WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 18 |

Он стал организатором и бессменным руководителем кафедры биохимии в Харьковском университете, блестяще читал лекции по биохимии, физической и коллоидной химии, по структуре и функциям белков. Он воспитал большую плеяду учеников, многие из которых стали кандидатами и докторами наук.

С 1945 г. и до конца жизни И.Н. Буланкин был ректором Харьковского государственного университета им. А.М. Горького. Он возглавил работу по восстановлению университета в тяжелые послевоенные годы, а затем приложил все силы для того, чтобы построить здание, в котором и сейчас находится основная часть университетских подразделений. При нем в университете открылись отделение ядерной физики, радиофизический факультет, начал работать вычислительный центр, многие новые кафедры.

Ученики и последователи хранят благодарную память о И.Н. Буланкине.

ПРИМЕНЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ТАЙМЕРОВ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СУБКЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУР В ОНТОГЕНЕЗЕ ОДНОКЛЕТОЧНЫХ И В КЛЕТКАХ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ Субач Ф.В.1, Морозова Е.С.2, Верхуша В.В. Медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна, Нью-Йорк, США;

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина Среди всего разнообразия флуоресцентных белков особое место занимают так называемые флуоресцентные таймеры (ФТ), белки, у которых длина волны флуоресценции изменяется во времени. Эта уникальная особенность делает их идеальными зондами для визуализации хронологических и пространственных молекулярных событий.

На основе красного ФБ mCherry была созданы три мономерных флуоресцентных таймера, меняющих цвет флуоресценции с синего на красный с различной скоростью (Subach et al., 2009). Для быстрого-ФT, среднего-ФT и медленного-ФT максимумы синей о флуоресценции при 37 С достигаются за 0,25, 1,2 и 9,8 часов, а полумаксимум красной флуоресценции за 7,1, 3,9 и 28 часов, соответственно. При созревании таймеров интенсивность синей флуоресценции после достижения максимума начинает уменьшаться практически до нуля. Таким образом, по соотношению красной и синей флуоресценции всегда можно определить возраст таймера и, соответственно, меченой им субклеточной структуры.

Наличие трёх ФТ с различными временами созревания хромофора, может стать новым инструментом при исследовании процессов онтогенеза и определения возраста органелл с существенно отличающимися временными параметрами. Кроме того, синий и красный цвета флуоресценции позволяют использовать ФТ вместе с зелеными флуоресцентными белками для многоцветного мечения внутриклеточных структур на разных этапах их развития.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОСТРУКТУРИ ЯЄЧНИКІВ ЩУРІВ У ДИНАМІЦІ СТАРІННЯ Лар’яновська Ю.Б., Кошова О.Ю., Бутенко І.Г., Юдкевич Т.К.

Національний фармацевтичний університет, ЦНДЛ, Харків, Україна cnc@ukrfa/kharkov.ua Старіння – закономірний та природній процес, який викликає значні зміни стану здоров’я людини похилого віку. В останні десятиріччя в Україні склалася складна демографічна ситуація, яка характеризується підвищенням у складі населення загальної кількості людей похилого віку, що викликає підвищення витрат держави на охорону здоров’я. Проведення наукових розробок, що спрямовані на дослідження механізмів старіння з метою створення засобів з геропротекторною активністю є актуальним.

Метою даного фрагменту роботи стало дослідження морфологічного стану та кількісного складу структурно-функціональних елементів яєчників самок щурів репродуктивного (13-18 місяців), передстаречого (19-23 місяців) і старечого (24-26 місяців) віку. Досліди проведені на білих нелінійних щурах, вирощених у розпліднику ЦНДЛ НФаУ.

Встановлено, що у самиць репродуктивного віку морфоструктура яєчників відповідала такий 13-місячних щурів. Поверхня яєчника вкрита одношаровим епітелієм. Розподіл на кіркову та мозкову речовину чіткий. У стромі кіркової речовини розташовані яйцеві фолікули різного ступеню дозрівання та атрезії, жовті тіла як молоді, так 1-2 попередніх циклів. Атрезія яйцевих фолікулів і регресивний процес у жовтих тілах мали фізіологічний характер. У мозковій речовині містилися чисельні повнокровні артерії та вени. Сумарна кількість всіх структурно-функціональних елементів у яєчниках, а також співвідношення яйцевих фолікулів різного ступеню зрілості були стабільними. Чисельність примордіальних фолікулів досягала 43 %, що вказує на достатність резерву фолікулогенезу. Рівень атрезії не перевищував 56 %. З віком відбувалося прогресуюче погіршення морфоструктури яєчників.

У 18-місячних самиць початкові вікові зміни відмічено лише у поодиноких тварин, яки характеризувалися наявністю кистозоподібних фолікулів з різко потоншеними стінками, суттєвим зменшенням чисельності примордіальних фолікулів та підвищенням рівня атрезії фолікулів. У передстаречому та старечому віці чисельність тварин з ознаками постаріння значно збільшилася. Реєстрували вогнищевий фіброз строми, виразне збільшення клітин інтерстиціальної тканини (вони виразно лютеїнізовані), зменшення наявності всіх яйцевих фолікулів, які дегенерували на різних стадіях дозрівання, незалежно від розмірів самих фолікулів. Звертала на себе увагу значна кількість жовтих тіл. Серед них розділяли як деяку частину істинних свіжих так і численні старі тіла, що перебували у стані регресивного процесу (тіла попередніх циклів), що може свідчити, про певну затримку інволюції жовтих тіл з віком. Крім того, у старих самиць виявлено багато фолікулів, що лютеїнізувалися не досягнув овуляторного стану («абортивні» жовті тіла). Мали місце крововиливи, надмірне повнокров'я судин як кіркової, так і мозкової речовини. Резерв фолікулогенезу зі збільшенням віку стрімко зменшився (від 34 % у 18-місячних до 3 % у 26-місячних тварин), а рівень атрезії фолікулів підвищився (з 56 % до 94 %).Таким чином, у ході дослідження встановлено, що морфологічні вікові зміни тканин яєчників щурів починаються у 18-місячному віці та поступово прогресують у подальшому.

Отримані дані можуть бути корисними при дослідженні потенційних геропротекторних засобів.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И ЛЕПТИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ Коркушко О.В., Шатило В.Б., Чижова В.П.

ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева Национальной АМН Украины» Отдел клинической физиологии и патологии внутренних органов 04114 Киев, ул. Вышгородская 67, Украина Последние десятилетия прошлого века ознаменовались фундаментальными открытиями, которые заставили переоценить функциональную значимость жировой ткани в системе поддержания энергетического гемостаза организма человека. Так, было показано, что мутации гена ob/ob у мышей ведут к развитию ожирения и сахарного диабета, то есть синдрому, который по клиническим проявлениям сходен с ожирением у человека. У этих животных (их назвали ob/ob) не вырабатывался фактор насыщения, хотя они могли отвечать на действие подобного фактора, выделенного от парабиотических особей. Вторая группа мышей (db/db) продуцировала фактор насыщения, отсутствующий у мышей ob/ob, но на его действие не отвечала. В 1994 году Y. Zhang и соавторы идентифицировали ген ob, отвечающий за развитие ожирения у мышей ob/ob, гомозиготных по этому гену.

Молекулярно-генетические методы исследования показали, что ген ob/ob кодирует гормон, названный лептином – фактором ожирения («Obesity Factor»), который экспрессируется преимущественно в клетках жировой ткани, и в меньшей степени в плаценте, желудке, головном мозге и в сердце.

Во многих исследованиях показано, что лептин по принципу отрицательной обратной связи может регулировать объем жировой ткани и что концентрация лептина в плазме крови достоверно и сильно коррелирует с массой жировой ткани и массой тела. Увеличение концентрации лептина в плазме крови у лиц, страдающих ожирением, позволило выдвинуть гипотезу о том, что ожирение может быть результатом резистентности к лептину, т.е. лептин перестает выполнять свою основную биологическую функцию — обеспечивать баланс между жировыми депо и стимулировать «сжигание» жиров в энергообмене. Результатами некоторых исследований определена также и способность лептина влиять на продукцию инсулина и способствовать развитию инсулинорезистентности. Есть предположения, что, в норме, в ответ на увеличение концентрации инсулина, увеличивается уровень лептина, который по принципу обратной связи тормозит секрецию инсулина.

На сегодняшний день (по данным пятилетнего исследования WOSCOPS) лептин рассматривается как независимый фактор риска возникновения ИБС и нарушений коронарного и мозгового кровообращения.

Учитывая уже имеющиеся данные о связи гиперлептинемии и ожирения, инсулинорезистентности и ожирения, но отсутствии понимания вклада возрастных изменений в развитие данных нарушений целью нашего исследования стало выявить особенности развития лептинорезистентности у физиологически стареющих лиц пожилого возраста.

Контингент обследованных и методы исследования Группы практически здоровых людей разного возраста отобраны в соответствии с разработанными в Институте геронтологии критериями на основании результатов комплексного клинико-инструментального обследования.

Учитывая наличие гендерных особенностей эндокринной функции жировой ткани, обследованные нами люди были разделены по возрасту и полу. Группу людей 20-39 лет составили 21 женщина и 11 мужчин, старше 60 лет – по 23 женщин и мужчин.

Концентрация лептина определялась радиоиммунным методом с помощью наборов (DSL-23100) « HUMAN LEPTIN IRMA» фирмы ACTIV®. Референтными значениями концентрации лептина считали: у женщин – (16,3±3,3) нг/мл, у мужчин – (3,5±0,3) нг/мл.

Учитывая, что лептинемия ассоцируется с избыточной массой тела, рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) согласно рекомендации ВООЗ (1997) по формуле Кетле: ИМТ = масса тела, кг/рост, см2. Избыточная масса тела считается при ИМТ 25–29,9 кг/м2, ожирение 1 степени при ИМТ равном 30,0–34,9 кг/м2.

Для выявления инсулинорезистентности, что также коррелирует с избыточной массой тела у обследованных одновременно определяли уровни глюкозы и инсулина в плазме натощак (через 10-14 часов от последнего приема пищи и 20–минутного отдыха).

Концентрацию глюкозы в сыворотке крови определяли глюкометром Accu-Chek Go (Швейцария).

Уровень инсулина в плазме крови (ИРИ) определяли радиоиммунным методом с использованием набора Insulin(e) IRMA КОТ фирмы Immunotech (Чешская Республика) для определения инсулина в крови in vitro с помощью гамма-счетчика для измерения активности І.

Диагностику инсулинорезистентности и оценку степени ее выраженности проводили по индексу инсулинорезистентности HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance), который определяли по формуле:

HOMA-IR = глюкоза плазмы натощак (ммоль/л) х инсулин плазмы натощак (мкЕД/мл) / 22,Наличие ИР констатировалось, если показатель HOMA-IR превышал 2,Состояние ИР часто является признаком нарушения обмена глюкозы. С целью определения состояния углеводного обмена у всех испытуемых проведен стандартный оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ). При оценке его результатов толерантность к глюкозе считали нормальной, если уровень глюкозы в плазме венозной крови натощак был менее 6,1 ммоль/л, а через 2 часа после нагрузки глюкозой – менее 7,8 ммоль/л. Если уровень глюкозы натощак не превышал 6,1 ммоль/л, однако через 2 часа находился в пределах 7,811,1 ммоль/л, то состояние классифицировали как нарушение толерантности к глюкозе независимо от возраста обследованных.

На основании полученных результатов исследования была создана база данных в системе Microsoft Exсel. Результаты обработаны с помощью пакета прикладных программ «Statistica». Данные представлены в виде средних арифметических значений и ошибки среднего (М±m). Достоверность различий оценивали по t-критерию Стьюдента для независимых выборок.

Результаты и их обсуждение При анализе уровней концентрации лептина, не зависимо от ИМТ, отмечено увеличение данного показателя с возрастом. Так у людей 20-39 лет концентрация лептина у женщин составила (3,84±0,3) нг/мл, у мужчин (3,13±0,73) нг/мл, у людей пожилого возраста – (8,92±1,37) и (3,83±0,50) нг/мл соответственно (p < 0,05 по сравнению с группой молодых).

Данные различия оказались более выраженными при разделении этих же обследуемых в зависимости от ИМТ. Учитывая, что среди молодых не было людей с признаками ожирения, а в старшей возрастной группе были, мы выделили две группы пожилых людей: с ИМТ меньше и больше 30,0–34,9 кг/м2, сохраняя разделение по половому признаку. У людей пожилого возраста с ИМТ больше 30,0–34,9 кг/м2 уровень лептина был достоверно выше как у женщин, так и у мужчин (9,81±1,84) нг/мл у женщин, (5,50±0,65) нг/мл у мужчин по сравнению как с людьми того же возраста без ожирения (6,91 ± 2,13) нг/мл у женщин, (2,91 ± 0,47) нг/мл у мужчин), так и по сравнению с группой молодых здоровых людей.

Учитывая тесную взаимосвязь между повышенным уровнем лептина, ожирением и инсулинорезистентностью, следует отметить, что гиперлептинемия в группе людей пожилого возраста с ИМТ больше 30,0–34,9 кг/м2 достоверно кореллирует с тощаковой гиперинсулинемией и увеличением индекса НОМА. Несмотря на то, что диапазон колебаний уровня инсулина составляет от 2,1 мкЕД/мл до 22 мкЕД/мл, некоторыми исследованиями отечественных и зарубежных авторов показано, что уже при уровне инсулина 12,2 мкЕД/мл чаще отмечаются случаи развития ИР. В нашей работе установлено, что концентрация инсулина (выше уровня 12,2 мкЕД/мл) увеличивается с возрастом и при наличии ИМТ больше 30,0–34,9 кг/м2. Так, при индексе массы тела ИМТ больше 30,0–34,9 кг/м2 уровень инсулина оказался достоверно выше (в 2,2 раза) у обследованных пожилых людей с ИР. В этой же группе обследованных возрастает частота встречаемости тощаковой гипергликемии и нарушенной толерантности к углеводам.

Следовательно, с возрастом, нарастает частота встречаемости лиц с избыточной массой тела, что ассоциировано как с ИР (r = 0,43, р 0,05) и нарушенной толерантностью к углеводам, так и с повышением уровня лептина (r = 0,35, р 0,05).

Выводы С возрастом увеличивается концентрация лептина и инсулина в крови у практически здоровых людей.

У практически здоровых людей пожилого возраста увеличение ИМТ больше 30,0–34,кг/м2 коррелирует с увеличением частоты выявления ИР (индекс HOMA выше 2,77) и нарушенной толерантности к глюкозе.

Состояние ИР у пожилых людей ассоциируется с избыточной массой тела, увеличением уровня лептина и нарушением толерантности к глюкозе.

Полученные результаты согласуются с дисрегуляторной гипотезой М. Ishikawa и соавторов (1988): у людей, склонных к развитию СД 2 типа, очевидно, происходит поломка в гипоталамической схеме и передаче лептин-сигнала к клеткам поджелудочной железы.

Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 18 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.