WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

16. Костишин В.С. Застосування комплексної моделі відцентрового насоса для розрахунку його напірної характеристики // Нафтова і газова промисловість. – 2001. №3.- С. 36-38.

17. Костишин В.С. Застосування методу електрогідравлічної аналогії для визначення та контролю параметрів відцентрових насосів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.-2001.-№1.-С.53-55.

18. Костишин В.С. Електрогідравлічна аналогія перетворювачів енергії – обертових електричних та відцентрових гідравлічних машин // Методи та прилади контролю якості.-2002.- №8.- C.

70-72.

19. Костишин В.С. Розрахунок сумарної напірної характеристики насосної станції при спільній роботі відцентрових насосів // Нафтова і газова промисловість. – 2001. №4.- С. 47-49.

20. Ващищак С.П., Чеховський С.А., Костишин В.С. Контроль, діагностування та захист трифазних електродвигунів // Методи та прилади контролю якості.-1998.- №2.- C. 11-15.

21. Борисов Р.И., Костышин В.С., Тайлих Я.В. Оценка экономичности решений в многоцелевой оптимизации управления функционированием объектов и систем энергетики // Изв.вузов СССР: Энергетика.-1986.- №11.- C.3-8.

22. Костышин В.С., Писиголовец Л.Ф., Тайлих Я.В. Многоцелевая оптимизация управления функционированием и развитием систем электроснабжения предприятий нефтяной и газовой промышленности // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений. Вып.24, Ивано-Франковск, 1987.- C.

94-97.

23. Борисов Р.И., Костышин В.С. Полиоптимальное управление неустановившимися режимами узлов нагрузки нефтеперекачивающих станций // Изв. академии наук СССР: Энергетика и транспорт.-1987.-№4.C.122-126.

24. Костишин В.С. Економічні аспекти застосування регульованого електроприводу відцентрових насосів // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія:Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Вип.34 -T.6, Івано-Франківськ, 1997.-C.

237-244.

25. Костишин В.С. Енергозаощадження шляхом впровадження регульованого електропривода відцентрових насосів // Вісник Державного Університету “Львівська політехніка” ”Проблеми економії енергії”.-Львів:1999.- №2.-С.

55-57.

26. Костышин В.С. Эквивалентирование многоступенчатых и многопоточных центробежных насосов.- Киев, 1990.-7c. Деп.в УкрНИИНТИ, № 27. Борисов Р.И., Костышин В.С. К вопросу об исследовании устойчивости насосных агрегатов магистральных нефтепроводов - Киев, 1986.-7c. Деп.в УкрНИИНТИ, №28. Костышин В.С. Аналитическое выражение напорной характеристики центробежного насосного агрегата.- Киев, 1990.-9c. Деп.в УкрНИИНТИ, № 1899.

29. Костышин В.С. Экономические аспекты применения регулируемого электропривода центробежных перекачивающих агрегатов.- Киев, 1990.-8c. Деп.в УкрНИИНТИ, № 1899.

30. Костишин В.С. Регулювання швидкості обертання електроприводних насосних агрегатів для підвищення ефективності їх функціонування / Нафта і газ України. Збірник наукових праць: Матеріали 6-ої міжнародної науково-практичної конф. “Нафта і газ України—2000”. Івано-Франківськ, 31 жовтня – 3 листопада 2000р.: У трьох томах. — Івано-Франківськ: Факел, 2000.- Том 3. – С. 72-75.

31. Костишин В.С., Сітко Ю. Я. Комп’ютерне дослідження режимів відцентрових насосів при виконанні розрахункової роботи з основ теорії кіл моделювання перетворювачів енергії. // Тези VII науково-метод.

конференції ”Роль комп’ютеризації навчального процесу в підготовці фахівців”. Івано-Франківськ: ІФДТУНГ.-2000.-C. 85-86.

32. V.Kostyshyn, B.Kopey Centrifugal pump simulation on the base of electrohydraulic analogy. В зб. “Надійність машин та прогнозування їх ресурсу”. Доповіді міжнародної н/т конф., (Ів.-Франківськ-Яремча, 20-вересня 2000р.).- В двох томах. Том 2. Івано-Франківськ, ІФДТУНГ. Факел, 2000.- С.569-577.

33. Костишин В.С. Скалярна “електрична” модель відцентрового насоса // Тези н/т конференції професорсько-викладацького складу університету. ІваноФранківськ: ІФНТУНГ.-1997.-C. 168.

34. Костишин В.С. Векторна “електрична” модель відцентрового насоса // Тези н/т конференції професорсько-викладацького складу університету. ІваноФранківськ: ІФДТУНГ.-1997.-C. 169.

АНОТАЦІЯ Костишин В.С. Моделювання режимів роботи відцентрових насосів на основі електрогідравлічної аналогії.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.13 – Нафтогазопроводи, бази та сховища. – ІваноФранківський національний технічний університет нафти і газу, ІваноФранківськ, 2003.

Дисертація присвячена розв’язанню важливої науково-практичної проблеми математичного моделювання відцентрових насосів магістральних нафтопроводів на основі узагальненої теорії кіл та методу електрогідравлічної аналогії.Розроблені теоретичні основи моделювання ідеалізованої гідравлічної машини та досліджені її теоретичні характеристики. Створена модель реальної відцентрової гідромашини в координатах дійсних чисел (скалярна модель) для визначення енергетичного балансу РВН на основі розрахунку взаємозв’язаних гідравлічних, об’ємних та механічних втрат на повному інтервалі функціонування машини. Синтезовані зручні для практичного використання спрощені тригонометричні та поліноміальні аналітичні вирази характеристики ВН у системі відносних одиниць, характерною особливістю яких є використання як головного конструктивного параметра РВН номінального значення розрахункового кута навантаження, визначення якого ведеться через каталогові параметри машини. Розроблено модель реальної відцентрової гідромашини в координатах комплексних чисел (комплексна модель), яка дає можливість аналітичного розрахунку характеристик ВН в залежності від частоти обертання колеса та в’язкості робочої рідини. Визначено шляхи використання моделей ВН для оптимізації режимів перекачувальних станцій магістральних нафтопроводів та розрахунку економічної ефективності впровадження на них регульованого тиристорного електроприводу. Створено банк розрахункових режимних параметрів для моделювання серії РВН магістральних нафтопроводів та впроваджено основні результати дисертаційної роботи в рамках держбюджетної і господарсько-договірної робіт та у навчальний процес ІФНТУНГ.

Ключові слова: відцентровий насос, робочі характеристики, математична модель, метод аналогій, теорія кіл.

Kostyshyn V.S. Modeling of operation modes of centrifugal pumps on the basis of electrohydraulic analogy.-the Manuscript.

The dissertation on obtaining a scientific degree of Doctor of Technical Sciences majoring in speciality 05.15.13 – Oil and gas pipelines, bases and storages. The Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas, Ivano-Frankivsk, 2003.

The dissertation is devoted to solving of the important scientific and practical problem of mathematical modeling of centrifugal pumps (CP) of oil pipelines on the basis of the generalized theory of circuits and a method of electrohydraulic analogy.

The theoretical bases of modeling of the idealized hydraulic machine have been developed and its theoretical characteristics have been investigated. The created model of the real centrifugal hydraulic machine in real numbers coordinates (scalar model) has been created for determining power balance CP on the basis of calculation of the interconnected hydraulic, volumetric and mechanical losses on a full interval of functioning of the machine. Convenient for practical use and simplified trigonometric and polynomial analytical expressions of characteristic CP in system of relative units have been synthesized. Their prominent feature is using the rating value of a settlement angle of loading as main design data CP. Its determining is conducted through machine catalogue parameters. The model of the real CP in coordinates of complex numbers (complex model) which enables analytical calculation of characteristics of the pump depending on frequency of rotation of a wheel and viscosity of a working liquid has been developed. Ways of using CP models for optimization of modes of pumping over main oil pipelines stations and calculation of economic efficiency of introduction the thyristor variable-speed control electric drive have been determined. The catalogue of settlement regime parameters for modeling series CP for main oil pipelines has been created and the basic results of dissertation work have been introduced.

Key words: centrifugal pump, pump characteristic curves, mathematical model, analogies method, circles theory.

Костишин В.С. Моделирование режимов работы центробежных насосов на основе электрогидравлической аналогии. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора технических наук за специальностью 05.15.13 Нефтегазопроводы, базы и хранилища. ИваноФранковский национальный технический университет нефти и газа, ИваноФранковск, 2003.

Диссертация посвящена решению важной научно-практической проблемы математического моделирования центробежных насосов со спиральным отводом на основе обобщенной теории цепей и метода электрогидравлической аналогии.

В первом разделе выполнен ситуационный анализ мировой и украинской, в частности, системы транспорта нефти, рассмотрено насосное оборудование перекачивающих станций магистральных нефтепроводов, современное состояние его физического и математического моделирования и определены основные направления диссертационных исследований.

Во втором разделе разработана общая методика проведения диссертационных исследований режимов работы лопастных гидромашин.

Выполнен анализ современного состояния моделирования режимов работы центробежных насосов (ЦН) и постановка задач исследований. Предложено использование метода аналогии, в частности электрогидравлической, как основы интеграции научных знаемый различных областей науки для создания моделей объектов и процессов окружающего мира. Обоснован и формализован механизм фундаментальной теории электрических цепей как обобщенной теории для моделирования подсистем различной физической природы. Использована “кинематическая" система координат пространства и времени для определения точных аналогов параметров для разнородных подсистем и нахождения их связи с общеизвестными аналогами.

В третьем разделе разработаны теоретические основы моделирования идеализированного ЦН. С помощью метода электрогидравлической аналогии и основных понятой теории цепей получено модифицированное уравнение Эйлера и синтезирована на его основе гидравлическая схема замещения ЦН.

Исследованы приведенные (нормализованные) теоретические характеристики гидромашины. Установлен изоморфизм математических выражений, описывающих идеализированный ЦН и электрическую машину постоянного тока независимого возбуждения. Предложены формулы эквивалентирования многопоточного и многоступенчатого ЦН с одинаковыми колесами.

В четвертом разделе разработаны теоретические основы моделирования реального (с учетом потерь) ЦН в координатах действительных чисел (скалярная модель). Предложена схема замещения реального ЦН и соответствующая система нелинейных уравнений равновесия и непрерывности, дающие возможность теоретического построения характеристик насоса по его каталожным данным. Создана методика расчета параметров схемы замещения ЦН и установленная структура исходной информации для математического моделирования ЦН. Создан банк расчетных режимных параметров для моделирования серии ЦН магистральных нефтепроводов. Разработана методика определения энергетического баланса ЦН на основании расчета взаимосвязанных гидравлических, объемных и механических потерь на полном интервале функционирования машины.

В пятом разделе установлен изоморфизм выражений мощности для центробежных гидравлических и синхронных электрических машин, дающий возможность синтеза простых, удобных для практического применения тригонометрических выражений характеристик ЦН в системе относительных единиц. Их характерной особенностью есть использование в качестве главного конструктивного параметра ЦН номинального значения расчетного угла нагрузки, введенного по аналогии с синхронной электрической машиной, определение которого ведется через каталожные параметры машины.

Проиллюстрировано хорошее совпадение расчетных и экспериментальных характеристик напора ЦН магистральных нефтепроводов.

В шестом разделе разработаны теоретические основы моделирования реальной центробежной гидромашины в координатах комплексных чисел (комплексная модель). На основании применения комплексной переменной предложены расчетные формулы для определения эквивалентных значений активных и инерционных гидравлических сопротивлений отдельных участков проточной части ЦН. Выполнен гармонический анализ распределения напора (давления) по внешнему периметру рабочего колеса для учета конечного числа лопастей насоса. Создана математическая модель ЦН во вращающейся системе координат, жестко связанной с колесом насоса.

Синтезированы развернутая и эквивалентная комплексные схемы замещения гидромашины, построены векторная и круговая диаграммы равновесия расходов и давленный ЦН, позволяющие осуществить аналитический учет влияния изменения частоты вращения колеса насоса и вязкости рабочей жидкости на характеристики ЦН. Предложена методика и программа итерационного расчета на ЭВМ параметров комплексной схемы замещения гидромашины и создан на ее основе банк этих параметров для серии ЦН магистральных нефтепроводов.

Использован метод электрогидравлической аналогии для определения и контроля параметров схемы замещения ЦН. Установлен изоморфизм математических выражений, описывающих реальный ЦН и синхронную электрическую машину переменного тока.

В седьмом разделе решен вопрос практической реализации моделей ЦН. С этой целью использована комплексная модель ЦН для расчета параметров режима нефтетранспортной системы, состоящей их НПС и участка нефтепровода, при различных вариантах совместной (последовательной или параллельной) работы нескольких насосов. Синтезированы алгоритмы оптимального управления током возбуждения приводных синхронных электродвигателей и разработан метод расчета экономической эффективности внедрения тиристорного регулируемого электропривода.

Ключевые слова: центробежный насос, рабочие характеристики, математическая модель, метод аналогий, теория цепей.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.