WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 | 2 ||

Код 1343 - інші поточні трансферти населенню, включаючи оплату безоплатно наданих квартир і комунальних послуг (у тому числі проживання депутатів у готелях); додаткові виплати населенню на покриття витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу; з оплати житлово-комунальних послуг (якщо зазначені видатки передбачені діючим законодавством); одноразову грошову допомогу громадянам, що постраждали від стихійного лиха; виплати за шкоду, заподіяну здоров'ю; відшкодування моральних збитків; премії, гранти та стипендії, які призначаються Президентом, Кабінетом Міністрів України, іменні премії міністерств та державних академій наук; інші виплати громадянам відповідно до законодавства України та рішень місцевих органів самоврядування; матеріальна допомога студентам і учням із числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування; винагорода в грошовій або натуральній формі за участь на рятувальних роботах або в інших надзвичайних ситуаціях; повернення заощаджень громадян тощо.

Код 1350 - поточні трансферти за кордон.

Трансферти за кордон включають в себе невідплатні, безповоротні платежі іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, некомерційним зарубіжним закладам; членські внески до міжнародних організацій.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (2000)

Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів або невідплатні платежі, що передаються отримувачам з метою придбання ними подібних активів, компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням чи ушкодженням основних фондів.

Придбання основного капіталу (2100) передбачає витрати на нові або існуючі товари тривалого користування, які купуються або створюються власними силами. До основних засобів належать необоротні активи, які мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 500 гривень за одиницю (комплект). Сюди відносяться такі види товарів тривалого користування, як нерухомі основні фонди, у тому числі житлові споруди, меблі, обладнання, прилади, а також рухомі основні фонди, такі як транспортні засоби, устаткування, обчислювальна техніка, пральні машини, холодильники тощо. Ця категорія охоплює також платежі, направлені на модернізацію, продовження термінів служби основного капіталу, підвищення його продуктивності, покращення віддачі основних фондів.

Код 2110 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Сюди включається придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування в межах виділених обсягів капітальних вкладень за багатоцільовими програмами (проектами). За цим кодом обліковуються також видатки на придбання племінної худоби, інших тварин, зокрема службових собак (крім тих, що обліковуються за кодом 1150), у тому числі:

- придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм), а також видатки з монтажу та техналадки, якщо це обумовлено угодою. До цієї категорії відноситься придбання бюджетними установами й організаціями виробничого обладнання; запасних частин до транспортних засобів, які за своєю вартістю за одиницю (комплект) відносяться до основних засобів, транспортних засобів, спецавтомобілів, приладів, машин, вузлів, механізмів, двигунів, верстатів, бурового устаткування, геодезичних інструментів, науково-дослідних приладів, спеціальних креслярських столів, обладнання для санаторіїв, лікувальних закладів та іншого виробничого обладнання довгострокового користування. Сюди також включається придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування в межах виділених обсягів капітальних вкладень за багатоцільовими програмами (проектами);

- придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм). До цієї категорії відносяться видатки бюджетних установ на придбання канцелярських меблів, меблів для дитячих та навчальних закладів, меблів для медичних та лікувально-профілактичних закладів, а також спеціальних меблів для закладів культури, комп'ютерної та розмножувальної техніки, спортивного обладнання, протипожежного приладдя, обладнання для їдалень, буфетів тощо, включаючи автомобілі, що використовуються на невиробничі цілі. Сюди ж відносяться витрати на поповнення музейних фондів, книг та періодичної літератури для бібліотечних фондів. До цієї категорії відносяться видатки на придбання та випуск підручників для бібліотечних фондів навчальних закладів. Сюди також включається придбання предметів довгострокового користування в межах виділених обсягів капітальних вкладень за багатоцільовими програмами (проектами).До цього ж коду відносяться видатки на придбання зброї та боєприпасів для установ та організацій, які відповідно до діючого законодавства мають право на її придбання, але не мають видатків за кодом 1150.

До цієї ж категорії входять платежі до Пенсійного фонду при купівлі валюти на придбання обладнання:

Код 2120 - капітальне будівництво (придбання):

код 2121 - будівництво (придбання) житла, у т. ч. для військовослужбовців), а також державний житловий фонд, гуртожитки тощо;

код 2122 - будівництво (придбання) адміністративних об'єктів (об'єкти, які є власністю органів державної влади);

код 2123 - інше будівництво (придбання), що не включене в позиції 2121 - 2122.

Слід зазначити, що, враховуючи сучасні умови, капітальні видатки на придбання будівель (виробничого і невиробничого призначення) бюджетними організаціями та установами обліковуються за тими ж кодами, що й капітальне будівництво таких об'єктів.

Також за цим кодом обліковуються видатки на реконструкцію об'єктів, які здійснюються за кодами функціональної класифікації, що входять до розділу 150000 "Будівництво".

За кодами 2121 - 2123 обліковуються будівельні матеріали, які купують за рахунок коштів, що передбачаються на капітальне будівництво і використовуються в процесі будівельних робіт.

Коди 2121 - 2123 включають в себе також обладнання до встановлення, а саме: готові до встановлення будівельні конструкції і деталі. До них відносяться металеві, залізобетонні і дерев'яні конструкції, збірні елементи, обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи, обладнання та меблі, що потребують монтажу і передбачаються до встановлення (тобто те, що існує тільки вмонтованим, вбудованим, а також комплекти запасних частин такого обладнання), машини та механізми, необхідні для ведення будівельних робіт, обладнання та прилади, якщо це обумовлено кошторисом на будівництво.

Код 2130 - капітальний ремонт, реконструкція та реставрація, у тому числі:

код 2131 - капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду;

код 2132 - капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів;

код 2133 - капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів (у тому числі капітальний ремонт автомобілів та обладнання і придбання запчастин до них, якщо вони входять у вартість капітального ремонту);

код 2134 - реставрація пам'яток культури, історії, архітектури.

За кодами 2131 - 2134 обліковуються будівельні матеріали, які купують за рахунок коштів, що передбачаються на капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію і використовуються в процесі ремонтних робіт.

Необхідно мати на увазі, що по кодах 2110 - 2130 здійснюються лише витрати бюджетних установ та організацій. Видатки з бюджету на придбання основного капіталу для госпрозрахункових або інших підприємств (організацій) відносяться до категорії "Капітальні трансферти".

Створення державних запасів і резервів (2200)

Сюди включаються витрати на закупівлі товарів для створення стратегічних та надзвичайних запасів, запасів зерна та інших товарів, що мають особливо важливе значення для країни, зокрема державні фонди дорогоцінних металів та каміння, а також державний матеріальний резерв. Не включаються звичайні запаси або оборотні матеріальні засоби, а також резервні фонди.

Придбання землі і нематеріальних активів (2300)

Ця категорія охоплює видатки з придбання землі, лісів, внутрішніх вод, родовищ корисних копалин, але не будівельних об'єктів і споруд, розміщених на них. Коли вартість землі неможливо відділити від вартості споруди, сплачена сума повинна відображатися повністю на придбання того компоненту, який є переважаючим. Також сюди включається оплата права на використання надр. Сюди ж відноситься придбання нематеріальних активів. Поняття "нематеріальні активи" включає в себе:

- права користування природними ресурсами (право користування надрами, геологічною та іншою інформацією тощо);

- права користування майном (земельною ділянкою, будівлею), права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

- права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, сорт рослини, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

- авторські та суміжні права (літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);

- придбання програм для обчислювальної техніки, бази даних;

- інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо);

- гудвіл.

До цієї ж категорії відноситься сплата роялті, тобто періодичні відрахування, які за ліцензійною угодою сплачує ліцензіат за право користування предметом ліцензійної угоди - винаходом, патентом, виданням книги, прокатом кінофільму, постановкою п'єси, виконанням авторської музики.

Капітальні трансферти (2400)

Капітальні трансферти - це невідплатні односторонні платежі органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсації втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу отримувачів. До цієї категорії включаються також трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними протягом ряду років, або таких, які виникли в результаті надзвичайних обставин. Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні платежі, які носять одноразовий і нерегулярний характер як для донора, так і для їх отримувача (бенефіціара). Кошти, що виділяються з Державного бюджету як капітальні трансферти, мають цільове призначення.

Платежі органів державного управління, що являють собою інвестиції в акціонерний капітал підприємств або підлягають поверненню в майбутньому, відносяться не до даної категорії, а до кредитування:

код 2410 - капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям);

код 2420 - капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів;

код 2430 - капітальні трансферти населенню;

код 2440 - капітальні трансферти за кордон включають невідплатні, безповоротні платежі органів державного управління, призначені для здійснення капітальних витрат, що передаються іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, некомерційним установам та іншим економічним одиницям, що не є резидентами даної економіки;

код 2450 - капітальні трансферти до бюджету розвитку - це кошти, які перераховуються із загального фонду до спеціального фонду в межах одного бюджету за відповідним рішенням (згідно зі статтею 71 Бюджетного кодексу України).

НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ (3000)

До цієї категорії відносяться видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад.

КРЕДИТУВАННЯ З ВИРАХУВАННЯМ ПОГАШЕННЯ (4000)

До цієї категорії відносяться платежі бюджетів усіх рівнів, у результаті яких у них з'являються фінансові вимоги до інших економічних одиниць, які передбачають обов'язкове повернення коштів.

Метою таких платежів є проведення економічної політики, а не управління ліквідністю або отримання прибутків.

За наявності бюджетних призначень видатки за цим кодом повинні здійснюватися тільки при наданні додатка до кошторису - розшифровки.

Виходячи із цього, сюди відноситься надання кредитів та їх повернення за такою деталізацією:

код 4100 - надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення передбачає кредитування (мінус погашення) органів управління інших рівнів, державних підприємств, фінансових установ. Окремо виділено надання кредитів та повернення кредитів.

Надання внутрішніх кредитів (код 4110) подається в такій розшифровці:

код 4111 - надання кредитів органам управління інших рівнів, включаючи державні позабюджетні фонди;

код 4112 - надання кредитів підприємствам, установам, організаціям;

код 4113 - надання інших внутрішніх кредитів, у тому числі кредити для населення.

Повернення внутрішніх кредитів (код 4120) включає в себе кредити:

код 4121 - повернення кредитів органами державного управління інших рівнів, включаючи державні позабюджетні фонди;

код 4122 - повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями;

код 4123 - повернення інших внутрішніх кредитів.

Код 4200 - надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення включає в себе кредитування і платежі в рахунок його погашення, які надаються зарубіжним країнам, міжнародним організаціям, підприємствам, приватним особам та іншим економічним одиницям за такою деталізацією:

код 4210 - надання зовнішніх кредитів;

код 4220 - повернення зовнішніх кредитів.

____________

 

Надруковано:

"Баланс-Бюджет",

N 3, березень, 2002 р.

 

Pages:     | 1 | 2 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.