WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 13 |

2. Визнання мирової угоди недійсною є підставою для

поновлення провадження у справі про банкрутство, про що

арбітражним судом виноситься ухвала, яка може бути перевірена в

порядку нагляду.

3. Вимоги кредиторів, по яких зроблені розрахунки згідно з

умовами мирової угоди, вважаються погашеними. Кредитори, чиї

вимоги при їх задоволенні обмежували права та законні інтереси

інших осіб, зобов'язані повернути все отримане в порядку виконання

мирової угоди.

4. Повідомлення про поновлення провадження у справі про

банкрутство боржника публікується в офіційних друкованих органах.

5. Мирова угода може бути розірвана за рішенням арбітражного

суду у разі:

невиконання боржником умов мирової угоди щодо не менш як

третини вимог кредиторів;

провадження боржником дій, які завдають збитків правам та

законним інтересам кредиторів.

6. Розірвання мирової угоди арбітражним судом щодо окремого

кредитора не тягне її розірвання щодо інших кредиторів.

7. У разі визнання мирової угоди недійсною або її розірвання

вимоги кредиторів, щодо яких були надані відстрочка та (або)

розстрочка платежів або прощення (списання) боргів, відновлюються

в повному розмірі у незадоволеній частині.

8. У разі невиконання мирової угоди кредитори можуть

пред'явити свої вимоги до боржника в обсязі, передбаченому цією

мировою угодою. У разі порушення провадження у справі про

банкрутство цього ж боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких

було укладено мирову угоду, визначається в межах, передбачених

зазначеною мировою угодою.

Розділ V

ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Стаття 40. Припинення провадження у справі про банкрутство

1. Арбітражний суд припиняє провадження у справі про

банкрутство, якщо:

1) боржник не включений до Єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України або до Реєстру суб'єктів

підприємницької діяльності;

2) подано заяву про визнання банкрутом ліквідованої або

реорганізованої (крім реорганізації у формі перетворення)

юридичної особи;

3) у провадженні арбітражного суду є справа про банкрутство

того ж боржника;

4) затверджено звіт керуючого санацією боржника в порядку,

передбаченому цим Законом;

5) затверджено мирову угоду;

6) затверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому

статтею 32 цього Закону;

7) боржник виконав усі зобов'язання перед кредиторами;

8) кредитори не висунули вимог до боржника після порушення

провадження у справі про банкрутство за заявою боржника.

2. Про припинення провадження у справі про банкрутство

виноситься ухвала, яка може бути перевірена в порядку нагляду.

Провадження у справах про банкрутство може бути припинено у

випадках, передбачених пунктами 1, 2 та 5 частини першої цієї

статті, на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство,

тобто як до, так і після визнання боржника банкрутом; у випадках,

передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8, - лише до визнання боржника

банкрутом, а у випадку, передбаченому пунктом 6, - лише після

визнання боржника банкрутом.

Розділ VI

ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СУБ'ЄКТІВ

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 41. Загальні положення

Відносини, пов'язані з банкрутством містоутворюючих, особливо

небезпечних, сільськогосподарських підприємств, страховиків, інших

категорій суб'єктів підприємницької діяльності, регулюються цим

Законом з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

Стаття 42. Особливості банкрутства містоутворюючих

підприємств

1. Для цілей цього Закону містоутворюючими підприємствами

визнаються юридичні особи, кількість працівників яких з

урахуванням членів їх сімей складає не менше половини чисельності

населення адміністративно-територіальної одиниці, у якій

розташована така юридична особа.

Положення цієї статті застосовуються також до підприємств,

кількість працівників яких перевищує п'ять тисяч осіб.

2. При розгляді справи про банкрутство містоутворюючого

підприємства учасником провадження у справі про банкрутство

визнається орган місцевого самоврядування відповідної

териториторіальної громади адміністративно-територіальної одиниці.

Учасниками провадження у справі про банкрутство

містоутворюючого підприємства арбітражним судом можуть бути

визнані також центральні органи виконавчої влади.

Докази, що підтверджують належність боржника до

містоутворюючих підприємств, арбітражному суду надає боржник.

3. Якщо комітетом кредиторів не прийнято рішення про санацію

боржника, арбітражний суд може винести ухвалу про санацію боржниказа клопотанням органу місцевого самоврядування або відповідного

центрального органу виконавчої влади, які є учасниками провадження

у справі про банкрутство, за умови укладення ними з кредиторами

договору поруки за зобов'язаннями боржника.

Договір поруки за зобов'язаннями боржника укладається та

підписується уповноваженими особами органів місцевого

самоврядування або центральних органів виконавчої влади.

4. Орган місцевого самоврядування або центральний орган

виконавчої влади, які поручилися за зобов'язаннями боржника, мають

право запропонувати арбітражному суду кандидатуру керуючого

санацією, інвестора.

У разі невиконання зобов'язання боржником поручителі несуть

солідарну відповідальність за зобов'язаннями боржника перед його

кредиторами.

5. Процедура санації містоутворюючого підприємства за

клопотанням органу місцевого самоврядування може бути продовжена

арбітражним судом на один рік.

Підставою для продовження процедури санації містоутворюючого

підприємства на строк, передбачений абзацом першим цієї частини, є

план фінансового оздоровлення містоутворюючого підприємства. План

фінансового оздоровлення містоутворюючого підприємства може

передбачати внесення інвестицій, працевлаштування його

працівників, створення нових робочих місць та інші способи

відновлення платоспроможності боржника містоутворюючого

підприємства.

6. За клопотанням органу місцевого самоврядування або

центрального органу виконавчої влади, які є учасниками провадження

у справі про банкрутство, за умови укладення ними договору поруки

за зобов'язаннями боржника, строк процедури санації

містоутворюючого підприємства може бути продовжений арбітражним

судом до десяти років. Боржник і його поручитель у цьому разі

зобов'язані розрахуватися з кредиторами протягом трьох років, якщо

інше не передбачено цим Законом.

Невиконання вимог цієї частини є підставою для визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

7. Кабінет Міністрів України або органи місцевого

самоврядування в особі їх уповноважених органів мають право в

будь-який час до закінчення процедури санації містоутворюючого

підприємства розрахуватися з усіма кредиторами в порядку,

передбаченому цим Законом.

Задоволення вимог кредиторів здійснюється в порядку

черговості згідно зі статтею 31 цього Закону.

У разі задоволення вимог кредиторів за грошовими

зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів) в порядку, передбаченому цим Законом,

провадження у справі про банкрутство припиняється.

8. З метою задоволення вимог кредиторів у процедурі санації

може бути здійснено продаж майна боржника як цілісного майнового

комплексу або частини його майна згідно із законодавством.

За наявності клопотання органу місцевого самоврядування або

центрального органу виконавчої влади, які є учасниками провадження

у справі про банкрутство, продаж майна боржника як цілісного

майнового комплексу провадиться шляхом проведення конкурсу.

9. Обов'язковими умовами конкурсу є:

збереження робочих місць для не менш як 70 відсотків

працівників, зайнятих на підприємстві на момент його продажу;

зобов'язання покупця щодо забезпечення перепідготовки чи

працевлаштування працівників підприємства відповідно до

законодавства в разі зміни профілю діяльності підприємства.

Інші умови конкурсу можуть установлюватися виключно за згодою

комітету кредиторів у порядку, передбаченому статтею 19 цього

Закону.

10. Якщо зазначене в абзаці другому частини восьмої цієї

статті клопотання не було подано або майно боржника як цілісний

майновий комплекс не було продано на конкурсі, майно боржника

підлягає продажу на аукціоні.

11. При продажу майна боржника, визнаного банкрутом,

ліквідатор повинен виставити на продаж на перших торгах майно як

цілісний майновий комплекс. Якщо майно боржника, визнаного

банкрутом, не було продано як цілісний майновий комплекс, продаж

майна здійснюється в порядку, передбаченому статтею 20 цього

Закону.

Стаття 43. Особливості банкрутства особливо небезпечних

підприємств

1. Для цілей цього Закону особливо небезпечними

підприємствами визнаються підприємства вугільної, гірничодобувної,

атомної, хімічної, хіміко-металургійної, нафтопереробної, інших

галузей, визначених відповідними рішеннями Кабінету Міністрів

України, припинення діяльності яких потребує проведення

спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та

здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному

середовищу.

2. При розгляді справи про банкрутство особливо небезпечного

підприємства учасниками провадження у справі про банкрутство

визнаються відповідний орган місцевого самоврядування, а також

центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого

відноситься сфера діяльності боржника, а також, при необхідності,

державний орган з питань надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, з

питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної

безпеки, з питань геології та використання надр.

Учасниками провадження у справі про банкрутство особливо

небезпечного підприємства арбітражним судом можуть бути визнані

також інші центральні органи виконавчої влади.

Докази, що підтверджують належність боржника до особливо

небезпечних підприємств, арбітражному суду надає боржник.

3. Якщо комітетом кредиторів не прийнято рішення про санацію

боржника, арбітражний суд може винести ухвалу про санацію боржника

за клопотанням органу місцевого самоврядування або відповідного

центрального органу виконавчої влади, які є учасниками провадження

у справі про банкрутство, за умови укладення ними з кредиторами

договору поруки за зобов'язаннями боржника.

Договір поруки за зобов'язаннями боржника укладається та

підписується уповноваженими особами органів місцевого

самоврядування або центральних органів виконавчої влади.

4. Орган місцевого самоврядування або центральний орган

виконавчої влади, які поручилися за зобов'язаннями боржника, мають

право запропонувати арбітражному суду кандидатуру керуючого

санацією, інвестора.

У разі невиконання зобов'язання боржником поручителі несуть

солідарну відповідальність за зобов'язаннями боржника перед його

кредиторами.

5. Процедура санації особливо небезпечного підприємства за

клопотанням органу місцевого самоврядування може бути продовжена

арбітражним судом на один рік.

Підставою для продовження процедури санації особливо

небезпечного підприємства на строк, передбачений абзацом першим

цієї частини, є план фінансового оздоровлення особливо

небезпечного підприємства. План фінансового оздоровлення особливо

небезпечного підприємства може передбачати внесення інвестицій,

працевлаштування його працівників, створення нових робочих місць

та інші способи відновлення платоспроможності боржника - особливо

небезпечного підприємства. План фінансового оздоровлення особливо

небезпечного підприємства також має містити заходи щодо

підтримання безпеки виробничої діяльності, охорони праці та

запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю людей,

майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.

6. За клопотанням органу місцевого самоврядування або

центрального органу виконавчої влади, які є учасниками провадження

у справі про банкрутство, за умови укладення ними договору поруки

за зобов'язаннями боржника, строк процедури санації особливо

небезпечного підприємства може бути продовжено арбітражним судом

до десяти років. Боржник і його поручитель у цьому разі

зобов'язані розрахуватися з кредиторами протягом трьох років, якщо

інше не передбачено цим Законом.

Невиконання вимог цієї частини є підставою для визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

7. Кабінет Міністрів України або органи місцевого

самоврядування в особі їх уповноважених органів мають право в

будь-який час до закінчення процедури санації особливо

небезпечного підприємства розрахуватися з усіма кредиторами в

порядку, передбаченому цим Законом.

Задоволення вимог кредиторів здійснюється в порядку

черговості згідно зі статтею 31 цього Закону.

У разі задоволення вимог кредиторів за грошовими

зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів) у порядку, передбаченому цим Законом,

провадження у справі про банкрутство припиняється.

8. З метою задоволення вимог кредиторів у процедурі санації

може бути здійснено продаж майна боржника лише як цілісного

майнового комплексу шляхом проведення конкурсу в порядку,

встановленому статтею 19 цього Закону та законодавством з питань

приватизації.

9. Обов'язковими умовами конкурсу є:

збереження умов щодо підтримання безпеки виробничої

діяльності, охорони праці та запобігання заподіянню можливої шкоди

життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому

природному середовищу;

збереження робочих місць не менш як для сімдесяти відсотків

працівників, зайнятих на підприємстві на момент його продажу;

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 13 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.