WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 101 |

В околицях с. Руська Лозова Харківського р-ну серед дубово-ясеневого лісового масиву в заболоченій балці з виходом на поверхню джерельних вод нами було описано рідкісне угруповання порядку Magnocaricetalia – Caricetum aristati. Угруповання цієї асоціації були описані нами також в розрідженому вільшняку притерасної заплави р. Мжа в околицях с. Соколово Зміївського р-ну. За гербарними зборами едифікатора асоціації – Carex atherodes Spreng. з Харківського, Золочівського, Зміївського р-нів Харківської обл. можна зробити висновок, що в ХІХ – першій половині ХХ ст. угруповання були поширені в басейні Сіверського Дінця значно ширше. Згодом цей вид став вважатись втраченим для Харківської обл. і не наводився в останніх флористичних зведеннях [1].

Р. Мжа (Мож) – одна з найбільших приток Сіверського Дінця в межах Лісостепу. Характер рослинності водойм і боліт в її басейні дозволяє віднести її до водотоків із відносно збереженим рослинним покривом.

Крім раритетних для регіону угруповань класів Lemnetea (Wolffietum arrhizae, Wolffio-Lemnetum gibbae, Salvinio-Hydrocharitetum, Lemno-Utricularietum vulgaris), Potametea (Nupharo lutei-Nymphaeetum albae, Potametum trichoidis, Potametum nodosi, Hottonietum palustris) в затоках р. Мжа в околицях с.Соколово Зміївського р-ну нами описано рідксне угруповання Charetum vulgaris класу Charetea fragilis. Едифікатор останнього угруповання – Chara vulgaris var. longibracteata.

Наявність у заплаві обсихаючих мікрознижень обумовила поширення угруповань класу IsotoNanojuncetea: Cypero fusci-Juncetum bufonii та базального угруповання Gnaphalium uliginosum-Potentilla supina. Із рідкісних для регіону угруповань класу Phragmito-Magnocaricetea в басейні р. Мжа наявні Sietum erecti, Hippuridetum vulgaris, Thelypteridi-Phragmitetum, Caricetum rostratae, Caricetum distichae. Клас Scheuchzerio-Caricetea nigrae репрезентований двома варіантами асоціацій Caricetum nigrae: Caricetum nigrae var. typicum та Caricetum nigrae var. Carex vesicaria. Заболочені вільшняки притерасної частини заплави представлені переважно угрупованнями Angelico sylvestri-Alnetum glutinosae зі значною участю в трав’яному покриві Utrica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz.

Оскільки басейн Сіверського Дінця в межах Східного Лісостепу характеризується незначною заболоченістю, а його притоки знаходяться під потужним антропогенним пресом, ценотичне різноманіття боліт тут в цілому невисоке. Невеликі сфагнові болітця на борових терасах Сіверського Дінця та його приток майже зникли або зазнали суттєвої антропогенної трансформації. За описами Є.М. Лавренка [3] ми ретроспективно вказуємо на наявність у минулому столітті в басейні Сіверського Дінця угруповань порядку Scheuchzerietalia palustris: Caricetum limosae, Scheuchzerietum palustris. Тепер на більшості вцілілих сфагнових болітець представлені базальні угрупованя Calamagrostis canescens та залишились в пригніченому стані діагностичні види колишніх асоціацій: Menyanthes trifoliatа, Comarum palustre і сфагнові мохи.

До особливостей басейну відносимо поширення із водосховища – охолоджувача Зміївської ТЕС в русло Сіверського Дінця фрагментів мегатермного синантропного угруповання Potameto perfoliatiVallisnerietum spiralis. Унікальною щодо наявності солонуватоводних екотопів і притаманних їм угруповань класу Potametea: Ceratoplylletum tanaitici та Potametum sarmatici є урочище «Горіла Долина» в Лиманському озерно-болотному комплексі Зміївського р-ну Харківської обл. [2].

В басейні Сіверського Дінця нами відмічено 73% асоціацій, описаних для водойм і боліт Лісостепу.

За синтаксономічним багатством цей басейн дещо поступається басейнам Дніпра (85,1% асоціацій) та Південного Бугу (78,7% асоціацій) та суттєво перевищує багатство синтаксонів басейну Дністра (45,4% Каразинские естественнонаучные студии Каразінські природознавчі студії Karazin natural science studios асоціацій). Ряд синтаксонів басейну потребує охорони.

Горелова, Л. Н. Растительный покров Харьковщины: Очерк растительности, вопросы охраны, аннотированный список сосудистых растений / Л. Н. Горелова, А. А. Алехин. – Харьков : Харьк. нац. ун-т им.

В. Н. Каразина, 2002. – 231 с.

Дубина, Д. В Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg на Україні / Д. В. Дубина, Г. А. Чорна, Е. В. Боримська // Укр. Ботан. журн. – 1985. – Т. 42, № 1. – С. 56-61.

Лавренко, Є. М. Опис сфагнових та гіпново-осокових боліт колишньої Харківщини / Є. М. Лавренко // Охорона пам’яток природи на Україні. – 1927. – Зб. 1. – С. 3-16.

РОД traChELoMonaS Ehr. ВО ФЛОРЕ ВОДОЕМОВ чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Ярушина М.И.1, Еремкина Т.В. Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург Уральский научно-исследовательский институт метрологии, г. Екатеринбург Состав водорослей в водоемах Челябинской области исследуется с начала XX века. (Еремкина, Ярушина, 2006). Euglenophyta принадлежит четвертое место по видовому обилию в альгофлоре водоемов региона. Интерес к изучению этой группы организмов вызван значительным уровнем антропогенного воздействия на водоемы области. Известно, что эвгленовые водоросли являются индикаторами высокой степени сапробности воды (Попова, 1966). В то же время роль отдельных представителей этого отдела до сих пор остается малоизученной. Целью данной работы было оценить вклад рода Trachelomonas Ehr. при формировании альгоценозов разнотипных водоемов Челябинской области.Материалом для изучения послужили результаты собственных многолетних исследований водоемов Челиябинской области и литературные данные (Ярушина и др., 2004; Ярушина, Еремкина, 2005; Лихачев и др., 2008; Еремкина, 2010). При составлении таксономического списка использована классификация, предложенная З. И. Ветровой (1989). Классификация внутри родов и трактовка родов приняты по системе Поповой Т. Г., Сафоновой Т. А. (1976).

К настоящему времени для Челябинской области по оригинальным и литературным данным нами зарегистрировано 109 видов (153 вида, разновидностей и форм) эвгленовых водорослей, относящихся к 19 родам, 5 семействам, 2 порядкам и 1 классу. Наибольшее число таксонов в исследуемой флоре принадлежит к порядку Euglenales (90.2 %), семейству Euglenaceae (87.6 %), представленного 8 родами, среди которых видовым разнообразием выделяются роды Trachelomonas (40.5 %), Euglena (22.9 %) и Phacus (21).

Остальные роды представлены гораздо беднее (рис. 1). Аналогичное распределение видового состава отмечено при исследованиях Euglenophyta в других регионах Евразии (Анисимова, Виноградова, 2003; Горбулин, Райда, 2006; Subakov-Simi et al., 2008).

Рис. 1. Распределение видов, ( разновидностей и форм) эвгленовых водорослей по родам Phacus Astasia Euglena Distigma Urceolus Colacium Eutreptia Peranema Anisonema Lepocinclis Heteronema Cyclidiopsis Notosolenus Petalomonas Rabdomonas Sphenomonas Trachelomonas Strombomonas Dinematomonas Каразинские естественнонаучные студии Каразінські природознавчі студії Karazin natural science studios В настоящее время в водоемах Челябинской области выявлено 39 видов (62 вида, разновидности и формы) рода Trachelomonas Ehr. Наибольшая насыщенность внутривидовыми таксонами отмечена у Trachelomonas hispida (Perty) Stein emend. Defl. – 5 разновидностей, по 2 разновидности выявлено у Trachelomonas armata (Ehr.) Stein, Trachelomonas bacillifera Playf., Trachelomonas intermedia Dang., Trachelomonas oblonga Lemm. и Trachelomonas volvocina Ehr.

Наиболее разнообразны представители рода в озерах (47 видов, разновидностей и форм), наименьшее число таксонов выявлено в водохранилищах области (рис. 2). Максимальное видовое богатство отмечено в озерах горно-лесной ландшафтной зоны – Синара, Силач (по 17 таксонов). В лесостепной зоне по флористическому разнообразию рода Trachelomonas выделяются озеро Сунгуль (11), Шершневском водохранилище (11), и рыбоводные пруды Ирдяги ( 11 таксонов). В озерах в пределах одной ландшафтной зоны по мере увеличения трофического статуса видовое обилие представителей рода Trachelomonas увеличивается, что подтверждает ранее выявленную закономерность о положительном влиянии органических веществ на развитие трахеломонад (Сафонова, 1965). По частоте встречаемости в исследованных водоемах выделяются Trachelomonas volvocina (44.3 % исследованных водоемов), Trachelomonas hispida (34.0 %), Trachelomonas volvocinopsis Swir. (30.0 %), Trachelomonas planctonica Swir. (25.7 %).

водохранилища озера 13% 53% пруды 15% реки 19% Рис. 2 Распределение представителей рода Trachelomonas по типам водоемов В целом, водоемы горно-лесной зоны значительно выделяются по видовому разнообразию (42 таксона), чем таковые в лесостепной (27) и степной (14) зонах, что сопоставимо с данными исследований водоемов Западной Сибири (Сафонова, 1965). Общими для всех ландшафтных зон являются 9 видов (14.%), что свидетельствует о неравномерности распределения представителей рода Trachelomonas на территории области.

При эколого-географическом анализе среди таксонов с известным географическим распределением выявлены только космополиты (9 таксонов). По типу местообитания преобладают планктонные формы (56.3%), планктонно-бентосные составляют 37.5 %, бентосные – 6.2 %.

Для 10 таксонов известна температурная приуроченность. Все выявленные виды-индикаторы являются эвритермными организмами. Из 17 таксонов с известной реофильностью 11 могут развиваться в стояче-текучих водах, т.е. индифферентны к подвижности воды, 6 предпочитает водоемы со стоячей водой.

По отношению к степени минерализации воды из 9 выявленных таксонов-индикаторов основную часть (7) составляют индифференты, 2 – олигогалобы-галофилы.

Подавляющее большинство индикаторов сапробности (17 из 26 таксонов) – бетамезосапробы, 4 – бета-олигосапробы, 3 таксона – олигосапробы, по 1 таксону – олиго-альфа- и бета-альфамезосапробы.

Для сезонной и межгодовой динамики развития представителей рода Trachelomonas характерна крайняя неравномерность. Как правило, в подавляющем большинстве проб организмы этой группы встречаются единично либо редко. В отдельные годы в водоемах с высоким трофическим уровнем (мезоэвтрофных и гиперэвтрофных) массовое развитие некоторых видов отмечено в конце июля – начале августа и в октябре. При этом максимальная численность клеток Trachelomonas volvocina достигала 94,1 тыс. кл/л, биомасса – 0,29 г/м3, Trachelomonas intermedia – 222,2 тыс. кл/л и 0,79 г/м3.

Таким образом, распространение и развитие видов рода Trachelomonas в водоемах Челябинской области обусловлено как природными факторами среды, так и антропогенным воздействием.

Каразинские естественнонаучные студии Каразінські природознавчі студії Karazin natural science studios Литература Анисимова О. В., Виноградова Е. Н. Эвгленовые водоросли (Euglenophyta) водоемов Звенигородской биологической станции им. С. Н. Скадовского (Московская обл.) // Бюл. МОИП. 2003. Т. 108, вып. 5.

С. 48-53.

Ветрова З. И. Отдел 1. Эвгленовые водоросли – Euglenophyta// Вассер С. П. и др. Водоросли: Справочник. Киев, 1989. С. 261-274.

Горбулин О. С., Райда Е. В. Euglenophyta водоемов регионального ландшафтного парка «Нижневорсклянский» (Украина) // Biсник Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В. Н. Каразiна. Серiя:

бiологiя. 2006. С. 54-64.

Еремкина Т. В. Структура и функционирование фитопланктона озер северной части Увильдинской зоны (Челябинская область) в условиях антропогенного эвтрофирования: Автореф. дисс. … канд. биол.

наук. Борок, 2010. 22 с.

Еремкина Т. В., Ярушина М. И. О состоянии комплексных научных исследований водоемов Челябинской области// Проблемы географии Урала и сопредельных территорий: материалы межрегион. науч.практ. конф., 20-22 апр. 2006 г. Челябинск, 2006. С. 61-64.

Лихачев С. Ф., Серебренникова Ю. А., Румянцева А. В. индикаторная значимость некоторых групп простейших в водоемах г. Челябинска//Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы: материалы III Всерос. конф. по водной токсикологии, 11-16 ноября 2008 г. Борок, 2008. Доп. к т. 2. С. 364-367.

Попова Т. Г. Эвгленовые водоросли. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1966. 412 с. (Флора споровых растений СССР; Т. 8, вып. 1).

Попова Т. Г., Сафонова Т. А. Эвгленовые водоросли. Л., 1976. 287 с. (Флора споровых растений СССР; Т. 9, вып. 2).

Сафонова Т. А. Род Trachelomonas Ehr. (сем. Euglenaceae) во флоре водоемов Западной Сибири: Автореф. дисс. … канд. биол. наук. Новосибирск, 1965. 19 с.

Ярушина М. И., Еремкина Т. В. Разнообразие Euglenophyta водоемов Челябинской области // Современные аспекты экологии и экологического образования: материалы Всерос. науч. конф. -Казань, 2005.

С. 323-325.

Ярушина М. И., Танаева Г. В., Еремкина Т. В. Флора водорослей водоемов Челябинской области.

Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 308 с.

Subakov-Simi G., Karadi V., Krizmani J., Cvijan M., Maljevi E. Euglenophyta of the Danube River in Serbia// Arch. Biol. Sci. Belgrad, 60 (1), 2008. S. 159-162.

BIoDIVESIty oF IranIan onIon GEnotypES In ECoLoGICaL nIChE oF ISFahan Esmaeil koosanj a.r.1, and nasrEsfahani M.Islamic Azad University-Falaver Branch; Esfahan, Iran, alireza_esmaiili@yahoo.com Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center, Esfahan, Iran mne2011@gmail.com The onion (Allium cepa L.) is one of the important field crops, in Iran and the world. Thus, any scientific study on this particular plant is unavoidable. Therefore, the interaction of the Iranian domestic genotypes and Isfahan climatic conditions were taken into considerations as far as the the phonological and the morphological characters are concerned. The city of Esfahan is the provincial capita. The province experiences a moderate and dry climate on the whole, ranging between 40.6 °C and 10.6 °C on a cold day in the winter season. The average annual temperature has been recorded as 16.7 °C and the annual rainfall on an average has been reported as 116.mm. The city of Esfahan however experiences an excellent climate, with four distinct seasons ( Nouri Moghaddam and Asgari,. 2000).

In order to study the growth indices in some of the domestic onion genotypes in Isfahan, Iran conditions, These experiments were laid out at two levels of green house and field conditions in a complete randomized block design (RBD) with 4 replications in the field and 15 replications in the green house. The domestic onion genotypes in these studies were including; Kashan-White, Azarshahr-Red, Isfahan-Dorcheh, Ghom-White, Zangan-Gholigheseh, Yasouj-Local, Herssin, Nishabour-Ishaghabad, Yazd-Abarkoh, Ramhormoz against the two important exotic and commercial varieties, Texase-Erly-Grano, Yellow Sweet Spanish which were taken into considerations ( Dehdari, et al., 2000; Mettananda and Fordham, 1999 ).

Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 101 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.