WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 13 |

відмовлятися від виконання договорів боржника у випадках,

передбачених цим Законом.

6. Керуючий санацією зобов'язаний:

прийняти в господарське відання майно боржника та

організувати проведення його інвентаризації;

відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та

розрахунків з кредиторами;

розробити та подати на затвердження комітету кредиторів план

санації боржника, погоджений з боржником, органом, уповноваженим

управляти майном боржника;

організувати ведення бухгалтерського і статистичного обліку

та фінансової звітності;

здійснювати заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості

перед боржником;

розглядати вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які

виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі

розпорядження майном боржника та санації;

заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених

до боржника вимог кредиторів, зазначених в абзаці сьомому цієї

частини;

звітувати перед комітетом кредиторів щодо послідовної

реалізації плану санації;

повідомляти у десятиденний строк з дня винесення арбітражним

судом відповідної ухвали державний орган з питань банкрутства про

своє призначення, затвердження мирової угоди, закінчення виконання

плану санації, звільнення від обов'язків;

здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

7. Затвердження звіту керуючого санацією або дострокове

припинення процедури санації тягне за собою припинення повноважень

арбітражного керуючого як керуючого санацією, про що зазначається

у відповідній ухвалі суду.

У разі дострокового припинення процедури санації у зв'язку з

укладенням мирової угоди або погашенням вимог кредиторів керуючий

санацією продовжує виконувати повноваження керівника (органів

управління) боржника до призначення в установленому порядку

керівника (органів управління) боржника.

8. Керуючий санацією може бути звільнений арбітражним судом

від виконання повноважень керуючого санацією, про що виноситься

ухвала, у таких випадках:

за його заявою;

на підставі рішення комітету кредиторів у разі невиконання чи

неналежного виконання ним своїх обов'язків. При цьому комітет

кредиторів повинен запропонувати кандидатуру іншого керуючого

санацією, про що виноситься ухвала арбітражного суду.

Ухвала арбітражного суду про звільнення керуючого санацією

може бути перевірена у порядку нагляду, що не зупиняє її

виконання.

9. Власник майна боржника (орган управління майном боржника)

не може обмежувати повноваження керуючого санацією щодо

розпорядження майном боржника.

Значні угоди та угоди, щодо яких є заінтересованість,

укладаються керуючим санацією тільки за згодою комітету

кредиторів, якщо інше не передбачено цим Законом або планом

санації.

10. Керуючий санацією в тримісячний строк з дня прийняття

рішення про санацію має право відмовитися від виконання договорів

боржника, укладених до порушення провадження у справі про

банкрутство, не виконаних повністю або частково, якщо:

виконання договору завдає збитків боржнику порівняно з

аналогічними договорами, що укладаються за таких же умов;

договір є довгостроковим (понад один рік) або розрахованим на

одержання позитивних результатів для боржника в довгостроковій

перспективі, крім випадків випуску продукції з технологічним

циклом, більшим за строки санації боржника;

виконання договору створює умови, що перешкоджають

відновленню платоспроможності боржника.

Сторона договору, щодо якого прийнято рішення керуючим

санацією про відмову від його виконання, має право в

тридцятиденний строк з дня прийняття рішення керуючим санацією

вимагати в установленому порядку відшкодування збитків, які

виникли у зв'язку з відмовою від виконання договору, в процедурі

провадження у справі про банкрутство.

11. Угоди боржника, у тому числі укладені до прийняття

арбітражним судом рішення про санацію, можуть бути визнані

арбітражним судом недійсними за заявою керуючого санацією

відповідно до цивільного законодавства у разі, якщо:

угода укладена боржником із заінтересованими особами та в

результаті якої кредиторам завдані або можуть бути завдані збитки;

угода, укладена боржником з окремим кредитором чи іншою

особою протягом шести місяців до прийняття рішення про санацію,

надає перевагу одному кредитору перед іншими або пов'язана з

виплатою (видачею) частки (паю) в майні боржника у зв'язку з його

виходом із складу учасників боржника.

Все отримане за такою угодою повертається сторонам.

Розгляд заяв керуючого санацією про визнання угод недійснимиі повернення всього отриманого за такою угодою здійснюється

арбітражним судом в процедурі провадження у справі про

банкрутство.

12. Уступка вимоги може бути здійснена керуючим санацією

шляхом продажу вимог на відкритих торгах за згодою комітету

кредиторів, якщо це передбачено планом санації.

13. У разі визнання арбітражним судом боржника банкрутом і

відкриття ліквідаційної процедури керуючий санацією продовжує

виконувати свої обов'язки до моменту передачі справ ліквідатору

або призначення його ліквідатором у встановленому цим Законом

порядку.

14. Якщо порушено провадження у справі про банкрутство

державного підприємства, його трудовий колектив має переважне

право вимагати передачі йому цілісного майнового комплексу

підприємства-боржника в оренду за умови взяття на себе грошових

зобов'язань боржника і за наявності згоди на це кредиторів.

Стаття 18. План санації боржника

1. Протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію

боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів

для схвалення план санації боржника, крім випадків, передбачених

цим Законом.

План санації повинен містити заходи щодо відновлення

платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх

наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів,

зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора,

строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу

кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання

взятих згідно з планом санації зобов'язань.

План санації повинен передбачати строк відновлення

платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається

відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим

Законом.

У разі наявності інвесторів план санації розробляється та

погоджується за участю інвесторів.

2. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які

містять план санації, можуть бути:

реструктуризація підприємства;

перепрофілювання виробництва;

закриття нерентабельних виробництв;

відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення

(списання) частини боргів, про що укладається мирова угода;

ліквідація дебіторської заборгованості;

продаж частини майна боржника;

зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу)

боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини

боргу), та його відповідальність за невиконання взятих на себе

зобов'язань;

виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та

його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для

недержавних підприємств);

одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам

боржника, які звільняються згідно з планом санації, який

відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за

рахунок реалізації майна боржника;

звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в

процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі

виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за

рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту,

одержаного для цієї мети;

інші способи відновлення платоспроможності боржника.

3. Інвестор (інвестори) за умови виконання зобов'язань,

передбачених планом санації, може набувати прав власності на майно

боржника відповідно до законодавства та плану санації.

4. План санації розглядається комітетом кредиторів, який

скликається керуючим санацією в чотиримісячний строк з дня

винесення арбітражним судом ухвали про санацію, якщо інше не

передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє

членів комітету кредиторів про дату і місце проведення засідання

комітету і за два тижні до проведення комітету кредиторів надає

можливість попередньо ознайомитися з планом санації.

План санації вважається схваленим, якщо на засіданні комітету

кредиторів таке рішення було підтримано більш як половиною голосів

кредиторів - членів комітету кредиторів.

5. Комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень:

схвалити план санації та подати його на затвердження

арбітражного суду;

відхилити план санації і звернутися до арбітражного суду з

клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття

ліквідаційної процедури;

відхилити план санації, звернутися до арбітражного суду з

клопотанням про звільнення керуючого санацією від виконання ним

обов'язків та про призначення нового керуючого санацією. Зазначене

рішення повинно містити дату скликання чергового засідання

комітету кредиторів для розгляду нового плану санації, яке має

відбутися не пізніше ніж у місячний строк з дня прийняття рішення

про відхилення плану санації.

Схвалений комітетом кредиторів план санації та протокол

засідання комітету кредиторів подаються керуючим санацією в

арбітражний суд на затвердження не пізніше п'яти днів з дня

проведення засідання комітету кредиторів. Протокол засідання

комітету кредиторів може містити особливу думку кредиторів, які

голосували проти порядку і строків погашення заборгованості,

передбачених у плані санації.

Керуючий санацією зобов'язаний попередньо погоджувати план

санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним

майном, стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка

державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

Арбітражний суд затверджує план санації боржника, про що

виноситься ухвала, яка може бути перевірена в порядку нагляду.

6. Якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про

санацію в арбітражний суд не буде подано плану санації боржника,

арбітражний суд має право прийняти рішення про визнання боржника

банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до цього

Закону.

У разі схвалення комітетом кредиторів плану санації, який

передбачає більший строк санації боржника, ніж початково

встановлений, арбітражний суд продовжує строк санації, якщо є

підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану

санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.

7. Керуючий санацією щоквартально звітує перед комітетом

кредиторів.

8. У разі порушення сторонами умов угод, укладених згідно з

планом санації, під час проведення процедури санації захист

порушеного права, що виникло у зв'язку з проведенням процедури

санації, здійснюється в процедурі провадження у справі про

банкрутство.

Стаття 19. Продаж в процедурі санації майна боржника як

цілісного майнового комплексу

1. З метою відновлення платоспроможності та задоволення вимог

кредиторів боржника план санації може передбачати продаж майна

боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу.

Заходи до забезпечення вимог кредиторів стосовно майна боржника,

яке підлягає продажу згідно з планом санації, скасовуються ухвалою

арбітражного суду.

2. При продажу майна боржника недержавної власності як

цілісного майнового комплексу в установленому порядку відчужуються

всі види майна, призначеного для здійснення підприємницької

діяльності боржника, у тому числі приміщення, споруди, обладнання,

інвентар, сировина, продукція, права вимоги, права на знаки

(позначення), що індивідуалізують боржника, його продукцію

(роботи, послуги) (фірмове найменування, знаки для товарів і

послуг), інші права, які належать боржнику, за винятком прав і

обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам.

3. При продажу майна боржника недержавної власності як

цілісного майнового комплексу, що здійснюється відповідно до цієї

статті, грошові зобов'язання та зобов'язання щодо сплати податків

і зборів (обов'язкових платежів) підприємства-боржника на дату

прийняття арбітражним судом заяви про порушення справи про

банкрутство не включаються до складу майнових активів

підприємства-боржника.

4. При продажу майна боржника недержавної власності як

цілісного майнового комплексу всі трудові договори (контракти), що

укладені до дати продажу майна боржника як цілісного майнового

комплексу, зберігають силу, при цьому права та обов'язки

роботодавця переходять до покупця майна боржника.

5. Сума, одержана від продажу майна боржника недержавної

власності як цілісного майнового комплексу, включається до складу

майнових активів боржника.

6. Продаж майна боржника недержавної власності як цілісного

майнового комплексу провадиться на відкритих торгах, якщо інше не

передбачено планом санації, в порядку, передбаченому

законодавством, з урахуванням особливостей, встановлених цим

Законом.

Керуючий санацією виступає організатором торгів або залучає

для цих цілей спеціалізовану організацію. Спеціалізована

організація не може бути заінтересованою особою стосовно кредитора

чи боржника.

7. Керуючий санацією зобов'язаний опублікувати оголошення про

продаж майна боржника недержавної власності як цілісного майнового

комплексу на відкритих торгах у офіційних друкованих органах за

тридцять днів до дати проведення торгів.

8. В оголошенні про продаж майна боржника недержавної

власності як цілісного майнового комплексу повинні зазначатися:

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 13 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.