WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 10 |

органом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня

акредитації і утворюється строком до п'яти років (для

національного вищого навчального закладу - строком до семи років).

До компетенції Вченої ради вищого навчального закладу

належать:

подання до вищого колегіального органу громадського

самоврядування проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;

ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального

закладу;

подання пропозицій керівнику вищого навчального закладу щодо

призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також

призначення та звільнення з посади проректорів (заступників

керівника), директорів інститутів та головного бухгалтера;

обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і

професорів;

ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного

процесу;

ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

оцінка науково-педагогічної діяльності структурних

підрозділів;

приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань

доцента, професора, старшого наукового співробітника.

Вчена рада вищого навчального закладу розглядає й інші

питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до

статуту вищого навчального закладу.

Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова -

керівник вищого навчального закладу. До складу Вченої ради вищого

навчального закладу входять за посадами заступники керівника

вищого навчального закладу, декани, головний бухгалтер, керівники

органів самоврядування вищого навчального закладу, а також виборні

представники, які представляють науково-педагогічних працівників і

обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів

наук; виборні представники, які представляють інших працівників

вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній

основі, відповідно до квот, визначених у статуті вищого

навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної

чисельності її складу мають становити науково-педагогічні

працівники вищого навчального закладу.

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом

громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням

структурних підрозділів, в яких вони працюють.

Рішення Вченої ради вищого навчального закладу вводяться в

дію рішеннями керівника вищого навчального закладу.

2. Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету

вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів

акредитації.

Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До

складу вченої ради факультету входять за посадами заступники

декана, завідуючі кафедрами, керівники органів самоврядування

факультету, а також виборні представники, які представляють

науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів,

докторів наук, виборні представники, які представляють інших

працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі,

відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального

закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності

її складу мають становити науково-педагогічні працівники

факультету.

Виборні представники обираються органом громадського

самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в

яких вони працюють.

До компетенції вченої ради факультету належать:

визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;

обрання на посаду таємним голосуванням асистентів,

викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;

ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

вирішення питань організації навчально-виховного процесу на

факультеті;

ухвалення фінансових плану і звіту факультету.

Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями

декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути

скасовано Вченою радою вищого навчального закладу.

3. У вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня

акредитації можуть бути створені вчені ради інших структурних

підрозділів. Їх повноваження визначаються керівником вищого

навчального закладу.

Стаття 35. Наглядова рада

1. У національному вищому навчальному закладі в обов'язковому

порядку створюється Наглядова рада.

Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку вищого

навчального закладу, надає допомогу його керівництву в реалізації

державної політики у галузі вищої освіти і науки, здійснює

громадський контроль за діяльністю керівництва вищого навчального

закладу, забезпечує ефективну взаємодію вищого навчального закладуз органами державного управління, науковою громадськістю,

суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах

розвитку вищої освіти.

2. Склад Наглядової ради національного вищого навчального

закладу затверджується центральним органом виконавчої влади, у

підпорядкуванні якого він перебуває. Положення про Наглядову раду

національного вищого навчального закладу затверджує голова

Наглядової ради за погодженням із спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

( Абзац перший частини другої статті 35 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 3074-IV ( 3074-15 ) від 04.11.2005 )

Термін повноваження Наглядової ради становить не менше ніж

три роки, але не більше ніж п'ять років.

3. Наглядова рада може бути створена також у вищому

навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації за

погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади у галузі освіти і науки або іншим центральним

органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться

вищий навчальний заклад.

Стаття 36. Робочі та дорадчі органи

1. Для вирішення поточних питань діяльності вищого

навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації

створюються робочі органи:

ректорат;

деканати;

приймальна комісія.

Положення про робочі органи затверджуються наказом керівника

вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого

навчального закладу.

2. Для вирішення поточних питань діяльності вищого

навчального закладу першого або другого рівня акредитації

створюються робочі органи:

адміністративна рада;

приймальна комісія.

Дорадчим органом вищого навчального закладу першого або

другого рівня акредитації є Педагогічна рада. Педагогічну раду

очолює керівник вищого навчального закладу. До складу Педагогічної

ради входять заступники директора, завідуючі відділеннями,

завідуючий бібліотекою, голови предметних (циклових) комісій,

педагогічні працівники, головний бухгалтер.

Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом

керівника вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого

навчального закладу.

Стаття 37. Органи громадського самоврядування у вищих

навчальних закладах

1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування

вищого навчального закладу третього або четвертого рівня

акредитації є загальні збори (конференція) трудового колективу.

Порядок скликання вищого колегіального органу громадського

самоврядування та його роботи визначається статутом вищого

навчального закладу.

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування

повинні бути представлені всі групи працівників вищого навчального

закладу. Не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів

(членів) виборного органу повинні становити педагогічні або

науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування

скликається не рідше ніж один раз на рік.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:

за поданням Вченої ради вищого навчального закладу приймає

статут вищого навчального закладу, а також вносить зміни до нього;

обирає претендента на посаду керівника вищого навчального

закладу шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції

власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі);

щорічно заслуховує звіт керівника вищого навчального закладу

та оцінює його діяльність;

обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу

законів про працю України;

за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради

вищого навчального закладу розглядає питання про дострокове

припинення повноважень керівника вищого навчального закладу;

затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального

закладу;

затверджує положення про органи студентського самоврядування;

розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу.

Органом громадського самоврядування факультету у вищому

навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації є

збори (конференція) трудового колективу факультету.

Порядок скликання органу громадського самоврядування

факультету та його роботи визначається статутом вищого навчального

закладу.

В органі громадського самоврядування факультету повинні бути

представлені всі групи працівників факультету. Не менш як 75

відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного

органу повинні становити педагогічні або науково-педагогічні

працівники факультету.

Орган громадського самоврядування факультету скликається не

рідше ніж один раз на рік.

Орган громадського самоврядування факультету:

дає оцінку діяльності керівника факультету;

затверджує річний звіт про діяльність факультету;

вносить пропозиції керівнику вищого навчального закладу про

відкликання з посади керівника факультету;

обирає виборних представників до вченої ради факультету;

обирає кандидатури до вищого колегіального органу

громадського самоврядування вищого навчального закладу;

обирає кандидатури до Вченої ради вищого навчального закладу.

2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування

вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації є

загальні збори (конференція) трудового колективу.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування

скликається не рідше ніж один раз на рік.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:

приймає статут вищого навчального закладу, а також вносить

зміни до нього;

обирає претендентів на посаду керівника вищого навчального

закладу;

вносить подання власнику (власникам) про дострокове

звільнення керівника вищого навчального закладу;

щорічно заслуховує звіт керівника вищого навчального закладу

та оцінює його діяльність;

обирає виборних представників до складу конкурсної комісії

під час обрання керівника вищого навчального закладу;

обирає комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу

законів про працю України;

затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального

закладу;

затверджує положення про органи студентського самоврядування;

розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу.

Стаття 38. Студентське самоврядування

1. У вищих навчальних закладах створюються органи

студентського самоврядування. Органи студентського самоврядування

сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у

нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи

студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх

компетенції.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий

характер.

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування

керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та

відповідного центрального органу виконавчої влади, в

підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад,

статутом вищого навчального закладу.

3. Основними завданнями органів студентського самоврядування

є:

забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема

стосовно організації навчального процесу;

забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності

студентів;

сприяння створенню відповідних умов для проживання і

відпочинку студентів;

сприяння діяльності студентських гуртків, товариств,

об'єднань, клубів за інтересами;

організація співробітництва зі студентами інших вищих

навчальних закладів і молодіжними організаціями;

сприяння працевлаштуванню випускників;

участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні

студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального

закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки

вищого навчального закладу студентське самоврядування може

здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського

містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні

збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які:

ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

обирають виконавчі органи студентського самоврядування та

заслуховують їх звіти;

визначають структуру, повноваження та порядок обрання

виконавчих органів студентського самоврядування.

6. Органи студентського самоврядування можуть мати

різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська

навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо).

Стаття 39. Обрання, затвердження та звільнення з посади

керівника вищого навчального закладу

1. Кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу

третього або четвертого рівня акредитації повинен бути

громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати

вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата

наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять

років.

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 10 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.