WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |

суспільне надбання - твори і об'єкти суміжних прав, строк дії

авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився;

твір архітектури - твір у галузі мистецтва спорудження

будівель і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі,

збудовані будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів

тощо);

твір образотворчого мистецтва - скульптура, картина, малюнок,

гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного)

дизайну тощо;

твір ужиткового мистецтва - твір мистецтва, в тому числі твір

художнього промислу, створений ручним або промисловим способом для

користування у побуті або перенесений на предмети такого

користування;

технічні засоби захисту - технічні пристрої і (або)

технологічні розробки, призначені для створення технологічної

перешкоди порушенню авторського права і (або) суміжних прав при

сприйнятті і (або) копіюванні захищених (закодованих) записів у

фонограмах (відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для

контролю доступу до використання об'єктів авторського права і

суміжних прав;

установа - центральний орган виконавчої влади у сфері

інтелектуальної власності;

фонограма - звукозапис на відповідному носії (магнітній

стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску

тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису,

що входить до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним

матеріалом для виготовлення її примірників (копій);

цитата - порівняно короткий уривок з літературного, наукового

чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується,

з обов'язковим посиланням на його автора і джерела цитування,

іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої

твердження або для посилання на погляди іншого автора в

автентичному формулюванні;

державна система правової охорони інтелектуальної

власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх,

інформаційних та інших державних закладів відповідної

спеціалізації, що входять до сфери управління Установи. ( Статтю 1

доповнено абзацом згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від

22.05.2003 )

Стаття 2. Законодавство України про авторське право

і суміжні права

Законодавство України про авторське право і суміжні права

базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з

відповідних норм Цивільного кодексу України ( 1540-06 ), цього

Закону, законів України "Про власність" ( 697-12 ), "Про

кінематографію" ( 9/98-ВР ), "Про телебачення і радіомовлення"

( 3759-12 ), "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР ), "Про

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм"

( 1587-14 ) та інших законів України, що охороняють особисті

немайнові права та майнові права суб'єктів авторського права і

суміжних прав.

Стаття 3. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на:

а) твори, зазначені у частині першій статті 8 цього Закону, і

об'єкти суміжних прав, зазначені у статті 35 цього Закону,

незалежно від місця їх першого оприлюднення (або не оприлюднені,

але знаходяться в об'єктивній формі на території України),

авторами яких або особами, яким належить авторське право і (або)

суміжні права на них, є фізичні особи, які є громадянами України

або не є її громадянами, але мають постійне місце проживання на

території України, або юридичні особи, які мають місцезнаходження

на території України;

б) твори, зазначені у частині першій статті 8 цього Закону, і

об'єкти суміжних прав, зазначені у статті 35 цього Закону, вперше

оприлюднені на території України або вперше оприлюднені за межами

України, але після цього протягом 30 днів оприлюднені на території

України;

в) передачі організацій мовлення, що мають місцезнаходження

на території України і здійснюють передачі за допомогою

передавачів, розташованих на території України;

г) твори архітектури і скульптури, які об'єктивно знаходяться

на території України;

д) твори та об'єкти суміжних прав, які охороняються

відповідно до міжнародних договорів України.

2. Положення цього Закону спрямовані на захист особистих

немайнових прав і майнових прав:

а) суб'єктів авторського права, зазначених у статті 7 цього

Закону, і суб'єктів суміжних прав, зазначених у частині першій

статті 36 цього Закону, які є громадянами України або не є

громадянами України, але мають постійне місце проживання на

території України (для юридичних осіб - місцезнаходження на

території України), незалежно від того, на якій території вперше

були оприлюднені їх твори чи об'єкти суміжних прав;б) суб'єктів авторського права, зазначених у статті 7 цього

Закону, і суб'єктів суміжних прав, зазначених у частині першій

статті 36 цього Закону, незалежно від їх громадянства і постійного

місця проживання (для юридичних осіб - їх місцезнаходження), твори

чи об'єкти суміжних прав яких вперше оприлюднені на території

України або не оприлюднені, але які знаходяться в об'єктивній

формі на території України;

в) суб'єктів авторського права, зазначених у статті 7 цього

Закону, і суб'єктів суміжних прав, зазначених у частині першій

статті 36 цього Закону, незалежно від їх громадянства і постійного

місця проживання, твори чи об'єкти суміжних прав яких вперше

оприлюднені в іншій країні та протягом 30 днів після цього

оприлюднені на території України;

г) інших осіб, які мають авторське право і (або) суміжні

права.

3. Суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав,

незалежно від їх громадянства, твори чи об'єкти суміжних прав яких

вперше оприлюднені на території іншої держави або не оприлюднені,

але знаходяться в об'єктивній формі на території іншої держави,

правова охорона надається відповідно до міжнародних договорів

України.

Стаття 4. Повноваження Установи у сфері охорони авторського

права і суміжних прав

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері

охорони авторського права і суміжних прав, здійснює свої

повноваження у межах, що передбачені законом, і виконує такі

функції:

реалізує моніторинг застосування і дотримання національного

законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і

суміжних прав;

веде облік організацій колективного управління після їх

реєстрації, здійснює нагляд за діяльністю цих організацій і надає

їм методичну допомогу;

здійснює контроль за виконанням цього Закону у порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України;

здійснює посередництво у переговорах і при вирішенні

конфліктів між організаціями колективного управління, а також між

цими організаціями і суб'єктами авторського права і (або) суміжних

прав;

організує розробку нормативів і таблиць щодо розміру

мінімальної винагороди і її розподілу між авторами і іншими

суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав і подає їх для

затвердження Кабінетові Міністрів України;

забезпечує відтворювачів, імпортерів і експортерів

примірників аудіовізуальних творів, фонограм (відеограм)

контрольними марками відповідно до Закону України "Про

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм"

( 1587-14 ), веде Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок;

організує приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію

прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на

реєстрацію договорів, які стосуються прав авторів на твори, і

здійснення їх реєстрації;

забезпечує складання і періодичне видання каталогів усіх

державних реєстрацій авторського права;

організує публікацію офіційного бюлетеня з питань охорони

авторського права і суміжних прав;

забезпечує розробку і реалізацію освітніх програм у сфері

охорони авторського права і суміжних прав;

представляє інтереси України з питань охорони авторського

права і суміжних прав у міжнародних організаціях відповідно до

чинного законодавства;

доручає закладам, які входять до державної системи правової

охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації,

виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням

про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової

охорони інтелектуальної власності;

сприяє діяльності організацій колективного управління

майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних

прав, пов'язаної з виконанням функцій, які визначені статтею 49

цього Закону; ( Частину першу статті 4 доповнено абзацом

чотирнадцятим згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від

22.05.2003 )

виконує інші функції відповідно до Положення про Установу,

затвердженого в установленому порядку.

2. Установа має право вимагати від організацій колективного

управління передбачену частиною сьомою статті 48 цього Закону

інформацію.

3. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок

коштів Державного бюджету України.

Стаття 5. Застосування правил міжнародного договору

Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість

якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,

ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і

суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 6. Права іноземних осіб та осіб без громадянства

Іноземні особи та особи без громадянства, відповідно до

міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності, мають

однакові з особами України права, передбачені цим Законом.

Розділ II

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Стаття 7. Суб'єкти авторського права

Суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у

частині першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким

автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Стаття 8. Об'єкти авторського права

1. Об'єктами авторського права є твори у галузі науки,

літератури і мистецтва, а саме:

1) літературні письмові твори белетристичного,

публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру

(книги, брошури, статті тощо);

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

3) комп'ютерні програми;

4) бази даних;

5) музичні твори з текстом і без тексту;

6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми,

хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх

постановки;

7) аудіовізуальні твори;

8) твори образотворчого мистецтва;

9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового

мистецтва;

10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані

способами, подібними до фотографії;

11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори

декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з

художнього скла, ювелірні вироби тощо; ( Пункт 11 частини першої

статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV

( 850-15 ) від 22.05.2003 )

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні

твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки,

архітектури та інших сфер діяльності;

13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї

частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

14) похідні твори;

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії

та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за

умови, що вони є результатом творчої праці за добором,

координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських

прав на твори, що входять до них як складові частини;

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення,

субтитрування українською та іншими мовами іноземних

аудіовізуальних творів;

17) інші твори.

2. Охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені у

частині першій цієї статті, як оприлюднені, так і не оприлюднені,

як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення,

жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда,

розваги тощо).

3. Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки

на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї,

теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи,

концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані,

пояснені, проілюстровані у творі.

Стаття 9. Охорона авторського права на частину твору

Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому

числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і

охороняється відповідно до цього Закону.

Стаття 10. Об'єкти, що не охороняються

Не є об'єктом авторського права:

а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають

характер звичайної прес-інформації;

б) твори народної творчості (фольклор);

в) видані органами державної влади у межах їх повноважень

офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного

характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні

стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

г) державні символи України, державні нагороди; символи і

знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших

військових формувань; символіка територіальних громад; символи та

знаки підприємств, установ та організацій;

д) грошові знаки;

е) розклади руху транспортних засобів, розклади

телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази

даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які

поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого

роду).

Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах "г"

і "д" частини першої цієї статті, до їх офіційного затвердження

розглядаються як твори і охороняються відповідно до цього Закону.

Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права.

Презумпція авторства

1. Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є

автор твору.

За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа,

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.