WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 ||

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1, Таблиця Інтегральний показник формування трудового потенціалу з урахуванням компетентнісного підходу [3, 4, 5] Компетен-ції Компетен-ції СоціальноКогнітивні ціннісно- Інтеграль-ний збереження особистісні Ранг регіону компетен-ції смислової показник здоров'я компетен-ції орієнтації 1 2 3 4 5 6 АР Крим 0,29 0,50 0,54 0,97 1,15 Вінницька 0,29 0,15 1,00 0,94 1,19 Волинська 0,16 0,19 0,43 0,84 0,81 Дніпропетровська 0,76 0,09 0,48 0,78 1,05 Донецька 1,00 0,13 0,54 0,80 1,23 Житомирська 0,23 0,19 0,62 0,92 0,98 Закарпатська 0,16 0,40 0,36 0,95 0,93 Запорізька 0,38 0,13 0,41 0,80 0,86 Івано-Франківська 0,25 0,19 0,74 0,88 1,02 Київська 0,26 0,12 0,56 0,88 0,90 Кіровоградська 0,20 0,18 0,48 0,93 0,89 Луганська 0,48 0,05 0,43 0,78 0,86 Львівська 0,48 0,18 0,85 0,80 1,16 Миколаївська 0,20 0,23 0,41 0,93 0,88 Одеська 0,38 0,22 0,57 0,92 1,04 Полтавська 0,29 0,10 0,58 0,85 0,91 Рівненська 0,20 0,19 0,52 0,91 0,90 Сумська 0,21 0,11 0,43 0,87 0,81 Тернопільська 0,18 0,30 0,62 0,98 1,03 Харківська 0,58 0,08 0,62 0,87 1,07 Херсонська 0,19 0,32 0,70 1,00 1,10 Хмельницька 0,21 0,19 0,89 0,90 1,09 Черкаська 0,19 0,15 0,64 0,86 0,92 Чернівецька 0,16 0,79 0,45 1,00 1,19 Чернігівська 0,18 0,20 0,67 0,89 0,97 м. Київ 0,85 0,09 0,15 0,89 0,99 м. Севастополь 0,06 1,00 0,15 0,94 1,07 ІV етап – розподіл регіонів за інтегральною оцінкою проводиться за допомогою розрахунку групування регіонів з рівними інтервалами для виділення регіонів, у яких трудовий потенціал формується на високому рівні, та тих, що потребують поліпшення в цій сфері (табл. 2).

Таблиця Групування регіонів України за рівнем формування трудового потенціалу з урахуванням компетентнісного підходу у 2009 р.

Кількість регіонів Показник Рівень Регіон питома усього вага, % Високий (1,1738-1,24683) Донецька, Чернівецька, Вінницька області 3 Вище середнього (1,10077-1,1738) АР Крим, Львівська, Херсонська області 3 Дніпропетровська, Одеська, Тернопільська, Харківська, Середній (1,02775-1,10077) 6 Хмельницька області, м. Севастополь Нижче (0,95472-1,02775) Житомирська, Івано-Франківська, Чернігівська області, м. Київ 4 середнього Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Низький (0,88169-0,95472) 6 Рівненська, Черкаська області (0,80866026- Волинська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська Дуже низький 5 0,88169) області Завдяки даному групуванню більшість регіонів (56%) потрапили до груп з дуже низьким, низьким або нижче середнього рівнем формування трудового потенціалу, високий же рівень формування характерний лише для трьох регіонів: Донецької, Чернівецької та Вінницької областей (рис. 1).

Що стосується відмінностей комплексних показників формування трудового потенціалу регіонів, то найбільша різниця серед регіонів спостерігається за компетенціями збереження здоров'я, найвищим цей показник є у м. Севастополі, а найменшим у Луганській області (рис.2). Відносно соціально-особистісних компетенцій диференціація регіонів є не суттєвою.

Розраховані інтегральні показники демонструють неоднорідність умов формування трудового потенціалу в регіонах, що спричиняє незбалансований соціально-економічний розвиток.

Отже, за результатами групування регіонів лише 44 % областей України було віднесено до таких, де трудовий потенціал на базі компетентнісного підходу формується на високому, вище середнього або середньому рівнях. Щодо інших 56% областей, то їх було віднесено до інших трьох груп (із показниками нижче середнього, низкими та дуже низькими). Це свідчить, по-перше, про підтвердження достовірних результатів попередньої оцінки формування трудового потенціалу із використанням компетентнісного підходу, по-друге, про неефективність попередніх управлінських рішень, адже, незважаючи на існування широкого кола програм сприяння регіональному формуванню і розвитку трудового потенціалу, вони неактивно враховують світові тенденції застосування компетентнісного підходу.

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1, ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1, АР Крим м. Севастополь Вінницька Когнітивні компетенції м. Київ Волинська Чернігівська 0,8 Дніпропетровська Компетенції збереження зд Чернівецька Донецька 0,Черкаська Житомирська 0,Компетенції ціннісно-смис орієнтації 0,Хмельницька Закарпатська Cоціально-особистісні Херсонська Запорізька компетенції Харківська Івано-Франківська Тернопільська Київська Сумська Кіровоградська Рівненська Луганська Полтавська Львівська Одеська Миколаївська Рис. 2. Комплексні показники формування трудового потенціалу За допомогою проведеного аналізу було виявлено, що основною проблемою формування трудового потенціалу є низький рівень розвиненості компетенцій збереження здоров'я, ціннісно-смислової орієнтації та соціально-особистісних компетенцій населення. Це свідчить про однобоке застосування компетентнісного підходу до формування трудового потенціалу, відсутність націленості на комплексне застосування підходу, що базується на компетенціях до формування ресурсів праці у регіонах.

Слід зазначати, що взагалі усім регіонам притаманні низькі показники формування трудового потенціалу. Так, різниця між максимальним та мінімальним його значенням складає лише 1,5 рази. Було виявлено, що найбільш інноваційним (відносно запровадження компетентнісного підходу до формування ресурсів праці) є Донецький регіон, саме він займає лідируючі позиції за інтегральним показником формування трудового потенціалу в 2009 р. Це пояснюється великою концентрацією людей та виробництв у даній області, що для більш ефективної організації праці та поліпшення результатів трудової діяльності потребує пошуку нових методів управління персоналом, його розвитку, оцінки тощо. Останні позиції посідають відразу п’ять областей, а саме Волинська, Запорізька, Луганська, Миколаївська та Сумська. Така ситуація сприяє виникненню розбіжностей у соціальноекономічному розвитку регіонів, у трудовій сфері, поглибленню диспропорцій на місцевому рівні, про що свідчать варіації інтегральних показників.

РЕЗЮМЕ Статья посвящена вопросам формирования трудового потенциала в регионах Украины на базе компетентностного подхода.

Отдельное внимание уделяется расчету интегрального показателя компетентностного формирования трудового потенциала, как такому, который позволяет разработать обоснованные эффективные направления улучшения ситуации, которая сложилась.

Выявлены и проанализированы «узкие места» формирования трудового потенциала в отдельных регионах. Проведена группировка регионов по уровню формирования трудового потенциала с применением компетентностного подхода.

Ключевые слова: трудовой потенциал, компетентносный подход, интегральная оценка, управление.

РЕЗЮМЕ Стаття присвячена питанню формування трудового потенціалу в регіонах України на базі компетентнісного підходу. Особлива увага приділена розрахунку інтегрального показника компетентнісного формування трудового потенціалу, як такому, що дозволяє розробити обґрунтовані ефективні напрями поліпшення ситуації, що склалася. Виявлені та проаналізовані «вузькі місця» формування трудового потенціалу у окремих регіонах. Проведено групування регіонів за рівнем формування трудового потенціалу із застосуванням компетентнісного підходу.

Ключові слова: трудовий потенціал, компетентнісний підхід, інтегральна оцінка, управління.

SUMMARY The article is devoted to the problems of labour potential forming in the regions of Ukraine in the context of kompetentional approach. The special attention is spared the estimation of integral index of the kompetentional labour potential forming, which allows developing the grounded and effective improvement ways of current situation. The «bottlenecks» of labour potential forming in different regions were found out and analyzed. The grouping of regions by the level of labour potential forming was conducted.

Keywords: labour potential, kompetentional approach, integral estimation, management.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Шаульська Л.В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: Монографія / НАН України. Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2005. – 502 с.

2. Шамилева Л.Л. Статистическое моделирование и прогнозирование: курс лекцій: учебное пособие. – Донецк: Каштан, 2008. – с.

3. Праця України 2009: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2010. – 335 с.

4. Статистичний збірник «Регіони України» 2010 / За ред. О.Г.Осауленка. Ч.1. – К.: Держкомстат України, 2010. – 367 с.

5. Статистичний збірник «Регіони України» 2010 / За ред. О.Г.Осауленка. Ч.2. – К.: Держкомстат України, 2010. – 804 с.

Pages:     | 1 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.