WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |

е) ввезення на митну територію України фонограм, відеограм та

їх примірників з метою їх поширення серед публіки.

2. Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм

можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі

договору, в якому визначаються спосіб використання фонограми

(відеограми), розмір і порядок виплати винагороди, строк дії

договору, строк використання фонограми (відеограми), територія, на

яку розповсюджуються передані права, тощо. Визначені договором

ставки винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки,

встановлені Кабінетом Міністрів України.

Майнові права виробника фонограми чи відеограми, який є

юридичною особою, можуть бути також передані (відчужені) іншій

особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації

юридичної особи - суб'єкта суміжних прав.

3. Якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені

виробником фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний

обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх

наступне розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди

виробника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без

виплати йому винагороди. Проте й у цьому випадку право здавання

таких примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи

комерційний прокат залишається виключно правом виробника фонограми

(відеограми).

Стаття 41. Майнові права організацій мовлення

1. До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне

право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне

право дозволяти чи забороняти іншим особам:

а) публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і

ретрансляції;

б) фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх

відтворення;

в) публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у

місцях з платним входом.

Організація мовлення також має право забороняти поширення на

території України чи з території України сигналу із супутника, що

несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із

супутника не призначався.

2. Майнові права організації мовлення можуть передаватися

(відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому

визначаються спосіб і строк використання програми мовлення, розмір

і порядок виплати винагороди, територія, на яку розповсюджуються

передані права, тощо.

Майнові права організації мовлення можуть бути також передані

(відчужені) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок

ліквідації юридичної особи - суб'єкта суміжних прав.

Стаття 42. Обмеження майнових прав виконавців, виробників

фонограм, відеограм і організацій мовлення

1. Допускаються використання виконань, фонограм, відеограм,

програм мовлення, їх фіксація, відтворення і доведення до

загального відома без згоди виконавців, виробників фонограм,

відеограм і організацій мовлення у випадках, передбачених статтями

21-25 цього Закону щодо обмеження майнових прав авторів

літературних, художніх і наукових творів, якщо задовольняються

такі умови:

а) відтворення зазначених об'єктів здійснюється виключно з

метою навчання чи наукових досліджень;

б) право на відтворення, передбачене у пункті "а" цієї

частини, не поширюється на експорт відтворених примірників

фонограм, відеограм, програм мовлення за межі митної території

України;

в) за суб'єктами суміжних прав зберігається право на

справедливу винагороду з урахуванням кількості відтворених

примірників.

Передбачене цією частиною використання об'єктів суміжних прав

без згоди суб'єктів суміжних прав є можливим лише за умови

дотримання особистих немайнових прав суб'єктів авторського права і

суміжних прав, передбачених статтями 14 і 38 цього Закону.

2. Допускається відтворення в домашніх умовах і виключно в

особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах,

відеограмах і їх примірниках, без згоди автора (авторів),

виконавців і виробників фонограм (відеограм), але з виплатою їм

винагороди способом, визначеним частиною четвертою цієї статті.

3. Передбачене частинами першою і другою цієї статті

використання об'єктів суміжних прав без згоди суб'єктів суміжних

прав не повинно завдавати шкоди нормальній експлуатації виконань,

фонограм, відеограм і програм мовлення і зачіпати законні інтереси

виконавців, виробників фонограм, відеограм і програм мовлення чи

інших суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

4. Виплата винагороди виробникам фонограм і відеограм та

іншим особам, які мають авторське право і (або) суміжні права, за

передбачені частиною другою цієї статті відтворення, здійснюєтьсяу формі відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і (або)

матеріальних носіїв виробниками та (або) імпортерами обладнання і

матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити

відтворення виключно в особистих цілях у домашніх умовах творів,

зафіксованих у фонограмах і відеограмах, крім:

а) професійного обладнання та (або) матеріальних носіїв, не

призначених для використання в домашніх умовах;

б) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за

митну територію України;

в) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною

особою на митну територію України виключно в особистих цілях і без

комерційної мети.

5. Розміри зазначених у частинах другій і четвертій цієї

статті відрахувань (відсотків), що мають сплачуватися виробниками

та (або) імпортерами обладнання і матеріальних носіїв,

визначаються Кабінетом Міністрів України. Ці кошти виробниками та

імпортерами обладнання і (або) матеріальних носіїв перераховуються

визначеним Установою організаціям колективного управління (далі -

уповноваженим організаціям). Зібрані кошти розподіляються між

організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі,

на основі договорів, які уповноважені організації укладають з

усіма організаціями колективного управління. Імпортери

перераховують ці кошти уповноваженій організації під час ввезення

товару на митну територію України, а виробники - у кінці кожного

місяця після реалізації обладнання і матеріальних носіїв.

6. Установа і визначені нею для збору коштів уповноважені

організації мають право вимагати від виробників та імпортерів

інформацію про виробництво, імпорт і реалізацію (продаж)

зазначеного у частині четвертій цієї статті обладнання і

матеріальних носіїв.

7. Зібрані кошти, що зазначені у частинах другій і четвертій

цієї статті, розподіляються між авторами, виконавцями, виробниками

фонограм (відеограм). Якщо угодами між організаціями колективного

управління не передбачено інше, то ці кошти розподіляються у таких

пропорціях: авторам - 50 відсотків, виконавцям - 25 відсотків і

виробникам фонограм (відеограм) - 25 відсотків.

Стаття 43. Використання фонограм і відеограм, опублікованих

з комерційною метою

1. Допускається без згоди виробників фонограм (відеограм),

фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з

комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих

фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи

опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх

примірників:

а) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну

демонстрацію відеограми або її примірника;

б) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі

чи відеограмі та їх примірниках, в ефір;

в) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі

чи відеограмі та їх примірниках, по проводах (через кабель).

2. Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм),

що зазначені у частині першій цієї статті, і контроль за їх

правомірним використанням здійснюються визначеними Установою

уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані

кошти розподіляються між організаціями колективного управління,

які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені

організації укладають з усіма організаціями колективного

управління. Одержана від уповноваженої організації винагорода

розподіляється відповідною організацією колективного управління у

таких пропорціях: виконавцям - 50 відсотків, виробникам фонограм

(відеограм) - 50 відсотків.

3. Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм), що

зазначені у частині першій цієї статті, порядок та умови її

виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

4. Особи, які використовують фонограми, відеограми чи їх

примірники, повинні надавати організаціям, зазначеним у частині

другій цієї статті, точні відомості щодо їх використання,

необхідні для збирання і розподілу винагороди.

Стаття 44. Строк дії суміжних прав

1. Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років

від дати першого запису виконання.

Особисті немайнові права виконавців, передбачені частиною

першою статті 38 цього Закону, охороняються безстроково.

2. Права виробників фонограм і відеограм охороняються

протягом 50 років від дати першого опублікування фонограми

(відеограми) або їх першого звукозапису (відеозапису), якщо

фонограма (відеограма) не була опублікована протягом зазначеного

часу.

3. Організації мовлення користуються наданими цим Законом

правами протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення

передачі.

4. Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня

року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені цією

статтею строки захисту.

5. До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників

фонограм і відеограм та організацій мовлення переходить право

дозволяти чи забороняти використання виконань, фонограм,

відеограм, публічні сповіщення, а також право на одержання

винагороди у межах установленого цією статтею строку.

Розділ IV

УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ СУБ'ЄКТІВ

АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

Стаття 45. Способи управління майновими правами суб'єктів

авторського права і суміжних прав

Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти

своїми правами:

а) особисто;

б) через свого повіреного;

в) через організацію колективного управління.

Стаття 46. Управління майновими правами через повіреного

Суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може доручити

управління своїми майновими правами повіреному на підставі

укладеного з ним договору-доручення. Здійснюючи управління

майновими правами, ця особа діє у межах повноважень, переданих їй

суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав.

Стаття 47. Забезпечення колективного управління

майновими правами

1. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть

доручати управління своїми майновими правами організаціям

колективного управління.

2. Організації колективного управління створюються суб'єктами

авторського права і (або) суміжних прав та мають статус юридичної

особи згідно із законом.

3. Допускається утворення окремих організацій, які управляють

певними категоріями майнових прав певних категорій суб'єктів

авторського права і (або) суміжних прав, або організацій, які

управляють різними майновими правами в інтересах різних категорій

суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

4. Особи, які використовують твори, виконання, програми

мовлення, примірники фонограм (відеограм), зобов'язані надавати

організаціям колективного управління точний перелік використаних

творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм

мовлення разом з документально підтвердженими даними про одержані

прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям

колективного управління винагороду в передбачений термін і в

обумовленому розмірі.

5. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть

також доручати управління своїми майновими правами на колективній

основі відповідним державним організаціям, установчі документи

яких передбачають здійснення таких функцій.

Стаття 48. Діяльність організацій колективного управління

1. Організація колективного управління після її державної

реєстрації зобов'язана протягом 30 днів стати на облік в Установі.

Про облік організацій колективного управління Установа здійснює

публікацію у своєму офіційному бюлетені.

Організації колективного управління діють на основі статутів,

що затверджуються в установленому порядку і в межах повноважень,

одержаних від суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

2. Організації колективного управління не мають права

займатися комерційною діяльністю чи використовувати будь-яким

способом об'єкти авторського права і (або) суміжних прав,

доручених їм для управління. На діяльність таких організацій не

поширюються обмеження, передбачені антимонопольним законодавством.

3. Повноваження на колективне управління майновими правами

передаються організаціям колективного управління авторами та

іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на

основі договорів, укладених у письмовій формі.

4. Організації колективного управління можуть управляти на

території України майновими правами іноземних суб'єктів

авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів з

аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й про взаємне

представництво інтересів.

Організації колективного управління можуть доручати на основі

договорів з аналогічними іноземними організаціями управляти на

колективній основі за кордоном майновими правами українських

суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі й

про взаємне представництво інтересів.

5. На основі одержаних повноважень організації колективного

управління надають будь-яким особам шляхом укладання з ними

договорів невиключні права на використання об'єктів авторського

права і (або) суміжних прав.

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.