WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 17 |

zr keirilmi tenderlrin nticlri bard mlumat nformasiya texnologiyalarnn inkiaf v geni ttaadak cdvld verilmidir. biq olunmas, dvlt satnalmalarnn lknin Yuxarda qeyd olunan iqtisadi, KT v hquqi inkiaf n hmiyytli olmasn nzr alsaq, gstricilr v eyni zamanda satnalmalara olan dvlt satnalmalarnn EDS timsalnda mkmmaraq v keiriln prosedurlarn say Azrbaycanda mlldirmk zruri faliyytlrdn biridir.

EDS-nin qurulmas n kifayt imkanlar yaradr. Konsepsiyann sas mqsdi tsrrfat subyektlri EDS-nin yaradlmas n is mvafiq konsep- n istifady aq olan, beynlxalq tcrby siyann qbul edilmsi zrurti ortaya xr. Bu kon- saslanan v milli inkiaf tempinin nzr almaqla sepsiyann sas mqsdi EDS-nin yaradlmasnn uurlu EDS-nin qurulmas istiqamtind sas sas istiqamtlrini v onun inkiaf prinsiplrini rtlrin v dvlt siyastinin, infrastrukturun qumyyn etmkl maksimum nticlrin ld rulmas zr optimal variantlarn, sisteminin sas edilmsi n xsusi tdbirlri v tkliflri myyn mzmununun v kompleks inkiaf istiqamtlrinin etmkdir. myyn edilmsi tkil edir.

Azrbaycan EDS-nn effektiv kild hyata keir- Dvlt bdcsi vsaitlrindn effektiv v qnatcil ilmsi n artq myyn istiqamtlrd ilr gr- istifad rejimi tmin etmkl daxili v xarici rait mdr. Aada sadalanan faktlar EDS hyata uyunlaan sistemin qurulmasna dair rhbr mdkeirilmsi n mnasib rait yaradr: dalarn myyn edilmsi d Konsepsiyann sas Hal-hazrda Azrbaycan Satnalmalar zr mqsd v vziflrin daxildir.

Dvlt Agentliyinin rhbrliyi altnda dvlt satnal- Qeyd olunanlara uyun olaraq Konsepsiya aamalar sahsind islahatlarn keirilmsin / dak lav mqsd v vziflrindn ibart olmasirlm ilrinin aparlmasna hazrlar. Sat- maldr:

nalmalar zr Dvlt Agentliyi rhbr tkilat kimi 1. EDS-nin qurulmas zr sahnin inkiaf smrli faliyyt gstrir ki, bu da EDS-nn hy- smtini myynldirn dvlt siyastinin prinsiata keirilmsind balca elementlrdn biridir; plrini myynldirmk;

Satnalmalar zr Dvlt Agentliyinin elek- 2. EDS-nin qurulmas il dvlt satnaltron sayt yaradlm v orada yerln informasiya malarnn daha da ffaf v akarlq raitind mtmadi olaraq yenilir; keirilmsin nail olmaq;

Bir ox dvlt tkilatlarnda EDS 3. Azrbaycanda elektron ticartin inkiaf etsahsind minimal srmay qoyuluu hyata keir- dirilmsin imkan yaratmaq;

ilib. 4. EDS vasitsi il subyektlr lav xid E-ticart haqqnda qanunvericilik artq qis- mtlrin gstrilmsin nail olmaq;

mn mvcuddur v laqli digr normativ-hquqi 5. lkd mal, i v xidmt dvriyysi imkanbazas hazrlanma prosesinddir. larn srtlndirmkl iqtisadiyyatnn inikafnn Bzi kiik manelr olmasna baxmayaraq stimulladrlmas n lav tdbirlri nzrd tutsatnalmalarn masirlmsi prosesi zl sektor v maq;

ictimaiyyt trfindn dstklnir. Beynlxalq elektron satnalma tcrbsin sasla Satnalmalar sahsind ox aydn kild naraq EDS n aadak prinsiplr myyn baa dln v standartladrlm sndlm v edilir:

hesabatn hazrlanma sullar mvcuddur. ffaflq satnalmalara aid olan infor Satnalma sahsind alanlar n tlim masiyann akarl v ffafl;

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info Hesabatllq v prosedurlara riayt olunma rulmas v bu sistemin rahat v aydn olmas sat ictimai v dvlt nzarti il satnalma prose- nalma prosedurunu asanladracaq v daha ox durlarna ml olunma; vsait qnat etmy imkan yaradacaq.

Korrupsiya riskinin azalmas Baqa dvltlrin elektron dvlt satnalmalar Aq v keyfiyytli rqabt ayrsekiliy sahsindki tcrblri gstrir ki, bel sistemlr yol vermmk; 15 % v daha artq hcmd qnat sbb ola daltlilik satnalma itiraklar bilr. Azrbaycanda dvlt satnalmalar DM-un brabr imkanlar. txminn 25%-ni tkil edir v bu yolla ld olunan Qnat v effektivlik dvlt ehtiyaclar qnat, htta aa olsa bel, bdcy byk glir n satnalmalarn keirilmsind bdc v- gtirrk iqtisadi hmiyyt malikdir. Msln, saitlrindn az istifad etmkl maksimum ntic gr dvlt satnalmalarnn hr birind 1% qnat ld edilmsi; bdcy 20 mln. AZN mblind qnat sbb Operativlik satnalma prosedurlarnn ola bilr.

keirilm mddtinin azaldlmas; Bir ox lklrin tcrblri gstrir ki, dvlt sat Prosedurlarn hyata keirilm rahatl - nalmalarnn nnvi qaydada aparlmas, onlarn trflrin raz qalmasna sbb olan prosedurlarn olduqca mtkkil v dzgn formada tkil olunv asan sistemin qurulmas masna baxmayaraq, qarya qoyulmu Smrli v ffaf prosedurlar dvlt srvtlrin mqsdlr tam nail olmaa imkan vermir.

daha effektiv payladrlmasna imkan yaratmaqla Nticd, dvlt sektoru il ilmk imkanlar mhyana, artan rqabt, yksk keyfiyytli satn dudlar v konkret bir mnbnin mvcudluu digr almalara, hminin, idaretm orqanlarnn potensial malgndrnlrin knarda qalmasn bdc vsaitlrin qnat edilmsin rait yarat- labd edir.

m olar. Bu cr prosedurlar, hminin, risklrin nnvi sullar hminin rqabt azadln mhazaldlmasna v xarici irktlr trfindn qoyu- dudladrr v ciddi nzart qaydalar tlb edir ki, lan investisiyalarn artmas il nticln bilr. bu da satnalma prosesinin smrliliyini azaldr.

Bundan baqa, obyektiv v ffaf prosedurlar Btn bunlar ba vernd hm dvlt, hm d malyerli tchizatlarn v xidmt tminatlarnn gndrnlr n vaxt itkisin v xrclrin ox olrqabt dzmlyn artrar, onlara ictimai ten- masna gtirib xarr mallarn atdrlma vaxt der prosedurlarnda itirak etmk v nticd uzanr v xrclr artr. nki, bir qayda olaraq, malbir daha onlarn z mhsullarn v/v ya xid- larn v xidmtlrin qiymti vaxtar bahalar.mtlrini ixrac etmk potensiallarn artrar. Bundan lav, myyn mqavillrin icras n ayrlan vaxt hddindn ox uzana bilr, nki el Qeyd olunanlara sasn EDS aadak tlblr nv mqavillr var ki, onlarn icras bu mqavcavab vermlidir: illrin hyata keirilmsi n ayrlm vaxt rivsind mmkn olmur.

proseslrinin smrliliyi, nticlrin ef- Yeni texnologiya imkan verir ki, dvlt satnalfektivliyi v xrclrin zn dorultmas; malarnn idar olunmas tkmillsin, smrliliyi Dvltin v beynlxalq almin qbul etdiyi nzrarpacaq drcd artsn v dvlt formada idaretm, msuliyytlilik v pekarlq, trfindn dvlt satnalmalarn idar olunmas daltlilik v obyektivlik; masirlsin. Bu texnologiya Azrbaycanda sat Smrlilik, rqabt, imkan v texnologiya nalmalar sahsind islahatn daha geni v sasnda biznesin v iqtisadiyyatn inkiaf. hrtrfli surtd hyata keirilmsin rait yaradr. Lakin beynlxalq tcrblrdn yrnilmi sas aspekt odur ki, yalnz texnologiyann ttbiqi isELEKTRON DVLT SATINALlahat demk deyil. slahat satnalmalar prosesinin MALARIN HMYYT znd, bu sahd alan btn tkilat v mtxssislrl bal ediln dyiikliklri nzrd Aparlan hesablamalar gstrir ki, hr il lkd orta tutur.

hesabla 6 min dvlt satnalmas hyata keirilir.

Bellikl, EDS trfindn mmkn olan dyiiklik2006-c ild dvlt satnalmalar zr balanlan lr birbaa texnologiyann z trfindn mqavillrin mumi mbli 1969736.86 min yaradlmr; onlar bu texnologiya vasitsil ediln inmanat tkil etmi, eyni zamanda 151 min manatstitusional dyiikliklr nticsind yaranr.

dan ox vsait qnat edilmidir.

Texnologiyalarn dyidirici tsirlri bu texnoEDS dvlt satnalmalarnn idar olunmas, o logiyalarn kmyil masirln qanunlar v cmldn iqtisadi smrliliyin artrlmas baxmnfaliyytlr (ilr) vasitsil trlr.

dan byk stnlklr malik olmal, EDS-nin quICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info tcrblri gstrir ki:

BEYNLXALQ TCRB EDS-na kemyin bir ne yolu var, lakin aydn v konkret strategiya v mqsdlr toplusu olDvlt satnalmalar termini mxtlif lklrd mxmadan optimal nticlr ld etmk mmkn deyil.

tlif cr baa dlr v ksr hallar dvlt hesabna dvlt orqanlarnn faliyytini tmin etmk n EDS-nn ilnib hazrlanmas bu sahd satnalmalar kimi myynlir. Bununla da dvlt alan yerli nmayndlr v vahid bir rhbrliyin ehtiyaclar n ld olunan mallar, ilr v xidmtlr syi il hyata keirilmlidir.

dvlt trfindn sonradan satlmas n ld olu EDS-nn aspektlri yksk sviyyli bilik v nanlardan frqlnir. Dvltin satnalma tcrbsi bacarq lazmdr ki, bu da mvafiq tlim proqramhmin lkd bazar iqtisadiyyatnn inkiaf larnn keirilmsini tlb edir.

drcsini myynldirn indikator olmaqla iqti EDS maliyy sistemlrinin, banklarn v eyni sadiyyatn mumi vziyytindn xbr verir.

zamanda tchizat sisteminin (malgndrnlr) birg Tcrbd satnalmann mxtlif tkilat modeli v laqli faliyyti zaman optimal nticlr verir.

mvcuddur v n praktik mrkzlmi v Bu birg faliyyt tdricn yaranr v maliyy vbldrlm metodlardr ki, birinciy mvafiq saitin qnatl nticlnir.

olaraq dvlt tkilatnn hr hans strukturu z ehtiy EDS haqqnda qanunvericilik el yaradlaclar n mstqil tender elan edir, digrind is maldr ki, ona uyun kild i prosesi hazrlansn ksin olaraq btn prosedurlar mrkzdn idar olv bu zaman brokratiyaya yol verilmsin. Aydn v unur.

konkret qanunvericiliyin olmas, msln, kibernetika AB-da federal satnalmalar Ba Xidmtlr Adminhaqqnda qanun v hquqi normativ sndlrin istrasiyas slahiyytlrin aid edilmidirs, Byk EDS-nn konkret bir mrhlsin uyunladrlmas Britaniyada is sasn xzindarlq oranlar bu il vacibdir.

mul olurlar.

nternet laqsinin yksk sviyyd olmas Mxtlif lklrin satnalma sisteminin ttbiqi gstrir EDS n ox vacibdir v kiik biznesl mul ki, n effektiv sul kimi birldirilmi modelin isolanlara da texnologiyadan istifad etmy imkan tismardr v burada mrkzldirilmi orqandan vern hquqi bazann yaradlmas byk hmiyyt lav sah zr satnalmalar hyata keirn blmksb edir.

lr d faliyyt gstrir. Msln, Byk Britaniyada EDS mrhlli kild hyata keiriln bir Xzindarlq mumi koordinasiyan hyata keirirs, prosesdir v bu proses zaman qarya qoyulmu digr orqan olan Milli Shiyy sistemi n Satmqsd v vziflrin hr birin xsusi diqqt ayrlnalma Xidmti is sahvi satnalmalara cavabdehdir.

maldr v onlarn hr birinin konkret olaraq hans mrhld hyata keirilmsinin real olduu myynldirilmlidir.

Elektron satnalmalarn inkiaf Digr mumi problemlr aadaklardan irli glir:

Layihnin icras n qeyri-adekvat mtxstn srin 60-c illrind AB-da dvlt ehtiyatlarn sislrin seilmsi idar edilmsinin avtomatladrlmas hyata keir daretmdn daha ox texnologiyann stn ilmi v bu, elektron satnalmalarn bzi eletutulmas mentlrinin ilkin tzahr olmudur:

mk resurslarnn dzgn idar edilmmsi 1993-c il AB-da Elektron ticart sasnda satnalma proseslrinin smrldirmsi Mslhtilrin dvlti texnologiyaya uyun haqqnda memorandum qbul edilmidir.

kild dyidirmy almalar 1993-1994-c illrd UNCTRAL Qanunvericiliyin, hquqi normativ sndlrin rivsind model qanunlar qbul edildi v proseduralarn olmamas v ya lazmi sviyyd 2001-ci ild Dnya bank Elektron dvlt olmamas satnalmalar layihsini yeritmy balad Hquqi bazann olmamas 2004-c ild Avropa ttifaqnda elektron sat nstitusional sistemin EDS-a uyunladrlnalma mnasibtlrini dqiq tnzim edn direktivlr mas qbul edildi Qeyri-sabit igzar mhit Dnyann bir ox lklrind EDS hyata keir Eyni dvltin trkibind bir ne EDS sisilmsi n bir ox mxtlif chdlr olmudur. Bir teminin olmas oxlar bunun n byk vsait srf etmi, lakin AR Qanunvericiliyin uyun olaraq myynlmi qarya qoyulmu mqsd atmamlar, bzilri is satnalma prisedurlar A tlblrin uyundur v o qdr d byk vsait srf etmdn ox uurlu bel uyunluq aq tender, iki-mrhlli tender, nticlr ld etmilr. Dnya lklrinin yrnilmi ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info tkliflr zr soru, qiymtlr zr soru, bir mn- Dvlt tchizat gstricilrin uyun olaraq bdn tchizat kimi metodlar kifayt qdr uyun- myyn istehsallar z inkiaf istiqamtlrini dur. dqiqldirck;

Xarici investisiyann qoyuluu v beynlxalq iqtisadi dvriyynin artmas n imkanlar artacaq;

EDS-NIN QURULUU EDS-dn maksimum istifad etmkl onun qurulmas n srf olunan srmayni tez bir zaEDS aadak modullardan ibart olmaldr manda doruldacaq;

Sorularn qbulu modulu;

Bu sistem aadak imkanlara malik olmaldr:

Satnalma il laqdar olan informasiyann Satnalmalar zr Dvlt Agentliyinin daxilind trlmsi modulu;

elektron snd dvriyysini ttbiq etmk;

Satnalma zr nticlrin qbul edilm mod Agentlikl satnalma itiraklar arasnda ulu;

yazmalarda elektron snddn istifad etmk;

Tchizatlar trfindn tliflrin qbul Satnalma layihlri zr qrar qbul etm edilmsi modulu;

prosesini sadldirmk;

Tchizatlarn qeydiyyat modulu;

Operativ nzart v biznes proseslrin key Mqavillr modulu;

fiyytini artrmaq;

Xidmt (soru) modulu Satnalma itiraklarna mlumatlar qsa laqlndirici modul zaman rzind atdrmaq;

Yeni itiraklar clb etmk;

GZLNILN NTIC Satnalma itiraklarna gstriln xidmtlrin keyfiyytini artrmaq;

EDS-nin qurulmas aadak nailiyytlr sbb ola Tchizat proseslrini avtomatladrmaq ca gzlnilir:

Kaz axnnn qarsnn alnmas Sifari prosesinin elektronladrlmas v bu prosesin akarl nticsind korrupsiyaya sbb ola EDSI aadak tlblr cavab vermlidir:

biln hallarn mvcud olma ehtimaln azaldr;

Standartladrmann v yeni texnologiyalarn Satnalma prosesind ffaflq artacaq v zif ttbiqinin yksk hddi;

qiymt nsrlri aradan qalxacaq;

Sistem il laqnin qurulmas n rahat veb ox alnan mal (i) v xidmtlrin qiymti azagrnt;

lacaq;

I prosesslrinin avtomatladrlmas;

Satnalmalar mrkzldirmk, bir ne si Elektron mkdalq v yksk thlksizlik;

farilri birldirmk v yekunda htta az hcmli sat nc trflrin mhsullarna standart intenalmalarda srfli qiymtlr ld edilck;

qrasiya;

Satnalma itiraklar arasnda yaranmas PK infrastrukturuna inteqrasiya;

ehtimal olunan ziddiyytlr aradan qaldrlacaq;

Elektron snd dvriyysinin inkiaf etmi sis Satnalma prosesinin mddti azalacaq, temi ;

tchizat prosesi srtlnck;

Korporativ informasiyaya x imkan.

Elektron ticartin inkiaf stimullaacaq;

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info TELEKOMMUNIKASIYA HAQQINDA AZRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUN KOMMENTARYASI (1-ci hiss. Madd 1-3) Bu mqallr silsilsi 2006-c ild iq z grm likas Qanununu vz etmidir. rh trtib edilrkn Telekommunikasiya haqqnda Azrbaycan Re- nzrd tutulmu mvafiq maddlrin texniki-hquqi, spublikas Qanunun kommentariyas adl kitabdan elmi v nzri xsusiyytlri nzr alnm, Rabit gtrlm v bununla Azrbaycanda ilk df olaraq haqqnda Azrbaycan Respublikas Qanunu il telekommunikasiya sahsin dair qbul olunmu nor- mqayissi myyn edilmi v mvafiq normativ mativ-hquqi aktn kommentariyas verilmidir. hquqi aktlardan aidiyyat normalar ttbiq edilmidir.

14 iyun 2005-ci il tarixli Telekommunikasiya Telekommunikasiya haqqnda Azrbaycan Rehaqqnda Azrbaycan Respublikas Qanunu znd spublikas Qanunun elmi praktik kommentariyas yeni normalar ks etmkl 27 iyun 1997-ci ild qbul telekommunikasiya sahsi il laqsi olan geni olunmu Rabit haqqnda Azrbaycan Respub- oxucu ktlsi n nzrd tutulmudur.

N SZ Telekommunikasiya yunan v latn szlrindn ml hquqlarnn qorunmasnn tkilati, iqtisadi v glib ("tele" yunanca uzaq, "communication" latnca hquqi saslarnn myyn etmsi nzrd tuturdu.

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 17 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .