WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 |

4. Підготовка кандидатів і докторів наук здійснюється вищими

навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації,

науково-дослідними установами та їх відокремленими підрозділами.

5. Порядок підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів

визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 59. Наукові ступені і вчені звання

1. Науковими ступенями є:

кандидат наук;

доктор наук.

Наукові ступені присуджують спеціалізовані вчені ради на

підставі прилюдного захисту дисертацій. Рішення спеціалізованих

вчених рад про присудження наукових ступенів затверджуються Вищою

атестаційною комісією України.

2. Вченими званнями є:

старший науковий співробітник;

доцент;

професор.

Вчене звання старшого наукового співробітника на основі

рішення Вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, яка

діє в системі міністерства, іншого центрального органу виконавчої

влади або установи, присвоює Вища атестаційна комісія України у

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Вчене звання доцента або професора на основі рішення Вченої

(наукової, науково-технічної, технічної) ради, яка діє в системі

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади або

установи, присвоює спеціально уповноважений центральний орган

виконавчої влади у галузі освіти і науки у порядку, встановленому

Кабінетом Міністрів України.

Зразки документів про присудження наукових ступенів і

присвоєння вчених звань затверджуються Кабінетом Міністрів

України.

3. Присудження наукового ступеня або присвоєння вченого

звання особі є визнанням рівня її наукової кваліфікації.

Стаття 60. Спеціалізовані вчені ради

1. Спеціалізовані вчені ради є основною ланкою в системі

атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої

кваліфікації.

Спеціалізовані вчені ради утворюються за рішенням Вищої

атестаційної комісії України у вищих навчальних закладах третього

та четвертого рівнів акредитації, у інших установах, які проводять

наукові, науково-технічні дослідження, а також мають високий

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для

підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої

кваліфікації.

2. До складу спеціалізованих вчених рад для захисту

дисертацій включаються вчені, які мають науковий ступінь доктора

наук.

До складу спеціалізованих вчених рад для захисту

кандидатських дисертацій також можуть бути включені вчені, які

мають науковий ступінь кандидата наук.

3. Порядок створення і діяльності спеціалізованих вчених рад

визначається Вищою атестаційною комісією України.

Розділ X

НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття 61. Мета і завдання наукової і науково-технічної

діяльності у вищих навчальних закладах

1. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних

закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності і

здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої

діяльності в системі вищої освіти.

2. Наукова і науково-технічна діяльність вищих навчальних

закладів забезпечується через:

органічну єдність змісту освіти і програм наукової

діяльності;

спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок

на створення і впровадження нових конкурентоздатних техніки,

технологій та матеріалів;

створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних

посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;

розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі

міжнародної) з установами і організаціями, що не входять до

системи вищої освіти, для розв'язання складних наукових проблем,

впровадження результатів наукових досліджень і розробок;

безпосередню участь учасників навчально-виховного процесу в

науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що

провадяться у вищому навчальному закладі;

планування проведення і виконання науково-педагогічними

працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу;

залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і

науковців, працівників вищих навчальних закладів та інших наукових

установ і організацій;

організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних

семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних,

курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного

процесу.

Стаття 62. Організація і управління науковою і

науково-технічною діяльністю

1. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних

закладах провадиться і фінансується відповідно до цього Закону,законів України "Про освіту" ( 1060-12 ) та "Про наукову і

науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ).

2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої

влади у галузі освіти і науки:

розробляє згідно з законодавством пропозиції щодо обсягів

бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності

вищих навчальних закладів, інших підприємств, установ і

організацій, що діють у системі вищої освіти, а також обсягів

капітального будівництва зазначених підприємств, установ і

організацій;

здійснює управління у галузі наукової і науково-технічної

діяльності, зокрема через державне замовлення, а також організує і

забезпечує проведення наукової роботи як невід'ємної складової

освітнього процесу у вищих навчальних закладах.

3. Наукові дослідження, що проводяться за рахунок коштів

державного бюджету, фінансуються спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки та

(або) центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні заклади, незалежно від фінансування

освітньої діяльності. В першочерговому порядку фінансуються

фундаментальні та пошукові дослідження, а також науково-дослідні

роботи, що виконуються в рамках пріоритетних напрямів розвитку

науки і техніки.

До виконання наукових і науково-технічних робіт у вищому

навчальному закладі можуть залучатися наукові, педагогічні і

науково-педагогічні працівники, інші працівники вищих навчальних

закладів, особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, а

також фахівці інших організацій.

4. Наукова і науково-технічна діяльність у вищому навчальному

закладі може також здійснюватися на підставі договору.

5. Вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня

акредитації, що провадить наукову діяльність, проходить державну

атестацію відповідно до статті 11 Закону України "Про наукову і

науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ).

Розділ XI

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ

ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 63. Правовий режим майна вищих навчальних закладів

1. За вищим навчальним закладом з метою забезпечення

діяльності, передбаченої його статутом, і відповідно до закону та

його організаційно-правової форми власником (власниками)

закріплюються на правах оперативного управління або передаються у

власність будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а також

інше необхідне майно.

2. Майно, що закріплене за вищим навчальним закладом

державної або комунальної форми власності, а також доходи від

використання цього майна належать вищому навчальному закладу на

правах оперативного управління.

Майно, що знаходиться у державній і комунальній власності і

передане в оперативне управління вищим навчальним закладам

державної і комунальної форм власності, не підлягає вилученню або

передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім

випадків, передбачених законодавством.

Майно вищих навчальних закладів державної та комунальної форм

власності, що забезпечує їх статутну діяльність, не може бути

предметом застави.

Держава в особі відповідних органів державної влади

встановлює пільги в оподаткуванні, сплаті платежів, митних зборів

для вищих навчальних закладів.

3. Вищий навчальний заклад державної та комунальної форм

власності самостійно розпоряджається доходами та іншими

надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством

платних послуг. Таке розпорядження включає в себе право відкривати

поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на

депозитних рахунках банків, право придбання майна та його

використання на підставі договорів тощо.

4. Повноваження власника (власників) щодо розпорядження

державним майном у системі вищої освіти реалізуються відповідно до

законів.

5. Вищий навчальний заклад у межах, визначених законами, та

відповідно до статуту має право:

отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди,

обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади,

підприємств, установ, організацій (в тому числі благодійних) та

фізичних осіб;

провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за

її межами;

створювати власні або використовувати за договором інші

матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої

практики осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також

для власної господарської діяльності;

розвивати власну соціально-побутову базу, мережу

спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних

закладів;

здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію,

капітальний і поточний ремонти основних фондів на умовах підряду

або господарським способом;

спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій

соціально-побутових об'єктів, а також на соціальну підтримку

педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників

вищих навчальних закладів та осіб, які навчаються у вищих

навчальних закладах;

відкривати рахунки у національній та іноземній валюті у

банках відповідно до законодавства про банківську діяльність;

користуватися банківськими кредитами.

Стаття 64. Фінансування вищих навчальних закладів

1. Фінансування вищих навчальних закладів державної форми

власності здійснюється за рахунок коштів державного бюджету,

призначених для фінансування спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки,

інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні заклади. Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи

відповідних рад можуть фінансувати вищі навчальні заклади

державної форми власності відповідно до програм

соціально-економічного розвитку регіонів. ( Абзац перший частини

першої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2229-IV

( 2229-15 ) від 14.12.2004 )

Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою

освітою, а також підготовку наукових і науково-педагогічних

працівників через аспірантуру і докторантуру визначаються у законі

про державний бюджет. ( Абзац другий частини першої статті 64 в

редакції Закону N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004 )

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у

галузі освіти і науки та інші центральні органи виконавчої влади

беруть участь у встановленні нормативів матеріально-технічного,

фінансового та іншого забезпечення вищих навчальних закладів

(штатна чисельність співробітників, співвідношення кількості

студентів і викладачів, навчальне навантаження викладачів, розміри

земельних ділянок, фінансування наукових досліджень, утримання

навчальних аудиторій і лабораторій, бібліотек та фондів наукової і

навчальної літератури, фінансування капітального будівництва,

ремонту і утримання будівель і спортивно-оздоровчих споруд,

придбання технічних засобів навчання та методичного забезпечення

навчального процесу тощо), диференційованих залежно від статусу,

рівня акредитації, типу вищого навчального закладу, напрямів і

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, та

наукових напрямів підготовки наукових і науково-педагогічних

кадрів вищої кваліфікації.

Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України

підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями

відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних

закладах державної форми власності здійснюється в обсягах,

необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення

навчання не менше як ста студентів у вищих навчальних закладах

першого і другого рівнів акредитації та ста вісімдесяти студентів

у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів

акредитації.

2. Фінансування вищих навчальних закладів, що перебувають у

власності Автономної Республіки Крим, та вищих навчальних закладів

комунальної форми власності здійснюється за рахунок коштів

відповідних бюджетів.

3. Фінансування вищих навчальних закладів приватної форми

власності здійснюється їх власниками.

4. Для фінансування вищих навчальних закладів можуть

залучатися додаткові джерела фінансування, не заборонені

законодавством.

Залучені кошти спрямовуються на здійснення статутної

діяльності вищого навчального закладу у порядку і на умовах,

визначених законодавством та його статутом.

5. Вищі навчальні заклади державної форми власності, вищі

навчальні заклади, що перебувають у власності Автономної

Республіки Крим, та вищі навчальні заклади комунальної форми

власності використовують кошти відповідних бюджетів, а також

додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством, на

оплату праці та матеріальне стимулювання своїх працівників.

6. Розмір плати за весь строк навчання або за надання

додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним

закладом у грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням

офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових

освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.