WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 17 |

nsiyyt, mlumat mnasn verir), mlumatn Layihy sasn, bu qanun hminin Azrbaycan msafy trlmsi mnasn dayr. Bir ox ml- Respublikasnda telekommunikasiya sahsind liflr telekommunikasiyann inkiaf tarixini baraban faliyytin hquqi, iqtisadi tkilati saslarn v znglrdn, digrlri is siqnallarn v xbrdar- myynldirmli, telekommunikasiya xid-mtlri lqlarn trlmsind istifad ediln tst v in gstrnlrl istifadilr arasnda mnasibtlri ttbiq tarixindn hesablayrlar. Znnimc, telekom- tnzimlmli idi.

munikasiyann n qdim tarixi mhz Azrbaycana aid Qanun layihsi trafnda mxtlif sviyyli mzaedil bilr, bel ki, dnyada n qdim musiqi alti kirlr aparlm v bir ox dyiiklrl qbul hesab olunan v Qobu-standan taplan Qavalda, edilmidir. Bel ki, Layihy xsusi tyinatl telekombildiyimiz kimi, zrb alti olmaqla yana, insanlarn munikasiya haqqnda, elc d televiziya v radio onun trafna toplanlmas v ya hr hans xbrdar- yaym bksi adl yeni maddlr lav edilmidir.

ln btn trafa yaylmasnda da istifad olunurdu. Mahiyyt etibar il, szgedn qanun artq z aktuBununla da, telekom-munikasiyann ilk lamtlri 40 alln itirmkd olan Rabit haqqnda qanunu vz min ildn ox ya olan qaval danda grnr. edrk daha geni mnasibtlrin nizamlanmasnda Telekommunikasiyann sas tarixi is pot xidmtinin hquqi mnb kimi x etmli idi. 1997-ci ild qbul tkilindn balayr, masir formada bu termin elek- olunmu Rabit haqqnda qanun zamann trorabit kimi baa dlr. tlblrin artq cavab vermir, lav v dyiikliklrin "Telekommunikasiya haqqnda" Azrbaycan Re- edilmsi is bu problemin hllin sbb olmazd. Xspublikasnn Qanunu AR Milli Mclisinin qtisadi susil d, rabit haqqnda qeyd olunan qanunvericisiyast, Elm v thsil msllri, Hquq siyasti v lik artq cmiyytd z yerini tutmu nternet dvlt quruculuu msllri daimi komissiyalar texnologiyalar v onlarla laqdar mnasibtlrin trfindn ilnib hazrlanm, 2004-c ilin yaz ses- nizamlanmasndan knarda qalmdr. Telekommusiyasnda mzakiry xarlmas nzrd tutulsa nikasiya - yeni texnologiyalar sasnda iqtisadiyyatn da, 2005-ci ilin aprelin 8-d birinci oxunua tqdim v hququn srtl inkiaf edn sahsi olmaqla edilmidir. dvltin inkiaf sviyysini ks edn sas gstriBu qanun layihsinin Azrbaycan Respublikasna cilrindn biridir. Bu gstricilr ninki hm iqtisadi mxsus btn razilrd telekommunikasiya xid- proseslr, hminin bir ox ictimai institutlara da z mtlrinin tkili v gstrilmsi n mnasib tsirini gstrir. AR Prezidentinin 17 fevral 2003-c il raitin yaradlmasnn, salam rqabt mhitinin tarixli 1146 nmrli Srncam il Azrbaycan Reformaladrlmasnn, telekommunikasiya b - spublikasnn nkiaf namin nformasiya v Komksinin idar olunmasnn, habel bu sahd infor- munikasiya Texnologiyalar zr Milli Strategiyas masiya thlksizliyinin v istehlaklarn (2003-2012-ci illr) tsdiq edildi.

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info Bu sndd informasiya v kommunikasiya munikasiya infrastrukturu v milli elektron informasiya texnologiyalarnn cmiyytin inkiafna tsir gstrn mkannn formaladrlmasna nail olunacaqdr.

sas amillrdn birin evrilmsi v onlarn tsir "Telekommunikasiya haqqnda" qanunun qbul dairsi kimi dvlt strukturlarn v vtnda cmiyyti edilmsini bu iddiann mntiqi ardcll hesab etmk institutlarn, iqtisadi v sosial sahlri, elm v thsili, olar.

mdniyyti v btvlkd insanlarn hyat trzini Strategiyada nzrd tutulan informasiya resurslarna hat etmsi vurulanmdr. lknin btvlkd v xidmtlrin azad kild v asanlqla mracit etelektron hazrlnn, o cmldn mvcud telekom- mnin tkili yolu il haliy informasiya xidmtlri munikasiya infrastrukturunun, texniki v proqram va- gstrilmsi, nternetin Azrbaycan seqmentinin sitlrinin, informasiya resurslar v xidmtlrinin, inkiaf etdirilmsi, lknin informasiya thlksizliyi hquqi normativ bazann thlili gstrir ki, lkd in- v Azrbaycan Respublikasnn beynlxalq elektron formasiya cmiyytinin formaladrlmas prosesini informasiya mkanna inteqrasiyasnn tmin daha da srtlndirmk n ilkin rtlr v bir sra edilmsi, azad rqabtin tmin olunduu telekommuobyektiv tinliklr mvcuddur. Strategiyann md- nikasiya bazar formaladrlmas v effektiv faliyyt dalarnda cari vziyyti mnfi xarakteriz edn amil- gstrilmsi v s. bu kimi hmiyytli mddalar "Ralr qismind informasiya v kommunikasiya bit haqqnda" qanunda ks olunmamdr. Bunlarn texnologiyalarndan istifad il laqdar yaranan m- gerkldirilmsi 9 fsil v 56 madddn ibart olan nasibtlri tnzimlyn hquqi normativ bazann tam Telekommunikasiya haqqnda qanunun zrin ilnilmmsi v faliyytin sas istiqamtlri kimi in- dr.

formasiya cmiyytin keidi tmin edn hquqi nor- Telekommunikasiya haqqnda Azrbaycan Respubmativ bazann ilnilmsi v inkiaf etdirilmsi likas Qanunu telekommunikasiya sahsind qbul olgstrilmidir. unmu normativ-hquqi aktlardan ilk rh ediln Strategiyann myynldirdiyi faliyytin hyata qanundur. lbtt ki, bu kommentariya qeyri-rsmi keirilmsi nticsind dvltin, sosial institutlarn, xarakter dayr v he bir halda imperativ olaraq qeyri-hkumt tkilatlarnn, zl irktlrin, qbul edilmmlidir. bhsiz, kommentariyada btvlkd cmiyytin v onun ayr-ayr zvlrinin myyn qsurlarn v atmamazlqlarn mvcudmaraqlarnn dnildiyi informasiya cmiyytin keid luu istisna edilmir. V inanram ki, bzi maddlrin n lkd lverili mhit formalaacaq v on illik rhi oxucularda mbahis d doura bilr.mddtind informasiya cmiyytin keid n Bu kitabda olan hr hans nqsan v ya mbahisli lverili hquqi mhit, intellektual potensial, telekom- mqamlar, z istk v arzularnz zaur@zaur.az TELEKOMMUNIKASIYA HAQQINDA AZRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUN KOMMENTARYASI Bu Qanun Azrbaycan Respublikasnda telekommu- gstrn subyektlrin faliyytinin hquqi, iqtisadi, nikasiya sahsind faliyytin hquqi, iqtisadi, tki- tkilati saslarn myynldirmk v telekommulati saslarn myynldirir v telekommunikasiya nikasiya resurslarnn planladrlmas-n v istifad resurslarnn mqsdynl planladrlmasn v isti- olunmasnn tnzimlnmsinin myyn edilmsidir.

fad olunmasn tnzimlyir. "Rabit haqqnda" Azrbaycan Respublikasnn QaQanunverici yuxardak preambula il bu qanunun nunu is qanunun mqsdini daha az mdda il sas mqsd v vziflrinin mumi prinsiplrini ifad etmi v "Rabit haqqnda" AR Qanunu Azrmyyn etmidir. Preambulaya sasn bu qanunun baycan Respublikasnda rabit faliyytinin tkilati, sas ideyas telekommunikasiya sahsind faliyyt iqtisadi v hquqi saslarn myynldirir.

I fsil. MUM MDDALAR Madd 1. sas anlaylar 1.0. Bu Qanunda aadak anlaylardan istifad olunur:

1.0.1. telekommunikasiya - elektrik v ya elektromaqnit rabit vasi-tlri (kabel, optik v radio laqsi v digr vasitlr) il hr hans siqnaln, ssin v tsvirin msafy trlmsi v qbul edilmsi;

1.0.2. telekommunikasiya bksi - telekommunikasiyann tmin edilmsi n vahid texniki v texnoloji sistemd birldirilmi mxtlif nv vasit v qurularn mcmusu;

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info 1.0.3. mumistifadli telekommunikasiya bksi - mvafiq qaydalar, standartlar, xidmt gstrilmsi v dm rtlri sasnda abuninin istifad ed bilcyi telekommunikasiya xidmtlrinin gstrilmsi n nzrd tutulan v btn istifadilr qoulma imkann vern telekommunikasiya bksi, yaxud onun bir hisssi;

1.0.4. telekommunikasiya xidmti - mvafiq telekommunikasiya bksi vasitsil hquqi, fiziki xslrin v qanuni saslarla faliyyt gstrn digr subyektlrin telekommunikasiyaya olan tlbatnn dnilmsi mqsdil hyata keiriln faliyyt;

1.0.5. universal telekommunikasiya xidmti - btn istifadilr myssr olan telekommunikasiya xidmtlrinin mcmusu;

1.0.6. telekommunikasiya vasitlri - mvafiq bk v sistemlrin yaradlmas, telekommunikasiya xidmti gstrilmsi n istifad ediln avadanlqlar, proqram tminat;

1.0.7. telekommunikasiya qurular - mvafiq bk v sistemlrin yerldirilmsi, telekommunikasiya xidmti gstrilmsi n istifad ediln bina, qll v digr mhndis-texniki obyektlr;

1.0.8. telekommunikasiya operatoru (bundan sonra - operator) - mlkiyytind olan telekommunikasiya bksi vasitsil qanuni saslarla telekommunikasiya xidmtlri gstrn hquqi xs v ya sahibkarlq faliyyti il mul olan fiziki xs;

1.0.9. telekommunikasiya provayderi (bundan sonra - provayder) - telekommunikasiya operatorunun bksindn istifad edrk tele-kommunikasiya xidmtlri gstrn hquqi xs v ya sahibkarlq faliyyti il mul olan fiziki xs;

1.0.10. telekommunikasiya bksinin son nqtsi (bundan sonra - son nqt) - abunilrin telekommunikasiya bksin qoulduu, yaxud qoula bilcyi nqt;

1.0.11. son telekommunikasiya avadanl (bundan sonra - son avadanlq) - telekommunikasiya xidmtlrindn istifad mqsdil telekommunikasiya bksinin qoulma nqtlrin birldiriln avadanlqlar (telefon aparat, kompter v s.);

1.0.12. telekommunikasiya xidmti istifadisi (bundan sonra - istifadi) - hquqi saslarla telekommunikasiya xidmtlrindn istifad edn xs;

1.0.13. telekommunikasiya xidmti abunisi (bundan sonra - abuni) operator, provayder il balad mqavil sasnda telekommunikasiya xidmtlrindn istifad edn xs;

1.0.14. nmr resursu - rqmli, hrfi iarlm v ya hmin iarlrin kombinasiyas, o cmldn telekommunikasiya bksinin v (v ya) onun qovaq v ya son nqtlrinin birmnal kild myynldirilmsi n nzrd tutulan v telekommunikasiya bksind istifadsi mmkn olan kodlarn (nmrlnm variantlarnn) mcmusu v ya onlarn bir hisssi;

1.0.15. mxsusildirm kodu - operatorun, provayderin v abuninin myynldirilmsi n ttbiq ediln rqmlr v (v ya) iarlr;

1.0.16. trafik - telekommunikasiya bksind v ya telekommunikasiya bklri arasnda trln siqnallar (mlumatlar) toplusu;

1.0.17. elektromaqnit uyunluu - radioelektron vasitlrinin v (v ya) yksk tezlikli qurularn qbul olunmu keyfiyytl traf elektromaqnit raitind digr radioelektron vasitlrin v (v ya) yksk tezlikli qurularn iin yolverilmz manelr yaratmadan ilmk qabiliyyti;

1.0.18. radiotezlik - aq fzada (efird) srbst yaylan elektromaqnit dalalar spektrinin ayr-ayr trkib hisslri;

1.0.19. lk kodlu yksk sviyyli domen - qlobal nternet bksind lky mxsus milli seqmenti ks etdirn rti iar rh ediln maddd bu Qanunda istifad edilmi mruz qalb. Veriln ilk anlay telekommunikasiyaya sas anlaylara izah verilir. Bu Qanunda myyn aid olub v elektrik v ya elektromaqnit rabit vaedilmi anlaylar v onlarn mnalar hminin mx- sitlri (kabel, optik v radio laqsi v digr vasitlr) tlif uyun mnasibtlr n d mcburidir. il hr hans siqnaln, ssin v tsvirin msafy "Telekommunikasiya haqqnda" AR qanunu "Rabit trlmsi v qbul edilmsi kimi myynldirilib.

haqqnda" qanuna nisbtn terminoloji baxmdan Beynlxalq Telekommunikasiya ttifaqnn (nternadaha zngindir. gr sonuncuda cmisi 7 termin an- tional Telecommunication Union) terminlr bazasna lay verilirdis, yeni qbul olunmu qanunda n az, sasn telekommunikasiya - naqillr, radio, optik v n ox 19 anlay istifad edilmidir ki, bu da daha digr elektromaqnit sistemlri vasitsil iar, siqnal, geni v yeni mnasibtlrin nizamlanmasna dlalt yaz, tsvir, ss v istniln tbitli mlumatn edir v mumiyytl anlaylar prinsipal dyiikliklr trlmsi, emissiyas v qbuludur.

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info Rabit haqqnda qanunda telekommunikasiyaya edilmsi bir qdr suallar dourur. nki ss v tsvir uyun anlay elektrik rabitsi klind ifad olunmu z-zlynd siqnallardr. Siqnal hadis, obyektin v iarlrin, siqnallarn, yazl mtnlrin, sslrin, vziyyti v ilm rejimi v s. haqqnda mlumat (intsvirlrin v istniln mlumatlarn naqilli, radio, formasiyan) dayan rti iardir.

optik, radiooptik v digr elektromaqnit sistemlri va- Telekommunikasiya haqqnda qanunun 1.0.2-ci madsitsi il hr cr qbulu, trlmsi v yaym kimi dsind telekommunikasiya bksin anlay vermyynldirilmidir. Buradan grnr ki, Rabit ilmidir v onu telekommunikasiya qanunvericiliyind haqqnda qanunda elektrik rabitsi anlay Beynlx- daha tez-tez mracit olunan terminlr kateqoriyasna alq Telekommunikasiya ttifaqnn terminlr bazasnda aid etmk olar. lbtt, buna oxar terminologiya "Ratelekommunikasiyaya veriln trifl eynidir, "Telekom- bit haqqnda" qanunda da istifad edilmi v "Rabit munikasiya haqqnda" qanunda ifad olunmu an- bksi" - mvafiq ya v ya mlumat lay is z masirliyi v geniliyi il seilir. rhd mbadilsinin tmin edilmsi n vahid texniki v rabit vasitlri v trlm predmetlrinin formalar texnoloji sistemd birldirilmi mxtlif rabit vanzrdn keirilir. Telekommunikasiya mfhumu sitlri v qurularnn mcmusunu bildirir. Telekomnsrn mvcudluunu tlb edir - informasiya (siq- munikasiya bksi is telekommunikasiyann tmin nal, ss v tsvir), rabit vasitsi (kabel, optik v radio edilmsi n vahid texniki v texnoloji sistemd birlaqsi v digr vasitlr) v onlar arasnda sbbli ldirilmi mxtlif nv vasit v qurularn mclaq (informasiyann rabit vasitlri il trlmsi musudur. lkin baxdan bu iki termind prinsipal v/v ya qbul edilmsi). Qeyd olunan fikir bir qdr frqin olmamas grns d, bir qdr trafl analiz geni mlumat tlb edir. Kabel (buraya rabit kabeli rabit bksinin daha geni mnasibtlri hat etaiddir) mxtlif tezlikli cryan vasitsil infor- diyi qnatin glmk olar. Bel ki, rabit bksi masiyann trlmsi n nzrd tutulan izolyasiya mlumat mbadilsi il yana mvafiq ya, yni edilmi bir v ya bir ne metal naqildir. Rabit kabeli potun mbadilsini d hyata keirilmsini tmin vasitsil teleqramlar, fototsvirlr, telefon danqlar, edilmsi n mvafiq vasit v qurularn mcssli v televiziya yaym, hesablayc mrkzlr sta- mudur. Telekommunikasiya haqqnda qanun is pot tistik mlumatlar, telemexaniki sistemlr siqnal v s. mnasibtlrini nizamlamr. Bel ki, Azrbaycan Retrlr. Optik (qanunverici ox gman ki fiber-optik spublikasnda pot rabitsi sahsind faliyytin kabeli nzrd tutub) vasitlr kabeld olduu kimidir, hquqi, iqtisadi, tkilati saslarn myynldirn, sadc olaraq informasiyann trlmsi metal naqil- pot rabitsi xidmtlri gstrnlrl istifadilr lr vasitsil deyil, iq siqnallar il optik liflr va- arasnda mnasibtlri tnzimlyn "Pot rabitsi sitsil hyata keirilir. Rabit haqqnda AR haqqnda" Azrbaycan Respublikasnn Qanunu qanununda bu termin "Optik rabit" kimi ifad edilmi iyun 2004-c ild qbul edilmidir. Qeyd etmk v mxtlif siqnallarn, iarlrin v mlumatlarn iq lazmdr ki, qanunun bu maddsi onun nvbti madvasitsi il bildirilmsi, verilmsi v qbulu kimi dlri il, daha dqiq desk 1.0.6. v 1.0.7.-ci madmyynlmidir. dlri il sx laqddir v bu maddlrdki tlblr Radio laqd radio dalalarn modulyasiyas kmyi telekommunikasiya bksinin zyini tkil edir.

il informasiyann qbul v ya trlmsi mmkn 1.0.6. v 1.0.7.-ci maddlrini istifad etmkl olur. Texnoloji baxmdan radiostansiyalar vasitsil iki telekommunikasiya bksin bel bir anlay verv daha ox mntq arasnda elektromaqnit mk olar: "Telekommunikasiya bksi - telekomdalalarn alanmas v qbuludur. Bu rabit va- munikasiyann tmin edilmsi n vahid texniki v sitsinin ttbiq sferas olduqca genidir. texnoloji sistemd birldirilmi mvafiq bk v Bundan lav elektrik enerjisinin trlmsi n is- sistemlrin yaradlmas, telekommunikasiya xidmti tifad olunan kabellrd mvcuddur ki, bu qanuna gstrilmsi n istifad ediln mxtlif nv avadanonun mvqqti olaraq aidiyyat yoxdur. Nvbti il- lqlar, proqram tminat v mvafiq bk v sislrd ttbiqi nzrd tutulan son yeniliklr sasn temlrin yerldirilmsi, telekommunikasiya xidmti elektrik enerjini trlmsi n istifad olunan naqil- gstrilmsi n istifad ediln mxtlif nv bina, lr vasitsil informasiyann trlmsi mmkn ola- qll v digr mhndis - texniki obyektlrdir".

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 17 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .