WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 10 |

виховання осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, в дусі

українського патріотизму і поваги до Конституції України

( 254к/96-ВР );

підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

Стаття 23. Правовий статус вищого навчального закладу

1. Вищий навчальний заклад є юридичною особою, має

відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і

особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і

відповідачем у суді.

2. Вищий навчальний заклад згідно із законом може виступати

засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, що здійснюють

свою діяльність відповідно до напрямів

навчально-науково-виробничої діяльності вищого навчального

закладу.

3. Акредитовані вищі навчальні заклади у встановленому

порядку можуть створювати навчальні та навчально-науково-виробничі

комплекси, які є добровільними об'єднаннями. Всі учасники

комплексу зберігають статус юридичних осіб.

4. У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм

власності кількість студентів, прийнятих на перший курс на

навчання за державним замовленням, повинна становити не менше ніж

51 відсоток від загальної кількості студентів, прийнятих на

навчання на перший курс.

Стаття 24. Рівні акредитації вищих навчальних закладів

Встановлюються такі рівні акредитації вищих навчальних

закладів:

вищий навчальний заклад першого рівня акредитації - вищий

навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за

спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста;

вищий навчальний заклад другого рівня акредитації - вищий

навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за

спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного

рівня бакалавра;

вищий навчальний заклад третього рівня акредитації - вищий

навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за

напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,

спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а

також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня

магістра;

вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації - вищий

навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за

напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,

спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста,

магістра.

Стаття 25. Типи вищих навчальних закладів

Відповідно до існуючих напрямів освітньої діяльності в

Україні діють вищі навчальні заклади таких типів:

1) університет - багатопрофільний вищий навчальний заклад

четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність,

пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації

широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних

та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, проводить

фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним

науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру

навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний

рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє

поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку

діяльність.

Можуть створюватися класичні та профільні (технічні,

технологічні, економічні, педагогічні, медичні, аграрні,

мистецькі, культурологічні тощо) університети;

2) академія - вищий навчальний заклад четвертого рівня

акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із

здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі

науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить

фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним

науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має

відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного

забезпечення;

3) інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого

рівня акредитації або структурний підрозділ університету,

академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із

здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі

науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить

наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має

відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного

забезпечення;

4) консерваторія (музична академія) - вищий навчальний заклад

третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню

діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та

кваліфікації у галузі культури і мистецтва - музичних виконавців,

композиторів, музикознавців, викладачів музичних дисциплін,проводить наукові дослідження, є провідним центром у сфері своєї

діяльності і має відповідний рівень кадрового та

матеріально-технічного забезпечення;

5) коледж - вищий навчальний заклад другого рівня акредитації

або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або

четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність,

пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у

споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом

вищого навчального закладу третього або четвертого рівня

акредитації або входить до навчального чи

навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома

спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та

матеріально-технічного забезпечення;

6) технікум (училище) - вищий навчальний заклад першого рівня

акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу

третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню

діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та

кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями, і має

відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного

забезпечення.

Стаття 26. Національний вищий навчальний заклад

Державному вищому навчальному закладу четвертого рівня

акредитації відповідно до законодавства може бути надано статус

національного.

Національному вищому навчальному закладу за рішенням Кабінету

Міністрів України може бути надано повноваження:

укладати державні контракти з виконавцями державного

замовлення для потреб вищого навчального закладу;

приймати рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію

підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів вищого

навчального закладу;

вносити пропозиції щодо передачі об'єктів вищого навчального

закладу до сфери управління інших органів, уповноважених управляти

державним майном, у комунальну власність та передачі об'єктів

комунальної власності у державну власність і віднесення їх до

майна вищого навчального закладу;

виступати орендодавцем нерухомого майна, що належить вищому

навчальному закладу;

встановлювати і присвоювати вчені звання доцента чи професора

вищого навчального закладу;

визначати та встановлювати власні форми морального та

матеріального заохочення працівників вищого навчального закладу.

У своїй діяльності національний вищий навчальний заклад

керується цим Законом.

Стаття 27. Створення, реорганізація та ліквідація вищого

навчального закладу

1. Створення, реорганізація та ліквідація вищого навчального

закладу третього або четвертого рівня акредитації державної форми

власності здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних

закладів першого і другого рівнів акредитації державної форми

власності здійснюється спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади у галузі освіти і науки та іншими

центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних

закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим,

здійснюється органами влади Автономної Республіки Крим.

Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних

закладів комунальної форми власності здійснюється органами

місцевого самоврядування.

Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних

закладів приватної форми власності здійснюється їх власником

(власниками).

2. Вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації

відповідно до законодавства іноземних держав та за згодою

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у

галузі освіти і науки можуть створювати за кордоном свої

структурні підрозділи.

Вищі навчальні заклади іноземних держав можуть з дозволу

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у

галузі освіти і науки створювати свої структурні підрозділи на

території України.

Створення в Україні вищих навчальних закладів за участю

іноземних фізичних та юридичних осіб здійснюється відповідно до

міжнародних угод, згода на обов'язковість яких надана Верховною

Радою України.

3. Мережа вищих навчальних закладів державної і комунальної

форм власності визначається Кабінетом Міністрів України відповідно

до соціально-економічних та культурно-освітніх потреб у них.

4. Вищий навчальний заклад діє на підставі власного статуту.

Статут вищого навчального закладу має містити:

повну назву, юридичну адресу, дату прийняття рішення про

створення;

права та обов'язки власника (власників);

обсяг цивільної правоздатності вищого навчального закладу;

обсяг основних засобів (розмір статутного фонду), наданих

власником (власниками);

порядок утворення, діяльності та повноваження органів

управління вищим навчальним закладом, права та обов'язки

керівника;

порядок обрання представників до органів громадського

самоврядування;

джерела надходження та порядок використання коштів та іншого

майна вищого навчального закладу;

порядок звітності, контролю за здійсненням

фінансово-господарської діяльності;

концепцію освітньої діяльності;

порядок внесення змін до статуту вищого навчального закладу;

порядок реорганізації та ліквідації вищого навчального

закладу.

Стаття 28. Ліцензування освітньої діяльності, акредитація

напрямів, спеціальностей та вищих навчальних

закладів

1. Освітня діяльність на території України здійснюється

вищими навчальними закладами на підставі ліцензій, які видаються у

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У ліцензіях на освітню діяльність зазначаються назва напряму,

спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень та обсяги

підготовки, термін дії ліцензії, а також юридична адреса вищого

навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи

(філії) та їх юридичні адреси.

Ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів

здійснюється перед початком підготовки фахівців за напрямом,

спеціальністю спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади у галузі освіти і науки шляхом проведення

ліцензійної експертизи.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у

галузі освіти і науки на підставі заяви вищого навчального закладу

про проведення ліцензійної експертизи у двомісячний термін приймає

рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі.

Обов'язковою умовою видачі ліцензії вищим навчальним закладам

є наявність у них необхідної матеріально-технічної,

науково-методичної та інформаційної бази, бібліотеки,

науково-педагогічних кадрів за нормативами, що встановлюються

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у

галузі освіти і науки.

Вищому навчальному закладу, що успішно пройшов ліцензійну

експертизу, видається ліцензія на освітню діяльність, як правило,

на термін завершення циклу підготовки фахівців за напрямом,

спеціальністю, але не менше ніж на три роки. Продовження терміну

дії ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для її

одержання. З дня прийняття рішення про ліквідацію вищого

навчального закладу видана ліцензія втрачає чинність.

Вищі навчальні заклади, що мають ліцензії, вносяться

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у

галузі освіти і науки до Державного реєстру вищих навчальних

закладів.

2. За результатами акредитації напрямів, спеціальностей та

вищих навчальних закладів видаються сертифікати у порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України.

У сертифікаті про акредитацію напряму або спеціальності (або

у додатку до нього) зазначаються назва напряму або спеціальності,

освітньо-кваліфікаційний рівень та обсяги підготовки, термін дії

сертифіката, а також юридична адреса вищого навчального закладу,

його відокремлені структурні підрозділи (філії) та їх юридичні

адреси.

У сертифікаті про акредитацію вищого навчального закладу (або

в додатку до нього) зазначаються назва вищого навчального закладу,

рівень акредитації та термін дії сертифіката, а також юридична

адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні

підрозділи (філії) та їх юридичні адреси.

Акредитація напряму, спеціальності та вищого навчального

закладу здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади у галузі освіти і науки шляхом проведення

акредитаційної експертизи.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у

галузі освіти і науки на підставі заяви вищого навчального закладу

про проведення акредитаційної експертизи приймає рішення про

видачу сертифіката про акредитацію напряму, спеціальності та

вищого навчального закладу чи про відмову у його видачі.

Вищі навчальні заклади, що успішно пройшли акредитаційну

експертизу, отримують сертифікат про акредитацію напряму,

спеціальності або вищого навчального закладу, термін дії якого не

може перевищувати 10 років. Продовження терміну дії сертифіката

здійснюється у порядку, встановленому для його одержання. З дня

прийняття рішення про ліквідацію вищого навчального закладу

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 10 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.