WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 81 |

Значэнні полісемантаў падгрупы назвы страў з бульбы арганізаваны па мадэлях: ‘страва 1’ – ‘страва 2’ (бел. гу гіль 2 [Слп-зБ1] ‘бабка [страва з дранай бульбы]’, ‘вельмі густая страва’; укр. пля цок [Слзп2] ‘корж з прэснага цеста’, ‘блін з дранай бульбы’), ‘страва 1’ – ‘страва 2’ – ‘страва 3’ (бел. камы [Слцр] ‘галушкі’, ‘бульбяная каша, прыпраўленая салам ці тлушчам’, ‘клёцкі, начыненыя мясам’; укр. пи зи [Слзп2] ‘галушкі’, ‘бульбяныя галушкі’, ‘печаная драная бульба’), ‘прадукт’ – ‘страва’ (бел. рул [Мслн-д] ‘бульба, якая зімуе на полі’, ‘бліны, аладкі, спечаныя з рулёў’; укр. бульманя ник [Слб1] ‘бульбіна’, ‘печаны корж з мукі, змешанай з бульбай’), ‘страва’ – ‘не страва’ (бел. тапту ха [КслМ] ‘тоўчаная вараная бульба, камы’, ‘ступа’; укр. мньо ха [СлпВ1] ‘тоўчаная бульба, звараная для ежы’, ‘бульбяное пюрэ’, ‘лайдак, млявы чалавек’). Сярод лексем гэтай падгрупы сустракаюцца супадзенні ў дыялектах беларускай і ўкраінскай моў (бел. пля цок [ДслБ] – укр. пля цок [Слзп2]; бел. ташно цікі [СнарлРЯ] – укр. тошно тик [Слзп2]), у розных гаворках аднаго дыялекту (бел. дра нікі [Слп-зБ2, Мслм-м]; укр. баланда [СлССП, Слп]) і ў асобных дыялектах у межах Назвы страў з бульбы Колькасць лексем бел. укр.

Назвы страў з дранай Назвы бліноў, аладак 63 бульбы Назвы каш 37 Назвы клёцак 31 Назвы страў з варанай Назвы страў з нятоўчанай бульбы 75 бульбы Назвы страў з тоўчанай Назвы каш 63 бульбы Назвы піражкоў, аладак, 23 перапечак Назвы страў са смажанай бульбы 21 Назвы страў з тушанай бульбы 11 Назвы страў з печанай бульбы 15 Іншыя назвы страў з бульбы 10 Усяго 349 152 Лексика. Лексическая семантика. Лексикография. Фразеология адной мовы (бел. ба ба [Тсл1, МслГ, КслМ, Слзп-зБ1]; укр. тертю х [Слзп2, Гг]). Неабходна падкрэсліць, што ў разгледжанай падгрупе лексем шырока распаўсюджаны сістэмныя адносіны ўнутрыдыялектнай сінаніміі: укр. бульбо вник, деруне ць, дранки, картопля ник, картохля ник, картофля к, картохльо ви пля цок (Слзп1); терту шок (Слзп2); тертю х (Слзп2, Гг).

У падгрупе назваў страў з бульбы фіксуюцца выпадкі міжмоўнай полісеміі (укр. со лянка [Слзп2] ‘вараная бульба, палітая шкваркамі і тлушчам’ – заходнепалескія гаворкі; бел. со лянка [ДслБ] ‘вараная пасоленая бульба’, ‘сальніца’ – Брэстчына) і міжмоўнай аманіміі (бел. дзеру н [Псл] ‘дранік’ – палескія гаворкі; укр. деру н 1 [Слзп1] ‘дранік’, деру н 2 [Слзп1] ‘туман’ – заходнепалескія гаворкі), а таксама міждыялектнай полісеміі (бел. картапля нік [Мслм-м2] ‘бульбяны блін’ – сярэднебеларускія гаворкі; картапля нік [ДслЗ] ‘блін з бульбы’, ‘той, хто любіць бульбяныя бліны’ – Гродзеншчына; укр. тертю х [Слзп2] ‘блін з дранай бульбы’ – заходнепалескія гаворкі; тертю х [Гг] ‘блін з дранай бульбы’, ‘корж, спечаны з дранай бульбы’ – гуцульскія гаворкі) і міждыялектнай аманіміі (бел. дра нка [Мслм-м] ‘бабка, страва з дранай бульбы’ – Магілёўшчына; дра нка 1 [МслГ] ‘бабка з цёртай бульбы’, дра нка 2 [МслГ] ‘шчапаная гонта’ – Гродзеншчына; укр. топту ха [СлпВ1] ‘ежа з тоўчанай бульбы’ – палтаўскія гаворкі; топту ха 1 [Слп] ‘бульбяное пюрэ’, топту ха 2 [Слп] ‘снасць, зробленая з драўляных пруткоў’ – палескія гаворкі).

Такім чынам, разгледжаная група назваў страў з бульбы складаецца з шэрагу падгруп, якія адрозніваюццца колькасцю ўваходзячых лексем, наяўнасцю выпадкаў аманіміі, полісеміі, міжмоўных супадзенняў, а таксама разгалінаванасцю сінанімічных радоў.

Гг – Гуцульскі говірки: короткий словник / відп. ред. Я. Закревська. Львів: Вид-во ІУ ім.

І. Крип’якевича, 1997.

Дсл – Гілевіч Н. І. Дыялектны слоўнік: Лексіка. Фразеалагізмы. Прыказкі, прымаўкі, прыгаворкі. Параўнанні. Мінск: Беллітфонд, 2005.

ДслБ – Дыялектны слоўнік Брэстчыны / склад. М. М. Аляхновіч [і інш. ]. Мінск: Навука і тэхніка, 1989.

ДслЗ – Сцяцко П. У. Дыялектны слоўнік. З гаворак Зэльвеншчыны. Мінск: Выд-ва БДУ, 1970.

КслМ – Бялькевіч І. К. Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны. Мінск: Навука і тэхніка, 1970.

МслГ – Сцяшковіч Т. Ф. Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці. Мінск: Навука і тэхніка, 1972.

Мслм-м – Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак / пад рэд. М. А. Жыдовіч. Мінск: Выд-ва БДУ, 1970.

Мслм-м2 – Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак / пад рэд. М. А. Жыдовіч. Мінск: Выд-ва БДУ, 1974.

Мслн-д – Матэрыялы для слоўніка народна-дыялектнай мовы / пад рэд. Ф. Янкоўскага.

Мінск: Выд-ва БДУ, 1960.

Нарл – Сцяцко П. У. Народная лексіка. Бытавая лексіка гаворак Зэльвеншчыны / рэд.

М. В. Бірыла. Мінск: Навука і тэхніка, 1970.

Псл – Кучук І. М. Палескі слоўнік: Лельчыцкі раён / І. М. Кучук, А. К. Малюк. Мазыр:

Выд-ва МазДПІ імя Н. К. Крупскай, 2000.

Лексика. Лексическая семантика. Лексикография. Фразеология Слб1 – Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок: у 2 ч. Київ: Наукова думка, 1984.Ч. 1. А–Н.

Слгг – Словник гуцульських говірок (літера Б) // Гуцульщина: Лінгвістичні етюди. Київ:

Наукова думка, 1991.

Слзп1 – Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: у 2 т. Луцьк: Вежа, 2000. Т. 1.

А–Н.

Слзп2 – Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: у 2 т. Луцьк: Вежа, 2000. Т. 2.

О–Я.

Слп – Лисенко П. С. Словник поліських говорів. Київ: Наукова думка, 1974.

СлпВ1 – Ващенко В. С. Словник полтавських говорів. Харків: Вид-во ХДУ ім. О. М. Горького, 1960. Вип. 1.

Слп-зБ1 – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча: у 5 т.

/ уклад. Ю. Ф. Мацкевіч [і інш. ]; рэд. Ю. Ф. Мацкевіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1979.

Т. 1. А–Г.

Слп-зБ2 – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча: у 5 т.

/ уклад. Ю. Ф. Мацкевіч [і інш. ]; рэд. Ю. Ф. Мацкевіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1980.

Т. 2. Д–Л.

СлССП – Лисенко П. С. Словник діалектної лексики Середнього і Східного Полісся.

Київ: Вид-во АН УРСР, 1961.

Слцр – Слоўнік гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі: у 2 т. Мінск: Універсітэцкае, 1990.

Т. 1.

СнарлРЯ – Юрчанка Г. Ф. Сучасная народная лексіка: з гаворкі Мсціслаўшчыны: слоўн.:

Р–Я / рэд. А. А. Крывіцкі. Мінск: Беларуская навука, 1998.

Тсл1 – Тураўскі слоўнік: у 5 т. / склад. А. А. Крывіцкі [і інш. ]. Мінск: Навука і тэхніка, 1982. Т. 1. А–Г.

Тсл5 – Тураўскі слоўнік: у 5 т. / склад. А. А. Крывіцкі [і інш. ]. Мінск: Навука і тэхніка, 1987. Т. 5. С–Я.

А. И. Грищенко (Москва) Клише братья-славяне в русской публицистике:

современное употребление и проблема происхождения 1. Публицистическое клише братья(-)славяне среди иных подобных этнических наименований (напр., лицо кавказской национальности, выходцы из Поднебесной, жители туманного Альбиона) сохраняет в современной русской речи, по данным газетного корпуса в составе Национального корпуса русского языка (НКРЯ), и актуальность, и относительно высокую частоту употребления.

Представлено оно и в устном корпусе НКРЯ.

2. В газетном корпусе НКРЯ 44% всех употреблений клише братья-славяне приходится на тексты спортивной тематики, причём только в них так могут называть хорватов и словаков, остальные же славянские народы (сербы, югославы в целом, поляки, чехи, болгары, восточные славяне) именуются таким образом не только в спортивном дискурсе. Большинство контекстов (более 63%) связывают клише братья-славяне с восточнославянскими народами, среди которых количественно лидируют украинцы (более 38%).

3. Хотя самые ранние в НКРЯ примеры относятся к концу 1860-х – 1870-м гг., всплеск употребления данного клише в русской печати относится к 1860-м гг., 154 Лексика. Лексическая семантика. Лексикография. Фразеология особенно во время проведения в 1867 г. в России Славянского съезда. Истоки клише братья-славяне – западные, поскольку возникло оно в чешском и немецком языках на волне Славянского Возрождения: brati Slovan, Slovansk brati (напр., в «Provoln k Slovanm» 31 мая 1848 г. и других документах Славянского конгресса в Праге) и Slawenbrder, Slawischen Brder (напр., в: Versuch ber die slawischen Bewohner der sterreichischen Monarchie, Wien, 1804, – или в: Jan Petr Jordan, Grammatik der wendisch-serbischen Sprache, Prag, 1841).

4. По более ранним русским текстам можно проследить возможные пути семантического становления словосочетания братья-славяне как клише: с одной стороны, оно появляется на пересечении архисем ‘славянство’ и ‘братство’ (напр., в повести Н. М. Карамзина «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода» (1802): «братья по крови Славянской и Вере православной»; в «Исторических размышлениях об отношениях Польши к России» М. П. Погодина (1831): «все Славяне между собою братья»); с другой – может связываться с представлениями о братстве славян у иных славянских народов (напр., в романе Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» (1829), один из героев которого, поляк Почтивский, «любит вообще все Славянские наречия, и почитает все Славянские племяна кровными, всех Славян братьями, которые должны любить себя взаимно и общими силами стремиться к просвещению»).

5. Встречаются в первой половине XIX в. и такие непривычные для современной речи словосочетания, как наши старшие братья Славяне (М. П. Погодин, 1839), наши двоюродные братья Славяне (Ю. И. Венелин, 1849). Ср. современное: наши младшие братья славяне (Д. Асламова, 2007).

6. Клише братья-славяне представляет собой одну из реализаций концепта «братский народ» и связанно с архетипическими представлениями о «родственных отношениях» между народами, странами, городами и т. д., ср. клише советской пропаганды семья народов, младший брат vs старший брат, существование городов-побратимов. Однословным синонимом клише братья-славяне является экспрессивный этноним времён Русско-турецкой войны 1877– 1878 гг. братушки ‘болгары’, ‘сербы’, ср. его зеркальное отражение в болгарском и сербохорватском братушки ‘русские’.

7. В русской речи встречаются экспрессивные этнонимы с корнем брат, обозначающие и иные, неславянские, народы, напр.: браты, братские татары (люди, мужики, иноземцы) ‘буряты’ (с XVII в., на основе контаминации русск. брат и бурят. буряад), братка ‘цыган’ (в арго), братья по разуму ‘узбеки’ (студенты узбекского отделения филологического факультета МГПИ им.

В. И. Ленина, в речи одного из профессоров, запись 2001 г.), братишки ‘крымские татары’ (Бахчисарай, запись 2010 г.).

Лексика. Лексическая семантика. Лексикография. Фразеология Т. В. Громко (Кировоград) Особенности семантики географической лексики в украинских диалектах Установление принципов и моделей культурной мотивации, которая лежит в основе номинации географических реалий, является одной из актуальных и перспективных проблем в современном языкознании. Исследование украинской народной географической терминологии было, есть и остается актуальным во многих отношениях. Во-первых, это пополнение диалектной базы на уровне указанной тематической группы с перспективой составления «Словаря народных географических терминов Украины». Во-вторых, народная географическая терминология – это апеллятивный ресурс, представляющий интерес для ономастики, и в-третьих, диалектологические штудии в этой отрасли дают материал для последующих исследований по славянской этимологии, словообразованию и т. д. К тому же знание местной лексики, в частности географической, дает возможность определить, как собственно формировался украинский язык в живом общении носителей. Об актуальности дальнейших исследований в этом направлении свидетельствует значительное количество славистических трудов (Э. А. Григорян, Р. Н. Малько, Н. И. Толстой, И. Я. Яшкин, Е. А. Черепанова, Т. О. Марусенко и др.). В связи с этим работа в указанном направлении нуждается в последующем системном продолжении.

Проведенное нами исследование народных географических терминов (далее, как и для словосочетания географическая терминология, – ГТ) Центральной Украины (на материале Кировоградщины) – «Словник народних географічних термінів Кіровоградщини» (Т. В. Громко, В. В. Лучик, Т. І. Поляруш. – Київ-Кіровоград, 1999. – 224 с.) и монография «Семантичні особливості народної географічної термінології Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини)» (Кіровоград, 2000. – 175 с.) – показало, что эта лексическая группа является достаточно многочисленной (1787 лексем и их вариантов) и потому важной частью общенародного языка. Диалектные особенности предопределяют вариантность ГТ по фонетическому и словообразовательному оформлению, что способствует их синонимическому использованию, подчеркиванию их местной фонетической специфики.

Становление, развитие и функционирование народной ГТ, определяется рядом тесно связанных как внеязыковых, так и собственно языковых факторов.

Особенности рельефа, гидроморфологии и естественных условий Кировоградщины (таких, как части лесостепи и степи), а также ведения хозяйства нашли свое отражение в семантике исследуемых ГТ. Общая характеристика географических условий региона показывает типичные свойства равнинного рельефа, что, в свою очередь, отразилось в семантической мотивации названий географических объектов (ГО).

156 Лексика. Лексическая семантика. Лексикография. Фразеология Зафиксированные в диалектах центральной части Украины ГТ представляют в основном сформированную терминологическую микросистему, которая представляет собой соответствующую совокупность понятий и имеет сложную внутреннюю организацию. По значению лексические единицы образуют определенную систему, в пределах которой выделяется 24 ЛСГ, объединенных на основе общего семантического элемента ( 270 сем) и противопоставленных по ряду дифференциальных признаков. Общими для всех ГТ оказываются такие основные черты, как: ’размер ГО’, ’форма’, ’наличие/отсутствие растительности’. К дифференциальным относим ’функциональное назначение’, ’заболоченность/незаболоченность’, ’место расположения относительно других ГО’.

Важным источником формирования ГТ и их семантической структуры выступает переосмысление основ, в связи с чем обнаруживается ряд способов перенесения значений, образования семантических цепей, а также повторяемость последних, относящихся к разным ГТ, которые, на первый взгляд, далеки друг от друга, однако семантически связаны (лелека, лотка, шарабан).

Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 81 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.