WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 81 |

Тодор Бояджиев (София) С. Б. Бернщейн за българските диалекти Любим обект за приложение на огромната си научна ерудиция и широки научни интереси за С. Б. Бернщейн е била винаги диалектологията изобщо и преди всичко българската диалектология. Отбелязването на 100-годишнината от рождението му е добър повод да се осмислят и оценят идеите и концепциите в българистичните му научни приноси, заслугите му за организирането и подготовката на отряд от специалисти, способни да решават научните задачи на българската диалектология. Тя цени високо С. Б. Бернщейн, преди всичко за неговата огромна научна и организационна дейност за изучаване на българските говори в Украйна и Молдова. Усилията му в тази насока датират още от 30-те години на миналия век, когато като ръководител на катедрата по български език в Одеския педагогически институт и във Одеския университет започва работа за изучаване на българските преселнически говори в Украйна. На тези изследвания е съдено да станат първата крачка за широкото и системно изследване на българските преселнически говори.

По негова инициатива и под негово ръководство и активно участие в първите следвоенни десетилетия на миналия век се провеждат експедиции за широко и планомерно изучаване на българските говори в Бесарабия и Приазовието. Важно е да подчертаем, че името на Бернщейн е свързано с нов подход в руската славистика за диалектните проучвания. Той съставя програма, по която за пръв път в българистиката се осъществява масовото събиране на български диалектен материал. Благодарение на него имаме не само пълна характеристика на съвременното състояние на преселническите говори но и системна реконструкция на тяхното състояние в края на ХVІІІ и началото на ХІХ век. Много важен като методологичен образец е съставеният под негово ръководство «Атлас болгарских говоров в СССР», който е първият опит за лингвогеографско картографиране в българската диалектология и нов етап в развитието на диалектологията.

Паралелно с работата по Атласа в Института за славяноведение под негова редакция започва да се издава сборника «Статьи и материалы по болгаркой диалектологии», където се публикуват отчети за научните резултати от експедициите, речници и монографични описания за отделните говори и съпоставки с говорите в метрополията. Атласът безпорно е един от най-забележителните трудове, посветени на българските диалекти и много важен методологичен образец за съставянето на «Българския диалектен атлас», първият том на който е плод на творческите и плодотворни контакти между руските и българските диалектолози.

Диалектология. Лингвогеография Обект на внимание за Самуил Борисович са и някои въпроси, свързани с говорите в България. На базата на данни от първия том на БДА той прави класификация на югоизточните говори (съвместно с Е. В. Чешко), като се имат предвид предимно морфологичните и акцентните им черти. Авторите отделят за пръв път източна група говори в Странджа и западнорупска група говори в източните Родопи и Хасковско. В статията «Об одной особенности глагольной флексии 1 л. ед. настоящего времени в юго-восточных говорах Болгарии» Бернщейн разглежда една характерна черта на южнобългарския диалектен ареал, за да направи съществения извод, че те «стоят в ряду с многими фонетическими, грамматическими и лексическими чертами, которые объединяют рупские говоры с западноболгарскими и македонскими».

Историята на българския език и неговата историческа диалектология е още една област, в която С. Б. Бернщейн внася своя значителен принос в нея. Откриваме го в кандидатската му дисертация за турските елементи в дамаскините от ХVІІ–ХVІІІ век и особено в докторската му дисертация «Разыскания в области болгарской исторической диалектологии», посветена на влахобългарските грамоти от ХІV–ХV век. В славянските говори във Влашко той установява характерни черти на народния език, които по признанието на всички обективни исследователи се считат за български и за първокласен източник на българската езикова история.

Широко място заемат данните от българския език и неговите диалекти и в двутомния му труд «Очерк сравнительной грамматики славянских языков», в който се разглеждат детайлно вскички проблеми на славянската фонетика – от структурата на сричката до съдбата на особените съгласни и промените им в диалектите на южнославянските езици.

Научната дейност на проф. С. Б. Бернщейн в областта на българската диалектология го определя като един от най-изтъкнатите и авторитетни представители на славистиката в Русия. Почти цялата му творческа научно-организаторска дейност е била насочена към проблемите на българския език и неговото териториално вариране.

И. А. Букринская, О. Е. Кармакова (Москва) Лексическая карта: структура и интерпретация (на материале ДАРЯ) Конец ХХ века характеризуется выходом в свет большого числа лингвогеографических трудов: к ним относятся региональные и национальные атласы, атласы родственных и неродственных языков, существующих на едином географическом пространстве. Проблематика, связанная с интерпретацией лингвистических карт, была и остается актуальной в современном языкознании.Славянская диалектология и лингвогеография всегда были в центре интересов 50 Диалектология. Лингвогеография Самуила Борисовича Бернштейна, который принимал участие в создании и изучении различных атласов и придавал им огромное значение, так как лингвогеографическая информация дает возможности для исторического, этимологического, семантического, структурного анализа.

Основная цель национального атласа – выявление максимального числа ареально значимых диалектных различий и их системное толкование. Общеизвестно, что системный подход при картографировании прежде всего и подробнее всего был разработан на фонетическом и морфологическом уровнях. Сложнее дело обстояло с лексико-семантическим уровнем, потому что важнейший для лексикологии вопрос о тождестве и отдельности слова приходилось решать на огромном диалектном материале, отражающем фонетическую, акцентологическую, словообразовательную, морфологическую и этнографическую вариативность. Установление типологии различительных признаков помогает при любой вариативности найти релевантные диалектные противопоставления и определить их взаимосвязь или взаимообусловленность. Именно подобный подход позволил сделать карты лексического выпуска Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ) многослойными, дающими возможность интерпретировать их в различных аспектах.

На лексических картах ДАРЯ, кроме семантических и этнографических различий, учтены мотивационные и словообразовательные особенности. Так построены карты, посвященные терминологической лексике. В них были отражены как противопоставления корневых морфем, так и способ мотивации: отглагольные и отыменные наименования.

Отглагольные номинации, как правило, отражают конкретные действия, совершаемые с помощью предмета, и носят закрепленный характер: бич, било (от бить), молотило, молотилка (от молотить), тепец (от тепти ‘бить’) ‘бьющая часть цепа’; пральник (от прать ‘бить’), валек (от валять), колоталка (от колотить) ‘орудие для выколачивания белья при стирке’; гнет – (от гл. *gnesti) гнеток, пригнет, пригнетка; жим, жимок, прижим, прижимка (от жать, прижимать); тяга, притяг, потяг; притиск, притисок; привяз, привязень – ‘жердь, скрепляющая укладку снопов на возу’. Названия с предметной мотивацией нетерминологичны, одни и те же лексемы служат для именования целого ряда реалий, сделанных из дерева: палка, палица, дубинка – ‘бьющая часть цепа’, ‘орудие для выколачивания белья при стирке’, ‘жердь, скрепляющая снопы или сено на возу’.

Лексические карты позволяют выявить территории, противопоставленные по преобладанию того или иного типа мотивации в зависимости от характера самой реалии и представления о ней в сознании диалектоносителя. Так, карта, посвященная номинациям бьющей части цепа, показывает преобладание глагольной мотивации, а предметная отмечена лишь в части говоров северного наречия. Напротив, при анализе названий ручки цепа видно, что преобладают наименования с предметной мотивацией: матка, кадка, палка, дубинка, ручка Диалектология. Лингвогеография и под. При этом отчетливо выделяются южнорусские говоры (курские, орловские, калужские, рязанские, воронежские), в которых наименования ручки цепа мотивированы глаголом держать: держалень, держак, держальник, держалка, держальня. В том же ареале южнорусских говоров в названиях ручки сковороды также представлена глагольная мотивация (от глагола цапать/цеплять): чапля, цапля, чапельник, цапельник. В остальных же говорах распространено название сковородник, образованное от названия самого предмета.

В докладе также предполагается рассмотреть интерпретацию семантических различий на примере карт, посвященных названиям участков земли (нива, ляда, кулига).

Таким образом, любая карта, в данном случае лексическая, представляя собой высшую ступень лингвогеографического обобщения диалектных данных, строится на принципах взаимодействия внутренней и внешней структуры языка и предполагает всегда, как минимум, двухмерное, но чаще многомерное описание.

Бернштейн С. Б. Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.

Диалектологический атлас русского языка. Вып. III. Лексика. Синтаксис. Комментарии к картам. М., 1996; карты, ч. I. Минск, 1997; карты, ч. 2. М., 2004.

Т. И. Вендина (Москва) С. Б. Бернштейн и Общеславянский лингвистический атлас Идея создания Общеславянского лингвистического Атласа возникла в начале ХХ в., когда пришло осознание ограниченности знаний, касающихся пространственной проекции многих праславянских явлений и стало очевидно, что эмпирические наблюдения над историей отельных славянских языков имеют атомарный характер и требуют своей систематизации и интерпретации в пространственно-временном аспекте. Именно поэтому на I Международном съезде славистов в 1929 г. в Праге крупнейший компаративист ХХ в. А. Мейе выступил с докладом «Projet d’un Atlas Linguistique Slave», в котором говорил о необходимости создания атласа с целью изучения славянских языков методами лингвогеографии. В этом докладе С. Б. Бернштейн особо выделил один чрезвычайно важный, с его точки зрения, пункт. «Французские ученые предлагали рассматривать славянский диалектный континуум в аспекте единого языка.

Таким образом, в докладе речь шла не о славянских языках,... а о едином славянском языковом атласе» (Бернштейн 1990: 6).

Однако в тот период «еще недостаточно ясно осознавалось различие между лингвогеографическим изучением каждого славянского языка, с одной стороны, и Общеславянским лингвистическим атласом как работой нового типа, охватывающим целую семью родственных языков, – с другой. Кроме того, общая политическая обстановка 30-х годов в Европе не благоприятствовала проведению столь обширного международного начинания, поэтому оно не получило своего 52 Диалектология. Лингвогеография развития» (Аванесов 1978: 5). И только лишь спустя десять лет после окончания Второй мировой войны этот проект вновь стал предметом обсуждения. В 1958 г.

на IV Международном съезде славистов, проходившем в Москве, с докладами о создании Общеславянского лингвистического атласа выступили З. Штибер «O projekcie Oglnosowiaskiego atlasu dialektologicznego» и Р. И. Аванесов и С. Б. Бернштейн «Лингвистическая география и структура языка».

Однако уже при написании этого доклада между Р. И. Аванесовым и С. Б. Бернштейном возникли разногласия. «Один докладчик главную задачу видел в том, чтобы с помощью будущего атласа выяснить вопрос об отношении лингвистической географии к проблемам структуры языка. Основное внимание другого докладчика было направлено на конкретные проблемы сравнительной грамматики славянских языков» (Бернштейн 1990: 10).

Признав создание Атласа одной из важнейших задач славянского языкознания, съезд принял решение развернуть работу над Общеславянским лингвистическим атласом и рассмотрел организационные формы осуществления этого проекта.

Началась разработка Вопросника Атласа, его Программы. Работа эта велась в острой дискуссионной форме. Предметом дискуссий был вопрос о задачах Атласа, принципах составления Вопросника, о количестве охватываемым им населенных пунктов, о транскрипции ОЛА и др.

Разногласия участников международной комиссии Общеславянского лингвистического атласа выявились особенно четко после доклада С. Б. Бернштейна на первом заседании этой комиссии в 1959 г. в Варшаве.

При создании Атласа С. Б. Бернштейн предлагал исключить национальную атрибуцию диалектных фактов, поскольку славянский диалектный континуум должен быть представлен в аспекте единого языка, т. е. славянское должно быть противопоставлено неславянскому.

Основное внимание, по его мнению, должно быть уделено не диахроническому, а синхронно-функциональному аспекту, так как именно в этом проявляется главное отличие ОЛА от национальных атласов, в которых проблемы типологии не затрагивались.

Число населенных пунктов должно быть сравнительно небольшим – не более 350 пунктов.

Доклад С. Б. Бернштейна вызвал острую дискуссию. После этого доклада (особенно положений о национальной атрибуции лингвистических фактов) инициативная группа раскололась на два лагеря. Как пишет С. Б. Бернштейн, «проф.

В. Дорошевский решительно и темпераментно выступил против всех положений моего доклада. «Если будут приняты положения доклада проф. Бернштейна, – сказал он, – я и члены моего коллектива не будем принимать участия в работе над ОЛА».

Следует отметить, что вопрос о национальной атрибуции языковых фактов остается болезненным до сих пор, и в истории ОЛА был период, когда вопрос Диалектология. Лингвогеография о национальной атрибуции диалектного материала, собранного в славянских диалектах на территории Греции и Турции, и соответственно самих этих пунктов, стал причиной международного конфликта, приведшего к выходу болгарской национальной комиссии из этого международного проекта (в настоящее время после 25-летнего периода отсутствия болгарская национальная комиссия вновь возвратилась в Атлас). Между тем, как представляется, этот вопрос является важным, особенно при изучении материала, собранного в переселенческих говорах на территории Венгрии, Румынии, Австрии, в которых вследствие сопротивления инодиалектному влиянию до сих пор сохраняются элементы архаики.

Другой, не менее болезненный вопрос – это вопрос о задачах атласа. С самого начала основания проекта С. Б. Бернштейн настаивал на синхронно-типологической или синхронно-функциональной ориентации Атласа. Однако именно этот синхронно-функциональный аспект, по его мнению, не учитывался при разработке Программы и соответственно Вопросника Атласа.

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 81 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.