не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарський суд

зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр вимог кредиторів.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

3. Боржник разом з розпорядником майна за наслідками розгляду

зазначених вимог повністю або частково визнає їх або відхиляє, з

обгрунтуванням підстав відхилення, про що розпорядник майна

повідомляє письмово заявників і господарський суд.

Рішення боржника про невизнання вимог може бути оскаржене до

господарського суду, що порушив провадження у справі про

банкрутство.

( Частину четверту статті 14 виключено на підставі Закону

N 672-IV ( 672-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003

року )

5. Заяви кредиторів за вимогами щодо виплати заробітної

плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо

відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, щодо

яких є заперечення боржника, розглядаються згідно з підсудністю,

що встановлена цим Законом.

6. Вимоги кредиторів, визнані боржником або господарським

судом, включаються розпорядником майна до реєстру вимог

кредиторів.

Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру

вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно

з їх заявами, а за їх відсутності, - згідно з даними обліку

боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно

боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром

застав.

Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру

відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської

винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування

шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами

таких кредиторів та даними обліку боржника.

7. Фізичні особи та (або) юридичні особи, які бажають взяти

участь у санації боржника (далі - інвестори), можуть подати

розпоряднику майна заяву про участь у санації боржника та свої

пропозиції щодо санації (план санації).

( Стаття 14 в редакції Закону N 3088-III ( 3088-14 ) від

07.03.2002 )

Стаття 15. Попереднє засідання господарського суду

1. Попереднє засідання господарського суду проводиться не

пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засідання

суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також

інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими

відповідно до цього Закону.

2. У попередньому засіданні господарський суд розглядає

реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були

заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до

реєстру вимог кредиторів.

За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в

якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які

включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, та

призначається дата проведення зборів кредиторів.

Реєстр вимог кредиторів повинен включати усі визнані судом

вимоги кредиторів.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про

кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями

чи зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових

платежів), черговість задоволення кожної вимоги, окремо розмір

неустойки (штрафу, пені).

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які

належать кожному кредитору при прийнятті рішення на зборах

(комітеті) кредиторів.

3. Копію ухвали господарський суд направляє сторонам та іншим

учасникам провадження у справі про банкрутство, а також державному

органу з питань банкрутства.

Стаття 16. Проведення зборів кредиторів і утворення комітетукредиторів

1. Протягом десяти днів після винесення ухвали за

результатами попереднього засідання господарського суду

розпорядник майна повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог

кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та

організовує їх проведення.

Учасниками зборів кредиторів з правом вирішального голосу є

кредитори, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів. У

зборах можуть брати участь представник працівників боржника та

арбітражний керуючий з правом дорадчого голосу.

2. Збори кредиторів вважаються повноважними незалежно від

кількості голосів кредиторів, які беруть участь у зборах, якщо

всіх кредиторів було письмово повідомлено про час і місце

проведення зборів відповідно до частини першої цієї статті.

Кількість голосів кредиторів визначається відповідно до частини

четвертої цієї статті.

3. Збори кредиторів скликаються арбітражним керуючим за його

ініціативою або ініціативою комітету кредиторів чи інших

кредиторів, сума вимог яких складає не менше однієї третини всіх

вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, або за ініціативою

однієї третини кількості голосів кредиторів.

Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих

кредиторів скликаються арбітражним керуючим (розпорядником майна,

керуючим санацією, ліквідатором) протягом двох тижнів з дня

надходження письмової вимоги про їх скликання.

Збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням боржника.

4. Кредитори, у тому числі і органи державної податкової

служби, інші державні органи, які здійснюють контроль за

правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів

(обов'язкових платежів), мають на зборах кредиторів кількість

голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів, включених до реєстру

вимог кредиторів, кратній тисячі гривень.

5. До компетенції зборів кредиторів належить прийняття

рішення про:

вибори членів комітету кредиторів;

визначення кількісного складу комітету кредиторів, визначення

його повноважень, дострокове припинення повноважень комітету

кредиторів або окремих його членів;

інші питання, передбачені цим Законом.

6. На час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають

комітет кредиторів у складі не більше семи осіб.

Вибори комітету кредиторів проводяться за списком відкритим

голосуванням більшістю голосів присутніх на зборах кредиторів,

визначених відповідно до частини четвертої цієї статті.

7. Рішення про створення та склад комітету кредиторів

направляється до господарського суду.

8. До компетенції комітету кредиторів належить прийняття

рішення про:

вибори голови комітету;

скликання зборів кредиторів;

підготовку та укладення мирової угоди;

внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або

скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи

санації боржника;

звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття

процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття

ліквідаційної процедури, припинення повноважень арбітражного

керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та

про призначення нового арбітражного керуючого (розпорядника майна,

керуючого санацією, ліквідатора), надання згоди на укладення

арбітражним керуючим значних угод боржника чи угод боржника, щодо

яких є заінтересованість;

інші питання, передбачені цим Законом.

У роботі комітету має право брати участь з правом дорадчого

голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника та

при необхідності представник органу, уповноваженого управляти

майном боржника, представник органу місцевого самоврядування.

9. Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим

більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні

на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких

визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.

Стаття 17. Винесення ухвали про санацію боржника, призначення

керуючого санацією та його повноваження

1. Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів у

строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном,

установленого відповідно до цього Закону, має право винести ухвалу

про проведення санації боржника та призначення керуючого

санацією. ( Абзац перший частини першої статті 17 в редакції

Закону N 3088-III ( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

Санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців.

За клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією або

інвесторів цей строк може бути продовжено ще до шести місяців або

скорочено.

2. Комітет кредиторів приймає рішення про погодження

кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора (інвесторів),

схвалення плану санації боржника.

Кандидатури керуючого санацією та інвестора (інвесторів)

можуть бути запропоновані комітету кредиторів будь-яким із

кредиторів, представником органу, уповноваженого управляти майном

боржника. Керуючим санацією може бути запропоновано особу, яка

виконувала повноваження розпорядника майна, або керівник

підприємства, якщо на це є згода комітету кредиторів та (або)

інвесторів.

3. Одночасно з винесенням ухвали про санацію господарський

суд своєю ухвалою призначає керуючого санацією за наявності у

нього ліцензії, крім випадків, передбачених цим Законом.

Ухвала про проведення санації та призначення керуючого

санацією набирає чинності з дня її ухвалення, але може бути

оскаржена у встановленому порядку. ( Абзац другий частини третьої

статті 17 в редакції Закону N 3088-III ( 3088-14 ) від

07.03.2002 )

4. З дня винесення ухвали про санацію:

керівник боржника відсторонюється від посади у порядку,

визначеному законодавством про працю, управління боржником

переходить до керуючого санацією, крім випадку, передбаченого

статтею 53 цього Закону; ( Абзац другий частини четвертої статті

17 в редакції Закону N 3088-III ( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

припиняються повноваження органів управління боржника -

юридичної особи, повноваження органів управління передаються

керуючому санацією. Органи управління боржника протягом трьох днів

з дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого

санацією зобов'язані забезпечити передачу керуючому санацією

бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і штампів,

матеріальних та інших цінностей; ( Абзац третій частини четвертої

статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 672-IV

( 672-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003 року )

арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо

розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах

процедури санації, у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню

плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів.

( Абзац четвертий частини четвертої статті 17 в редакції Закону

N 672-IV ( 672-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003

року )

( Абзац п'ятий частини четвертої статті 17 виключено на

підставі Закону N 3088-III ( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

5. Керуючий санацією має право:

розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень,

передбачених цим Законом;

укладати від імені боржника мирову угоду, цивільно-правові,

трудові та інші угоди;

подавати заяви про визнання угод, укладених боржником,

недійсними.

( Частина п'ята статті 17 в редакції Закону N 3088-III ( 3088-14 )

від 07.03.2002 )

6. Керуючий санацією зобов'язаний:

прийняти в господарське відання майно боржника та

організувати проведення його інвентаризації;

відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та

розрахунків з кредиторами;

розробити та подати на затвердження комітету кредиторів план

санації боржника; ( Абзац четвертий частини шостої статті 17 в

редакції Закону N 3088-III ( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

організувати ведення бухгалтерського і статистичного обліку

та фінансової звітності;

здійснювати заходи щодо стягнення дебіторської

заборгованості перед боржником; від імені боржника заявляти позови

про стягнення заборгованості з дебіторів боржника, а також з осіб,

які несуть з боржником відповідно до закону або договору

субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність; ( Абзац

шостий частини шостої статті 17 в редакції Закону N 3088-III

( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

розглядати вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які

виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі

розпорядження майном боржника та санації;

заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених

до боржника вимог кредиторів, зазначених в абзаці сьомому цієї

частини;

звітувати перед комітетом кредиторів щодо послідовної

реалізації плану санації;

повідомляти у десятиденний строк з дня винесення

господарським судом відповідної ухвали державний орган з питань

банкрутства про своє призначення, затвердження мирової угоди,

закінчення виконання плану санації, звільнення від обов'язків;

здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

7. Затвердження звіту керуючого санацією або дострокове

припинення процедури санації тягне за собою припинення повноважень

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 14 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.