WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |
IKT HQUQU IKT HQUQU _mASR_tEXNOLOGYALARIN_hQUQ_tNZMLNMS_hAQQINDA_jURNAL_ WWW.ICTLAW.INFO 01/2007 W W W.

I C T L A W.

I N F O 0 1 / 2 0 0 7 ELEKTRON DVLT SATINALMALARI DATA CENTER OF AFGANSTAN SERTFKAT XDMTLR ̔ KT RKTLRNN HQUQ ANALZ ICT LAW - ICT LAW - ICT LAW - IKT HQUQU 01/2007 I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info B U S AY I M I Z D A B U S AY I M I Z D A NVBT BURAXILIDA ELEKTRON DVLT SATINALMALARI: ZRURIYYT, - BYANNAMNIN ELEKTRON FORMATDA HMIYYT V PERSPEKTIVLRI TQDIM EDILMSI V HQUQ MQAMLAR 4- 13 TELEKOMMUNIKASIYA HAQQINDA AZRBAYCAN RESPUB- KT SAHSIND YERLI V BEYNLXALQ LIKASI QANUNUN KOMMENTARYASI (1-ci hiss. Madd 1-3) MHKM TCRBSI 14 20 - MASIR TEXNOLOGIYALAR SAHSIND LKLRARASI MKDALIQ TELEKOMMUNIKASIYA IRKTLRININ FALIYYTININ HQUQI ANALIZI - BAZA ELEKTRON XIDMTLRI 31 33 - VEB SAYTLARIN HQUQ L QARILIQLI LAQS ELEKTRON IMZA N SERTIFIKAT VERN V IMZALARIN ISTIFADSI ZR XIDMTLR GSTRN MILLI MRK- - KT SAHSIND TKLIFLR TOPLUSU ZLR SISTEMININ FORMALADIRILMASI - 34 37 ( ) - TELEKOMMUNIKASIYA HAQQINDA DOMEN ADLARIN ISTIFADSI IL LAQDAR YARANAN AZRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUN MNASIBTLRIN TNZMLNMS KOMMENTARYASI (2-CI HISS) 38- 40 AZRBAYCAN RESPUBLIKASININ MVCUD V GLCK DAXILI IKT QANUNVERICILIYIN AVROPA TTIFAQI QANUNTsisi / Ba redaktor VERICILIYIN UYUNLADIRILMASI Zaur Zeynalov 41 50 AFGHANISTAN NATIONAL DATA CENTER 52 54 Redaksiyann hquqi nvan "" Mtbuat 570, ev 52, m. 3 55 57 AR dliyy Nazirliyind qeydiyyat 2128 ( ) 58 60 Tel/faks: 4937919 . url : www.ictlaw.info e-mail: editor@ictlaw.info 61 66 3 ICT LAW - IKT HQUQU 01/2007 I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info ELEKTRON DVLT SATINALMALARI: ZRURIYYT, HMIYYT V PERSPEKTIVLRI Mn bh etmirm ki, uurlu iqtisadi islahatlarn aparlmas ntic sind nvbti illrd d bizim iqtisadiyyatmz dinamik kild artacaqdr v Azrbaycan iqtisadi chtdn n gcl dvltlrdn birin evrilckdir.

lham liyev Azrbaycann mstqillik ld etmsi v planl re- 30 faiz v daha ox olan mssis v tkilatlar jimdn bazar iqtisadiyyatna keid n-nvi iqti- trfindn mallarn (ilrin v xidmtlrin) dvlt sadi-hquqi sistemlr yeni baxla yanamaa vsaitlri, dvltin ald v dvlt zmanti il vadar etdi v bu raitd istehsal v istehlak alnm kreditlr v qrantlar hesabna satn alnarasnda geni seim imkanlar yaranmaqla dvlt masna amil edildi. Bu qanun Mal (i) v xidsatnalma sistemlrinin kkl dyimsin sbb mtlrin satnalnmas haqqnda 1994-c il oldu. mummilli lider Heydr liyev trfindn UNCTRAL model qanunun mddalar nzr yaradlan genimiqyasl iqtisadi tnzimlm v alnm, v tender mnasibtlrini tnzimlyn qainkiaf proqramlar z bhrsini qsa zamanda nunvericilik aktlarnda nzrd tutulan bzi mumi verdi v srt qanunlarn tsiri altnda olan bazar msllr aydnlq gtirilmidir.

mexanizmi zamann tlblrin uyunlam qa- Satnalma il laqdar islahatlarn aparld dvrd nunlarn qbul edilmsi il evik inkiafa balad. internetin v masir texnologiyalarn kifayt qdr Uurlu siyast nticsind dvlt ehtiyaclarn geni yaylmamas bu sahy infokommunzr yeni prosedurlarn yaranmas il liberalla- nikasiyann ttbiq edilmmsi haql olaraq bunun maya daha bir addm atld v bu tdbirlrin mn- nvbti inkiaf mrhllrin saxlanlm v sasn tiqi nticsi olaraq 1997-ci il 11 fevral tarixli kazl snd dvriyysin saslanmdr.

Tender haqqnda Azrbaycan Respublikasnn qtisadiyyatn vzedilmz elementi olan satnalma Qanunun qbulu il Azrbaycann dvltilik tar- sistemi sahsind ld olunan nailiyytlri qoruyub ixind ilk df akarlq, ffaflq v brabrlik prin- saxlamaq v onu daha da mkmmlldirilmsi siplri sasnda dvlt satnalma sistemi quruldu. lknin Prezidenti lham liyevin d nzarti alNvbti tarixi addm Azrbaycan Respublikas tnda olmu v Prezident seildikdn sonra Nazirprezidentinin 1997-ci il 16 may tarixli frman il lr Kabinetinin ilk iclasnda proqram xarakterli Azrbaycan Respublikas Satnalmalar zr xnda qeyd etmidir ki, Azrbaycanda son illr Dvlt Agentliyinin yaradlmas oldu ki, bu Agent- rzind aparlan iqtisadi siyast ox uurlu olmaqla lik Azrbaycan Respublikasnda dvlt vsaitlri Azrbaycann glck inkiaf n d gzl tml hesabna mallarn (ilrin v xidmtlrin) satn yaranm v hammzn vzifsidir ki, bu siyasti alnmas sahsind dvlt siyastini hyata davam etdirk, ld olunan bu uurlar artraq v keirn mrkzi icra hakimiyyti orqan kimi Azrbaycann hrtrfli inkiaf n byk imkanmyynldi. Tnzimlyici orqan olan Agentlik lardan istifad edrk, qoyulmu bu gzl tmlin mumi nzart v monitorinq faliyytini hyata zrind masir Azrbaycan yaradaq.

keirmkl, birbaa nzart sisteminin yoxluuna Eyni zamanda dvlt siyastind yeni maraq baxmayaraq, tdark tkilatlar trfindn t- dairlri formalamdr ki, onlarn parlaq ndark qaydalarnn pozulma hallarn myyn munsi kimi informasiya kommunikasiya texnoedrk, onlar aradan qaldrlmasna nail olmu v logiyalarn aid etmk olar. Azrbaycan Prezidenti bazarda salam mhitin formalamasnda byk rol dflrl bildirmidir ki, "Masir dnyada bilik v oynamdr. qtisadiyyatn artmas il yana yeni texnologiyalar olmasa, uur qazanmaq bazarda yeni tlblr myynlmsi satnlma mmkn deyildir. Bu, hm insanlar n, hm d qaydalarna yenidn bax tlb etdi v bu zaman lk n ox tindir. nkiaf etmi lklr nzr lk rhbrliyinin nzarti altnda 27 dekabr 2001- salsaq, grrik ki, onlarn trqqisini, eyni zaci tarixind yeni Dvlt satnalmalar haqqnda AR manda, mumi daxili mhsulun artmn xeyli Qanunu qbul edildi v bu qanun dvlt mssis drcd myyn edn texnologiyalar, yeni v tkilatlar, nizamnam fondunda dvltin pay metodikalar, elmd ld ediln nailiyytlrdir.ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info Tsadfi deyildir ki, biz Azrbaycanda internet v in- lk iqtisadiyyatnn inkiaf sahsind aparlan formasiya texnologiyalarnn inkiafna byk diqqt uurlu siyast v tsirli tdbirlr nticsind 2008-ci yetiririk". il dvlt bdcsinin glirlri DM-in 28,2 faiz hcqtisadi inkiaf tempi il yeniln satnalma prose- mind v yaxud 2007-ci ilin proqnozuna nisbtn 2,durlarna KT-nin ttbiqi dvlt rhbrliyi trfindn faiz ox olacaqdr. Bdcnin glirlri 2007-ci il n iqtisadi v masir texnologiyalar istiqamtind olan proqnozdan 27,9 faiz ox, yni 7,383 milyard uurla hyata keiriln siyastinin mntiqi davam ol- manat gzlnilir.

maqla yeni nailiyytlrin qazanmasna imkan 2008-ci ild neft sektoru zr vergi ymlarnn verck. mblinin cari il nisbtn 3 faiz ox, yni 2,73 milArtq dnyann qabaqcl lklrind bu sahd ox yard manat, qeyri-neft sektoru zr 2,27 milyard, yni uurlu nailiyytlr ld edilmidir v internet 2007-ci il nisbtn 42,8 faiz ox olaca proqnobksinin gn-gndn genilnmsi, informasiya zladrlr. Dvlt Gmrk Komitsi zr 1,1 milyard texnologiyalarnn getdikc tkmillmsi, bu sahd manat proqnoz nzrd tutulmudur ki, bu da cari ill beynlxalq laqlrin inkiafnn srtlnmsi v s. mqayisd 42,9 faiz oxdur. Digr mnblrdn sbut edir ki, dnya dvltlri informasiya kommu- 1,279 milyard manat vsait daxil olacaqdr.

nikasiya texnologiyalarnn v onun mhsulu olan Gln il dvlt bdcsinin xrclri DM-in 32,5 faizi elektron satnalma sistemlrinin inkiafnn glck hcmind nzrd tutulmudur.

istiqamtlrinin myyn edilmsind ox maraqldr- 2008-ci ild d DM-in istehsalnn 26,2 milyard lar. manat, real artm srtinin is 16,1 faiz tkil edcyi proqnozladrlr. Adambana dn DM-in hcmi 3800 AB dollar hddind nzrd tutulur. Neft sekMVCUD VZIYYT torunda artmn 26 faiz, qeyri-neft sektorunda 8,1 faiz olaca proqnozladrlr. 2008-ci ild lk iqtiMhsullarn, i v xidmtlrin dvlt trfindn sadiyyatna 6,2 milyard manat, o cmldn daxili satn alnmas dvlt msrflrinin hmiyytli mnblr hesabna 4,4 milyard manat srmay hisssini tkil etmkl yana, tsrrfat subyekqoyulacaqdr.

tlrin n sahibkarlq faliyytlrinin inkiafna 2008-ci ild lknin myyn edilmi strateji iqtisadi yardm edilmsinin hmiyytli vasitlrindn biridir.

siyastin uyun olaraq, sosial mdafi v sosial qtisadiyyatn v informasiya kommunikasiya tminat xrclrinin, o cmldn yoxsulluq texnologiyalarnn (bundan sonra KT) yksk templ sviyysinin azaldlmasnda mstsna hmiyyti inkiaf Azrbaycanda nnvi dvlt satnalmalarna olan minimum mk haqqnn, sosial mavintlrin alternativ olan elektron dvlt satnalma infrastruktuv digr sosialtyinatl xrclrin, tlblrin v aspirunun (EDS) formaladrlmas prosesinin rantlarn tqadlrinin artrlmasnn tmin edilmsi, srtlndirilmsin sbb olur. EDS-nin yaradlmas pensiyalarn baza hisssinin yaay minimumu hdn iqtisadiyyatn inkiaf srti v kisi, KT-nin din yaxnladrlmas, mdafi, hquq- mhafiz cmiyytd yeridilmsi, dvlt satnalmalarna olan orqanlarnn, dvlt bdcsindn maliyyln thsil maraq v onun inkiaf mhm rol oynayr v bu mssislrind mk haqq sisteminin tkmilsbbdn d qeyd olunan istiqamtlrd mvcud ldirilmsi, sorta v pensiya sistemlrind islaolan vziyyt v normativ-hquqi baza bu sistemin hatlarin drinldirilmsi qarya mqsd qurulmas n sasdr.

qoyulmudur. 2008-ci il dvlt bdcsinin xrc hisssind cari xrclr 4,737 milyard manat v ya mumi xrclrin 53,7 faizi hcmind, sasl xrclr lknin iqtisadi gstricilri is 3,688 milyard manat (xrclrin 43,3 faizi) nzrd tutulmudur. Bdcnin trtibi zaman Bel ki, 2007-ci ilin birinci yarmilliyi rzind Azrdvltsasl vsait qoyuluu xrclri 48,3 faiz, baycan iqtisadiyyatnn inkiaf tn illrd olduu mdniyyt, incsnt v ktlvi informasiya vakimi yksk dinamizm v artm srti il davam etsitlri xrclri 30,2 faiz, thsil xrclri 28,5 faiz, midir. Bu dvrd lknin sas makoiqtisadi gstrimdafi xrclri 25,4 faiz, sosial mdafi v sosial cisi olan mumi daxili mhsul 2006-c ilin eyni dvr tminat xrclri 21,1 faiz, mnzil-kommunal tsrril mqayisd 35,1 faiz, btn maliyy mnblri fat xrclri 19,5 faiz, shiyy xrclri 18,5 faiz, hesabna investisiya qoyuluu 10,6 faiz, o cmldn nqliyyat v rabit xrclri 9,3 faiz, knd tsrrfat, qeyri-neft sektoru zr 20,6 faiz artmdr. 2006-c ilin balqlq v me tsrrfat xrclri 3,5 faiz artmla eyni dvr il mqayisd cari ilin 6 aynda lkd proqnozladrlmdr. 2008-ci il n icmal bdadambana dn mumi daxili mhsul istehsal csinin glirlri 10,508 milyard manat, xrclri is 33,6 faiz artaraq 1265 manat sviyysin atmdr.

10,184 milyard manat proqnozladrlr.

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info 2006-c ilin eyni dvr il mqayisd 2007-ci ilin sil xrclri 49,1 faiz, mdafi xrclri 35,3 faiz birinci yarsnda orta aylq mk haqq 26,4 faiz, artmla icra edilmidir.

halinin adambana dn glirlri 37 faiz artmdr. Vergi v digr icbari dnilr xldqdan lknin KT gstricilri sonra halinin srncamnda qalan vsait tn ilin eyni dvrndkindn 40,9 faiz ox olmudur. Bu 2006-c ilin vvlin olan Dvlt Statistika rqmlr lk halisinin alclq qabiliyytinin yk- Komitsinin gstricilrin sasn lknin, hquqi slmsi meylinin gclnmsinin birbaa gstrici- xslrind 53,2 min dd, v hquqi xs yaratsidir. 2007-ci ilin may aynda dvlt v icmal madan faliyyt gstrn frdi sahibkarlarda 5,bdclrd dqiqldirilm aparlmaqla bzi dvlt min dd kompter mvcuddur.

xrclrinin tnzimlnmsin, knd tsrrfat mh- 2006-c ild lkd 1268,6 min nfr, o cmldn sullar istehsalnn smrsinin artrlmasna v 829,7 min kii (65,4 faiz) v 438,9 min qadn (34,hmin mhsullarn istehsallarna dvlt faiz) kompterdn istifad etmidir. lin son ay trfindn maliyy yardm gstrilmsin, bir sra rzind adamlarn 51,1 faizi, demk olar ki, hr gn, infrastrukturlarn yenidn qurulmas v yeni infra- 34 faizi hftd, 8,1 faizi ayda bir df, 6,8 faizi is strukturlarn tikintisi il bal xrclrin maliyy tmi- yalnz bir df kompterdn istifad etmilr.

natnn yaradlmasna nail olunmudur. Kompter istifadilrinin 29,6 faizi kompterdn Dqiqldirilm il 2007-ci il dvlt bdcsi glir- yaay yerind (mnzild), 26,8 faizi id, 14,2 faizi lrinin tsdiq olunmu ilkin proqnoza nisbtn 8,2 thsil mssissind, 3,3 faizi baqasnn evind, faiz v yaxud 435,2 milyon manat artrlaraq 5 mil- qalan hisssi is digr yerlrd istifad etmidir. syard 771 milyon manata atdrlmas, xrclrin ilkin tifadilrin 53,3 faizi 16-24 ya qrupundan olan proqnoza nisbtn 10,5 faiz v yaxud 600,2 milyon gnclrdir. Kompterdn istifad etmi halinin 10,manat artrlaraq 6 milyard 315 milyon manata at- faizi mumi orta thsilli, 40,2 faizi orta thsildn sondrlmas, bdc ksirinin 165 milyon manat rak qeyri-ali thsilli, 49,7 faizi is ali thsillidir.

artrlaraq onun 2006-c ilin dvlt bdcsinin icras lk zr ev tsrrfatlarnn orta hesabla 16,nticsind yaranm bdc artql v vahid xz- faizinin (mobil telefon vasitsil qoulma daxil olin hesabnda olan srbst qalq hesabna maqla) internet x imkan vardr. tn ilin sortlmsi tmin edilmidir. nuna internetdn istifad etmi xslrin say 678,yulun 1-n dvlt bdcsinin mdaxili 2 milyard min nfr tkil etmi v onlarn 70,2 faizi kii, 29,582 milyon manat v ya 100,5 faiz yerin yetir- faizi qadnlardan ibart olmudur. Azrbaycanda ilmidir ki, bu da tn ilin eyni dvr il mqay- faliyyt gstrn hquqi xslrin (knd tsrrfat isd 1 milyard 35 milyon manat v ya 66,9 faiz v iilrinin say 5 nfrdn az olan ticart msoxdur. Mdaxil proqnozuna Vergilr Nazirliyi sislri istisna olmaqla) 4,2 minind mumilikd trfindn 100,8 faiz ml edilmkl, 2006-c ilin 50,2 min kompter vardr. Orta hesabla, faliyyt eyni dvrn nisbtn 909 milyon manat v ya gstrn hr be mssisdn biri kompterdn is88,5 faiz ox, Dvlt Gmrk Komitsi trfindn tifad edir v bir mssisy orta hesabla 2,5 dd 101,1 faiz v ya tn ilin eyni dvr il mqayisd kompter dr. Banklarn 96 faizi, rabit ms117 milyon manat, yaxud 47 faiz ox ml sislrinin 87,1 faizi kompterl tchiz olunmaqla n edilmidir. Bdc tkilatlarnn bdcdnknar v- yksk tminata malik olmu, n aa sviyy saitlri zr bdcy 40,6 milyon manat vsait daxil bldiyy v yerli icra orqanlarnda (1,8 faiz) olmudur ki, bu da tn ilin eyni dvrn nisbtn mahid edilmidir. 2006-c ilin sonunda ms1,3 milyon manat oxdur. Dvlt bdcsinin srbst sislrd alan 60,2 min ii kompterdn istifad qalnn Dvlt Neft Fonduna idaretmy ver- etmidir ki, onlarn da 51,6 faizi qadnlardr. Maliyy ilmsi kimi msbt tcrb nticsind cari ilin alt faliyyti il mul olan mssislrd alan aynda 11,9 milyon AB dollar mblind glir iilrin daha ox hisssi 54 faizi kompter istild edilmidir. fadisi olmu, ticart v avtomobillrin, mit Cari ilin alt ay rzind dvlt bdcsinin xrclri 2 mmulatlarnn v xsi istifad yalarnn tmiri milyard 285 milyon manat v ya 82,9 faiz icra olun- il mul olan mssislrd is alan iilrin mudur ki, bu da tn ilin eyni dvr il mqayisd daha az hisssi 1,1 faizi kompterdn istifad 842 milyon manat v ya 58,4 faiz oxdur. 2006-c etmidir. Bakda faliyyt gstrn mssislrd ilin mvafiq dvrn nisbtn bu ilin alt aynda bd- alan iilrin 8,7 faizi kompter istifadisi olcnin snaye v tikinti xrclri 2,3 df, sosial maqla, lk zr btn istifadilrin 77,8 faizini mdafi v sosial tminat xrclri 2,2 df, shiyy tkil etmidir. Mssislrd istifad olunan hr xrclri 61,9 faiz, mdniyyt xrclri 51,1 faiz, be kompterdn biri v ya 9,6 mini internet mnzil-kommunal tsrrfat xrclri 49,9 faiz, th- qoulmudur.

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .