WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 || 3 |

предмет, цілі, завдання та основні форми благодійної

діяльності;

порядок утворення і діяльності органів управління благодійної

організації;

джерела фінансування та порядок використання майна і коштів

благодійної організації;

порядок внесення змін до статуту (положення) благодійної

організації;

порядок реорганізації або ліквідації благодійної організації,

використання її майна і коштів у разі припинення діяльності;

умови і порядок прийняття в члени благодійної організації та

вибуття з неї;

права і обов'язки членів благодійної організації.

До статуту (положення) можуть включатися інші положення,

пов'язані з особливостями діяльності благодійної організації.

Статут (положення) благодійної організації не повинен

суперечити законодавству України.

Стаття 13. Права благодійних організацій

З метою здійснення благодійної діяльності благодійні

організації мають право:

самостійно вирішувати питання про подання благодійної

допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що

подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно

з умовами цього пожертвування;

утворювати відповідно до законодавства України свої

відділення, філії, представництва;

об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що

створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних

завдань;

обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними

організаціями зарубіжних країн;

організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від

фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних

організацій;

постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги

благодійної допомоги;

відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в

установах банків;

засновувати засоби масової інформації, підприємства і

організації, займатися видавничою діяльністю;

бути членом інших благодійних організацій;

мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у

порядку, визначеному Законом України "Про об'єднання громадян"

( 2460-12 ) для реєстрації символіки об'єднань громадян;

популяризувати своє ім'я (назву), символіку;

мати інші права згідно з законодавством України.

Стаття 14. Обов'язки благодійної організації

Благодійна організація зобов'язана забезпечити виконання

статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про

господарську та фінансову діяльність. Засновники та працівники

благодійної організації не мають права отримувати матеріальних

переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем в цій

організації, крім тих, що передбачені цим Законом.

Стаття 15. Благодійна програма

Благодійна програма приймається благодійною організацією і є

комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань,

що відповідають статутним цілям організації.

На фінансування благодійних програм повинна використовуватися

вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств

і організацій, які перебувають у власності благодійної

організації, за винятком адміністративно-господарських витрат,

пов'язаних з функціонуванням благодійної організації. За умови

реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється

відповідно до термінів, визначених цими програмами.

Стаття 16. Форми здійснення благодійної діяльності суб'єктами

благодійництва

Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді:

одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

фінансування конкретних цільових програм;

допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну

діяльність;

дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання

об'єктів власності;

дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи

передачі результатів особистої творчої діяльності;

прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або

частковому утриманню об'єктів благодійництва;

інших заходів, не заборонених законом.

Здійснення благодійними організаціями благодійної діяльності

у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що

підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню,

допускається після такої сертифікації або ліцензування в

установленому законодавством України порядку.

Стаття 17. Органи управління благодійної організації

Вищим органом управління благодійної організації є

колегіальний орган (загальні збори, з'їзд, конференція), якийздійснює свої повноваження згідно із статутом (положенням)

благодійної організації.

До компетенції вищого органу управління благодійної

організації належать затвердження статуту (положення) благодійної

організації, внесення змін до нього, обрання виконавчого та

контрольного органів благодійної організації, затвердження

благодійних програм, визначення основних напрямів діяльності

благодійної організації, прийняття рішень про реорганізацію та

ліквідацію благодійної організації і вирішення інших питань, що

передбачені статутом (положенням) про благодійну організацію.

Виконавчим органом благодійної організації є правління

(комітет). Повноваження правління (комітету) визначаються статутом

(положенням) благодійної організації. Для забезпечення поточної

діяльності благодійної організації призначається

адміністративно-виконавчий орган на чолі з президентом

(директором), повноваження якого визначаються статутом

(положенням).

Розпорядчі та контролюючі функції в благодійній організації

здійснює наглядова рада, персональний склад якої визначається

засновниками (засновником).

Члени виконавчого органу благодійної організації, крім

президента (директора), не одержують заробітну плату за свою

роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних

обов'язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок

коштів благодійної організації за рішенням правління (комітету).

На працівників апарату благодійної організації поширюється

законодавство України про працю, соціальне забезпечення і

соціальне страхування.

Р о з д і л III

МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 18. Майно благодійної організації

У власності благодійної організації можуть перебувати рухоме

і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а

також інше майно, придбане на законних підставах.

Благодійна організація має право здійснювати відносно майна

та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не

суперечать її статутним цілям та законодавству України.

Стаття 19. Джерела формування майна та коштів

благодійних організацій

Майно та кошти благодійних організацій складають:

внески засновників (засновника) та інших благодійників;

благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер

(благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в

грошовій та натуральній формі;

надходження від проведення благодійних кампаній по збору

благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних

лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та

пожертвувань, які надійшли від благодійників;

доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів,

надходження від підприємств, організацій, що перебувають у

власності благодійної організації;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

Джерелом формування майна та коштів благодійної організації

не можуть бути кредити.

Майно та кошти благодійної організації не можуть бути

предметом застави.

Стаття 20. Господарська діяльність благодійної організації

Благодійна організація здійснює господарську діяльність,

спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань.

Благодійна організація користується самостійністю у питаннях

прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці

працівників апарату благодійної організації, використання власних

фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог

законодавства.

Розмір витрат на утримання благодійної організації не може

перевищувати 20 відсотків кошторису цієї організації в

поточному році.

Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх

прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність,

користуються податковими та іншими пільгами відповідно до

законодавства України.

Благодійні організації, що існують лише на членські внески і

добродійні пожертвування, звільняються від сплати податків та

інших платежів до бюджету і спеціальних фондів.

Стаття 21. Фінансова діяльність благодійної організації

Благодійна організація обліковує на окремих банківських

рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в

національній, так і в іноземній валютах.

Порядок відкриття та ведення банківських рахунків благодійних

організацій встановлюється Національним банком України.

Фінансова діяльність благодійної організації здійснюється

відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність,

спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька

або інша прибуткова діяльність.

Надходження благодійної організації від фінансової діяльності

спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення

господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених цим

Законом.

Стаття 22. Контроль за діяльністю благодійної організації

Контроль за діяльністю благодійних організацій, у тому числі

і порядком використання ними майна та коштів, призначених для

благодійної допомоги, здійснюється органами виконавчої влади

відповідно до їх компетенції.

Контролюючі органи виконавчої влади в межах своїх повноважень

мають право вимагати від благодійників та органів управління

благодійної організації надання їм необхідних документів та

отримувати необхідні пояснення.

Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші

матеріальні цінності до благодійної організації, одержують на їх

вимогу звіт про використання зазначених майна, коштів та

цінностей. Якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані

за цільовим призначенням, звіт про їх використання подається

благодійнику в обов'язковому порядку благодійною організацією.

Набувачі благодійної допомоги у формі благодійних внесків і

пожертвувань, що мають цільовий характер (благодійні гранти),

повинні звітувати перед благодійниками та благодійними

організаціями про їх використання.

Р о з д і л IV

ДЕРЖАВА, БЛАГОДІЙНИЦТВО І БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 23. Державна підтримка благодійництва та благодійної

діяльності

Держава в особі її органів влади гарантує і забезпечує захист

передбачених законодавством України прав та інтересів фізичних і

юридичних осіб - учасників благодійництва та благодійної

діяльності.

Втручання органів державної влади, органів місцевого

самоврядування та їх посадових осіб у діяльність благодійних

організацій, як і втручання благодійних організацій у діяльність

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім

випадків, передбачених цим Законом, забороняється.

Стаття 24. Звітність благодійної організації

Обсяг і форми статистичної звітності благодійних організацій

встановлюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням

особливостей їх діяльності.

Форми, порядок складання та подання фінансової звітності про

використання коштів та майна благодійними організаціями

встановлюються центральним податковим органом з урахуванням

особливостей благодійної діяльності.

Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про

благодійництво та благодійні організації

Особи, винні у порушенні законодавства про благодійництво та

благодійні організації, несуть відповідальність відповідно до

законів України.

Р о з д і л V

МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 26. Здійснення міжнародної благодійної діяльності

Учасники благодійної діяльності мають право здійснювати

міжнародну благодійну діяльність відповідно до цього Закону, інших

нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Міжнародна благодійна діяльність здійснюється шляхом участі в

міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних

благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать

законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

Пріоритетним напрямом у міжнародній благодійній діяльності є

співробітництво з українською діаспорою.

Набувачі благодійної допомоги та благодійні організації мають

право отримувати пожертвування від фізичних та юридичних осіб

іноземних держав.

Стаття 27. Благодійництво та благодійна діяльність іноземних

громадян, осіб без громадянства, іноземних і

міжнародних організацій на території України

Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні і

міжнародні організації мають право здійснювати благодійництво та

благодійну діяльність на території України. Однією із форм

благодійництва є гуманітарна й інша матеріальна допомога, порядок

та здійснення якої на території України визначаються Кабінетом

Міністрів України відповідно до Конституції України та законів

України.

Р о з д і л VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства у відповідність із Законом

України "Про благодійництво та благодійні організації"

нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не

суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо

Pages:     | 1 || 3 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.