WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |

Верховна Рада України; Закон вiд 30.06.1999 № 784-XIV

Документ 784-14, чинна редакцiя вiд 01.09.2001 >>

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про банкрутство"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 42-43, ст.378 )

( Щодо змін додатково див. Кодекс

N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,

ст.131 - набуває чинності 01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 )

(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440; 1993

р., N 29, ст. 308; 1994 р., N 27, ст. 224), виклавши його в такій

редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про відновлення платоспроможності

боржника або визнання його банкрутом

Цей Закон встановлює умови та порядок відновлення

платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності - боржника

або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної

процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької

діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати

грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній

платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення

платоспроможності;

боржник - суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний

виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі

зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових

платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого

строку їх сплати;

банкрутство - визнана арбітражним судом неспроможність

боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані

судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування

ліквідаційної процедури;

суб'єкт банкрутства (далі - банкрут) - боржник,

неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання

встановлена арбітражним судом. Суб'єктами банкрутства не можуть

бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії,

представництва, відділення тощо);

кредитор - юридична або фізична особа, яка має у

встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо

грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості по

заробітній платі працівникам боржника, а також органи державної

податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль

за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів

(обов'язкових платежів);

грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити

кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового

договору та на інших підставах, передбачених цивільним

законодавством України. Склад і розмір грошових зобов'язань, в

тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані

роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів,

які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в

арбітражний суд заяви про порушення провадження у справі про

банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом. До складу

грошових зобов'язань боржника не зараховуються неустойка (пеня,

штраф), визначена на день подання заяви до арбітражного суду, а

також зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та

здоров'ю громадян, зобов'язання по виплаті авторської винагороди,

зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної

особи, що виникають з такої участі;

безспірні вимоги кредиторів - вимоги кредиторів, визнані

боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими

документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до

законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника;

досудова санація - система заходів щодо відновлення

платоспроможності боржника, які може здійснювати власник майна

(орган, уповноважений управляти майном) боржника, інвестор, з

метою запобігання банкрутству боржника шляхом реорганізаційних,

організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних,

технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до

законодавства до початку порушення провадження у справі про

банкрутство;

розпорядження майном боржника - система заходів щодо нагляду

та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з

метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових

активів боржника та проведення аналізу його фінансового становища;

розпорядник майна - фізична особа, на яку у встановленому цимЗаконом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю

за управлінням та розпорядженням майном боржника на період

провадження у справі про банкрутство в порядку, встановленому цим

Законом;

санація - система заходів, що здійснюються під час

провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню

боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення

фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в

повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування,

реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну

організаційно-правової та виробничої структури боржника;

реструктуризація підприємства - здійснення

організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових,

технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства,

зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до

юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено

планом санації, на зміну форми власності, управління,

організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому

оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску

конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності

виробництва та задоволенню вимог кредиторів;

керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення

арбітражного суду організовує здійснення санації боржника;

ліквідація - припинення діяльності суб'єкта підприємницької

діяльності, визнаного арбітражним судом банкрутом, з метою

здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог

кредиторів шляхом продажу його майна;

ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до рішення

арбітражного суду організовує здійснення ліквідаційної процедури

боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних

судом вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку;

арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією,

ліквідатор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану в

установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали

арбітражного суду. Одна і та ж особа може виконувати функції

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,

ліквідатора) на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство

відповідно до вимог цього Закону. У разі коли арбітражному суду не

запропоновано кандидатуру арбітражного керуючого у встановленому

цим Законом порядку, арбітражний суд має право призначити

арбітражним керуючим працівника державного органу з питань

банкрутства за поданням останнього;

мирова угода - домовленість між боржником та кредитором

(групою кредиторів) про відстрочку та (або) розстрочку платежів

або припинення зобов'язання за угодою сторін (далі - прощення

боргів);

офіційні друковані органи - газета Верховної Ради України

"Голос України" та газета Кабінету Міністрів України "Урядовий

кур'єр", друковані видання відповідної обласної ради за

місцезнаходженням боржника;

представник працівників боржника - особа, уповноважена

загальними зборами, на яких присутні не менш як три чверті від

штатної чисельності працівників боржника, представляти їх інтереси

при проведенні процедур банкрутства з правом дорадчого голосу;

сторони у справі про банкрутство - кредитори (представник

комітету кредиторів), боржник (банкрут);

учасники провадження у справі про банкрутство - сторони,

арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією,

ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном)

боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші

особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство,

Фонд державного майна України, державний орган з питань

банкрутства, представник органу місцевого самоврядування,

представник працівників боржника;

заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа,

створена за участю боржника, керівник боржника, особи, що входять

до складу органів управління боржника, головний бухгалтер

(бухгалтер) боржника, у тому числі і звільнені з роботи за рік до

порушення провадження у справі про банкрутство, а також особи, які

знаходяться у родинних стосунках із зазначеними особами та

підприємцем (фізичною особою) - боржником, а саме: подружжя та їх

діти, батьки, брати, сестри, онуки. Для цілей цього Закону

заінтересованими особами стосовно керуючого санацією чи кредиторів

визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи

стосовно боржника;

мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення

виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати

податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких

настав до дня введення мораторію, та зупинення заходів,

спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та

зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів),

застосованих до прийняття рішення про введення мораторію;

погашені вимоги кредиторів - задоволені вимоги кредитора,

вимоги, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі

заміну, зобов'язання або припинення зобов'язання іншим чином, а

також інші вимоги, які відповідно до цього Закону вважаються

погашеними;

значні угоди - угоди щодо розпорядження майном боржника,

балансова вартість якого перевищує один відсоток балансової

вартості активів боржника на день укладення угоди;

угоди, щодо яких є заінтересованість, - угоди, сторонами яких

є заінтересовані особи зі сторони боржника, керуючого санацією чи

кредиторів.

Стаття 2. Повноваження державного органу з питань банкрутства

1. Державну політику щодо запобігання банкрутству, а також

забезпечення умов реалізації процедур відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно

державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких

частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків,

суб'єктів підприємницької діяльності інших форм власності у

випадках, передбачених цим Законом, здійснює державний орган з

питань банкрутства, який діє на підставі положення, затвердженого

у встановленому порядку.

2. Державний орган з питань банкрутства:

сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов,

необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності

боржника або визнання його банкрутом;

пропонує арбітражному суду кандидатури арбітражних керуючих

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для

державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких

частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків,

щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших випадках,

передбачених цим Законом;

організовує систему підготовки арбітражних керуючих

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

здійснює ліцензування діяльності фізичних осіб - суб'єктів

підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність як

арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією,

ліквідатори);

забезпечує реалізацію процедури банкрутства щодо відсутнього

боржника;

здійснює ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо

яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та

затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації,

необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо

яких порушено провадження у справі про банкрутство;

організовує проведення експертизи фінансового становища

державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких

частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, при

підготовці справи про банкрутство до розгляду або під час її

розгляду арбітражним судом у разі призначення судом експертизи та

надання відповідного доручення;

готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого

органу висновки про наявність ознак приховуваного, фіктивного

банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних

підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка

державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків;

готує та подає на затвердження Кабінету Міністрів України у

встановленому порядку типові документи щодо здійснення процедур

банкрутства;

здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

Стаття 3. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та

позасудові процедури

1. Засновники (учасники) боржника - юридичної особи, власник

майна, центральні органи виконавчої влади, органи місцевого

самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані вживати

своєчасних заходів для запобігання банкрутству

підприємства-боржника.

2. Власником майна боржника державного чи приватного

підприємства, засновниками (учасниками) боржника - юридичної

особи, кредиторами боржника, іншими особами в межах заходів щодо

запобігання банкрутству боржника може бути надана фінансова

допомога в розмірі, достатньому для погашення зобов'язань боржника

перед кредиторами, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків і

зборів (обов'язкових платежів) і відновлення платоспроможності

боржника (досудова санація).

3. Надання фінансової допомоги боржнику зобов'язує його взяти

на себе відповідні зобов'язання перед особами, які надали таку

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.