WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 13 |

відомості про цілісний майновий комплекс і порядок

ознайомлення з ним, граничні строки подання заявок на участь у

торгах, але не більше місяця з дня опублікування оголошення;

час, місце та форма проведення торгів;

порядок оформлення участі у торгах;

початкова ціна цілісного майнового комплексу, встановлена

комітетом кредиторів;

розмір завдатку, строк і порядок внесення завдатку;

порядок оформлення результатів торгів.

9. У разі якщо протягом строку, зазначеного в оголошенні,

надійшла заявка на участь у відкритих торгах з продажу цілісного

майнового комплексу від одного заявника, торги не проводяться. За

згодою комітету кредиторів цілісний майновий комплекс може бути

продано такому заявнику без проведення повторних торгів.

10. Торги проводяться у формі аукціону, крім випадків,

передбачених цим Законом.

Особа, яка перемогла на аукціоні, та керуючий санацією в день

проведення аукціону підписують протокол, в якому вказуються умови

придбання цілісного майнового комплексу, про що укладається

договір купівлі-продажу.

У разі проведення торгів у формі конкурсу умови конкурсу

погоджуються із комітетом кредиторів.

У разі проведення торгів у формі конкурсу на підставі

протоколу, підписаного переможцем конкурсу та організатором торгів

у день проведення конкурсу, не пізніше п'ятнадцяти днів з дати

проведення конкурсу підписується договір купівлі-продажу цілісного

майнового комплексу.

11. Сума завдатку, сплачена особою, яка виграла торги, у разі

її відмови від підписання протоколу чи договору купівлі-продажу

майна боржника як цілісного майнового комплексу, включається до

складу майна боржника за вирахуванням витрат організатора торгів

на його проведення.

Якщо боржник за рахунок суми, вирученої від продажу майна як

цілісного майнового комплексу, задовольняє вимоги кредиторів у

повному обсязі, провадження у справі про банкрутство боржника

підлягає припиненню арбітражним судом за заявою керуючого

санацією.

12. Якщо суми, вирученої від продажу майна боржника як

цілісного майнового комплексу, недостатньо для задоволення вимог

кредиторів у повному обсязі, керуючий санацією пропонує кредиторам

укласти мирову угоду.

У разі якщо мирова угода не укладена, арбітражний суд визнає

боржника банкрутом та відкриває ліквідаційну процедуру.

До затвердження арбітражним судом мирової угоди або визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури керуючий

санацією не має права здійснювати розрахунки з кредиторами.

Стаття 20. Продаж в процедурі санації частини майна боржника

1. З метою відновлення платоспроможності боржника та

задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати продаж

частини майна боржника на відкритих торгах. Керуючий санацією

після проведення інвентаризації та оцінки майна боржника має право

почати продаж частини майна боржника на відкритих торгах. Заходи

до забезпечення вимог кредиторів стосовно частини майна боржника,

яка підлягає продажу згідно з планом санації, скасовуються ухвалою

арбітражного суду.

2. Майно боржника, щодо обігу якого встановлено обмеження,

продається на закритих торгах. У закритих торгах беруть участь

особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно

у власності чи на підставі іншого речового права.

Продаж частини майна боржника - державного підприємства в

процедурі санації проводиться відповідно до законодавчих актів з

питань приватизації з урахуванням особливостей, передбачених цим

Законом.

3. Початкова ціна майна боржника, що виставляється на торги,

визначається керуючим санацією відповідно до цього Закону та інших

нормативно-правових актів.

4. Переможець торгів зобов'язаний заплатити продажну ціну

майна боржника в строк, передбачений протоколом або договором

купівлі-продажу, але не пізніше місяця після дня проведення

торгів.

5. Майно боржника, не продане на перших торгах, виставляється

на повторні торги, якщо інше не передбачено планом санації. Майно,

не продане на повторних торгах, може бути реалізовано керуючим

санацією за згодою комітету кредиторів на підставі договору

купівлі-продажу, укладеного без проведення торгів.

Стаття 21. Звіт керуючого санацією

1. За п'ятнадцять днів до закінчення санації, а також за

наявності підстав для дострокового припинення санації керуючий

санацією зобов'язаний надати зборам кредиторів письмовий звіт і

повідомити їх про час і місце проведення зборів.

2. Звіт керуючого санацією має містити:

баланс боржника на останню звітну дату;

рахунок прибутків і збитків боржника;відомості про наявність у боржника грошових коштів, які

можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника;

відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату

подання звіту та про нереалізовані права вимоги боржника;

інші відомості про можливості погашення кредиторської

заборгованості, що залишилася.

3. До звіту керуючого санацією додається реєстр вимог

кредиторів.

Одночасно із звітом керуючий санацією вносить на збори

кредиторів одну із пропозицій:

про прийняття рішення про дострокове припинення процедури

санації у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника;

про укладення мирової угоди;

про звернення до арбітражного суду з клопотанням про

продовження процедури санації;

про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

4. Звіт керуючого санацією розглядається зборами кредиторів,

які скликаються не пізніше десяти днів після закінчення процедури

санації чи появи підстав для її припинення.

5. За результатами розгляду звіту керуючого санацією збори

кредиторів приймають одне з таких рішень:

про виконання плану санації, закінчення процедури санації та

відновлення платоспроможності боржника;

про звернення до арбітражного суду з клопотанням про

дострокове припинення процедури санації у зв'язку з відновленням

платоспроможності боржника та переходом до розрахунків з

кредиторами;

про звернення до арбітражного суду з клопотанням про

продовження встановленого строку процедури санації;

про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

про укладення мирової угоди.

6. Якщо зборами кредиторів не прийнято жодне з цих рішень або

таке рішення не подано в арбітражний суд протягом п'ятнадцяти днів

з дня закінчення санації чи виникнення підстав для її дострокового

припинення, арбітражний суд розглядає питання про визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в порядку,

передбаченому цим Законом.

7. Звіт керуючого санацією, розглянутий зборами кредиторів, і

протокол зборів кредиторів направляються в арбітражний суд не

пізніше п'яти днів після дати проведення зборів кредиторів.

До звіту керуючого санацією додаються реєстр вимог кредиторів

і, за наявності, скарги кредиторів, які голосували проти

прийнятого зборами кредиторів рішення або не брали участі в

голосуванні.

8. Звіт керуючого санацією та скарги кредиторів розглядаються

на засіданні арбітражного суду. Про час і місце розгляду

повідомляються керуючий санацією та кредитори, які подали скарги.

9. Якщо збори кредиторів прийняли рішення про виконання плану

санації і закінчення санації або про звернення до арбітражного

суду з клопотанням про припинення санації у зв'язку з відновленням

платоспроможності боржника та переходом до розрахунків з

кредиторами, звіт керуючого санацією підлягає затвердженню

арбітражним судом, крім випадків, передбачених цим Законом.

У разі встановлення арбітражним судом обгрунтованості скарг

кредиторів або відсутності ознак відновлення платоспроможності

боржника арбітражний суд відмовляє в затвердженні звіту керуючого

санацією.

10. Про затвердження звіту керуючого санацією або про відмову

в затвердженні зазначеного звіту, чи про продовження санації, або

про затвердження мирової угоди виноситься ухвала, яка може бути

перевірена у порядку нагляду.

11. За наявності клопотання зборів кредиторів про визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, а також у

разі відмови арбітражного суду в затвердженні звіту керуючого

санацією чи неподання такого звіту в установлений строк,

арбітражний суд може визнати боржника банкрутом і відкрити

ліквідаційну процедуру.

12. Затвердження арбітражним судом звіту керуючого санацією є

підставою для винесення арбітражним судом ухвали про припинення

провадження у справі про банкрутство.

13. За наявності клопотання комітету кредиторів арбітражний

суд може винести ухвалу про встановлення кінцевого строку

розрахунків з кредиторами, який не повинен перевищувати шести

місяців з дня прийняття зазначеної ухвали. У такому випадку

провадження у справі про банкрутство припиняється після закінчення

розрахунків з кредиторами.

14. Розрахунки з кредиторами проводяться боржником відповідно

до реєстру вимог кредиторів починаючи з дня затвердження звіту

керуючого санацією арбітражним судом, у порядку черговості,

передбаченому статтею 31 цього Закону.

15. Якщо в установлені арбітражним судом строки не проведені

розрахунки з кредиторами, арбітражний суд визнає боржника

банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

16. Копія ухвали арбітражного суду та звіту керуючого

санацією направляється державному органу з питань банкрутства.

Розділ III

ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА

Стаття 22. Постанова про визнання боржника банкрутом і

відкриття ліквідаційної процедури

1. У випадках, передбачених цим Законом, арбітражний суд

приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває

ліквідаційну процедуру.

2. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати

дванадцяти місяців. Арбітражний суд може продовжити цей строк на

шість місяців, якщо інше не передбачено цим Законом.

Стаття 23. Наслідки визнання боржника банкрутом

1. З дня прийняття арбітражним судом постанови про визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням

технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її

продажу;

строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута та

зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

вважається таким, що настав;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів

та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості

банкрута;

відомості про фінансове становище банкрута перестають бути

конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна банкрута чи

передачею його майна третім особам, допускається в порядку,

передбаченому цим розділом;

скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного

банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого

боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо

розпорядження майном банкрута не допускається;

вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що

виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть

пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури;

виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом,

здійснюється у випадках і порядку, передбаченому цим розділом.

2. З дня прийняття арбітражним судом постанови про визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

припиняються повноваження органів управління банкрута щодо

управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не

було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у

зв'язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у його

трудовій книжці, а також припиняються повноваження власника

(власників) майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше.

3. Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і

відкриття ліквідаційної процедури здійснюється ліквідатором у

офіційних друкованих органах за рахунок банкрута у п'ятиденний

строк з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом.

4. Не дозволяється опублікування або розголошення іншим чином

відомостей про визнання боржника банкрутом до дня прийняття

арбітражним судом постанови про визнання боржника банкрутом.

5. Відомості про визнання боржника банкрутом і про відкриття

ліквідаційної процедури повинні містити:

найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;

найменування арбітражного суду, в провадженні якого

знаходиться справа про банкрутство;

дату прийняття арбітражним судом постанови про визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).

Стаття 24. Функції арбітражного суду у ліквідаційній

процедурі

1. У постанові про визнання боржника банкрутом арбітражний

суд відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в

порядку, передбаченому для призначення керуючого санацією.

Арбітражний суд має право призначити ліквідатором особу, яка

виконувала повноваження розпорядника майна або (та) керуючого

санацією боржника.

2. За клопотанням ліквідатора, погодженим з комітетом

кредиторів, арбітражний суд призначає членів ліквідаційної

комісії. У разі ліквідації державного підприємства або

підприємства, у статутному фонді якого державна частка складає

більш ніж двадцять п'ять відсотків, арбітражний суд призначає

членами ліквідаційної комісії представника державного органу з

питань банкрутства та при необхідності - органу місцевого

самоврядування.

3. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) виконують свої

повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку,

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 13 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.