WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 81 |

adj. dobr (J. tolc, II. ASJ, 1. as, 1978, str. 145).] Podobne v alch zvzkoch meme sledova jednak vntorn diferenciciu slovenskch nre na tri zkladn makroarely (zpadoslovensk, stredoslovensk a vchodoslovensk) a v ich rmci lenenie na menie reginy, napr. severn a jun v oblasti zpadnej a strednej sloveniny, a zpadn a vchodn na zem vchodoslovenskch dialektov, jednak prbuznos slovenskch nre (slovenskho jazyka) s ostatnmi slovanskmi nreiami (slovanskmi jazykmi), napr. s eskmi (moravskmi), poskmi, ukrajinskmi nreiami.

Popri tradinom trichotomickom lenen slovenskch nre priniesol vskum lexiky aj nov lenenie slovenskch nre: dichotomick lenenie v smere juhozpadnom proti severovchodnmu, resp. dichotomick lenenie v smere severozpadnom proti juhovchodnmu na zklade vskytu takch lexm ako napr. jame/jarec, ito/penica, izba/chia, kobr, koberec/pokrovec [porov. mapa. 36: a) jame, b) kukurica, str. 74; mapa. 37: a) penica, b) ra, c) obilie/zboie, str. 75; mapa. 32: a) izba, b) dom, str. 206; mapa. 46: koberec, str. 220, ASJ, IV, 1984]. Ako potvrdzuje vskum, starie javy praslovanskho pvodu, ktor s zaznamenan na mapch vo vetkch tyroch zvzkoch, svedia aj o prbuznosti sloveniny s junoslovanskmi jazykmi (so srbinou a slovininou). Tret diel ASJ, v ktorom sa podva slovotvorn charakteristika slovenskch nre, prina vea plne novch zisten, pretoe oblas tvorenia slov bola dovtedy v slovenskch dialektoch preskman vemi slabo.

3. Vetky tyri zvzky Atlasu slovenskho jazyka maj vek dokumentrnu hodnotu a predstavuj vznamn zdroj poznatkov o slovenskch nreiach, o ich vntornej diferencicii, o prbuznosti slovenskch dialektov s okolitmi slovanskmi i neslovanskmi nreiami. Hoci v ASJ je zaznamenan synchrnny stav slovenskch dialektov, jazykovedci z neho mu erpa daje aj pre vskum najstarch O pvode tchto tvarov podobne ako o stredoslovenskch tvaroch typu rakita, rae, lake, ktor jednoznane svedia o prbuznosti strednej sloveniny s junoslovanskmi jazykmi (najm so srbinou a slovininou), sa vemi vea diskutovalo najm v medzivojnovom obdob. Genzu tchto javov nezpadoslovanskho pvodu v strednej slovenine objasnil v tridsiatych rokoch 20. stor. udovt Novk, zakladate modernej slovenskej jazykovedy a len Praskho lingvistickho krku, ke v intencich mylienok N. S. Trubeckho stanovil pomern chronolgie troch zkladnch zmien z 10.–11. stor.: na jednej strane pre stredn sloveninu [(1) znik a vokalizcia jerov, (2) kontrakcia, (3) denazalizcia] a na druhej strane pre zpadn a vchodn sloveninu [(1) kontrakcia, (2) znik a vokalizcia jerov, (3) denazalizcia]. Porov. NOVK,.: K najstarm dejinm slovenskho jazyka (Bratislava: Veda 1980. 352 s.). V tejto svislosti treba uvies, e otzkam tzv. juhoslavizmov v strednej slovenine, ie javom nezpadoslovanskho pvodu, sa venoval aj Samuil Borisovi Berntejn vo svojej knihe Очерк сравнительной грамматики слaвянских языков (М.: Издательство АН СССР, 1961). Prof. Berntejn pokladal vskyt javov rat-, lat- za psl. or t-, s za psl.

t-, o ch’ v II. palatalizcii, splynutie mkkho r s tvrdm (r’ > r), prponu -o v intrumentli singulru feminn, datv – lokl singulru ruki, nohi (namiesto ruke, nohe), znik vokatvu, korene teb-, seb- v tvaroch zmen a prponu -mo v 1. osobe plurlu za stopy po prastarom kontakte slovininy a strednej sloveniny. [Porov. KRAJOVI, R.: Vvin slovenskho jazyka a dialektolgia. (Bratislava: Slovensk pedagogick nakladatestvo 1988, str. 9–12)].

64 Диалектология. Лингвогеография dejn slovenskho jazyka, kee v jednotlivch dialektoch sa vyskytuj rzne petrefakty, ktor reprezentuj star vvinov stav a ktor s svedectvom toho, ako sa realizovali jednotliv zmeny v starom i mladom obdob praslovanskho jazyka, ale aj v obdob samostatnho vvinu slovenskho jazyka. Ako je znme, z najstarch dejn slovenskho jazyka, t. j. z 10.–15. stor., v priebehu ktorch sa vykonali vetky najdleitejie zmeny v starej slovenine na vetkch jazykovch rovinch, sa nezachovali svisl psomn pamiatky. Z tohto obdobia sa zachovali iba jednotliv slov, vlastn men (miestne a osobn men) v pamiatkach psanch po latinsky. Tieto jednotliv slov maj vek vznam pri urovan absoltnej chronolgie zmien. Ale nemono na zklade ich vskytu rekontruova cel systm jazyka. A modern jazykoveda, opierajca sa o zkladn princpy trukturalizmu a vyuvajca modern vskumn metdy, ako s vntorn rekontrukcia jazyka, metda pomernej chronolgie a jazykovho zemepisu, postavila rekontrukciu najstarch dejn slovenskho jazyka na vskume slovenskch nre.

TOLC, Jozef – BUFFA, Ferdinand – HABOVTIAK, Anton: Atlas slovenskho jazyka. I.

Vokalizmus a konsonantizmus. as prv – mapy. 314 s. as druh – vod – Komentre – Materily. 200 s. Prv vydanie. Ved. red. E. Pauliny. Bratislava: vydalo Vydavatestvo Slovenskej akadmie vied 1968.

TOLC, Jozef: Atlas slovenskho jazyka. II. Flexia. as prv – mapy. 316 s. as druh – vod – Komentre. 192 s. Prv vydanie. Ved. red. E. Pauliny. Bratislava: Veda, vydavatestvo Slovenskej akadmie vied 1978.BUFFA, Ferdinand: Atlas slovenskho jazyka. III. Tvorenie slov. as prv – mapy. 424 s.

as druh – vod – Komentre – Dotaznk – Indexy. 248 s. Vydanie prv. Ved. red. J. Ruika. Bratislava: Veda, vydavatestvo Slovenskej akadmie vied 1978.

HABOVTIAK, Anton: Atlas slovenskho jazyka. IV. Lexika. as prv – mapy. 464 s.

as druh – vod – Komentre – Dotaznk – Indexy. 368 s. Prv vydanie. Ved. red. J. Ruika. Bratislava: Veda, vydavatestvo Slovenskej akadmie vied 1984.

RIPKA, Ivor – BUFFA, Ferdinand – FERENKOV, Adriana – NIANSK, Jozef:

Slovnk slovenskch nre. I. A–K. Ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda, vydavatestvo Slovenskej akadmie vied 1994. 936 s.

RIPKA, Ivor – FERENKOV, Adriana et al: Slovnk slovenskch nre. II. L – P (povzchdza). Ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda, vydavatestvo Slovenskej akadmie vied 2006. 1066 s.

Slovnk sasnho slovenskho jazyka. I. (A–G). Ved. red. K. Buzssyov – A. Jaroov.

Bratislava: Veda, vydavatestvo Slovenskej akadmie vied 2006. 1134 s.

С. В. Дьяченко (Москва) Система ударных гласных в русских говорах запада Воронежской области 1. В работе рассматриваются русские говоры запада Воронежской области с различением семи гласных фонем под ударением: говоры сёл Татарино Каменского района и Истобное Репьёвского района, исследованных в экспедициях 2009–2010 гг.

2. Ударная вокалическая система обоих говоров определена с помощью формантной сетки, предложенной И. И. Исаевым. Метод формантной сетки позвоДиалектология. Лингвогеография ляет представить аллофоны гласных фонем каждого отдельного говора в виде областей в системе координат, где ось X – значение F2 (ряд), ось Y – значение F(подъём) (Исаев 2010). Измерение формант проводилось в программе PRAAT.

3. Системы ударных гласных в архаическом срезе двух говоров (информанты 1910-х гг рождения) очень близки, гласные фонемы реализуются звуками, образущимися в одних и тех же зонах (ср. таблицы 1, 2).

В таблицы не включены области звуков, реализующих фонемы // и //, поскольку эти фонемы представлены в обоих говорах дифтонгами [ие] и [уо].

Первая часть дифтонга [ие] образуется в области фонемы /и/, вторая – в области /е/, соответственно части дифтонга [уо] образуются в зонах /у/ и /о/.

Системы, представленные в речи старших информантов двух говоров, близки не только в отношении ударного, но и предударного вокализма: после твёрдых согласных наблюдается архаическое аканье, после мягких – архаическое яканье задонской разновидности.

3. Однако анализ речи информантов 1930–40-х гг. рождения показал, что системы ударного вокализма этих говоров развиваются по-разному: 1) в говоре с. Татарино аллофоны фонем /и/ и /е/ продвигаются вверх и вперёд, зона их пересечения становится больше, в то время как зона пересечения аллофонов /е/ и /а/ исчезает. Зона аллофонов /и/ достигает 200–300 Гц по шкале F1 и 2800–2900 Гц по шкале F2, зона /е/ перемещается в область 300–500 Гц по шкале F1 и 2600–2700 Гц по шкале F2. Зоны образования звуков, реализующих фонемы /а/, /о/, /у/, не перемещаются; 2) в говоре с. Истобное зона образования звуков, реализующих фонему /е/, перемещается вниз и назад, достигая 600–750 Гц по шкале F1 и 1800–1900 Гц по шкале F2. Таким образом, сближаются области формирования звуков, представляющих фонемы /е/ и /а/, при этом исчезает зона пересечения аллофонов фонем /е/ и /и/. Зоны образования звуков, реализующих фонемы /а/, /о/, /у/, не перемещаются.

Системы предударного вокализма после твёрдых согласных, реализующиеся в речи этих информантов, совпадают (архаическое аканье), но после мягких согласных различаются: в татаринском говоре яканье обоянского типа, в истобнинском – задоского с примерами произношения [’а] перед ударными гласными среднего и нижнего подъёма.

4. Таким образом, изменения в системах ударного и предударного вокализма в обоих говорах, вероятно, связаны друг с другом. Причина того, что изначально одинаковые вокалические системы изменяются в разных направлениях, видится в различиях ритмической структуры слова в этих говорах. В татаринском говоре структура волнообразна: чередуются краткие и долгие слоги (Касаткин 2009: 98), в результате чего система предударного вокализма преобразуется в модель обоянского яканья, то есть звук [е] перед средними и нижними ударными гласными (более долгими, чем верхние и верхне-средние) заменяется кратким звуком [и]. Этот процесс вызывает сближение зон образования звуков [е] и [и], что отражается на системе ударного вокализма. В истобнинском Таблица 1. Система гласных фонем говора с. Татарино Таблица 2. Система гласных фонем говора с. Истобное 68 Диалектология. Лингвогеография говоре структура слова иная: ударный и предударный слоги долгие, остальные краткие. Поэтому система предударного вокализма (задонское яканье) изменяется по пути удлинения и расширения предударного гласного перед средними и нижними ударными гласными. Так предударный гласный [е] сближается с [а], а затем это сближение происходит в системе ударных гласных.

Исаев И. И. Артикуляционное пространство и формантная характеристика гласных в русских говорах // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 15 (в печати).

Касаткин Л. Л. К истории аканья-яканья // Актуальные проблемы русской диалектологии и исследования старообрядчества: Тезисы докладов Международной конференции 19–21 октября 2009 г. М., 2009. С. 96–99.

И. И. Исаев (Москва) Артикуляционное пространство и формантная характеристика гласных в русских говорах Несмотря на усилия комиссий, формирующих международный фонетический алфавит (IPA), транскрипция диалектной речи не является объективной фонетической картиной, а выражает, как правило, т р а д и ц и о н н ы е представления диалектолога о диалектной фонетике, зажатые в перцептивный эталон его собственного языка. Детальность и лингвистическая точность её зависит от многих факторов. Именно поэтому использование чужой транскрипции для детальных фонетических исследований оказывается практически невозможным.

Проблема определения инвентаря и системы гласных единиц в диалектах сегодня далека от окончательного решения. Плен перцептивных эталонов исследователя настолько силён, что даже квалифицированные исследователи диалектов иногда пропускают принципиальные диалектные фонетические черты.

Гласный является диффузным звуком, он образуется не в конкретной точке, а в некоторой зоне, которая задана артикуляционной традицией языка/диалекта. Такое артикуляционное поле гласного может иметь различную площадь в разных системах (Исаев 2010).

Процесс узнавания гласного звука по сложности выполнения работы мозгом человека сопоставим с узнаванием музыкальных нот в аккорде.

Для идентификации гласных важны первые две форманты, которые соответствуют подъему (F1) и ряду (F2) гласного. Если расположить частоты F1 на оси Х, а частоты F2 на оси Y, то мы получим пространство артикуляционного тракта в привычных координатах треугольника гласных. Опытным путем было установлено, что цена деления шкалы 50 Гц достаточна для дистрибуции гласных.

На динамической спектрограмме гласного определяются частоты F1 и F2, которые заносятся в формантную сетку. Фонетический контекст гласного определяет его место в зоне: переднеязычные согласные, например, сдвигают его вперед, носовые согласные отодвигают в заднюю часть зоны.

Диалектология. Лингвогеография Интонация фонетического отрывка может сильно менять гласный. Резкое движение основного тона тянет за собой формантную структуру гласного. Именно поэтому иллюстрация гласного в фонетических работах должна сопровождаться четырьмя параметрами: осциллограмма, динамическая спектрограмма, частота основного тона и огибающая интенсивности.

Важный фактор оценки системы гласных – напряженность или ненапряженность – может быть описан в рамках метода формантной сетки. Обычно исследователями констатируется напряженное или ненапряженное образование гласного, но единичный пример не дает права судить о свойствах всей системы. Вполне может оказаться, что отдельные слова по причинам, находящимся вне границ сегментной фонетики, могут иметь напряженные или ненапряженные гласные. Только поместив все примеры в формантную сетку, можно установить размер зоны гласного. Как правило, напряженность выражается в очень компактном распространении гласного в зоне. Необходимость размещения в артикуляционном тракте большого количества единиц требует четкой дистрибуции каждой из них. И напротив, меньшее количество единиц можно разместить просторнее, что выражается более широкой зоной гласного.

Метод «формантная сетка» позволяет определить не только зону образования гласных и их напряженность, но и зону неразличения гласных под ударением и без ударения. Кроме того, обнаруживается связь места гласного в зоне с интонацией, позицией и дискретным фонетическим окружением.

Кроме всего прочего, формантные сетки позволяют проследить зоны неразличения гласных. Это наблюдение имеет принципиальное значение для описания динамического компонента системы гласных. Методика, показывающая зоны неразличения, позволила С. В. Дьяченко проследить и описать изменение типов диссимилятивного яканья, основанных на архаическом принципе (Дьяченко 2010).

[]-редукция гласных после твердых согласных в непервом предударном слоге, которая работает в литературном варианте национального русского языка, объясняется как стремлением редуцированного гласного к состоянию покоя, к нейтральному укладу органов речи. Диалектный матерал показывает, что примеры с гласным «покоя» [] являются не фонетической необходимостью русской фонетики, а всего лишь одной из возможных систем нейтрализации. В меленковском говоре с. Синжаны представлена [ы]-редукция, которая требует большего напряжения и не может считаться стремлением гласных, удаленных от ударения, в «зону покоя» речевых органов.

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 81 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.