WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 13 |

яке має відбутися не пізніше ніж на тридцятий день з дня прийняття

заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не

передбачено цим Законом, введення мораторію на задоволення вимог

кредиторів.

Якщо при прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство

призначити розпорядника майна неможливо, розпорядник майна

призначається на підготовчому засіданні.

2. До дати проведення підготовчого засідання боржник

зобов'язаний подати в арбітражний суд та заявнику відзив на заяву

про порушення справи про банкрутство.

3. Відзив боржника повинен містити:

наявні у боржника заперечення щодо вимог заявника

(заявників);

загальну суму заборгованості боржника перед кредиторами, у

тому числі по заробітній платі працівникам боржника, а також

заборгованості по податках і зборах (обов'язкових платежах);

відомості про наявне у боржника майно, у тому числі і кошти,

які знаходяться на його рахунках у банках чи інших

фінансово-кредитних установах, поштові адреси банків чи інших

фінансово-кредитних установ.

4. У підготовчому засіданні суддя оцінює подані документи,

заслуховує пояснення сторін, розглядає обгрунтованість заперечень

боржника.

5. З метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які виявили

бажання взяти участь у санації боржника, суддя у підготовчому

засіданні виносить ухвалу, якою зобов'язує заявника подати до

офіційних друкованих органів у десятиденний строк за його рахунок

оголошення про порушення справи про банкрутство. Газетне

оголошення має містити повне найменування боржника, його поштову

адресу, банківські реквізити, найменування та адресу арбітражного

суду, номер справи, відомості про розпорядника майна.

6. Якщо боржником є державне підприємство, щодо якого

прийнято рішення про приватизацію, суддя виносить ухвалу про

зупинення процесу приватизації до припинення провадження у справі

про банкрутство цього підприємства. Ухвала направляється органу,

що здійснює управління майном боржника, державному органу з питань

банкрутства та відповідному державному органу приватизації.

7. Для визначення фінансового становища боржника в

підготовчому засіданні суду чи під час розгляду справи про

банкрутство суддя може призначити експертизу. За дорученням суду

експертиза проводиться державним органом з питань банкрутства із

залученням для її проведення спеціалістів у встановленому порядку.

У разі звернення до суду боржника із заявою про порушення

справи про банкрутство у підготовчому засіданні з'ясовуються

ознаки його неплатоспроможності.

8. Кредитор, за заявою якого порушено провадження у справі

про банкрутство, має право заявити додаткові майнові вимоги до

боржника у межах строку, встановленого у статті 14 цього Закону.

9. Кредитор, вимоги якого забезпечені заставою, має право

заявити вимоги до боржника в частині, не забезпеченій заставою,

або на суму різниці між розміром вимоги та виручкою, яка може бути

отримана при продажу предмета застави, якщо вартість предмета

застави недостатня для повного задоволення його вимоги.

10. Арбітражний суд в ухвалі про порушення справи про

банкрутство може зобов'язати боржника подати аудиторський висновок

або провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів,

арбітражний суд може призначити проведення аудиту за рахунок

кредитора лише за згодою останнього.

Відсутність аудиторського висновку не зупиняє провадження у

справі про банкрутство та не є підставою для припинення

провадження у справі.

11. За результатами розгляду заяви кредитора та відзиву

боржника у підготовчому засіданні виноситься ухвала, в якій

визначаються:

розмір вимог кредиторів, які подали заяву про порушення

справи про банкрутство;

дата складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів,

який має бути складений та поданий до арбітражного суду на

затвердження не пізніше двох місяців та десяти днів після дати

проведення підготовчого засідання суду;

дата попереднього засідання суду, яке має відбутися не

пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання

суду;

дата скликання перших загальних зборів кредиторів, які мають

відбутися не пізніше трьох місяців і десяти днів після дати

проведення підготовчого засідання суду;

дата засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про

санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття

ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про

банкрутство, яке має відбутися не пізніше шести місяців після дати

проведення підготовчого засідання суду.

Суд виносить ухвалу про припинення провадження у справі пробанкрутство за наявності підстав, передбачених статтею 40 цього

Закону.

Ухвала може бути перевірена в порядку нагляду.

12. Відсутність відзиву боржника не зупиняє провадження у

справі.

13. Якщо заявник не виконує вимоги ухвали арбітражного суду

щодо публікації оголошення про порушення провадження у справі про

банкрутство у визначений строк, арбітражний суд має право залишити

заяву про порушення справи про банкрутство без розгляду.

14. З дня винесення ухвали про порушення провадження у справі

про банкрутство рішення про реорганізацію або ліквідацію юридичної

особи - боржника приймається в порядку, визначеному цим Законом.

15. Після опублікування оголошення про порушення справи про

банкрутство в офіційному друкованому органі всі кредитори

незалежно від настання строку виконання зобов'язань мають право

подавати заяви з грошовими вимогами до боржника згідно зі статтею

14 цього Закону.

16. Після залишення заяви первісного заявника без розгляду

арбітражний суд вирішує питання про порушення провадження у справі

про банкрутство за заявою іншого кредитора відповідно до

календарної черговості її надходження до арбітражного суду.

Стаття 12. Забезпечення грошових вимог кредиторів і мораторій

на задоволення вимог кредиторів

1. Арбітражний суд має право за клопотанням сторін або

учасників провадження у справі про банкрутство чи за своєю

ініціативою вживати заходів до забезпечення грошових вимог

кредиторів згідно з Арбітражним процесуальним кодексом України та

цим Законом, про що виноситься ухвала, а саме:

1) накладати арешт на все або частину майна чи грошових

коштів, що належать боржникові або особам, які відповідають за

зобов'язаннями боржника;

зобов'язувати боржника передати цінні папери, валютні

цінності, інше майно на зберігання третім особам або вживати інших

заходів для збереження його майна;

забороняти посадовим особам боржника або власнику його майна

чи уповноваженому ним органу або іншим особам вчиняти певні дії

щодо майнових активів боржника;

забороняти власнику майна боржника або уповноваженому ним

органу вчиняти дії щодо реорганізації чи ліквідації юридичної

особи - боржника;

2) забороняти без згоди розпорядника майна укладати та

здійснювати угоди:

пов'язані з передачею нерухомого майна в оренду, заставу, з

внесенням зазначеного майна як внеску до статутного фонду

господарських товариств, або розпоряджатися нерухомістю іншим

чином;

пов'язані з одержанням і видачею позик (кредитів),

поручительством, видачею гарантій, уступкою вимоги, переведенням

боргу, а також передачею в довірче управління майна боржника;

щодо розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість

якого складає понад один відсоток балансової вартості активів

боржника.

2. В ухвалі про порушення провадження у справі про

банкрутство вказується про введення мораторію на задоволення вимог

кредиторів. Мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється

на зобов'язання, строки виконання яких настали до подання заяви

про порушення справи про банкрутство. Мораторій вводиться на

задоволення всіх вимог кредиторів, крім випадків, передбачених цим

Законом.

3. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:

забороняється стягнення на підставі виконавчих документів та

інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до

законодавства;

не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові

(економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання

грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів).

4. Мораторій на задоволення вимог кредиторів не поширюється

на виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди,

заподіяної здоров'ю та життю громадян, авторської винагороди, а

також на задоволення вимог кредиторів, що виникли у зв'язку з

зобов'язаннями боржника в процедурах розпорядження майном боржника

та санації.

5. Після закінчення дії мораторію на задоволення вимог

кредиторів у зв'язку з закінченням або достроковим припиненням

процедури санації або ліквідаційної процедури чи затвердження

арбітражним судом мирової угоди неустойка (штраф, пеня), а також

суми завданих збитків, які боржник зобов'язаний був сплатити

кредиторам за грошовими зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо

сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), можуть бути

заявлені до сплати в розмірах, які існували на дату введення

мораторію, якщо інше не передбачено цим Законом.

6. Заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів можуть

бути вжиті одночасно з винесенням ухвали про порушення провадження

у справі про банкрутство або після цього у будь-якій стадії

провадження у справі про банкрутство. Заходи щодо забезпечення

грошових вимог кредиторів скасовуються у разі затвердження

арбітражним судом звіту керуючого санацією чи припинення санації

боржника, або визнання боржника банкрутом і відкриття

ліквідаційної процедури, чи затвердження арбітражним судом мирової

угоди, чи відмови у визнанні боржника банкрутом.

Арбітражний суд має право скасувати заходи до забезпечення

грошових вимог кредиторів до настання обставин, передбачених цією

частиною, про що виноситься відповідна ухвала, яка може бути

перевірена в порядку нагляду.

Стаття 13. Розпорядник майна боржника

1. З метою забезпечення майнових інтересів кредиторів в

ухвалі арбітражного суду про порушення провадження у справі про

банкрутство або в ухвалі, прийнятій на підготовчому засіданні,

вказується про введення процедури розпорядження майном боржника і

призначається розпорядник майна у порядку, встановленому цим

Законом.

2. Розпорядник майна призначається арбітражним судом із числа

осіб, зареєстрованих державним органом з питань банкрутства як

арбітражні керуючі, відомості про яких надаються в установленому

порядку Вищому арбітражному суду України.

Кредитори мають право запропонувати кандидатуру розпорядника

майна, яка відповідає вимогам, передбаченим цим Законом.

3. Якщо інше не передбачено цим Законом, розпорядником майна

може бути призначено фізичну особу - суб'єкта підприємницької

діяльності, яка має вищу юридичну чи економічну освіту або володіє

спеціальними знаннями, не є заінтересованою особою стосовно

боржника та кредиторів відповідно до статті 1 цього Закону і яка

має ліцензію арбітражного керуючого, що видається в установленому

законодавством порядку.

4. Позбавлення в установленому порядку розпорядника майна

ліцензії є підставою для винесення арбітражним судом ухвали про

усунення розпорядника майна від виконання ним своїх обов'язків.

5. Розпорядником майна не можуть призначатися особи, які:

здійснювали раніше управління боржником - юридичною особою,

за винятком випадків, коли з моменту усунення даної особи від

управління боржником пройшло не менше трьох років;

мають судимість за вчинення корисливих злочинів.

6. Ухвала суду про призначення розпорядника майна може бути

перевірена у порядку нагляду.

7. Розпорядник майна призначається на строк не більше ніж на

шість місяців. Цей строк може бути продовжений або скорочений

судом за клопотанням комітету кредиторів чи самого розпорядника

майна або власника (органу, уповноваженого управляти майном)

боржника.

8. Розпорядник майна має право:

скликати збори кредиторів і брати в них участь з правом

дорадчого голосу;

аналізувати фінансове становище боржника та рекомендувати

зборам кредиторів заходи щодо фінансового оздоровлення боржника;

звертатися до арбітражного суду у випадках, передбачених цим

Законом;

одержувати винагороду у розмірі та порядку, передбачених цим

Законом;

залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на

договірній основі спеціалістів з оплатою їх діяльності з коштів

боржника, якщо інше не передбачено цим Законом або рішенням

комітету кредиторів;

подавати в арбітражний суд заяву про дострокове припинення

своїх обов'язків;

здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

9. Розпорядник майна зобов'язаний:

розглядати разом з посадовими особами боржника копії заяв

кредиторів про грошові вимоги до боржника, які надійшли до

арбітражного суду у зв'язку з порушенням справи про банкрутство та

надіслані боржнику в установленому цим Законом порядку;

вести реєстр вимог кредиторів у встановленому порядку;

повідомляти кредиторів про результати розгляду їх вимог

боржником та включення визнаних вимог до реєстру вимог кредиторів

або про відмову визнання вимог боржником;

вживати заходів для захисту майна боржника;

аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну

діяльність боржника, його становище на товарних ринках;

виявляти ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до

банкрутства;

скликати збори кредиторів;

надавати державному органу з питань банкрутства відомості,

необхідні для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо

яких порушено справу про банкрутство;

надавати арбітражному суду та комітету кредиторів звіт про

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 13 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.