WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 79 | 80 || 82 | 83 |   ...   | 155 |

Paszczyzn ekonomiczn zdominoway wwczas USA, Japonia, pastwa jednoczcej si Europy jako jeden organizm gospodarczy. Widoczna bya rwnie dominacja USA na paszczynie kulturowo-ideologicznej. Kolejne pastwa to Japonia, Indie «lub cywilizacja islamska, o ile wyksztaci wasny system organizacyjny» [6, s. 31]. W tym systemie USA s zwornikiem czcym trzy triady w system utrzymujcy rwnowag globaln nie penic roli hegemonicznej.

Na pocztku XXI wieku wraz ze wzrostem midzynarodowej roli Chin i Indii pojawio si coraz wiksze zainteresowanie tym regionem. Szczeglnie Chiny, ktre wyprzedziy Japoni stajc si drug po USA potg gospodarcz wiata, budz zainteresowanie. W publicystyce uywane jest czasem sowo Chindie na okrelenie moliwego rodzaju sojuszu tych azjatyckich potg. «Nowy wiat ley dzi w Azji. Dwie najludniejsze potgi dawno ju przestay by takie biedne, a rozwijaj si szybciej ni Ameryka i Europa. Gdyby powsta twr o nazwie Chindie, rzdziby niepodzielnie na naszym globie» pisa w 2007 r. byy ambasador Polski w Indiach Krzysztof Mroziewicz [4, s. 4].

Oba kraje maj jednak bardzo rnorodn rzeczywisto polityczn, demograficzn czy gospodarcz, aby taki alians by moliwy w dajcej si przewidzie przyszoci. Podobnie jak niemoliwe jest zrealizowanie si innego aliansu okrelanego przez publicystw Chimeryka – «czyli G-2, w ktrym USA i Chiny decydowayby o losach wiata.» [2, s. 60]. Porwnanie wskanikw rozwojowych obu krajw w latach 2000–2009 wypadao na korzy Chin, ktre maj wicej ludnoci, wysze PKB oraz redni wzrost gospodarczy (na poziomie 9,1% w Chinach i 6,9% w Indiach). Jednake eksperci twierdz, e w duszej perspektywie czasowej to Indie bd dominujc potg gospodarcz z powodu demokratycznego ustroju i demografii. Chiska polityka ograniczania przyrostu ludnoci powoduje starzenie si spoeczestwa podczas gdy w Indiach poowa ludnoci nie przekroczya 25 roku ycia. Procesy demokratyczne sprzyjaj rozwojowi prywatnej przedsibiorczoci, innowacyjnoci, konkurencyjnoci i nowoczesnej gospodarki. Wrd wspczesnych teorii dotyczcych rozwoju i perspektyw cywilizacji uwag zwracaj zwaszcza prace Nialla Fergusona i Iana Morrisa, ktrzy prbuj opisa dotychczasowe i prognozowa przysze zmiany rzeczywistoci midzynarodowej. Ich zdaniem «obecny ukad si z dominacj amerykasko-europejskiej hegemonii nie moe si utrzyma» [7, s. 26]. Porwnanie dziesitki najwikszych potg przemysowych wiata obecnie i prognoza Midzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2050 wskazuj na zmniejszenie si iloci pastw europejskich w tym gronie. W roku 2010 najwikszymi potgami gospodarczymi byy w kolejnoci: USA, Chiny, Japonia, Indie, Niemcy, Rosja, Brazylia, Wielka Brytania, Francja, Wochy. Prognoza na 2050 r. wskazuje nastpujcy ukad dominacji gospodarczej; Chiny, Indie, USA, Brazylia, Japonia, Rosja, Meksyk, Indonezja, Niemcy, Wielka Brytania.

Bibliografia 1. Huntington, S.P. Zderzenie cywilizacj. – Warszawa, 2008.

2. Kugiel, P. Chimera ze Wschodu // «Polityka». – Nr 49/ 2010. – S. 58–60.

3. Mroziewicz, K. Dziennikarz w globalnej wiosce. – Bydgoszcz-Warszawa, 2006, 4. Mroziewicz, K. Tygrys ciga smoka // «Polityka». – Nr 4/ 2007. – S. 4–13.

5. Murat, M., Jzyk mediw – relacja czy nowa rzeczywisto // Konteksty komunikowania. – Kielce, 2008.

6. Pietra, Z.J., Nowy ad Midzynarodowy u progu XXI wieku // wiat i Polska koca XX wieku. – Lublin, 1996.

7. Sia i Zysk // «Forum». – Nr 24–25/ 2011. – S. 26–32.

8. Dudek, M (red.) Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej. – Toru, 2009.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В.В. Подкопаев Социокультурное пространство современного мира характеризуется процессом формирования глобальной трансграничной научно-технической политики. Наука была и остается принципиально международной сферой деятельности, не знающей государственных границ, пересекающей любые политические, экономические, культурные барьеры. И вместе с тем, именно в современном мире, который воплощает в себе многочисленные эффекты глобализации, растет необходимость использования механизмов, интегрирующих инициативы межправительственных и негосударственных образований, на основе разветвленной географически междисциплинарной инфраструктуры.

Стремление каждого развитого государства мира к обеспечению своей экономической конкурентоспособности требует поддержания в актуальном состоянии информационной базы и методологического аппарата проводимых в стране научных исследований и международное научно-техническое сотрудничество является одним из основных средств для решения данной задачи. Международный характер имеет и ряд проблем, связанных со спецификой научной деятельности, корреляцией характера исследований и полученных научных результатов с нормами и механизмами различных секторов общественной жизни. Такие вопросы требуют привлечения не только интеллектуальных и организационных, но и финансовых ресурсов мирового научного сообщества.

Одним из важнейших вопросов, в процесс решения которого вовлечен широкий спектр международных и национальных структур, является гармонизация правового поля, регламентирующего оборот и трансфер объектов прав интеллектуальной собственности.Комплекс мероприятий по совершенствованию механизмов защиты интеллектуальной собственности включен в Стратегический план развития на 2006–2011 гг. Международного совета по науке (ICSU) [1]; при Европейской ассоциации академий наук (ALLEA) функционирует постоянный комитет «Права интеллектуальной собственности»; в рамках Международной ассоциации академий наук (МААН) действует Консультативный совет по вопросам охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий. Среди актуальных направлений работы этих интернациональных органов – повышение эффективности действующей системы международного патентования, обеспечение принципа равной доступности рынка интеллектуальной собственности (включая услуги по патентованию и поддержку патентов) для ученых из стран с различным уровнем жизни. Их деятельность отвечает и интересам нашей страны в глобальном научно-техническом пространстве. Так, согласно Стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2011–2020 гг., перспективной задачей является проработка вопросов эффективности участия Беларуси в международных процедурах охраны интеллектуальной собственности и подготовка предложений по участию в международных договорах в сфере интеллектуальной собственности в целях повышения инвестиционной привлекательности Беларуси и расширения для белорусских субъектов возможностей по охране своей интеллектуальной собственности за рубежом [2, с. 6].

В тесной взаимосвязи с вопросами охраны интеллектуальной собственности находятся проблемы поддержания кадровой стабильности и развития научного сектора в мировом масштабе. В этой связи практически все крупные международные научные структуры уделяют внимание перспективным механизмам приобщения молодежи к научным исследованиям и разработкам. Так, Международный академический совет (IAP) реализует инициативу «Мир на ладони» – международную программу по развитию экспериментальной науки в школах ряда стран Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. В 2004– 2005 гг. при поддержке IAP в программе «Мир на ладони» участвовал и ряд белорусских школ. В сфере работы международных организаций с молодыми учеными следует прежде всего отметить деятельность секции Европейской ассоциации академий наук «Научное образование» и программу ALLEA «Молодежь в науке», рамках которой проводится активная работа по созданию Молодежной европейской академии наук. Участие в этой программе от Республики Беларусь принимает Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси.

Деятельность международных научных организаций вносит вклад в решение комплексной проблемы устойчивого развития государства. Имея триединую природу (экономическая, социальная и экологическая составляющие), феномен устойчивого развития неразрывно связан не только с защитой интеллектуальной собственности, но и с реабилитацией и поддержанием оптимального состояния окружающей среды, и с охраной здоровья людей. В программу совместных действий МААН и ICSU входит ряд мероприятий по изучению проблем устойчивого развития государств СНГ, в рамках данной проблематики предприняты программы EASAС и неправительственной Европейской академии (Academia Europaea). Ряд научных союзов является соисполнителями программ Европейской Экономической Комиссии ООН и Комиссии ООН по устойчивому развитию.

Одним из ключевых компонентов в разработке проблематики устойчивого развития являются исследования в сфере энергетики. Среди наиболее актуальных направлений научных изысканий, работа над которыми ведется в рамках международных организаций, – развитие атомной энергетики, водородная и атомно-водородная энергетика, использование биотоплива (с оценкой влияния на биоразнообразие), использование энергии солнечного излучения, ветра, воды и других возобновляемых источников энергии. Только над проблематикой возобновляемых источников энергии работают значительное число международных негосударственных объединений. Самым масштабным из них является Всемирный совет по возобновляемой энергии (WCRE), ассоциированными членами которого являются Американский совет по возобновляемой энергии (ACORE), Европейская ассоциация возобновляемых источников энергии (EUROSOLAR), организация IDEAL (представительство WCRE по региону Латинской Америки) и Фонд возобновляемой энергии для Австралии и Океании (WCRE Australia/ Pacific). Также функционируют Европейский совет по возобновляемой энергии (EREC), Европейский форум по возобновляемым источникам энергии (EUFORES), организации с более узким предназначением – Всемирный совет по ветроэнергетике (GWEG) и Европейская ассоциация ветроэнергетики (EWEA), Международная геотермальная ассоциация (GEA) и Европейский совет по геотермальной энергии (EGEC), Международный биотопливный совет (IBEC) и Европейская биотопливная ассоциация (AEBIOM) и многие другие. Данные объединения работают в тесном контакте со структурами, созданными в рамках межгосударственных объединений (МАГАТЭ, IRENA (Межправительственное агентство по возобновляемой энергии) и др.). Важность данного направления для Республики Беларусь, обладающей незначительными запасами собственных энергетических ресурсов по сравнению с объемом потребляемой страной энергии, трудно переоценить. Поэтому вполне закономерно активное взаимодействие белорусских организаций с МАГАТЭ (как по вопросам реализации научных проектов в сфере ядерной энергетики, так и научного обеспечения процессов строительства и эксплуатации атомной электростанции в Беларуси) и созданным в 2009 г. межправительственным агентством IRENA (по вопросам исследования возможностей внедрения широкого спектра возобновляемых источников энергии в энергетическую систему республики).

Деятельность международных научных организаций как регуляторов глобального научно-технического прогресса была бы неполной без проработки прикладных аспектов этоса научного познания. В частности, большим вниманием пользуется проблема соблюдения этических канонов при проведении исследований и использовании достижений науки. В качестве примера можно привести деятельность осуществляемую международными научными союзами и ассоциациями совместно с ЮНЕСКО – единственным агентством ООН, обладающим специальными функциями в области научных исследований. Уже в 1980-е годы в фокусе внимания ЮНЕСКО находились этические проблемы изучения человеческого гена. В 1993 г. государствами-членами было принято решение создать при ЮНЕСКО Международный комитет по биоэтике (IBC). Как постоянный комитет, IBC реагировал на различные этические и правовые процессы, затрагивающие исследования в естественных дисциплинах и применение их результатов, а также поддерживал обмен идеями и информацией, в первую очередь, инициировал ряд образовательных программ. В 1998 г., с созданием Всемирной комиссии по этике научных знаний и технологий (COMEST), регулятивная деятельность ЮНЕСКО в области этоса научного познания вышла на новый уровень. Всемирная комиссия состоит из 18 постоянных членов – независимых ученых и экспертов из различных регионов мира, представляющих различные сферы науки (педагогика, история, право, математика, политология, социология, технические науки). COMEST специально уполномочен быть международным консультативным органом и интеллектуальным форумом для обмена идеями и опытом, стимулирования научного сообщества на осмысление фундаментальных этических вопросов – а также выявления первых признаков рисковых ситуаций в данной области.

Таким образом, современная система научных исследований по глобальным проблемам развития общества предполагает активное участие в данном процессе международных научных объединений. Это позволяет обеспечить максимально комплексную проработку вопросов глобального уровня, требующих масштабного научного обеспечения и многосторонней экспертной оценки.

Как суверенное государство, Республика Беларусь активно участвует в работе международных организаций, членом которых она является, и в работе структур, действующих при этих организациях. Данная деятельность была бы более эффективной и в большей степени отражала бы позиции белорусского государства в процессе решения конкретных гуманитарных и научных проблем при условии расширения участия белорусских организаций и отдельных экспертов в работе международных научных обществ, ассоциаций и союзов, а также в работе исполнительных органов этих организаций. Это участие должно сопровождаться совершенствованием коммуникационного потенциала белорусского научного сообщества (высокий уровень знания иностранного языка для выполнения экспертных функций), активной подготовкой совместных проектных заявок в межправительственные организации, а также дальнейшей работой по укреплению имиджа Республики Беларусь в мировом масштабе как страны со значительными научными и научно-техническими ресурсами, высокопрофессиональным научным и промышленным штатом, развитыми инновационными механизмами.

Литература 1. ICSU Strategic Plan 2006–2011 // Официальный сайт Международного совета по науке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.icsu.org/ publications/ reports-and-reviews/ icsu-strategic-plan2006–2011. – Дата доступа: 30.04.2011.

2. Проект стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2011–2020 годы // Официальный сайт Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belgospatent.org.by/ index.php option= com_content &view=article &id=570 &Itemid=86. – Дата доступа: 30.04.2011.

3. Официальный сайт ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unesco.org/ new/ en/ social-and-human-sciences/ themes/ bioethics/ publications. – Дата доступа: 30.04.2011.

Pages:     | 1 |   ...   | 79 | 80 || 82 | 83 |   ...   | 155 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.