WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |

Верховна Рада України; Закон вiд 14.05.1992 № 2343-XII

Документ 2343-12, чинна редакцiя вiд 14.08.2003 >>

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про відновлення платоспроможності

боржника або визнання його банкрутом

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 31, ст.440 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2344-XII ( 2344-12 ) від 14.05.92, ВВР, 1992, N 31, ст.441 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3292-XII ( 3292-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.308

N 4036-XII ( 4036-12 ) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.224

N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 93

N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98, ВВР, 1998, N 49, ст.301 )

( В редакції Закону N 784-XIV ( 784-14 ) від 30.06.99,

ВВР, 1999, N 42-43, ст.378 - набуває чинності з 01.01.2000 )

( Дію Закону щодо банкрутства вугледобувних, вуглепереробних

та шахтовуглебудівних підприємств вугільної промисловості

України зупинено до 01.01.2000 на підставі Закону

N 1240-XIV ( 1240-14 ) від 18.11.99, ВВР, 1999, N 51, ст.457 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності

з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44

N 2238-III ( 2238-14 ) від 18.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.52

Кодексом

N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,

ст.131 - набуває чинності 01.09.2001

Законами

N 2740-III ( 2740-14 ) від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 5, ст.30

N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117

N 3088-III ( 3088-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.235

N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159

N 597-IV ( 597-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.160

N 672-IV ( 672-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.210

- набуває чинності 31.05.2003 року

N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )

( У тексті Закону слова "арбітражний суд", "перевірена в порядку

нагляду" замінено у всіх відмінках відповідно словами

"господарський суд", "оскаржена у встановленому порядку"

згідно із Законом N 3088-III ( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

( У тексті Закону слова "Арбітражний процесуальний кодекс

України" в усіх відмінках замінено словами

"Господарський процесуальний кодекс України" у

відповідному відмінку згідно із Законом N 762-IV

( 762-15 ) від 15.05.2003 )

Цей Закон встановлює умови та порядок відновлення

платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності - боржника

або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної

процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької

діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати

грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній

платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення

платоспроможності;

боржник - суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний

виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі

зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових

платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого

строку їх сплати;

банкрутство - визнана господарським судом неспроможність

боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані

судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування

ліквідаційної процедури;

суб'єкт банкрутства (далі - банкрут) - боржник,

неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання

встановлена господарським судом. Суб'єктами банкрутства не можуть

бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії,

представництва, відділення тощо);

кредитор - юридична або фізична особа, яка має у

встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо

грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із

заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної

податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль

за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів

(обов'язкових платежів). Конкурсні кредитори - кредитори за

вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у

справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою

майна боржника. До конкурсних кредиторів відносяться також

кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідокправонаступництва за умови виникнення таких вимог до

порушення провадження у справі про банкрутство. Поточні

кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після

порушення провадження у справі про банкрутство; ( Абзац шостий

статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3088-III

( 3088-14 ) від 07.03.2002, в редакції Закону N 672-IV ( 672-15 )

від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003 року )

грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити

кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового

договору та на інших підставах, передбачених цивільним

законодавством України. До складу грошових зобов'язань боржника

не зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату

подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які

виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян,

зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед

засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з

такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі

розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані

послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний

сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд

заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо

інше не встановлено цим Законом; ( Абзац сьомий статті 1 із

змінами, внесеними згідно із Законами N 3088-III ( 3088-14 ) від

07.03.2002, N 672-IV ( 672-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності

31.05.2003 року )

безспірні вимоги кредиторів - вимоги кредиторів, визнані

боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими

документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до

законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника;

досудова санація - система заходів щодо відновлення

платоспроможності боржника, які може здійснювати власник майна

(орган, уповноважений управляти майном) боржника, інвестор, з

метою запобігання банкрутству боржника шляхом реорганізаційних,

організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних,

технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до

законодавства до початку порушення провадження у справі про

банкрутство;

розпорядження майном боржника - система заходів щодо нагляду

та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з

метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових

активів боржника та проведення аналізу його фінансового становища;

розпорядник майна - фізична особа, на яку у встановленому цим

Законом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю

за управлінням та розпорядженням майном боржника на період

провадження у справі про банкрутство в порядку, встановленому цим

Законом;

санація - система заходів, що здійснюються під час

провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню

боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення

фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в

повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування,

реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну

організаційно-правової та виробничої структури боржника;

реструктуризація підприємства - здійснення

організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових,

технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства,

зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до

юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено

планом санації, на зміну форми власності, управління,

організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому

оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску

конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності

виробництва та задоволенню вимог кредиторів;

керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення

господарського суду організовує здійснення санації боржника;

ліквідація - припинення діяльності суб'єкта підприємницької

діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою

здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог

кредиторів шляхом продажу його майна;

ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до рішення

господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури

боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних

судом вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку;

арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією,

ліквідатор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану в

установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали

господарського суду; ( Абзац сімнадцятий статті 1 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 3088-III ( 3088-14 ) від

07.03.2002 )

мирова угода - домовленість між боржником та кредитором

(групою кредиторів) про відстрочку та (або) розстрочку платежів

або припинення зобов'язання за угодою сторін (далі - прощення

боргів);

офіційний друкований орган - газети "Голос України" або

"Урядовий кур'єр"; ( Абзац дев'ятнадцятий статті 1 в редакції

Закону N 3088-III ( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

представник працівників боржника - особа, уповноважена

загальними зборами, на яких присутні не менш як три чверті від

штатної чисельності працівників боржника або відповідним рішенням

первинної профспілкової організації боржника, представляти їх

інтереси при проведенні процедур банкрутства з правом дорадчого

голосу; ( Абзац двадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )

сторони у справі про банкрутство - кредитори (представник

комітету кредиторів), боржник (банкрут);

учасники провадження у справі про банкрутство - сторони,

арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією,

ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном)

боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші

особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство,

Фонд державного майна України, державний орган з питань

банкрутства, представник органу місцевого самоврядування,

представник працівників боржника;

заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа,

створена за участю боржника, керівник боржника, особи, що входять

до складу органів управління боржника, головний бухгалтер

(бухгалтер) боржника, у тому числі і звільнені з роботи за рік до

порушення провадження у справі про банкрутство, а також особи, які

знаходяться у родинних стосунках із зазначеними особами та

підприємцем (фізичною особою) - боржником, а саме: подружжя та їх

діти, батьки, брати, сестри, онуки. Для цілей цього Закону

заінтересованими особами стосовно керуючого санацією чи кредиторів

визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи

стосовно боржника;

мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення

виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати

податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких

настав до дня введення мораторію, і припинення заходів,

спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та

зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів),

застосованих до прийняття рішення про введення мораторію; ( Абзац

двадцять четвертий статті 1 в редакції Законів 3088-III

( 3088-14 ) від 07.03.2002, N 672-IV ( 672-15 ) від 03.04.2003 -

набуває чинності 31.05.2003 року )

погашені вимоги кредиторів - задоволені вимоги кредитора,

вимоги, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі

заміну, зобов'язання або припинення зобов'язання іншим чином, а

також інші вимоги, які відповідно до цього Закону вважаються

погашеними;

значні угоди - угоди щодо розпорядження майном боржника,

балансова вартість якого перевищує один відсоток балансової

вартості активів боржника на день укладення угоди;

угоди, щодо яких є заінтересованість, - угоди, сторонами яких

є заінтересовані особи зі сторони боржника, керуючого санацією чи

кредиторів.

Стаття 2. Повноваження державного органу з питань банкрутства

1. Державну політику щодо запобігання банкрутству, а також

забезпечення умов реалізації процедур відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно

державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких

частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків,

суб'єктів підприємницької діяльності інших форм власності у

випадках, передбачених цим Законом, здійснює державний орган з

питань банкрутства, який діє на підставі положення, затвердженого

у встановленому порядку.

2. Державний орган з питань банкрутства:

сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов,

необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності

боржника або визнання його банкрутом;

пропонує господарському суду кандидатури арбітражних керуючих

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для

державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких

частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків,

щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших випадках,

передбачених цим Законом;

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.