WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 10 |

( Положення абзацу другого частини першої статті 39 втратило

чинність, як таке, що визнане неконституційним на підставі Рішення

Конституційного Суду N 14-рп/2004 ( v014p710-04 ) від 07.07.2004 )

Граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального

закладу не може перевищувати шістдесят п'ять років.

Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального

закладу третього або четвертого рівня акредитації оголошується

власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом

(особою) кожні п'ять років (посади керівника національного вищого

навчального закладу - кожні сім років). Власник (власники) або

уповноважений ним (ними) орган (особа) приймає пропозиції щодо

претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу і

вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього

Закону, до вищого колегіального органу громадського самоврядування

вищого навчального закладу для голосування.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування обирає і

рекомендує власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними)

органу (особі) кандидатури претендентів на посаду керівника вищого

навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, які

набрали не менше ніж 30 відсотків голосів від статутного складу

вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого

навчального закладу під час голосування. Кожен член виборного

органу може голосувати лише за одну кандидатуру. Власник

(власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний

(зобов'язана) призначити одну з рекомендованих кандидатур строком

до п'яти років (для національного вищого навчального закладу -

строком до семи років) на умовах контракту.

У разі, якщо жоден з претендентів на посаду керівника вищого

навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації не

набрав у першому турі потрібної кількості голосів (30 відсотків

від статутного складу вищого колегіального органу громадського

самоврядування вищого навчального закладу), проводиться другий тур

виборів. До голосування у другому турі допускається не більше двох

кандидатів з числа тих, хто набрав у першому турі найбільшу

кількість голосів. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів

на посаду керівника не набрав 30 відсотків голосів від статутного

складу вищого колегіального органу громадського самоврядування,

конкурс оголошується повторно.

Якщо в результаті повторного конкурсу жоден з кандидатів не

набрав 30 відсотків голосів від статутного складу вищого

колегіального органу громадського самоврядування, власник

(власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) до

проведення нових виборів призначає на умовах контракту виконуючого

обов'язки керівника вищого навчального закладу на строк не більше

ніж два роки.

Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування

вищого навчального закладу подана власнику (власникам) або

уповноваженому ним (ними) органу (особі) на затвердження одна

кандидатура, яка набрала більше 30 відсотків голосів виборців,

власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) може

не призначити рекомендовану кандидатуру, у зв'язку з чим він подає

вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого

навчального закладу мотивоване заперечення (в тому числі у разі

порушення визначеної цим Законом процедури проведення конкурсу).

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування вищого

навчального закладу розглядає заперечення власника (власників) або

уповноваженого ним (ними) органу (особи) і виносить своє рішення.

У іншому випадку відбувається повторне висунення кандидатур на

посаду керівника вищого навчального закладу. Якщо вищий

колегіальний орган громадського самоврядування при повторному

голосуванні підтверджує двома третинами голосів від свого

статутного складу своє рішення щодо рекомендованої власнику

(власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі)

кандидатури керівника вищого навчального закладу, власник

(власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний

(зобов'язана) призначити цю кандидатуру на посаду керівника вищого

навчального закладу.

Керівник вищого навчального закладу третього або четвертого

рівня акредитації може бути звільнений з посади власником

(власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) на

підставах, визначених трудовим законодавством, а також за

порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту.

Керівник вищого навчального закладу третього або четвертого рівня

акредитації може бути звільнений з посади у зв'язку із прийняттямрішення про його відкликання органом, який його обрав на посаду.

Клопотання про відкликання керівника може бути внесено до вищого

колегіального органу громадського самоврядування вищого

навчального закладу не менше як половиною статутного складу Вченої

ради вищого навчального закладу. Рішення про відкликання керівника

вищого навчального закладу третього або четвертого рівня

акредитації приймається двома третинами голосів за присутності не

менше як двох третин статутного складу вищого колегіального органу

громадського самоврядування вищого навчального закладу.

2. Кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу

першого або другого рівня акредитації повинен бути громадянином

України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту,

відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих

навчальних закладах відповідного профілю не менше ніж п'ять років.

Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального

закладу першого або другого рівня акредитації оголошується

власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом

(особою) кожні п'ять років. Власник (власники) або уповноважений

ним (ними) орган (особа) приймає пропозиції щодо претендентів на

посаду керівника, які відповідають вимогам цього Закону, і вносить

кандидатури претендентів до вищого органу громадського

самоврядування для голосування.

Вищий орган громадського самоврядування вищого навчального

закладу першого або другого рівня акредитації за результатами

голосування може рекомендувати власнику (власникам) або

уповноваженому ним (ними) органу (особі) на посаду керівника

вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації

кандидатури претендентів, які набрали більше однієї третини

голосів під час голосування, або двох претендентів, які набрали

найбільшу кількість голосів під час голосування. Кожен член

виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру. Власник

(власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний

(зобов'язана) призначити на умовах контракту одну з рекомендованих

кандидатур.

Керівник вищого навчального закладу першого або другого рівня

акредитації може бути звільнений з посади власником (власниками)

або уповноваженим ним (ними) органом (особою) на підставах,

визначених трудовим законодавством, а також за порушення статуту

вищого навчального закладу та умов контракту.

3. Власник (власники) новоутвореного вищого навчального

закладу або уповноважений ним (ними) орган (особа) призначає на

умовах контракту виконуючого обов'язки керівника вищого

навчального закладу на термін до проведення виборів керівника

вищого навчального закладу, але не більше ніж на два роки.

Стаття 40. Обрання на посаду та звільнення з посади

керівника факультету

1. Вчена рада факультету обирає і рекомендує керівнику вищого

навчального закладу кандидатуру на посаду керівника факультету з

числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають вчене

звання доцента, професора і науковий ступінь.

Граничний вік кандидата на посаду керівника факультету не

може перевищувати шістдесят років.

Керівник вищого навчального закладу призначає керівника

факультету строком на п'ять років (для національного вищого

навчального закладу - строком на сім років). Керівник факультету

виконує свої повноваження на постійній основі. Інші питання щодо

порядку обрання керівника факультету визначаються статутом вищого

навчального закладу.

У вищих навчальних закладах мистецького профілю можуть

встановлюватися додаткові вимоги щодо кандидатів на посаду

керівника факультету.

Заступники керівника факультету призначаються керівником

вищого навчального закладу за пропозицією вченої ради факультету.

2. Керівник факультету може бути звільнений з посади на

підставах, визначених трудовим законодавством, а також за

порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту.

Керівник факультету може бути звільнений з посади керівником

вищого навчального закладу на підставі рішення Вченої ради вищого

навчального закладу.

3. Керівник факультету може бути звільнений з посади

керівником вищого навчального закладу на підставі подання органу

громадського самоврядування факультету. Пропозиція про звільнення

керівника факультету вноситься до органу громадського

самоврядування факультету не менш як половиною статутного складу

вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення керівника

факультету приймається не менше ніж двома третинами голосів

статутного складу органу громадського самоврядування факультету.

4. Керівник вищого навчального закладу, в якому створено

новий факультет, призначає на умовах контракту виконуючого

обов'язки керівника цього факультету на термін до проведення

виборів керівника факультету, але не більше ніж на один рік.

Розділ VII

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 41. Навчально-виховний процес

Навчально-виховний процес забезпечує можливість:

здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній,

соціальній, науково-природничій і технічній сферах;

інтелектуального, морального, духовного, естетичного і

фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та

вихованої особистості.

Стаття 42. Форми навчання у вищих навчальних закладах

Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими

формами:

денна (очна);

вечірня;

заочна, дистанційна;

екстернатна.

Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за

відповідними формами визначаються можливостями виконання

освітньо-професійних програм підготовки фахівців певного

освітньо-кваліфікаційного рівня.

Екстернатна форма навчання - особлива форма навчання, що

передбачає самостійне вивчення навчальних дисциплін, складання у

вищому навчальному закладі заліків, екзаменів та проходження інших

форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

Стаття 43. Форми організації навчального процесу

Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у

таких формах:

навчальні заняття;

самостійна робота;

практична підготовка;

контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних

закладах є:

лекція;

лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

консультація.

Вищим навчальним закладом може бути встановлено інші види

навчальних занять.

Стаття 44. Умови прийому на навчання до вищого

навчального закладу

1. Прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів

здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей

незалежно від форми власності навчального закладу та джерел його

фінансування.

2. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав

громадян у галузі освіти.

3. Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до

вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності

особи зараховуються у випадках і у порядку, передбачених

законодавчими актами.

4. Прийом на навчання до вищого навчального закладу для

підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів

проводиться відповідно до умов прийому на навчання до вищих

навчальних закладів.

Правила прийому на навчання до вищого навчального закладу

затверджуються його керівником за погодженням із спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти

і науки.

Стаття 45. Відрахування, переривання навчання, поновлення

і переведення осіб, які навчаються у вищих

навчальних закладах

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть

бути відраховані з вищого навчального закладу:

за власним бажанням;

за невиконання навчального плану;

за порушення умов контракту;

в інших випадках, передбачених законами.

2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть

переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють

виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на

строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від

неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах

іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих

навчальних закладах, надається академічна відпустка.

3. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих

навчальних закладів, здійснюється під час канікул.

4. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть

бути переведені з:

одного вищого навчального закладу до іншого вищого

навчального закладу;

одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах

однієї галузі знань;

однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного

напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних

закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Розділ VIII

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 46. Учасники навчально-виховного процесу

Учасниками навчально-виховного процесу у вищих навчальних

закладах є:

педагогічні і науково-педагогічні працівники;

особи, які навчаються у вищих навчальних закладах;

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 10 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.