WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 193 |

«Шелъ Спасъ по синему морю, видитъ море начинаетъ пниться, начинаютъ бить необыкновенно сильныя волны, появился громаднйшій водяной столбъ. Спасъ подходитъ къ этому столбу посмотрть, и видитъ въ средин этого столба живого великана, поворачивающагося, но не могущаго встать. Спасъ взялъ этого великана и выбросилъ на берегъ. Явился такой красавецъ, что красот его изумился самъ Спасъ. Спасъ взялъ этого красавца и поставилъ его начальникомъ надъ всми ангелами. Этотъ красавецъ и началъ внушать ангеламъ неповиновеніе къ Богу» [1, с. 340–341].

У гэтым тэксце найперш адзначым два моманты: 1) з‘яўленне аграмаднага вадзянога стаўба (адмена першаснай неаднароднасці) у выніку сутыкнення хваляў і 2) нараджэнне ў гэтым стаўбе прыгажуна волата.

У двух другіх варыянтах ([2, с. 428–429] [3]) адсутнічае матыў сутыкнення хваляў, але прысутнічае вобраз першанароджанай істоты, заключанай у «вадзяным пузыры».

Аналаг беларускай версіі знаходзіцца ў касмагоніі школы Джаймінія (Талавакара). Самаведы або Веды (рытуальных) спеваў). Для ведыйскай традыцыі версія школы Джаймінія такая ж вылучная, як і беларуская. Галоўная крыніца – «Джаймінія-брахмана» (JaiminyaBrhmaa). Вось фрагмент, які апісвае пачатак касмагенезу (JB ІІІ.360): po v idam agre mahat salilam sd ity ets t pas; ta rmaya samsyanta phlphlti; tad hirayam aa samaiat – водамі гэта было спачатку, вялікай марской безданню; і вось гэтая вада пачынае булькацець ад сутыкнення хваляў і тады згарнулася залатое яйка.

Гэты пачатак перагукаецца з версіяй «Джаймінія-Упанішад-Брахманы» (Jiminya Upaniad Brhmaa): po v idam agre mahat salilam st. sa rmi rmim askandat. tato hiramayu kukyu samabhavat – водамі гэта было спачатку, вялікай марской безданню; хваля ўздымалася на хвалю; тады ўзнікла пара залатых улонняў (JUB I.56.1).

А вось далейшая адпаведнасць падаецца ўжо Шатапатха-Брахманай (atapathaBrhmaa):

armya myama hiramyama savatsare prua sambhavat – Папраўдзе, спачатку гэта было вадой, вялікай марской безданню. Гэтыя воды забажалі: «Як можам мы прынесці нашчадкаў» Яны стараліся, аддаваліся тапасу (аскезе); калі ж яны разагрэліся, утварылася залатое яйка… гэтае залатое яйка плавала столькі, колькі доўжыцца год. Праз гадавы тэрмін з яго паўстаў гэты Праджапаці… (B XI.1.6.1–2). Гэтая версія, хоць і цьмяна падае ўяўленне пра сутыкненне хваляў, у выніку якога воды самаразагрэліся настолькі, каб узнікла залатое яйка, але цікавая менавіта тым, што апавядае пра паўстанне чалавечай пер– літар. «гаспадар параджэнняў (стварэнняў)»). Падобна да беларускага «волата», Праджапаці, абярнуўшыся вепруком, здабывае з глыбінь пракаветнага акіяну зародак зямлі. Паводле «Шатапатха-Брахманы»:

a ti varha jjaghna s'sy pti – сапраўды, на пачатку гэтая зямля была толькі памерам у пядзь. Вяпрук Эмуша падняў яе, і гэта быў яе валадар Праджапаці… (B XIV.1.2.11). Праджапаці дзейнічае адзін, без напарніка, але, так бы мовіць, у дзвюх іпастазях – у свай уласнай і ў абліччы вепрука. У гэтым можна бачыць водгулле колішняй дуалістычнай касмагоніі. У індуісцкай міфалогіі ў гэтым жа сюжэце фігуруюць ужо Брахма [4, p. 24] і Вішну.

Такім чынам, у групе прыведзеных тэкстаў мы маем усе галоўныя складнікі, уласцівыя беларускім касмаганічным паданням.

Аднак да разгляданага сюжэта можна прывесці касмаганічную версію, верагодна, адной са школ орфікаў, вядомую, праўда, з адносна позніх пераказаў, што прыпісваюцца Кляменту Рымскаму (Clement Homiliae VI.4):,,,,,,,,,,.,.,,,,,. – Аднаго разу здарылася так, што само безгранічнае мора, прыведзенае ўласнай прыродай у свой натуральны рух, стала цекці ўладкавана ад сябе да сябе, як вір, і змешваць першаскладнікі такім чынам, што кожны з іх, найбольш прыдатны для нараджэння жывой істоты, стаў найбольш зваротным і пачаў цекці, як у віры, да сярэдзіны ўсяго гэтага, і гэтым усянслым вадаваротам быў скіраваны ў глыбіню і ўцягнуў за сабой навакольную пнеўму, і, будучы гатовы для зачацця, стварыў адасоблены згустак. Падобна да таго, як у вадзе звычайна з‘яўляецца пухір, так узнялася куляпадобная з усіх бакоў абалонка. Потым, зачаўшы сама ў сабе, была ўзнесена боскай пнеўмай на паверхню – найвялікшы зародак з тых, што калісьці з‘яўляліся на свет, нібы адушаўлнае стварэнне, народжанае з усй бясконцай бездані, круглатой падобнае да яек, а шпаркасцю – да птушак.

Далей (Clement Homiliae VI.5) апавядаецца, як з гэтага прымардыяльнага яйка нараджаецца «нейкая мужажаночая жывая істота» ( ), якую Арфей называе Фанетам ( ).

Такім чынам, у трох групах касмаганічных тэкстаў мы маем агульны набор сюжэтастваральных элементаў, за выняткам таго, што ў беларускіх тэкстах народжаны ў пачатковых водах «пузыр» не называецца яйкам, але касмаганічная сімволіка яйка засведчана мноствам іншых фальклорных тэкстаў. Эксклюзіўнасць разгледжанага сюжэта, прасторавая і часавая ізаляванасць, выключаюць магчымасць запазычанняў або робяць яе мізэрна малой. Таму можна ў дадзеным выпадку казаць пра распрацоўку ўспадкаванай касмаганічнай тэмы на глебе канкрэтнай культуры.



Работа выканана пры падтрымцы Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў, дагавор № Г09–148 ад 15.04.2009 г.

Літаратура 1. Шейн, П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. – СПб., 1893. – Т. I.

2. Шейн, П.В. Белорусские народные песни с относящимися кним обрядами, обычаями и суевериями. – СПб., 1874.

3. Романов, Е.Р. Белорусский сборник. – Витебск, 1891. – Вып. 5.

4. Leeming, D.A., Leeming M.A. A Dictionary of Creation Myths. – Oxford, 2009.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ ДЕКАРТА А.Н. Маливский Признание фундаментальной роли метафизики в философии является инвариантным моментом в истории европейской мысли, значимость которого все чаще подвергается сомнению в последнее время. Внимательное отношение к этим противоречивым тенденциям позволяет разглядеть за внешней изменчивостью процесс существенного обновления базисных положений метафизики. Здесь целесообразно обратить внимание, что базисная (насущная и неизбывная) потребность человека во надвременных, абсолютных смыслах традиционно в европейской культуре удовлетворялась в рамках религиозно – философского мировоззрения, а формой ее экспликации выступает метафизика.

В центре философской мысли современной эпохи находится проблема адекватного отношения к классической метафизике эпохи Модерна, точнее, судьба ее экзистенциального измерения. Особую остроту и драматичность она приобретает на протяжении ХІХ-ХХ веков в форме нигилизма по отношению к классической философии, который угрожает разрушением оснований самой цивилизации.

Предпосылкой содержательного изложения темы является внимание к тенденции реабилитации метафизики в современной культуре в ходе поиска путей конструктивного преодоления кризиса духовных оснований европейской цивилизации.

Очерчивая структурные изменения в сознании нашего современника, целесообразно подчеркнуть провал идеи эмпирического обоснования мировоззрения и, как следствие, реабилитацию тех внеопытных (внеэмпирических) и необъективирующих форм постижения мира, которые до сих пор находились на втором плане, а именно – метафизики и религиозных форм знания.

Традиционно метафизика Картезия воспринимается в усеченном, редуцированном виде.

Как правило, внимание акцентируется или на методологической направленности его учения, или же на его техноморфно истолковываемой метафизике. Казалось бы, к такому однозначному варианту понимания его наследия нас побуждает и сам французский мыслитель (если вспомнить такие его работы как «Правила для руководства ума» и «Рассуждения о методе»).

Внимательное отношение к текстам Декарта свидетельтствует о наличии тех измерений его наследия, которые до недавних пор незаслуженно обделялись вниманием. Момент возникновения интереса к экзистенциально – антропологической метафизике – это момент рождения Декарта как философа, начало которого он обозначает словами «чудесное открытие», а содержательно формулирует в виде проблемы: «По какому жизненному пути я последую…» [1, с. 574].

Обоснование правомерности антропологической интерпретации учения французского мыслителя предполагает усиленное внимание к глубинным интенциям его творчества. В ходе написания «Правил для руководства ума» ключевой проблемой (и главным предметом своих размышлений) в одном из частных писем он называет проблему оснований должного способа человеческого бытия, а именно поиска ответа на вопрос: «Чем мне необходимо руководствоваться в жизни» [1, с. 584].

Анализируя проблему наличия и форм проявления антропологической интенции Декарта в более зрелых работах философа, целесообразно обратить внимание на первоначальное название работы, известной сегодня как «Рассуждения о методе», а именно «Проект всеобщей науки, которая способна поднять нашу природу на более высокую ступень совершенства». Результаты дальнейших размышлений Декарта зафиксированы в определении предмета философии как доказательстве существования Бога и бессмертия души.

Для того, чтобы сделать более очевидным факт наличия экзистенциального выбора в философии Декарта и его фундаментальной роли в учении, а также акцентировать производный характер предложенного им понимания предмета философии, целесообразно реконструировать ту ситуацию выбора, которая была исходным пунктом его размышлений.





Несамостоятельность человека Нового времени проявляется уже в его первичном ощущении себя как существа зависимого и несамодостаточного. Во времена Декарта прежде всего Бог был тем началом, зависимость от которого постоянно ощущал человек. Но уже современник его Паскаль восставал как против истолкования Бога только как «Бога ученых и философов», так и подчеркивал «подвешенный» характер человеческого бытия, формы проявления которого не исчерпываются зависимостью от Бога. Б. Паскаль особенно остро ощущал всю зыбкость человеческого существования и постоянную угрозу ему со стороны небытия. В современной философии для обозначения небытия часто употребляется одни из его синонимов – Ничто.

Критически оценивая метафизические основания современной культуры философы склонны определять как союз человека и Ничто, подчеркивая изначальный характер Ничто и ничтоженствования. Таковы, в частности, позиции Хайдеггера и Сартра.

В основе вышеприведенных поверхностных подходов лежит отождествление редукционистской установки с метафизикой Декарта.

Одной из предпосылок критического преодоления нигилистического истолкования антропологического измерения картезианской метафизики является обращение к тому варианту его интерпретации, который предложил автор «фундаментальной онтологии». Провозглашаемое М. Хайдеггером как экзистенциалистом внимание к отдельному человеческому бытию, казалось бы, должно здесь проявиться в герменевтическом анализе наследия Декарта и обнаружению родственных антропологических мотивов. Поводом для оптимистической окраски наших ожиданий выступают те высказывания мыслителя на страницах «Европейского нигилизма», которые побуждают нас к пересмотру устоявшихся хрестоматийных истолкований картезианства.

Это, в частности, тезисы о несоответствии формы изложения реальному содержанию метафизики, неоднозначности содержания понятий рационализма и математичности как чего-то самоочевидного, тезисы о невозможности понять cogito как силлогизм и о наличии у cogito собственных предпосылок.

Тем не менее, Хайдеггер не склонен воспринимать французского философа как потенциального собеседника в ходе поиска путей конструктивного осмысления современной кризисной ситуации, авершенное, схематизируя содержание картезианской метафизики, сглаживая ее противоречия и неоднозначные моменты в угоду своей монистически-линейной схеме истории философии.

Литература 1. Декарт, Р. Небольшие статьи 1619–1621 гг. // Соч. в 2-х т. – М., 1989. – Т. 1.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО КАНТОВЕДЕНИЯ Т.Г. Румянцева В структуре историко-философских исследований значительное место принадлежит сегодня кантоведению, являющемуся, без преувеличений, одной из наиболее развитых и востребованных областей этого вида знаний. В данной статье предпринята попытка выявить наиболее актуальные проблемы современного кантоведения, которые выдвигаются на передний план самим развитием общества в эпоху глобализации. Показано также, что многие фундаментальные идеи и суждения великого немецкого мыслителя сегодня не просто актуальны, но и злободневны; они вовлекаются в новейший философский дискурс, участвуют в самых острых и насущных дискуссиях о возможных сценариях человеческого будущего. «Двадцатое столетие с изумлением засвидетельствовало дальновидность Канта – занялось парадоксом его отсроченного реалистического идеализма... вечный Кант оказывается Кантом злободневным», а его «наследие, почитаемое в качестве классического», несет «в себе долгосрочный проективный смысл» [1, с. 4].

С первых дней своего возникновения учение И. Канта находилось в эпицентре историкофилософских дискуссий. Его идеи успешно развивались, усваивались и защищались или же, наоборот, исправлялись и подвергались беспощадной критике со стороны его многочисленных адептов и оппонентов. Попытки интерпретации творчества И. Канта предпринимались такими его известными современниками, как М. Мендельсон, К. Рейнгольд, Ф. Якоби, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель и др. Упоминая более поздних авторов, так или иначе оставивших значительный след в истории кантоведения, нельзя не назвать имена А. Шопенгауэра и М. Хайдеггера. Было бы несправедливо, однако, не отметить некоторую избыточность их интерпретаторского своеволия, обнаруживаемого всякий раз, когда речь заходила о том, что же все-таки следует считать «аутентичным» в кантовской философии или, как позднее это будет сформулировано, что же на самом деле имел в виду И. Кант «Дерзкие рейды» этих мыслителей в трансцендентальные «джунгли» их великого соотечественника станут на долгие годы предметом специального изучения (прежде всего, поставленные ими вопросы об аутентичности 2-го издания «Критики чистого разума» и философско-эвристическом статусе самой этой работы).

Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 193 |





© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.