WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |

права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому,

якщо інше не передбачено авторським договором.

Стаття 20. Авторське право перекладачів і авторів

інших похідних творів

1. Перекладачам і авторам інших похідних творів належить

авторське право на здійснені ними переклад, адаптацію, аранжування

або іншу переробку.

Перекладачі і (або) автори інших похідних творів користуються

авторським правом на створений ними твір за умови дотримання ними

прав автора, твір якого зазнав перекладу, адаптації, аранжування

або іншої переробки.

2. Авторське право перекладачів і (або) авторів інших

похідних творів не перешкоджає іншим особам здійснювати свої

переклади і переробки тих самих творів.

Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням

імені автора

Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право),

але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення,

допускається:

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих

творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі

цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо

воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним

характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання

цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до

фонограми (відеограми) або програми мовлення;

2) використання літературних і художніх творів в обсязі,

виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях,

передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального

характеру;

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне

сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей

з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних

питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у

випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або

інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами

фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше

публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час

перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;

5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних

публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для

висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у

комерційних цілях; ( Пункт 5 частини першої статті 21 в редакції

Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

6) видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом

для сліпих;

7) відтворення творів для судового і адміністративного

провадження в обсязі, виправданому цією метою;

8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і

релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому

характером таких церемоній;

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших

періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення

публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних

творів у обсязі, виправданому поставленою метою;

10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених

статтями 22-25 цього Закону.

Цей перелік вільного використання творів є вичерпним.

Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами

примірників твору репрографічним способом

Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має

авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору

бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або

опосередковано на одержання прибутку, за таких умов:

1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована

стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових

творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з

ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за

запитами фізичних осіб за умови, що:

а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що

такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і

приватного дослідження;

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має

систематичного характеру;

( Підпункт "в" пункту 1 статті 22 виключено на підставі

Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або

заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної

бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого

або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи

архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, атакож коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має

систематичного характеру.

Сторiнки: 1 2 3

Знайти слова на сторiнцi:

* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Час роботи = 1 сек (0.12) База = 1/2295 [ Анонiмний | 213.130.26.135 | 1/20 | 19 стор/0.84 Mb ]

закрити

Управлiння комп'ютерiзованих систем Апарату Верховної Ради України © 2003

webmaster@rada.gov.ua

вгору

Верховна Рада України; Закон вiд 23.12.1993 № 3792-XII

Картка | Документи | Iсторiя | Пов'язанi док-ти | Публiкацiї | Повний текст

Документ 3792-12, чинна редакцiя вiд 25.06.2003 >>

Пошук слiв на сторiнцi

Сторiнки: 1 2 3

Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання

Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має

авторське право:

1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів,

аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що

обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;

2) репрографічне відтворення навчальними закладами для

аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за

обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями

або без них за умови, коли:

а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має

систематичного характеру;

( Підпункт "в" пункту 2 статті 23 виключено на підставі

Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 24. Вільне копіювання, модифікація і декомпіляція

комп'ютерних програм

1. Особа, яка правомірно володіє правомірно виготовленим

примірником комп'ютерної програми, має право без згоди автора або

іншої особи, яка має авторське право на цю програму: ( Абзац

перший частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

1) внести до комп'ютерної програми зміни (модифікації) з

метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи,

яка використовує ці програми, і вчинення дій, пов'язаних з

функціонуванням комп'ютерної програми відповідно до її

призначення, зокрема запис і збереження в пам'яті комп'ютера, а

також виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено угодою з

автором чи іншою особою, яка має авторське право;

2) виготовити одну копію комп'ютерної програми за умови, що

ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни

правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал

комп'ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане

непридатним для використання. При цьому копія комп'ютерної

програми не може бути використана для інших цілей, ніж зазначено у

цьому пункті та пункті 1 цієї частини, і має бути знищена у разі,

якщо володіння примірником цієї комп'ютерної програми перестає

бути правомірним;

3) декомпілювати комп'ютерну програму (перетворити її з

об'єктного коду у вихідний текст) з метою одержання інформації,

необхідної для досягнення її взаємодії із незалежно розробленою

комп'ютерною програмою, за дотримання таких умов:

а) інформація, необхідна для досягнення здатності до

взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел;

б) зазначені дії здійснюються тільки щодо тих частин

комп'ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності до

взаємодії;

в) інформація, одержана в результаті декомпіляції, може

використовуватися лише для досягнення здатності до її взаємодії з

іншими програмами, але не може передаватися іншим особам, крім

випадків, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії

з іншими програмами, а також не може використовуватися для

розроблення комп'ютерної програми, схожої на декомпільовану

комп'ютерну програму, або для вчинення будь-якої іншої дії, що

порушує авторське право;

4) спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування

комп'ютерної програми з метою визначення ідей і принципів, що

лежать в її основі, за умови, що це робиться в процесі виконання

будь-якої дії із завантаження, показу, функціонування, передачі чи

запису в пам'ять (збереження) комп'ютерної програми.

2. Застосування положень цієї статті не повинно завдавати

шкоди використанню комп'ютерної програми і не повинно обмежувати

законні інтереси автора та (або) іншої особи, яка має авторське

право на комп'ютерну програму.

Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях

1. Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має

авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати

виключно в особистих цілях або для кола сім'ї попередньо

правомірно оприлюднені твори, крім:

а) творів архітектури у формі будівель і споруд;

б) комп'ютерних програм, за винятком випадків, передбачених

статтею 24 цього Закону;

в) репрографічного відтворення книг, нотних текстів і

оригінальних творів образотворчого мистецтва, за винятком

випадків, передбачених статтями 22 і 23 цього Закону;

( Пункт "г" частини першої статті 25 виключено на підставі

Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

2. Твори і виконання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах,

їх примірниках, а також аудіовізуальні твори та їх примірники

допускається відтворювати у домашніх умовах виключно в особистих

цілях або для кола сім'ї без дозволу автора (авторів), виконавців,

виробників фонограм, виробників відеограм, але з виплатою їм

винагороди. Особливості виплати винагороди у цьому випадку

визначені статтею 42 цього Закону. ( Частина друга статті 25 в

редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 26. Право доступу до твору образотворчого мистецтва

При передачі твору образотворчого мистецтва чи матеріального

об'єкта, в якому втілено цей твір, у власність іншій особі автор

має право вимагати доступу до цього твору з метою його

використання для відтворення (виготовлення примірників, слайдів,

карток, переробок тощо) за умови, що це не порушує законні права

та інтереси власника твору образотворчого мистецтва. Власник не

може відмовити автору в доступі до твору без достатніх підстав.

При цьому від власника твору не можна вимагати доставки твору

авторові.

Стаття 27. Право слідування

Автор твору образотворчого мистецтва, а у разі його смерті -

спадкоємці впродовж встановленого статтею 28 цього Закону строку

користуються щодо проданих автором оригіналів творів

образотворчого мистецтва невідчужуваним правом на одержання п'яти

відсотків від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон,

галерею, салон, крамницю тощо, що йде за першим його продажем,

здійсненим автором твору (право слідування). Виплата винагороди у

цьому випадку здійснюється зазначеними аукціонами, галереями,

салонами, крамницями тощо.

Збір і виплата винагороди, одержаної в результаті

використання права слідування, здійснюються особисто автором,

через його повіреного або через організації колективного

управління.

Стаття 28. Строк дії авторського права

1. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його

створення і починає діяти від дня створення твору.

2. Авторське право діє протягом усього життя автора і

70 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією

статтею.

3. Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом,

строк дії авторського права закінчується через 70 років після

того, як твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не

викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору,

оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкривається не

пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору,

застосовується строк, передбачений частиною другою цієї статті.

4. Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє

протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього

співавтора.

5. У разі, коли весь твір публікується (оприлюднюється) не

водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками,

серіями тощо, строк дії авторського права визначається окремо для

кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору.

6. Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів

діє протягом 70 років після їх реабілітації.

7. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом

30 років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його

правомірного опублікування.

8. Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони

авторського права по відношенню до неоприлюдненого твору вперше

його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту

майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років

від часу, коли твір був вперше оприлюднений.

9. Строк дії авторського права після смерті автора і строки,

встановлені частинами третьою - сьомою цієї статті, починаються

від дня смерті автора чи з дня настання подій, передбачених у

зазначених частинах, але відліковуються з 1 січня року, наступного

за роком смерті чи роком, в якому відбулася зазначена подія.

( Частина дев'ята статті 28 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 )

від 22.05.2003 )

10. Особисті немайнові права автора, передбачені статтею 14

цього Закону, охороняються безстроково.

Стаття 29. Перехід авторського права у спадщину

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.