WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 96 | 97 || 99 | 100 |   ...   | 101 |

Pijl van der L. Sarcotesta, aril, pulpa and the evolution of the angiosperm fruit. II. Verhandelingen der koninklijke nederlandsche akademie van wetenschappen; afdeeling natuurkunde; tweede sectie. 1955. 58 - P. 307312.

Planchon J.E. Dveloppements et caractres des vrais et des faux arilles // Ann. Sc. Nat., 1845. 3. - Р. 275312.

Schulz B. Studien zu den Fruchten und Semen ausgewhlter Euonymus-Arten // Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges.

2006. - Bd. 91. - S. 127-145.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЛЬТРАСТРУКТУРИ ПОВЕРХНІ ЛИСТКІВ pUCCInELLIa DIStanS (JaCq.) parL (poaCEaE) Футорна О.А.,, Губарь Л.М.

Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України, м. Київ Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ Завдяки інтенсивному розвитку досліджень на стиці різних розділів структурної ботаніки і різних біологічних наук розкриваються нові можливості використання структурно-анатомічних ознак рослин [3.].

В наш час дані з анатомії рослин потрібні для вирішення проблем систематики, екології, еволюції таксонів різних рангів, адаптації рослинних угруповань до мінливих умов навколишнього середовища [1, 2, 6].

Велике значення має аналіз анатомо-морфологічних особливостей представників родини Poaceae Barnhart для з’ясування напрямків еволюції та визначення ступеню спорідненості в межах цієї великої і важливої в практичному значенні родини [4, 5, 6, 7, 9, 10]. На сьогодні в сучасній систематиці злаків використовуються ряд анатомо-морфологічних ознак, але найвагомішими є ознаки будови епідерми, анатомія листків, будова зародку, будова квітки і плодів [8, 9]. Ряд авторів зазначали про доцільність поглибленого комплекного критико-систематичного вивчення видів роду Puccinellia Parl. з використанням різних сучасних методів дослідження. [2, 11, 12].

Дослідження ультраскульптури листка за допомогою сканувального мікроскопії (СЕМ), має важливе значення для характеристики морфологічних ознак, встановлення діагностичних критеріїв, з’ясування екологічних особливостей тощо [1].

Останнім часом досліджується анатомічна структура вегетативних органів різних екологічних груп злаків з метою вивчення їх адаптації до умов зростання [1]. Різноманітним аспектам анатомічних досліджень видів роду Puccinellia, проведених переважно на рівні світлооптичної мікроскопії, присвячено ряд праць [10, 14].

Об’єктом нашого дослідження є представник роду Puccinellia – P. distans (Jacq.) Parl. Метою нашого дослідження – встановлення особливостей ультраструктури епідерми листків P. distans, виявлення видової специфіки та діагностичної значущості ознак.

Каразинские естественнонаучные студии Каразінські природознавчі студії Karazin natural science studios Для дослідженння ультраструктури поверхні листків був використаний гербарний матеріал, що зібраний нами під час експедиційних виїздів, а також зразки з гербаріїв Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW).

Відбирались непошкоджені стеблові та вегетативні листки, потім вони фіксувались на столику і напилювались тонким шаром золота. Ультраскульптуру поверхні вивчали за допомогою СЕМ JSM6060 LA. Описи проводились з використанням термінології, узагальненої в працях W. Barthlott, та інш.;

C. Chakrabarty, P. Mukherjee, С. Захаревич із певними модифікаціями [4, 13]. Виміри кількісних показників проводили з використанням програми “ImageTool 3.0”. Опрацьовували матеріал, відібраний з різних точок ареалу.

В результаті дослідження ультраструктури поверхні листка встановлено, що листки досліджених рослин амфістоматичні, на обох поверхнях спостерігаються трихоми, парацитні продихи містяться нижче рівня основних епідермальних клітин. В усіх зразків абаксиальна поверхня листка остеоподібна, сосочкооподібні трихоми локалізовані між остеоподібними грядами. Чіткі контури епідермальних клітин спостерігаються в зразків з різних місцезростань. Віск добре розвинений. Спостерігаються кристали двох типів: кірка і нерівнокраї пластини. На адаксиальній поверхні спостерігаються невисокі, тупі ребра, виповнені склеренхімою. Наявні трихоми кількох типів: сосочкоподібні (по всій поверхності епідерми), серпоподобні (на ребрах). На відміну від абаксиальної, адаксиальна поверхня листка на ребрах остеоподібна, а між ними – крупно-сітчаста. Віск також добре розвинений, представлений кірками і нерівнокраїми пластинами.

Таким чиним, рослини P. distans характеризуются амфістоматичними листками, опушенням сформованим сосочкоподбними та серпоподібними трихомами, остеоподібним і крупно-сітчастим рельєфом.

Література:

Бердибаева Д.Б. Структурная адаптация различных экологическиъ групп злаков (Poaceae Barnh.) в Юго-Западном Кызылкуме. – автореф. на соискание ученой степени к.б.н. - 03.00.05 - ботаника – Ташкент – 2010. – 22 с.

Губарь Л.М., Футорна О.А. Рід Puccinellia Parl. Флори України: короткий нарис історії дослідження.

– Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих вчених (11-серпня, Кременець). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – с. 65-66.Джунипер П.Е., Джеффри К.Э. Морфология поверхности растений. – М.: Агропромиздат, 1986. – 160 с.

Захаревич С.Ф. К методике описания эпидермиса листа // Весн. ЛГУ. – 1954. – №4. – С. 65 – 75.

Кречетович В.И. Род Безкильница – Atropis Rupr. // Флора СССР. – Л., 1934. – Т. 2. – С. 460-494.

Кречетович В.І. Рід Puccinellia Parl. – покісниця // Флора УРСР. – К., 1940. – Т. 2. – С. 269-273.

Прокудин Ю.Н., Вовк А.Г., Петрова О.А. и др. Злаки Украины. – К.: Наук. думка, 1977. – 520 с.

Флора европейской части СССР. – Ленинград: Наука, 1974. – Т. 1.

Цвелев Н.Н. О направлениях эволюции вегетативных органов злаков (Poaceae) // Ботан. журн., 1974.

Т. 59, № 9. – С. 1241 – 1253.

Цвелев Н.Н. Проблемы теоретической морфологии и эволюции высших растений: Сборник избранных трудов/ под ред. Д.В. Гельтмана. – М.; СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. – 407 с.

Mosyakin S.L. The genus Puccinellia Parl. (Poaceae) in the Ukraine // Укр. ботан. журн., 1992. – 49, № 1, с. 11-14.

Mosyakin S., Fedoronchuk M. Vascular plants of Ukraine: a nomenclatural checklist. – Kiev, 1999. – 345 p.

Barthlott W, Neinhuis C, Cutler D, et al. Classification and terminology of plant epicuticular waxes // Bot.

Journ. Linn. Soc. – 1998. – 126, № 3 – P. 237 – 260.

Каразинские естественнонаучные студии Каразінські природознавчі студії Karazin natural science studios Ботаническое образование Ботанічна освіта Botanical education Каразинские естественнонаучные студии Каразінські природознавчі студії Karazin natural science studios БОТАНИчЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. БОТАНИКА АНТИчНОГО МИРА В ПАМЯТНИКАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ Барштейн В.Ю.

Государственное учреждение «Институт пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии наук Украины», г. Киев Формирование ученого, обладающего широким кругозором, представляющего себе картину развития выбранной им отрасли науки, знакомого с процессом формирования научных теорий, как повсеместно принятых, так и утративших ныне свою актуальность, невозможно без изучения истории науки, в частности – ботаники.

Наглядным пособием в изучении истории ботаники могут стать памятники материальной культуры, объекты, изучаемые вспомогательными историческими дисциплинами: нумизматикой, бонистикой, фалеристикой, а также филателией. К нумизматике относится не только история монетной чеканки и денежного обращения по монетам, но и медальерика, которая изучает возникновение и историю медали, становление и развитие медальерного искусства, и, что в первую очередь интересует нас – использует отдельные медали и медальерные комплексы как исторические источники для исследования событий прошлого, жизни и деятельности выдающихся людей.

Несколько прекрасных произведений малой пластики позволят нам познакомиться с ботаникой античного мира.

К сожалению, «Теория растений» – главный труд древнегреческого философа и ученого, первого натуралиста, которого мы можем назвать ботаником, Аристотеля (др.- греч., 384 до н. э. – 322 до н. э.) был утрачен. Можно судить о ботанических воззрениях Аристотеля на основании собранных немецким ботаником и издателем Кристианом Фридрихом Генрихом Виммером (нем. Christian Friedrich Heinrich Wimmer, 1803–1868) различных его статей о растениях [1], содержащих меткие и ценные замечания, например, относительно сходства зародыша животного с зародышем растительным, о различии полов у некоторых растений, об их долговечности и т. д.

ЮНЕСКО заказала в 1978 г., в связи с 2300-й годовщиной со дня смерти Аристотеля, памятную медаль (59 мм, золото, серебро, бронза, скульптор Max Lognany, Парижский монетный двор), в центре аверса которой расположен рельефный, головной, профильный, повернутый влево портрет философа и ученого, созданный на основе скульптурного изображения, хранящегося в Kunsthistorisches Museum (Вена, Австрия). По краю медального поля, по кругу надпись на греческом языке, слева, сверху и справа:

«» (АРИСТОТЕЛЬ), снизу: «384–322.» (384–322 до н. э.).

На реверсе медали, на фоне карты Греции, изображена сова, символ Афин (и мудрости). Под изображением совы – горизонтальная надпись в две строки: «UNESCO / 1978» (ЮНЕСКО 1978). Яркая звезда на карте Греции – место рождения Аристотеля, Стагир (Македония). По краю медального поля, по кругу надпись на греческом языке, цитата из трудов Аристотеля: « …» (энергия ума - сущность жизни …). Все изображения – рельефные.

Основателем ботаники и географии растений считают ученика Аристотеля Теофраста, или Феофраста, или Тиртамоса (греч., лат. Theophrastos Eresios, род. ок. 370 до н.э.– ум. между 288 до н.э.

и 285 до н.э.), древнегреческого философа, естествоиспытателя и теоретика музыки.

Среди более чем 200 трудов по естествознанию есть и две книги о растениях: десятитомная (до наших дней сохранились девять томов) «Естественная история растений» (греч., лат. Historia plantarum), и восьмитомный труд (сохранившийся в немногих фрагментах) «О причинах растений» (греч., лат. De causis plantarum). Первая работа посвящена вопросам общей ботаники, вторая – физиологии растений и практической ботанике. В «Естественной истории растений» представлены около 500 растений и дана классификация растений, основывавшаяся на их жизненных формах и удерживавшаяся в ботанике почти до XIX в. Труды Теофраста впервые свели в единую систему практические наблюдения в медицине и сельском хозяйстве и современные ему научные знания [2,3].

Теофрасту посвящена американская медаль (38 мм, бронза), отчеканенная в рамках серии «Великие ученые».

Высокорельефный, погрудный, почти анфас портрет философа и естествоиспытателя расположен в центре аверса медали на фоне полок, на которых стоят горшки с растениями. Под портретом горизонтальная надпись на греческом языке: «» (ТЕОФРАСТ).

В верхней части реверса медали – изображение, характерное для всех медалей этой серии: первобытный человек, планета Юпитер, морской конек, зубчатые колеса, цветок, реторта, циркуль, треугольник, глобус, микроскоп, модель атома. Под изображением – горизонтальная надпись на английском языке в шесть строк: «THEOPHRASTUS of ERESUS / (ca. 372–288 B.C.) / PHILOSOPHER, PSYCHOLOGIST, / Каразинские естественнонаучные студии Каразінські природознавчі студії Karazin natural science studios FATHER OF SCIENTIFIC / BOTANY, AND HISTORIAN / OF SCIENCE» (ТЕОФРАСТ из ЭРЕСА / (ок.

372–288 до н.э.) / ФИЛОСОФ, ПСИХОЛОГ, / ОТЕЦ НАУЧНОЙ / БОТАНИКИ, ИСТОРИК / НАУКИ).

Крупным ботаником античного мира был Плиний Старший, или Гай Плиний Секунд (лат. G. Plinius Secundus, 23 –79) – римский писатель, автор 37 томной «Естественной истории» (Naturalis Historiae), составленной ок. 77 г. для императора Тита. Труд Плиния Старшего послужил прообразом всех последующих европейских энциклопедий в плане объёма, цитирования авторов тех или иных утверждений и наличия указателя содержания. XII–XXXII тома посвящены растительному миру. Составляя свой труд, Плиний Старший познакомился с 2000 книг по различным разделам естественных наук, философии, сельскому хозяйству, медицине, сделал около 20000 заметок. Многие книги не дошли до наших дней и единственным источником знаний, заключенных в них, является труд Плиния. Все же, основным источником биологических знаний для Плиния Старшего были труды Теофраста. Шаг вперед, сделанный в систематизации растений, позволил Плинию упомянуть около 1000 растений [2,3].

Плинию Старшему посвящена французская медаль, созданная известным скульптором J. Constanzo (68 мм, бронза, Парижский монетный двор, 1983 г.).

В центре аверса – фигура Плиния Старшего в полный рост, слегка повернутая влево. По краю медального поля, по кругу надпись на французском языке, слева: «PLINE» (ПЛИНИЙ), справа: «L’ANCIEN» (СТАРШИЙ). Под фигурой Плиния – годы его жизни: «23 79». Все изображения выполнены высоким рельефом.

Реверс медали представляет собой выполненный высоким рельефом пейзаж с двумя деревьями – на переднем плане слева и на заднем плане справа. Невдалеке от последнего – постамент. Над ним, в центре медального поля, между деревьями, врезана в медальное поле горизонтальная надпись из двух строк на латыни: «NATURALIS / HISTORIA» (ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ). Вероятно, автор медали допустил ошибку (что изредка случается), так как латинское название главного сочинения Плиния Старшего следует писать: «NATURALIS HISTORI». Постамент и название можно понимать, как памятник энциклопедии природных и искусственных предметов и явлений (едва ли не самому длинному тексту на латыни античного периода), созданной Плинием Старшим.

Плиний Старший упоминал в своих трудах имя Педания Диоскорида (лат. Pednius Dioscordes, греч.,; ок. 40– ок. 90) – древнеримского военного врача, фармаколога и натуралиста греческого происхождения, одного из основателей ботаники. Славу Педанию Диоскориду принес его основной труд «О лекарственных препаратах» (лат. De materia medica), содержащий описание 1000 медицинских препаратов и 600 растений, разбитых на четыре группы: благовонные растения, пищевые, медицинские и винодельные. Диоскорид указал местонахождение и распространение многих растений, дал им название [2].

Крупным американским скульптором Абрамом Бельски создана впечатляющая серия медалей, посвященных людям, внесшим большой вклад в медицину. Среди них и Педаний Диоскорид. Его высокорельефный, погрудный, профильный, повернутый на влево портрет помещен в центре аверса медали (мм, серебро, бронза, Medallic Art Co.), созданной.в 1972 г. Слева от портрета горизонтальная надпись в две строки: «1ST. CENTURY» (ПЕРВОЕ СТОЛЕТИЕ). По краю медального поля, по кругу надпись, сверху:

Pages:     | 1 |   ...   | 96 | 97 || 99 | 100 |   ...   | 101 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.