WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 13 |

свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника,

пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника;

виконувати інші функції, передбачені цим Законом.

10. При здійсненні своїх повноважень розпорядник майна

зобов'язаний діяти добросовісно, розумно, враховувати інтереси

боржника та його кредиторів.

Розпорядник майна несе відповідальність за неналежне

виконання своїх повноважень відповідно до законодавства України.

Повноваження арбітражного керуючого як розпорядника майна

припиняються з дня затвердження арбітражним судом мирової угоди чи

призначення керуючого санацією або призначення ліквідатора, якщо

інше не передбачено цим Законом.

11. Після призначення розпорядника майна органи управління

боржника не мають права приймати рішення про:

реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення,

перетворення) і ліквідацію боржника;

створення юридичних осіб або про участь в інших юридичних

особах;

створення філій та представництв;

виплату дивідендів;

проведення боржником емісії цінних паперів;

вихід із складу учасників боржника юридичної особи, придбання

в акціонерів раніше випущених акцій боржника.

12. Рішення про участь боржника в об'єднаннях, асоціаціях,

спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи

інших об'єднаннях юридичних осіб приймається органами управління

боржника за згодою розпорядника майна.

13. Керівник або орган управління боржника виключно за

погодженням з розпорядником майна укладає угоди щодо:

передачі нерухомого майна в оренду, заставу, внесення

зазначеного майна як внеску до статутного фонду господарського

товариства або розпорядження таким майном іншим чином;

одержання та видачі позик (кредитів), поручительства і видачі

гарантій, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в

довірче управління майна боржника;

розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого

складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

14. Розпорядник майна не має права втручатися в

оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків,

передбачених цим Законом.

15. Призначення розпорядника майна не є підставою для

припинення повноважень керівника чи органу управління боржника.

16. Повноваження керівника боржника або органів управління

боржника, покладені на них відповідно до законодавства чи

установчих документів, можуть бути припинені у разі, якщо ними не

вживаються заходи щодо забезпечення збереження майна боржника,

створюються перешкоди діям розпорядника майна чи допускаються інші

порушення законодавства. В такому разі за клопотанням комітету

кредиторів виконання обов'язків керівника боржника ухвалою

арбітражного суду тимчасово покладається на розпорядника майна до

призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими

документами, нового керівника боржника. Про припинення повноважень

керівника або органів управління боржника арбітражний суд виносить

ухвалу, яка може бути перевірена у порядку нагляду.

17. З дня винесення арбітражним судом ухвали про припинення

повноважень керівника боржника або органів управління боржника

розпоряднику майна протягом трьох днів передаються бухгалтерська

та інша документація боржника, печатки і штампи, матеріальні та

інші цінності.

Стаття 14. Виявлення кредиторів та осіб, які виявлять бажання

взяти участь у санації боржника

1. Кредитори у місячний строк з дня опублікування в

офіційному друкованому органі оголошення про порушення справи про

банкрутство подають в арбітражний суд письмові заяви про грошові

вимоги до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Копії

зазначених заяв та доданих до них документів кредитори надсилають

боржнику. Боржник разом з розпорядником майна в результаті

розгляду цих вимог визнає їх або заперечує, про що розпорядник

майна повідомляє письмово заявників і арбітражний суд. Визнані

боржником грошові вимоги включаються розпорядником майна до

реєстру вимог кредиторів.

2. Фізичні особи та (або) юридичні особи, які виявлять

бажання взяти участь у процедурі санації боржника (далі -

інвестори), подають розпоряднику майна заяву про участь у санації

боржника.

3. Боржник має право при проведенні процедури розпорядження

майном одночасно задовольнити вимоги кредиторів відповідно до

реєстру вимог кредиторів.

4. Виконання зобов'язань боржником у процедурі розпорядження

майном можливе лише за умови задоволення одночасно пропорційно

вимог усіх кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів зазгодою кредиторів та за погодженням з розпорядником майна.

5. Заяви кредиторів про грошові вимоги, щодо яких є

заперечення боржника, розглядаються арбітражним судом у процедурі

провадження у справі про банкрутство.

За результатами розгляду зазначених заяв суд може винести

ухвалу про включення грошових вимог кредиторів до реєстру вимог

кредиторів. Ухвала може бути перевірена в порядку нагляду.

Стаття 15. Попереднє засідання арбітражного суду

1. Попереднє засідання арбітражного суду проводиться не

пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засідання

суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також

інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими

відповідно до цього Закону.

2. У попередньому засіданні арбітражний суд розглядає реєстр

вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення

боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру

вимог кредиторів.

За результатами розгляду арбітражний суд виносить ухвалу, в

якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які

включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, та

призначається дата проведення зборів кредиторів.

Реєстр вимог кредиторів повинен включати усі визнані судом

вимоги кредиторів.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про

кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями

чи зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових

платежів), черговість задоволення кожної вимоги, окремо розмір

неустойки (штрафу, пені).

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які

належать кожному кредитору при прийнятті рішення на зборах

(комітеті) кредиторів.

3. Копію ухвали арбітражний суд направляє сторонам та іншим

учасникам провадження у справі про банкрутство, а також державному

органу з питань банкрутства.

Стаття 16. Проведення зборів кредиторів і утворення комітету

кредиторів

1. Протягом десяти днів після винесення ухвали за

результатами попереднього засідання арбітражного суду розпорядник

майна повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів про

місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх

проведення.

Учасниками зборів кредиторів з правом вирішального голосу є

кредитори, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів. У

зборах можуть брати участь представник працівників боржника та

арбітражний керуючий з правом дорадчого голосу.

2. Збори кредиторів вважаються повноважними незалежно від

кількості голосів кредиторів, які беруть участь у зборах, якщо

всіх кредиторів було письмово повідомлено про час і місце

проведення зборів відповідно до частини першої цієї статті.

Кількість голосів кредиторів визначається відповідно до частини

четвертої цієї статті.

3. Збори кредиторів скликаються арбітражним керуючим за його

ініціативою або ініціативою комітету кредиторів чи інших

кредиторів, сума вимог яких складає не менше однієї третини всіх

вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, або за ініціативою

однієї третини кількості голосів кредиторів.

Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих

кредиторів скликаються арбітражним керуючим (розпорядником майна,

керуючим санацією, ліквідатором) протягом двох тижнів з дня

надходження письмової вимоги про їх скликання.

Збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням боржника.

4. Кредитори, у тому числі і органи державної податкової

служби, інші державні органи, які здійснюють контроль за

правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів

(обов'язкових платежів), мають на зборах кредиторів кількість

голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів, включених до реєстру

вимог кредиторів, кратній тисячі гривень.

5. До компетенції зборів кредиторів належить прийняття

рішення про:

вибори членів комітету кредиторів;

визначення кількісного складу комітету кредиторів, визначення

його повноважень, дострокове припинення повноважень комітету

кредиторів або окремих його членів;

інші питання, передбачені цим Законом.

6. На час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають

комітет кредиторів у складі не більше семи осіб.

Вибори комітету кредиторів проводяться за списком відкритим

голосуванням більшістю голосів присутніх на зборах кредиторів,

визначених відповідно до частини четвертої цієї статті.

7. Рішення про створення та склад комітету кредиторів

направляється до арбітражного суду.

8. До компетенції комітету кредиторів належить прийняття

рішення про:

вибори голови комітету;

скликання зборів кредиторів;

підготовку та укладення мирової угоди;

внесення пропозицій арбітражному суду щодо продовження або

скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи

санації боржника;

звернення до арбітражного суду з клопотанням про відкриття

процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття

ліквідаційної процедури, припинення повноважень арбітражного

керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та

про призначення нового арбітражного керуючого (розпорядника майна,

керуючого санацією, ліквідатора), надання згоди на укладення

арбітражним керуючим значних угод боржника чи угод боржника, щодо

яких є заінтересованість;

інші питання, передбачені цим Законом.

У роботі комітету має право брати участь з правом дорадчого

голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника та

при необхідності представник органу, уповноваженого управляти

майном боржника, представник органу місцевого самоврядування.

9. Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим

більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні

на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких

визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.

Сторiнки: 1 2 3 4

Знайти слова на сторiнцi:

* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Час роботи = 0 сек (0.11) База = 1/2295 [ Анонiмний | 213.130.26.135 | 1/20 | 6 стор/0.27 Mb ]

закрити

Управлiння комп'ютерiзованих систем Апарату Верховної Ради України © 2003

webmaster@rada.gov.ua

вгору

Верховна Рада України; Закон вiд 30.06.1999 № 784-XIV

Картка | Документи | Iсторiя | Пов'язанi док-ти | Публiкацiї | Повний текст

Документ 784-14, чинна редакцiя вiд 01.09.2001 >>

Пошук слiв на сторiнцi

Сторiнки: 1 2 3 4

Стаття 17. Винесення ухвали про санацію боржника, призначення

керуючого санацією та його повноваження

1. Арбітражний суд за клопотанням комітету кредиторів у

строк, визначений статтею 11 цього Закону, має право винести

ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого

санацією.

Санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців.

За клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією або

інвесторів цей строк може бути продовжено ще до шести місяців або

скорочено.

2. Комітет кредиторів приймає рішення про погодження

кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора (інвесторів),

схвалення плану санації боржника.

Кандидатури керуючого санацією та інвестора (інвесторів)

можуть бути запропоновані комітету кредиторів будь-яким із

кредиторів, представником органу, уповноваженого управляти майном

боржника. Керуючим санацією може бути запропоновано особу, яка

виконувала повноваження розпорядника майна, або керівник

підприємства, якщо на це є згода комітету кредиторів та (або)

інвесторів.

3. Одночасно з винесенням ухвали про санацію арбітражний суд

своєю ухвалою призначає керуючого санацією за наявності у нього

ліцензії, крім випадків, передбачених цим Законом.

Ухвала про призначення керуючого санацією може бути

перевірена у порядку нагляду.

4. З дня винесення ухвали про санацію:

припиняються повноваження керівника боржника, управління

боржником переходить до керуючого санацією, якщо інше не

передбачено цим Законом;

припиняються повноваження органів управління боржника -

юридичної особи. Органи управління боржника протягом трьох днів з

дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого

санацією зобов'язані забезпечити передачу керуючому санацією

бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і штампів,

матеріальних та інших цінностей;

арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо

розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах

процедури санації.

Після закінчення або дострокового припинення процедури

санації неустойка (штрафи, пеня), а також суми завданих збитків,

які боржник зобов'язаний сплатити кредиторам за грошовими

зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів), можуть бути заявлені до оплати в

розмірах, що були на день прийняття рішення про санацію, з

урахуванням положень мирової угоди щодо відстрочки та (або)

розстрочки, прощення боргів.

5. Керуючий санацією має право:

самостійно розпоряджатися майном боржника з урахуванням

обмежень, передбачених цим Законом;

укладати від імені боржника мирову угоду та інші

цивільно-правові угоди;

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 13 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.