WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 155 |

Wedug statystyk Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyszego «obecnie w Polsce studenci ksztac si na ponad 200 kierunkach, w tym unikatowych oraz makrokierunkach. Najwicej studentw studiuje na kierunkach ekonomicznych oraz administracyjnych – 23%, spoecznych – 13,9%, pedagogicznych – 12%, humanistycznych – 8,8%, inynieryjno-technicznych – 6,8%, medycznych – 5,8%, informatycznych – 4,9%, usug dla ludnoci – 3,7%, prawnych – 3,1% oraz ochrony rodowiska – 1,4% (kategoria "pozostae kierunki" to 16,4%)» [6].

Na studiach W tym stacjonarnych niestacjonarnych Ogem kobiety w tym w tym razem razem kobiety kobiety Ogem 1 927 762 1 098 351 928 133 520 026 999 629 578 Szkoy publiczne 1 268 366 708 178 807 615 449 039 460 751 259 Szkoy niepubliczne 659 396 390 173 120 518 70 987 538 878 319 Tab. 2. Studenci wedug formy ksztacenia I-go stopnia II-go stopnia (mgr) Razem w tym w tym w tym ogem ogem ogem stacjonarne stacjonarne stacjonarne ogem 436 732 242 147 138 631 43 710 575 363 285 Szkoy publiczne 303 632 216 393 95 646 41 619 399 278 258 Szkoy niepubliczne 133 100 25 754 42 985 2 091 176 085 27 Tab. 3. Rekrutacja na studia na rok akademicki 2009/ Padziernika 2011 r. wejdzie w ycie ustawa reformujca szkolnictwo wysze w Polsce. Jej gwne zaoenia to zwikszenie konkurencyjnoci oferty dydaktycznej oraz dostosowanie polskiego systemu studiw do standardw UE. Istotnym elementem reformy jest take zmiana dotychczasowej struktury rekrutacji na studia prowadzca do zwikszenia iloci studentw na kierunkach cisych i technicznych. Suy temu m.in. wprowadzenie specjalnego systemu stypendialnego dla studentw tych kierunkw oraz wspieranie tworzenia takich kierunkw w uczelniach. Podjte wczeniej przez Ministerstwo Nauki dziaania spowodoway zwikszenie zainteresowania naukami cisymi i technicznymi wrd studentw. W zakoczonej w lipcu 2011 r.

rekrutacji na I rok studiw najpopularniejsze kierunki to: zarzdzanie, budownictwo, pedagogika, prawo, informatyka, ekonomia, finanse. Na dalszych miejscach znalazy si filologie, dziennikarstwo, turystyka, geodezja, biotechnologia. Po raz pierwszy najbardziej popularne byy uczelnie techniczne. I rok studiw w padzierniku 2011 r. w Polsce w podejmie ponad 600 tys.

studentw [7].

Literatura 1. E. Sawa-Czajka, System polityczny RP 1989–2010 (wybrane problemy), Krasnystaw 2. M. Murat, Spoeczestwo polskie w okresie transformacji europejskiej – wstpna analiza zagroe // Zamojskie studia prawno – ekonomiczne. – Zamo 2000. – S. 137–3. M. Dudek, Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w kontekcie zmian edukacyjnych w Polsce // Pedagogia na dzi. – Stalowa Wola, 2007. – S. 208–214.

4. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego [Elektroniczny zasb]. – Tryb dostpu:

http://www.mnis.gov.pl. – Data dostpu: 10.06.2011.

5. Standardy ksztacenia dla poszczeglnych kierunkw studiw i poziomw ksztacenia [Elektroniczny zasb]. – Tryb dostpu: http://www.bip.nauka.gov.pl/ bipmein/ index.jsp place=Lead&news_cat_id=117&news_id=982. – Data dostpu: 01.08.2011.

6. Dane statystyczne o szkolnictwie wyszym [Elektroniczny zasb]. – Tryb dostpu:

http://www.nauka.gov.pl/ szkolnictwo-wyzsze/ dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym. –Data dostpu:

01.08.2011.

7. Najpopularniejsze kierunki studiw 2011 [Elektroniczny zasb]. – Tryb dostpu: http://www.studia.net/ okierunkach-studiow/ 3533 – najpopularniejsze – kierunki – studiow – 2011. –Data dostpu: 01.08.2011.

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕГО ИНФОРМАТИЗАЦИИ М.Н. Шматков Актуальность исследования методологической функции философии образования в контексте его информатизации на постсоветском пространстве обусловлена тем, что широкомасштабная и массовая информатизация высшего профессионального образования, будучи в настоящее время одним из магистральных направлений развития системы образования, является в то же время для российской социальной действительности сравнительно новым и малознакомым явлением, слабо изученным, в том числе, и в философском аспекте. Между тем, вся история человеческого общества прослеживается через призму процесса накопления и преобразования информации. Процесс познания также можно охарактеризовать как процесс получения, преобразования и накопления информации в форме знаний.

Наблюдаемые в настоящее время процессы резкого повышения информационной насыщенности всех сфер жизни общества и отдельного человека, бурного развития технологий, массового выпуска и внедрения средств информационно-коммуникационных технологий во все сферы общественной жизни в научной литературе принято называть информатизацией общества, а современный этап развития общества – информационным обществом.

Проведенный анализ существующих в литературе точек зрения на процессы информатизации образования позволил выявить следующие важные методологические положения.

Во-первых, информатизация образования как социальное явление развивается в контексте взаимодействия более широких явлений, таких как информатизация общества, зарождение и внедрение инноваций в различные социальные институты в сочетании с традиционными элементами этих институтов, в том числе и образование, а также процессы модернизации общества и образования. Во-вторых, исследование информатизации образования предполагает применение системного и междисциплинарного подходов в исследовании. Наконец, втретьих, имеет место сложный характер взаимодействия различных явлений социальной реальности, так или иначе связанных с информатизацией образования, что проявляется в неизбежной ограниченности исследовательских подходов, основанных на выявлении различных аспектов одностороннего влияния одних явлений на другие в рамках данной проблематики.Представляется возможным сформулировать методологический принцип исследования информатизации образования, согласно которому социально-философский анализ информатизации образования необходимо осуществлять, как минимум, в трех аспектах:

1) в аспекте «информатизации образования» с акцентом на образование, предполагающем исследование информатизации в качестве особенной тенденции в рамках образования как общего явления. Исследование данного аспекта предполагает обращение к педагогической науке, в которой установленные факты связаны между собою органической необходимостью научного метода, а само научное знание есть упорядоченная система информации.

Наука вообще и педагогическая наука, в частности, развивается согласно своему собственному закону, внутренней необходимости присущего ей метода. Именно на данном пути возникает философский уровень в теории педагогики, когда исследователь вышел на более высокий уровень рефлексии, поставив вопрос о существе самого предмета педагогики ради его же познания, связывая тем самым свое исследование с выявлением целей образования. В данном аспекте исследования информатизации образования важно отметить, что цель образования состоит не только в передаче обучаемым некоторой суммы знаний, умений и навыков, но направлена на всестороннее развитие их личности, включая тем самым определенные культурные ценности, необходимые человеку в его социальном развитии и адекватные тому или иному типу общества. Именно поэтому представляется методологически верным выделение отдельного аспекта исследования с акцентом на образование как сложный социальный феномен, активно формирующий духовно-нравственные и мировоззренческие установки новых поколений;

2) в аспекте «информатизации образования» с акцентом на информатизацию, предполагающем исследование особенной составляющей информатизации как общего явления применительно к такой части социальной реальности, как образование. Принципиальным здесь является тот факт, что информатизация образования (рассматриваемая в данном аспекте как информатизация в сфере образования) является отражением в системе образования тенденций и процессов информатизации общества в целом. Последние, будучи обусловленными многочисленными переплетающимися тенденциями современной социальной динамики, связаны, в первую очередь, с резким повышением в последние годы информационной составляющей во всех сферах общественной жизни и профессиональной деятельности, с переходом общества к информационной фазе своего развития. В таких условиях образование как социальный институт, развиваясь в контексте тенденций информатизации общества, призвано обеспечить адаптацию и социализацию подрастающих поколений к новым условиям жизни и профессиональной деятельности в информационном обществе;

3) в аспекте «информатизации образования», предполагающем исследование взаимодействия и взаимного влияния информатизации и образования, рассматриваемых как самостоятельные явления социальной реальности. В данном аспекте исходным пунктом выступает то обстоятельство, что как информатизация, так и образование как социальные феномены, развиваясь под действием во многом различных факторов социальной реальности, все же имеют достаточно много общих оснований в своем генезисе и последующем развитии. Так, оба данных явления социальной реальности связаны с определенными этапами цивилизационного развития, когда знания в обществе, возрастая количественно, переходят в некоторое новое качественное состояние. Именно поэтому в данном аспекте информатизацию образования следует рассматривать не только и не столько как сугубо объективный или субъективный процесс, но как процесс объективно-субъективный, предполагающий как наличие некоторых внешних условий и тенденций, так и осмысленное влияние самого субъекта на развитие данного процесса путем обращения к активной обратной связи.

Необходимо отметить, что в настоящее время существенно повышается актуальность правового образования и его информатизации. Такой интерес связан с той важной ролью, которую юридическая профессия, а, следовательно, и правовое образование, играют в современный переходный период развития нашей страны, взявшей курс на построение правового государства и гражданского общества. Кроме этого, определенные особенности вызваны пограничным статусом правовой науки между гуманитарными, социальными и точными науками. Данные обстоятельства определяют специфику сферы правового образования в высшей школе с точки зрения исследования направлений ее развития, включая ее информатизацию.

Анализ историко-философских особенностей развития и методологических оснований междисциплинарных связей таких областей знаний, которые в современных условиях приобретают особую актуальность в контексте информатизации правового образования в высшей школе, позволяет заключить, что между педагогикой, правом и математикой, в частности математической логикой, в контексте информатизации правового образования в высшей школе наблюдаются тесные междисциплинарные связи, которые, прослеживаясь еще у истоков этих областей знаний, не утратили своей актуальности и в настоящее время.

История применения аналитических методов в праве восходит своими корнями ко временам античности. Хорошо известно, что многие юристы того периода (например, Цицерон, Демосфен, Аристотель, которые, кстати, также известны как выдающиеся философы) применяли аналитические методы современной им логики в своих юридической практике и теоретических исследованиях. Однако, как и вся их деятельность, анализ этот носил казуальный характер, то есть применялся к конкретным случаям. Кроме этого, не обладая аппаратом символьной записи суждений, римские юристы не смогли вывести свои аналитические методы на надлежащий уровень абстракции.

Тем самым, применение методов логики в праве можно считать традиционным со времен античности. Однако если в период античности уровень применяемого в праве аналитического (в частности, логического) аппарата соответствовал как уровню развития правовой науки, так и уровню развития логики, то в настоящее время наблюдается качественно иная картина. А именно, как право, так и логика (в том числе и математическая) в своем развитии ушли далеко вперед и превратились в самостоятельные области знания. В то же время, применение аналитических методов в праве осталось на уровне, близком к уровню времен античности, что не соответствует современным потребностям как общества, так и развития правовой науки. В этом заключается противоречие в совместном развитии логики и правовой науки, своеобразный методологический разрыв, устранение которого в настоящее время является императивом времени, соответствует запросам к правовой науке со стороны общества и объективной реальности и значительно актуализируется в контексте информатизации правового образования.

ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА М.Т. Авсиевич Как видно из «Заветных мыслей», свои философские убеждения Менделеев считал реалистическими. По его мнению, истинный реализм и истинный материализм – это продукты древности, реализм же – дело новое, сравнительно с длиною исторической эпохи. Идеалисты и материалисты видят возможность перемен лишь в революциях, а реализм признает, что действительные перемены совершаются только постепенно, путем эволюционным. Для идеалистов нужны школы исключительно философские, для материалистов – только ремесленные или профессиональные. Современные учебные заведения должны избегать этих двух крайностей и сочетать знания с умением. Образование, утверждает Д.И. Менделеев, есть благоприобретенный капитал, отвечающий затрате времени и труда и накоплению людской мудрости и опытности.

Все считают Д.И. Менделеева выдающимся ученым-химиком. Его же идеи о просвещении малоизвестны. Среди многочисленных научных трудов Менделеева большое количество статей именно об этом: «Заметки по вопросу о преобразовании гимназий», «Заметки о народном просвещении», отдельные главы в трудах «Заветные мысли», «К познанию России» и др. Многие идеи Д.И. Менделеева злободневны и сегодня. Он считал, что заведованию школами и вообще всему делу народного образования положено находиться в ведении местных органов власти (земств) и общественных организаций, государство же должно нести главным образом материальные расходы. Фактически он считал не нужным Министерство народного просвещения.

Д.И. Менделеев был убежденным сторонником бесплатного образования. Любопытно, что в его трудах речь идет о просвещении и образовании, понятие же обучения не употребляется вовсе. Можно утверждать, что Д.И. Менделеев разделял взгляды передовых мыслителей, например, И. Канта, о том, что «механизм обучения, постоянно принуждая ученика к подражанию, несомненно, оказывает вредное действие на пробуждение гения». К сожалению, сегодня в системе образовательных учреждений многих стран мира и нашей республики господствует обучение.

Менделеев считал, что должны существовать учебные заведения для первоначального, среднего и высшего образования. По его мнению, за начальной школой идет гимназия, которая должна быть единой и общеобразовательной. Высшее же образование дает профессиональную подготовку.

Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 155 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.