WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 22 |

7.11.12. Центральний податковий орган встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій (неприбуткових організацій, визначених в абзаці "ж" підпункту 7.11.1, у частині обліку і подання податкової звітності за доходами, що підлягають оподаткуванню) та вирішує питання про виключення організацій з реєстру неприбуткових організацій і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Закону та інших законодавчих актів про неприбуткові організації. Рішення центрального податкового органу можуть бути оскаржені в судовому порядку.

(абзац перший підпункту 7.11.12 пункту 7.11 статті 7 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV)

Набуття статусу неприбуткової організації здійснюється при її первісній реєстрації. Перереєстрація такої неприбуткової організації у випадках, передбачених законом, здійснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової організації.

(підпункт 7.11.12 пункту 7.11 статті 7 доповнено абзацом

 згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

7.11.13. Під терміном "державні послуги" слід розуміти будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До терміну "державні послуги" не включаються податки, збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України "Про систему оподаткування".

Під терміном "пасивні доходи" слід розуміти доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті. 

Під терміном "основна діяльність" слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (додаткові пенсійні фонди, кредитні спілки та інші подібні організації). До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів (послуг), які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів (послуг) є нижчою за звичайну або коли така ціна регулюється державою. До основної діяльності не включаються операції з надання товарів (послуг) неприбутковими організаціями, визначеними в абзацах "в" - "д" підпункту 7.11.1 цього пункту, особам іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій. Кабінет Міністрів України може вводити тимчасові обмеження щодо поширення норм цього пункту на продаж неприбутковими організаціями окремих товарів чи послуг у разі коли такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів, наданих особами, які оподатковуються цим податком, та надають аналогічні товари (послуги), про таке порушення. Статутні документи неприбуткових організацій мають містити вичерпний перелік видів їх діяльності.

(абзац третій підпункту 7.11.13 пункту 7.11 

статті 7 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

 у редакції Закону України

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

(дію другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7

 зупинено на 2004 рік згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

7.12. Особливості оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

7.12.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Підприємства та організації, на які поширюється дія цього підпункту, реєструються у відповідному органі податкової служби у порядку, передбаченому для платників цього податку.

(пункт 7.12 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.11.97 р. N 607/97-ВР,

 в редакції Закону України від 13.07.2000 р. N 1926-III)

7.13. Особливості оподаткування окремих платників податку

7.13.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів.

(абзац перший підпункту 7.13.1 пункту 7.13 

статті 7 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Перелік спеціальних продуктів дитячого харчування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7.13.2. На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо ці кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов'язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв'язку з наданням податкових пільг, та оподаткувати його у поточному податковому періоді, а також сплатити пеню у розмірах та за період, визначені законодавством України.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.2

 згідно із Законом України від 11.12.98 р. N 309-XIV)

7.13.3. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

(абзац перший підпункту 7.13.3 пункту 7.13 статті 7 із змінами,

 внесеними згідно із Законами України від 03.06.99 р. N 722-XIV,

 від 22.05.2003 р. N 856-IV)

У разі порушення цільового використання міжнародної технічної допомоги одержувач її зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання, а також сплатити пеню, нараховану на суму отриманих пільг, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення зобов'язань, та за період від дати отримання пільг до дати збільшення зобов'язань у встановленому законодавством порядку.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.3

 згідно із Законом України від 11.12.98 р. N 309-XIV)

7.13.4. Підпункт 7.13.4 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.4

 згідно із Законом України від 11.12.98 р. N 309-XIV,

підпункт 7.13.4 пункту 7.13 статті 7 виключено згідно

 із Законом України від 03.06.99 р. N 722-XIV)

7.13.4. Оподатковується у розмірі 50 відсотків від діючої ставки прибуток платників податків від проведення науково-дослідних і реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.4

 згідно із Законом України від 08.06.2000 р. N 1805-III)

7.13.5. Звільняються від оподаткування доходи заготівельних підприємств від продажу відповідно до закону окремих видів відходів як вторинної сировини за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.5

 згідно із Законом України від 14.12.99 р. N 1288-XIV,

 підпункт 7.13.5 пункту 7.13 статті 7

 у редакції Закону України від 07.03.2002 р. N 3073-III)

(дію підпункту 7.13.5 пункту 7.13 статті 7 зупинено на 2004 рік згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

7.13.6. Звільняються від оподаткування доходи у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержані позашкільними навчальними закладами, незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої їх статутом. 

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.6

 згідно із Законом України від 22.06.2000 р. N 1841-III)

7.13.7. Тимчасово до 1 січня 2009 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії та розповсюджувачів книжкової продукції, отриманий від видавничої діяльності, діяльності з виготовлення і розповсюдження книжкової продукції, виробленої в Україні, крім видань рекламного та еротичного характеру. При цьому прибуток, отриманий від надання рекламних послуг, оподатковується на загальних підставах.

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг, спрямовуються суб'єктом господарської діяльності - платником податків на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.7

згідно із Законом України від 06.03.2003 р. N 601-IV,

підпункт 7.13.7 пункту 7.13 статті 7 у редакції

 Закону України від 20.11.2003 р. N 1300-IV)

(дію підпункту 7.13.7 пункту 7.13 статті 7 зупинено на 2004 рік згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

7.13.8. Звільняється від оподаткування прибуток новостворених фермерських господарств, отриманий від їх господарської діяльності, строком на три роки, а у трудонедостатніх населених пунктах - п'ять років.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.8

 згідно із Законом України від 19.06.2003 р. N 973-IV)

7.14. Оподаткування прибутку суб'єктів інноваційної діяльності при реалізації ними інноваційних проектів, занесених до Державного реєстру інноваційних проектів, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність".

(пункт 7.14 статті 7 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

 у редакції Закону України від 04.07.2002 р. N 40-IV)

(зміни до пункту 7.14 статті 7, передбачені Законом України  від 4 липня 2002 року N 40-IV, зупинено на 2003 рік у зв'язку із  зупиненням дії пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV  згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,

на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(дію пункту 7.14 статті 7 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

7.15. Порядок віднесення спеціальних продуктів дитячого харчування до продукції власного виробництва, що передбачено підпунктом 7.13.1 цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 7.15 статті 7 в редакції

Закону України від 04.11.97 р. N 607/97-ВР)

Податкова звітність підприємств, обумовлених пунктами 7.12, 7.13 і 7.14 цієї статті, здійснюється у порядку, встановленому центральним податковим органом.

7.16. Не включаються до валових доходів кошти, отримані Державною адміністрацією залізничного транспорту України (Укрзалізницею), а також залізницями від підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, які перебувають у функціональному підпорядкуванні Укрзалізниці та залізниць, що перераховуються ними за рахунок чистого прибутку, який залишається в розпорядженні таких підприємств за результатами звітного періоду після сплати всіх зобов'язань, у тому числі податків, зборів (обов'язкових платежів), строк погашення яких настав.

У разі коли за рішенням Укрзалізниці здійснюється передача рухомого складу залізничного транспорту загального користування від одного підрозділу залізниці іншому або від однієї залізниці іншій, балансова вартість відповідної групи основних фондів, передбачених статтею 8 цього Закону, не змінюється, а така передача не вважається операцією з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) і не збільшує валових доходів платника податку.

7.17. Особливості оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції. 

Установити, що оподаткування прибутку, одержаного платником податку від виконання угоди про розподіл продукції, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".

(статтю 7 доповнено пунктом 7.17 згідно із

Законом України від 08.06.2000 р. N 1807-III)

7.18. До валових витрат платників податку відносяться суми, спрямовані на реінвестування або інвестування розвитку виробництва боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії. Ця сума не може перевищувати суми прибутку, яку одержав би платник податку, не включаючи цю суму реінвестування, інвестування до валових витрат.

(статтю 7 доповнено пунктом 7.18 згідно із

 Законом України від 21.09.2000 р. N 1991-III)

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 22 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.